Glossology Page Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Pali Suffixes

From the Pali Dictionary by Kogen Mizuno

-a

(-)

1. m. n. sg. voc. buddha, phala, raja, brahma

2. n. sg. acc. kamma, nama

3. aor. 1sg. 2sg. 3sg. addasa, alattha, avoca

4. imper. 2sg. labha, suna

-am

(-im,-um,

-m)

1. m. n. f. sg. acc. buddham, phalam, gatham, rajam

2. n. sg. nom. phalam, kammam

3. aor. 1sg. ajjhagam, alattham, avocam

-ato

> to

-attha

(-ttha)

1. aor. 2pl. akattha, adattha

2. aor. 3sg. med. adattha, suyattha

-ana,-ani

> -na, ni

-aniya (-niya)

grd. stem. karaniya, gamaniya

-amha,

-amhase

aor. 1pl. akamha, akaramha, agamha, agamamha, alatthamha, akaramhase, ahumhase

-amha,-amhi

> -mha, -mhi

-aya-

(= -e-)

1. caus. stem. karaya-, gamaya-, bhavaya-

2. denom. stem. kamaya-, ghataya-

-aram,

-ara,

-aranam,

-aresu,

-arehi

> -ram,

-ra,

-anam,

-su,

-hi 1.

-aro

-ar m. f. pl. nom. voc. acc. pitaro, mataro

-asa,-aso

> -sa, -so

-asma,

-asmim

> -sma,

-smim

-assa,

-assam,

-assa

> -ssa,

-ssam,

-ssa

-a

1. m. n. sg. abl. buddha, rupa

2. m. pl. nom. voc. buddha, raja

3. f. sg. nom. kanna, gatha, sa

4. f. pl. nom. voc. acc. kanna, gatha, ta

5. m. f. sg. nom. raja, bhagava, ayasma, araha, sattha, pita, mata

6. aor. 2sg. 3sg. aka, akara, aga, agama

-ana

1. m. n. f. pl. dat. gen. buddhana, ariya-saccana

2. ppr. stem. karana, kubbana, esana

-anam

(-inam,

-unam)

1. m. n. f. pl. dat. gen. buddhanam, phalanam, gathanam

2. m. sg. acc. rajanam, attanam, brahmanam

-ani

(-ini,-uni)

n. pl. nom. voc. acc. phalani, rupani, akkhini, ayuni, tini

-apaya-

(-ape-)

caus. stem. karapaya-, karape-, gamape-, marape-

-aya

f. sg. instr. abl. dat. gen. loc.kannaya, gathaya

-aya-(-e-)

denom. stem. piyaya-, saddaya-, sukhaya-

-ayam

f. sg. loc. kannayam, gathayam

-ayo

f. pl. nom. voc. acc. kannayo, gathayo

-avin

katavin, sutavin

-asam

> assam

-asu,-ahi

f. pl. loc. instr. abl. > -su, -hi

-i

1. (-) m. n. f. sg. nom. voc. aggi, akkhi, jati

2. (-ti, -ni, -ri, -si, -yi) m. n. sg. loc. gunavati, Bhagavati, kammani, hatthini, manasi, pitari, mayi

3. aor. 1sg. 2sg. 3sg. labhi, asi, aggahi

-im

1. > -m

2. aor. 1sg. labhim, alabhim, asim, ganhim, aggahim

-imsu

aor. 3pl. karimsu, asimsu, ganhimsu

-ito

> -to

-ittha

1. aor. 2pl. asittha, ganhittha, pasarayittha

2. aor. 3sg. med. pucchittha, alabhittha, pasarayittha

-ittho

aor. 2sg. med. pucchittho, amannittho

-in

suf. hatthin, vadin

-ima,-imha

aor. 1pl. labhima, labhimha, asimha, upasa'nkamimha, sakkimha

-imha,-imhi

> -mha, -mhi

-îya-

(-iyya-)

