Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Eka-Nipata

Suttas 296-393

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 

XVI

 

[296] [PTS XVI] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Buddhanussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[297] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Dhammanussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[298] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Sanghanussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[299] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Silanussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[300] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Caganussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[301] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Devatanussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[302] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Anapanassati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[303] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Maranassati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[304] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Kayagatasati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

[305] [pts] [olds] Ekadhammo bhikkhave,||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati.|| ||

Katamo ekadhammo?

Upasamanussati.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekadhammo||
bhavito bahulikato||
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya sanvattati ti.|| ||

 

§

XVII

 

[306] [pts] [olds] Naham, bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yena anuppanna va akusala dhamma uppajjanti uppanna va akusala dhamma bhiyyo bhavaya vepullaya sanvattanti||
yathayidam, bhikkhave, micchaditthi.|| ||

Micchaditthikassa, bhikkhave,||
anuppanna c'eva akusala dhamma uppajjanti uppanna ca akusala dhamma bhiyyo bhavaya vepullaya sanvattanti ti.|| ||

[307] [pts] [olds] Naham, bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yena anuppanna va kusala dhamma uppajjanti uppanna va kusala dhamma bhiyyo bhavaya vepullaya sanvattanti||
yathayidam bhikkhave, sammaditthi.|| ||

[31] Sammaditthikassa bhikkhave,||
anuppanna c'eva kusala dhamma uppajjanti uppanna ca kusala dhamma bhiyyo bhavaya vepullaya sanvattanti ti.|| ||

[308] [pts] [olds] Naham bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yena anuppanna va kusala dhamma n'uppajjanti uppanna va kusala dhamma parihayanti||
yathayidam, bhikkhave, micchaditthi.|| ||

Micchaditthikassa, bhikkhave,||
anuppanna c'eva kusala dhamma n'uppajjanti uppanna ca kusala dhamma parihayanti ti.|| ||

[309] [pts] [olds] Naham, bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yena anuppanna va akusala dhamma n'uppajjanti uppanna va akusala dhamma parihayanti||
yathayidam, bhikkhave, sammaditthi.|| ||

Sammaditthikassa, bhikkhave,||
anuppanna c'eva akusala dhamma n'uppajjanti uppanna ca akusala dhamma parihayanti ti.|| ||

[310] [pts] [olds] Naham, bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yena anuppanna va micchaditthi uppajjati uppanna va micchaditthi pavaddhati||
yathayidam, bhikkhave, ayoniso manasikaro.|| ||

Ayoniso, bhikkhave, manasikaroto||
anuppanna c'eva micchaditthi uppajjati uppanna ca micchaditthi pavaddhati ti.|| ||

[311] [pts] [olds] Naham, bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yena anuppanna va sammaditthi uppajjati uppanna va sammaditthi pavaddhati||
yathayidam, bhikkhave, yoniso manasikaro.|| ||

Yoniso, bhikkhave, manasikaroto||
anuppanna c'eva sammaditthi uppajjati uppanna ca sammaditthi pavaddhati ti.|| ||

[312] [pts] [olds] Naham bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami yen'evam satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti||
yathayidam, bhikkhave, micchaditthi.|| ||

Micchaditthiya, bhikkhave,||
samannagata satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti ti.|| ||

[313][pts][olds] Naham bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassa- [32] mi yen'evam satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti||
yathayidam, bhikkhave, sammaditthi.|| ||

Sammaditthiya, bhikkhave,||
samannagata satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

[314][pts][olds] Micchaditthikassa, bhikkhave,||
purisa-puggalassa yan c'eva kaya-kammam yathaditthi samattam samadinnam;||
yan ca vacikammam yathaditthi samattam samadinnam;||
yan ca mano-kammam yathaditthi samattam samadinnam;||
ya ca cetana,||
ya ca patthana,||
yo ca patidhi,||
ye ca sankhara,||
sabbe te dhamma anitthaya akantaya amanapaya ahitaya dukkhaya sanvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?

Ditthi hi, bhikkhave, papika ti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave||
nimba-bijam va kosataki-bijam va tittaka-labu-bijam va allaya pathaviya nikkhittam yan c'eva pathavi-rasam upadiyati yan ca aporasam upadiyati sabban tam tittakattaya katukattaya asatattaya sanvattati.|| ||

Tam kissa hetu?