1. pass. stem. karîya-, kariyya-, pucchîya, posiya, mariya

2. denom. stem. a.t.tîya, samadhîya

-iyam,-iya

> -yam, - ya

-isam

aor. 1sg. icchisam, agacchisam, dakkhisam

-isum

aor. 3pl. acarisum, abhunjisum, pucchisum

-isma,

-ismim

> -sma,

-smim

-issa-

fut. stem. karissa-, gamissa-, labhissa-

-issam

1. aor. 1sg. agamissam, apucchissam, sakkhissam

2. fut. 1sg. karissam, bhavissam

3. cond. 1 sg. abhavissam

-i

1. f. sg. nom. nadi, devi

2. f. pl. nom. voc. acc. nadi, devi

3. -in m. sg. nom. hatthi, pakkhi, vadi

4. aor. 2sg. agami, gili

-inam

> -anam

-iya-

(-iya-,-iyya-)

1. pass. stem. ganhiya-, ciya-, piya-

2. denom. stem. puttiya-, baliya-, hirîya-

-isu,-ihi

> -su, -hi

-u

1. m. n. f. sg. nom. voc. bhikkhu, cakkhu, dhenu

2. -ar m. f. sg. dat. gen. satthu, pitu, matu

3. aor. 2sg. 3sg. ahu, assu

-um

1. m. n. f. sg. acc. bhikkhum, cakkhum, dhenum

2. n. sg. nom. cakkhum, assum, ayum

3. aor. 3pl. akarum, agum, gacchum, avocum, avacum

-una,

-uno,

-umha,

-umhi

> -na,

-no,

-mha,

-mhi

-uyam,

-uya,

-uyo

> -yam,

-ya,

-yo

-usam,

-usa,

-usma,

-usmim,

-ussa

> -sam,

-sa,

-sma,

-smim,

-ssa

-u

1. m. n. f. sg. nom. abhibhu, paragu

2. m. f. pl. nom. voc. acc. bhikkhu, paragu, dhenu

3. aor. 2sg. 3sg. ahu

4. aor. 3pl. ahu, agu

-unam,-uni

> -anam, -ani

-ubhi,-uhi

> -bhi, -hi 1.

-e

1. m. n. sg. loc. buddhe, phale, ranne

2. m. pl. acc. buddhe, dhamme

3. f. sg. voc. kanne, gathe

4. pron. m. pl. nom. acc. te, sabbe

5. pr. 1sg. med. kubbe, labhe

6. imper. 1sg. med. kubbe, labhe

7. opt. 1sg. 3sg. kubbe, kare, labhe

-e-(-aya-)

1. caus. stem. kare-, gahe, ganhe-

2. denom. stem. kame-, gane-, ghate-

-etha

opt. 3sg. med. kubbetha, rakkhetha

-etho

opt. 2sg. med. kubbetho cf. agaccheyyatho

-ena

m. n. sg. instr. buddhena, phalena, kena

-ema,-emu

opt. 1pl. dakkhema, janemu, sunemu

-eyya

1. grd. stem. labheyya, laddheyya, bhaveyya

2. opt. 3sg. kareyya, kubbeyya, deyya, dadeyya

-eyyam

opt. 1sg. kareyyam, dadeyyam

-eyyama

opt. 1pl. kareyyama

-eyyasi

opt. 2sg. kareyyasi, ahareyyasi

-eram

opt. 3pl. med. kubberam, gaccheram

-esam

(-asamf.)

pron. m. n. pl. dat. gen. tesam, sabbesam

-esanam

(-asanam f.)

pron. m. n. pl. dat. gen. tesanam, sabbesanam

-esu (m. n.),

-ehi (m. n.)

> -su,

-hi 1.

-o

1. m. sg. nom. buddho, dhammo, so, sabbo

2. m. n. f. sg. nom. voc. acc. mano, vaco, pitaro, mataro

-m(-am,

-im,-um)

1. m. n. f. sg. acc. Buddham, akkhim, nadim, bhikkhum

2. n. sg. nom. phalam, kammam, akkhim, assum

3. -at m. sg. nom. araham, bhavam, gaccham, passam

4. aor. 1sg. akam, akaram, agam, agamam

5. fut. 1sg. kassam, karissam, bhavissam, hessam

-cca

=-tya

-ta

pp. stem. kata, gata

-tam

1. m. n. pl. dat. gen. arahatam, gunavatam, gacchatam

2. imper. 3sg. med. kurutam, labhatam

-tabba

grd. stem. kattabba, katabba, gantabba, gamitabba

-tave

infin. katave, gantave

-ta (-a)

m. n. sg. instr. abl. Bhagavata, arahata, gacchata

-taya

grd. stem. lajjitaya, da.t.thaya

-ti

1. (-i) m. n. sg. loc. Bhagavati, arahati, gunavati

2. pres. 3sg. karoti, gacchati

3. fut. 3sg. karissati, gamissati, gacchissati

-tu

1. imper. 3sg. karotu, gacchatu

2. infin. kattu, gantu

-tum

infin. katum, kattum, bhavitum, hotum

-tuye

infin. katuye, hetuye, marituye

-tuna

ger. katuna, kattuna, gantuna

-te

1. pres. 3sg. med. kurute, kubbate, labhate

2. fut. 3sg. med. karissate, labhissate

-to

1. (-ato) m. n. f. sg. abl. Buddhato, phalato, kannato

2. -at m. n. sg. dat. gen. Bhagavato, arahato, gacchato

-ttham

aor. 1sg. alabhittham, asayittham

-tya (-cca)

ger. kacca, pa.ticca, vivicca

-tva,-tvana

ger. katva, katvana, gantva, gamitva, gantvana

-tha

1. pres. 2pl. karotha, gacchatha

2. fut. 2pl. karissatha, gamissatha

3. imper. 2pl. karotha, gacchatha

4. aor. 2pl. adatha, addasatha

5. aor. 3sg. med. apucchatha, abhasatha, avocatha

-na

pp. stem. dinna, khina, hina

-na

m. n. sg. instr. abl. aggina, bhikkhuna, brahmana, brahmuna, kammana, kammuna, satthuna

-ni

1. > -ani

2. (-i), m. n. sg. loc. rajini, kammani, hatthini, ayuni, cakkhuni

-niya

> -aniya

-no

1. m. n. sg. dat. gen. aggino, bhikkhuno, attano, brahmano, brahmuno, kammuno, satthuno

2. m. pl. nom. voc. acc. sakhano, sakhino, attano, rajano, hatthino

-nta

ppr. stem. karonta, gacchanta

-ntam

imper. 3pl. med. kubbantam, labhantam

-nta

m. pl. nom. voc. arahanta, gunavanta, gacchanta

-ntani

n. pl. nom. voc. acc. gunavantani

-nti

1. pres. 3pl. karonti, gacchanti

2. fut. 3pl. karissanti, gamissanti

-ntu

imper. 3pl. karontu, gacchantu

-nte

1. m. pl. acc. arahante, gunavante

2. pres. 3pl. med. kubbante, labhante

3. fut. 3pl. med. karissante, labhissante

-nto

m. pl. nom. voc. acc. arahanto, gunavanto

-pe-(-paya-)

caus. stem. karape-, karapaya-, gamape (-paya-),

-bhi

m. n. f. pl. instr. abl. buddhebhi, gathabhi

-ma

1. pres. 1pl. karoma, gacchama

2. fut. 1pl. karissama, gamissama

3. imper. 1pl. karoma, gacchama

-mam

> -m 1

-mat,-mant

suf. papimant, satimant

-matam,

-mata,

-mati,

-mato

> tam 1,

-ta,

-ti 1,

-to 2

-mantam,

-manta,

-mante,

-manto

> -m 1,

-a 2,

-e 1, 2,

-o 1

-mase

(-amase)

1. pres. 1pl. med. labhamase, asmase

2. imper. 1pl. med. labhamase, kubbamase

-ma

> -a 5

-mana

ppr. stem. kurumana, gacchamana, labbhamana

-mi

1. pres. 1sg. karomi, gacchami

2. fut. 1sg. karissami, gamissami

3. imper. 1sg. karomi, gacchami

-mha

(-amha)

m. n. sg. abl. Buddhamha, phalamha, tamha

-mhi (-amhi)

m. n. sg. loc. Buddhamhi, phalamhi, tamhi

-mhe

1. pres. 1pl. med. kurumhe, kubbamhe, labhamhe

2. fut. 1pl. med. karissamhe, labhissamhe

-ya

1. ger. kariya, kiriya, janiya, nisidiya

2. grd. stem. kariya, kayira, vakya, vajja

-ya-

1. pass. stem. naya-, niya-, .dayha- (.dahya-)