Bijam hi, bhikkhave, papakam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
micchaditthikassa purisa-puggalassa yan c'eva kaya-kammam yathaditthi samattam samadinnam||
yan ca vacikammam yathaditthi samattam samadinnam;||
yan ca mano-kammam yathaditthi samattam samadinnam;||
ya ca cetana,||
ya ca patthana,||
yo ca patidhi,||
ye ca sankhara,||
sabbe te dhamma anitthaya akantaya amanapaya ahitaya dukkhaya sanvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?

Ditthi hi, bhikkhave, papika ti.|| ||

[315][pts][olds] Sammaditthikassa, bhikkhave,||
purisa-puggalassa yan c'eva kaya-kammam yathaditthi samattam samadinnam||
yan ca vacikammam yathaditthi samattam samadinnam;||
yan ca mano-kammam yathaditthi samattam samadinnam;||
ya ca cetana,||
ya ca patthana,||
yo ca patidhi,||
ye ca sankhara,||
sabbe te dhamma itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya sanvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?

Ditthi hi, bhikkhave, bhaddika ti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
ucchu-bijam va salibijam va muddika-bijam va allaya pathaviya nikkhittam||
yan c'eva pathavi-rasam upadiyati||
yan ca aporasam upadiyati sabban tam madhurattaya satattaya asecanakattaya sanvattati.|| ||

Tam kissa hetu?

Bijam hi'ssa, bhikkhave, bhaddakam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
sammaditthikassa purisa-puggalassa||
yan c'eva kaya-kammam yathaditthi samattam samadinnam||
yan ca vacikammam yathaditthi samattam samadinnam;||
yan ca manokammam yathaditthi samattam samadinnam;||
ya ca cetana,||
ya ca patthana,||
yo ca patidhi,||
ye ca sankhara,||
sabbe te dhamma itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya sanvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?

Ditthi hi, bhikkhave, bhaddika ti.|| ||

 

[Bija-vaggo]

 

§

[33]

XVIII

 

[316][PTS: XVIII.33][olds] Ekapuggalo bhikkhave,||
loke uppajjamano uppajjati bahujanahitaya bahujanasukhaya,||
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Katamo ekapuggalo?

Micchaditthiko hoti viparitadassano so bahujanam saddhamma vutthapetva asaddhamme patitthapeti.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekapuggalo||
loke uppajjamano uppajjati bahujanahitaya bahujanasukhaya,||
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanan ti.|| ||

[317][pts][olds] Ekapuggalo, bhikkhave,||
loke uppajjamano uppajjati bahujanahitaya bahujanasukhaya,||
bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Katamo ekapuggalo?

Sammaditthiko hoti aviparitadassano so bahujanam asaddhamma vutthapetva saddhamme patitthapeti.|| ||

Ayam kho, bhikkhave, ekapuggalo||
loke upapajjamano uppajjati bahujanahitaya bahujanasukhaya,||
bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan ti.|| ||

[318][pts][olds] Naham, bhikkhave, annam eka-dhammam||
pi samanupassami evam mahasavajjam yathayidam,||
bhikkhave, micchaditthi.|| ||

Micchaditthi-paramani, bhikkhave, mahasavajjani ti.|| ||

[319][pts][olds] Naham, bhikkhave, annam ekapuggalam||
pi samanupassami yo evam bahujanahitaya patipanno bahujanasukhaya,||
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam yathayidam,||
bhikkhave, Makkhali moghapuriso.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
nadi-mukhe khipam uddeyya bahunnam macchanam ahitaya dukkhaya anayaya vyasanaya;||
evam eva kho, bhikkhave Makkhali moghapuriso||
manussa-khipam manne loke uppanno bahunam sattanam ahitaya dukkhaya anayaya vyasanaya ti.|| ||

[34] [320][pts][olds] Durakkhate bhikkhave,||
dhamma-vinaye yo ca samadapeti||
yan ca samadapeti yo ca samadapito tathattaya patipajjati sabbe te bahum apunnam pasavanti.|| ||

Tam kissa hetu?

Durakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[321][pts][olds] Svakkhate bhikkhave,||
dhamma-vinaye yo ca samadapeti||
yan ca samadapeti yo ca samadapito tathattaya patipajjati sabbe te bahum punnam pasavanti.|| ||

Tam kissa hetu?

Svakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[322][pts][olds] Durakkhate, bhikkhave,||
dhamma-vinaye dayakena matta janitabba,||
no patiggahakena.|| ||

Tam kissa hetu?

Durakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[323][pts][olds] Svakkhate, bhikkhave,||
dhamma-vinaye patiggahakena matta janitabba,||
no dayakena.|| ||

Tam kissa hetu?

Svakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[324][pts][olds] Durakkhate, bhikkhave,||
dhamma-vinaye yo araddhaviriyo so dukkham viharati.|| ||

Tam kissa hetu?

Durakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[325][pts][olds] Svakkhate, bhikkhave,||
dhamma-vinaye yo kusito so dukkham viharati.|| ||

Tam kissa hetu?

Svakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[326][pts][olds] Durakkhate, bhikkhave,||
dhamma-vinaye yo kusito so sukham viharati.|| ||

Tam kissa hetu?

Durakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[327][pts][olds] Svakkhate, bhikkhave,||
dhamma-vinaye yo araddhaviriyo so sukham viharati.|| ||

Tam kissa hetu?

Svakkhatatta, bhikkhave, dhammassa ti.|| ||

[328][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattako pi gutho duggandho hoti;||
evam eva kho aham, bhikkhave,||
appamattakam pi bhavam na vannemi,||
antamaso acchara-sanghata-mattam pi ti.|| ||

[329][pts][olds][than] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam pi muttam duggandham hoti;||
evam eva kho aham, bhikkhave,||
appamattakam pi bhavam na vannemi,||
antamaso acchara-sanghata-mattam pi ti.|| ||

[330][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattako pi khe'o duggandho hoti;||
evam eva kho aham, bhikkhave,||
appamattakam pi bhavam na vannemi,||
antamaso acchara-sanghata-mattam pi ti.|| ||

[331][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattako pi pubbo duggandho hoti;||
evam eva kho aham, bhikkhave,||
appamattakam pi bhavam na vannemi,||
antamaso acchara-sanghata-mattam pi ti.|| ||

[35] [332][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam pi lohitam duggandham hoti;||
evam eva kho aham, bhikkhave,||
appamattakam pi bhavam na vannemi,||
antamaso acchara-sanghata-mattam pi ti.|| ||

 

§

XIX

 

[333][pts XIX][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye thalaja,||
atha kho ete va satta bahutara ye odaka.|| ||

[334][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye annatra manussehi paccajayanti.|| ||

[335][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye majjhimesu janapadesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye paccantimesu janapadesu paccajayanti avinnataresu milakkhesu.|| ||

[336][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pannavanto aja'a ane'amuga patibala subhasita-dubbhasitassa attham annatum;||
atha kho ete va satta bahutara ye duppanna ja'a e'amuga na patibala subhasita-dubbhasitassa attham annatum.|| ||

[337][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye ariyena pannacakkhuna samannagata;||
atha kho ete va satta bahutara ye avijjagata sammu'ha.|| ||

[338][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye labhanti Tathagatam dassanaya;||
atha kho ete va satta bahutara ye na labhanti Tathagatam dassanaya.|| ||

[339][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye labhanti Tathagatappaveditam dhamma-vinayam savanaya;||
atha kho [36] ete va satta bahutara ye na labhanti Tathagatappaveditam dhamma-vinayam savanaya.|| ||

[340][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye sutva dhammam dharenti;||
atha kho ete va satta bahutara ye sutva dhammam na dharenti.|| ||

[341][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye dhatanam dhammanam attham upaparikkhanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye dhatanam dhammanam attham na upaparikkhanti.|| ||

[342][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye attham annaya dhammam annaya dhammanudhammam patipajjanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye attham annaya dhammam annaya dhammanudhammam na patipajjanti.|| ||

[343][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye samvejaniyesu thanesu samvijjanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye samvejaniyesu thanesu na samvijjanti.|| ||

[344][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye samvigga yoniso padahanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye samvigga yoniso na padahanti.|| ||

[345][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye vavassaggarammanam karitva labhanti samadhim labhanti cittass'ekaggatam;||
atha kho ete va satta bahutara ye vavassaggarammanam karitva na labhanti samadhim na labhanti cittass'ekaggatam.|| ||

[346][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye annagga-rasagganam labhino;||
atha kho ete va satta bahutara ye annagga-rasagganam na labhino,||
unchena kapalabhatena yapenti.|| ||

[347][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkula-vikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbata-visamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye attha-rasassa dhamma-rasassa vimutti-rasassa labhino;||
atha kho ete va satta bahutara ye attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa na labhino.|| ||