2. denom. stem. namassa- (=namasya-), tapassa-

-yam

1. f. sg. loc. gathayam, jatiyam, dhenuyam, matuyam

2. opt. 1sg. siyam, assam (asyam), dajjam (dadyam)

-ya

1. f. sg. instr. abl. dat. gen. loc. jatiya, dhenuya, nadiya, matuya

2. opt. 3sg. siya, janiya, janna

-ye

opt. 3sg. kubbaye, anaye

-ram

-ar m. f. sg. acc. sattharam, pitaram, mataram

-ra

-ar m. f. sg. instr. abl. satthara, pitara, matara

-rum

aor. 3pl. med. amannarum

-re

1. pres. 3pl. med. labhare

2. fut. 3pl. med. karissare

3. aor. 3pl. med. abajjhare

-va, vam

> -a, -am

-vat,-vant

1. suf. bhagavat, gunavat

2. katavat, sutavat

-vatam,

-vata,

-vati,

-vato

> -tam 1,

-ta,

-ti 1,

-to 2

-vhe

1. pres. 2pl. med. kubbavhe, labhavhe

2. fut. 2pl. med. karissavhe, labhissavhe

-vho

imper. 2pl. med. kuruvho, labhavho

-sam

n. pl. dat. gen. ayusam

-sa

-as, -us n. sg. instr. abl. manasa, vacasa, ayusa

-sanam

pron. pl. dat. gen. tesanam, tasanam, sabbesanam, sabbasanam

-si

1. pres. 2 sg. karosi, kubbasi, labhasi

2. fut. 2sg. karissasi, kahasi, labhissasi, lacchasi

3. aor. 1sg. 2sg. 3sg. akasi, cintesi

-sim

aor. 1sg. akasim, cintesim

-sittha

aor. 2pl. akasittha, ahosittha

-simha

aor. 1pl. aggahesimha, adasimha

-su

(-esu,-asu,

-isu,-usu)

m. n. f. pl. loc. buddhesu, phalesu, gathasu, nadisu, bhikkhusu, tesu, tasu

-sum

aor. 3pl. akasum, ahesum, pucchisum

-se

1. pres. 2sg. med. kuruse, kubbase, labhase

2. fut. 2sg. med. karissase, labhissase

-so

-as, -us n. sg. dat. gen. manaso, vacaso, ayuso

-sma (-asma)

m. n. sg. abl. Buddhasma, phalasma, tasma

-smim

(-asmim)

m. n. sg. loc. Buddhasmim, phalasmim, tasmim

-ssa

1. (-assa) m. n. sg. dat. gen. Buddhassa, phalassa, tassa

2. cond. 2sg. 3sg. akarissa, abhavissa

-ssa-

fut. stem. karissa-, gamissa-

-ssam

1. pron. f. sg. loc. tassam, tissam, kassam, sabbassam

2. fut. 1sg. karissam, kassam, bhavissam, hessam

3. cond. 3pl. abhavissam

-ssamsu

cond. 3pl. abhavissamsu

-ssatha

1. fut. 2pl. karissatha, bhavissatha, hessatha

2. cond. 3sg. med. alabhissatha, nibbattissattha

-ssati,

-ssanti,

-ssasi

> -ti,

-nti,

-si

-ssa

pron. f. sg. dat. gen. tassa, sabbassa

-ssama

1. fut. 1pl. karissama, bhavissama, hessama

2. cond. 1pl. agamissama, alabhissama

-ssami

> -mi

-ssu

imper. 2sg. med. kurussu, karassu, labhassu

-ha-,-hi-

(-ssa-)

fut. stem. kaha-, haha-, hehi-, hohi-, hahi- (< har, h.r)

-hi

1. (-ehi,-ahi,-ihi,-uhi) m. n. f. pl. instr. abl. buddhehi, phalehi, gathahi, nadihi, bhikkhuhi, tehi, tahi

2. imper. 2sg. karohi, labhahi

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement   Webmaster's Page