Tasmat iha, bhikkhave||
evam sikkhitabbam attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa labhino bhavissamati.|| ||

Evam hi vo, bhikkhave, sikkhitabban ti.|| ||

[37] [348][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussa cuta manussesu paccajayanti,||
atha kho ete va satta bahutara ye manussa cuta niraye paccajayanti.|| ||

[349][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussa cuta devesu paccajayanti||
atha kho ete va satta bahutara ye manussa cuta||
niraye paccajayanti||
tiracchanayoniya paccajayanti||
pettivisaye paccajayanti.|| ||

[350][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussa cuta devesu paccajayanti||
atha kho ete va satta bahutara ye manussa cuta||
pettivisaye paccajayanti.|| ||

[351][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussa cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye manussa cuta||
niraye paccajayanti.|| ||

[352][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussa cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye manussa cuta||
tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[353][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye manussa cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye manussa cuta||
pettivisaye paccajayanti.|| ||

[354][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye deva cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye deva cuta niraye paccajayanti.|| ||

[355][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye deva cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye deva cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[356][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye deva cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye deva cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[357][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye deva cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye deva cuta niraye paccajayanti.|| ||

[358][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye deva cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye deva cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[359][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye deva cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye deva cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[360][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye niraya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye niraya cuta niraye paccajayanti.|| ||

[361][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye niraya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye niraya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[362][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye niraya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye niraya cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[363][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye niraya cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye niraya cuta niraye paccajayanti.|| ||

[364][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye niraya cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye niraya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[365][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye niraya cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye niraya cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[366][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye tiracchanayoniya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye tiracchanayoniya cuta niraye paccajayanti.|| ||

[367][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye tiracchanayoniya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye tiracchanayoniya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[368][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye tiracchanayoniya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye tiracchanayoniya cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[369][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye tiracchanayoniya cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara [38] ye tiracchanayoniya cuta niraye paccajayanti.|| ||

[370][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye tiracchanayoniya cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye tiracchanayoniya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[371][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye tiracchanayoniya cuta devesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye tiracchanayoniya cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[372][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pettivisaya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye pettivisaya cuta niraye paccajayanti.|| ||

[373][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pettivisaya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye pettivisaya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[374][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pettivisaya cuta manussesu paccajayanti;||
atha kho ete va satta bahutara ye pettivisaya cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

[375][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pettivisaya cuta devesu paccajayanti||
atha kho ete va satta bahutara ye pettivisaya cuta niraye paccajayanti.|| ||

[376][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pettivisaya cuta devesu paccajayanti||
atha kho ete va satta bahutara ye pettivisaya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.|| ||

[377][pts][olds] Seyyatha pi, bhikkhave,||
appamattakam imasmim Jambudipe aramarama'eyyakam vanarama'eyyakam bhumirama'eyyakam pokkhara'irama'eyyakam;||
atha kho etad eva bahutaram yad idam ukkulavikulam nadi-viduggam khanukantakadhanam pabbatavisamam.|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
appaka te satta ye pettivisaya cuta devesu paccajayanti||
atha kho ete va satta bahutara ye pettivisaya cuta pettivisaye paccajayanti.|| ||

 

[Vaggo catuttho. Jambudipapeyyalo nitthito. Ekadhammapali sonasamo. Pasadakaradhammavaggo]

 

§

XX

 

[378][PTS XX][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam arannikattam ti.|| ||

[379][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam pindapatikattam ti.|| ||

[380][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam pamsukulikattam ti.|| ||

[381][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam tecivarikattam ti.|| ||

[382][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam dhammakathikattam ti.|| ||

[383][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam vinayadharakattam ti.|| ||

[384][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam bahusaccam ti.|| ||

[385][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam thavareyyam ti.|| ||

[386][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam akappa-sampada ti.|| ||

[387][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam parivara-sampada ti.|| ||

[388][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam mahaparivarata ti.|| ||

[389][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam kolaputti ti.|| ||

[390][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam vanna-pokkharata ti.|| ||

[391][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam kalyanavakkaranata ti.|| ||

[392][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam appicchata ti.|| ||

[393][pts][olds] Addham idam bhikkhave,||
labhanam yad idam appabadhata ti.|| ||

[Pasadakaradhammavaggo sattarasamo. Apara-accharasanghatavaggo]

 


Index to Anguttara Nikaya I: The Ekanipata Suttas ]

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement