Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya:
Dukanipata

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

V. Parisa Vagga

 


 

Sutta 41

[41.1][pts] [70] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Uttana ca parisa gambhira ca parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave uttana parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu uddhata honti unnala capala mukhara vikinna-vaca mutthassati asampajana asamahita vibbhanta-citta pakatindriya.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave uttana parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave gambhira parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu anuddhata honti anunnala acapala amukhara avikinna-vaca upatthitasati sampajana samahita ekagga-citta samvutindriya.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave gambhira parisa.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam gambhira parisa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 42

[42.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Vagga ca parisa, samagga ca parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave vagga parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu bhandanajata kalaha-jata vivadapanna annamannam mukha-sattihi vitudanta viharanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave vagga parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave samagga parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave samagga parisa.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam samagga parisa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 43

[43.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Anaggavati ca parisa, aggavati ca parisa.[1]|| ||

[71] Katama ca bhikkhave anaggavati parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam thera bhikkhu bahulika honti sathalika vokkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura,||
na viriyam arabhanti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya,||
tesam pacchima janata ditthanugatim apajjati.|| ||

Sa pi hoti bahulika sathalika vokkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura,||
na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave anaggavati parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave aggavati parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam thera bhikkhu na bahulika honti na sathalika,||
vokkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama viriyam arabhanti,||
appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Tesam pacchima janata ditthanugatim apajjati.|| ||

Sa pi hoti na bahulika na sathalika,||
vokkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama,||
viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave aggavati parisa.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam aggavati parisa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 44

[44.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Anariya ca parisa, ariya ca parisa.[2]|| ||

Katama ca bhikkhave anariya parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu idam dukkhan ti yathabhutam nappajananti,||
ayam dukkhasamudayo ti yathabhutam nappajananti,||
ayam dukkhanirodho ti yathabhutam nappajananti,||
ayam dukkhanirodha-gamini patipada ti yathabhutam nappajananti,||
ayam vuccati bhikkhave anariya parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave ariya parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu idam dukkhan ti yathabhutam pajananti,||
ayam dukkhasamudayo ti yathabhutam [72] pajananti,||
ayam dukkhanarodho ti yathabhutam pajananti,||
ayam dukkhanirodha-gamini patipada ti yathabhutam pajananti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave ariya parisa.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam ariya parisa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 45

[45.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Parisa-kasato ca parisa-mando ca.|| ||

Katamo ca bhikkhave parisa-kasato?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu chandagatim gacchanti,||
dosagatim gacchanti,||
mohagatim gacchanti,||
bhayagatim gacchanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave parisa-kasato.|| ||

Katamo ca bhikkhave parisa-mando?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu na chandagatim gacchanti,||
na dosagatim gacchanti,||
na mohagatim gacchanti,||
na bhayagatim gacchanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave parisa-mando.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam parisa-mando ti."|| ||

 

§

 

Sutta 46

[46.1][pts][than] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Ukkacita-vinita parisa no patipuccha-vinita,||
patipuccha-vinita parisa no ukkacita-vinita.|| ||

Katama ca bhikkhave ukkacita-vinita parisa no patipuccha-vinita?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu ye te suttanta Tathagatabhasita gambhira gambhirattha lokuttara sunnata-patisannutta.|| ||

Tesu bhannamanesu na sussusanti na sotam odahanti,||
na anna-cittam upatthapenti,||
na ca te dhamme uggahetabbam pariyapunitabbam mannanti.|| ||

Ye pana te suttanta kavikata kaveyya cittakkhara citta-vyanjana bahiraka savaka-bhasita.|| ||

Tesu bhannamanesu sussusanti,||
sotam odahanti,||
anna-cittam upatthapenti,||
te ca dhamme uggahetabbam pariyapunitabbam mannanti.|| ||

Te tam dhammam pariyapunitva na c'eva annamannam patipucchanti,||
na pativiva- [73] ranti idam katham imassa kvattho ti?|| ||

Te avivatan c'eva na vivaranti,||
anuttanikatan ca na uttani-karonti ti.|| ||

Anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kanakham na pativinodenti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave ukkacita-vinita parisa no patipuccha-vinita.|| ||

Katama ca bhikkhave patipuccha-vinita parisa no ukkacita-vinita?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu ye te suttanta,||
kavikata kaveyya cittakkhara citta-vyanjana bahiraka savaka-bhasita,||
tesu bhannamanesu na sussusanti,||
na sotam odahanti,||
na anna-cittam upatthapenti,||
na ca te dhamme uggahetabbam pariyapunitabbam mannanti.|| ||

Ye pana te suttanta Tathagatabhasita gambhira gambhirattha lokuttara sunnata-patisannutta,||
tesu bhannamanesu sussusanti,||
sotam odahanti,||
anna-cittam upatthapenti,||
te ca dhamme uggahetabbam pariyapunitabbam mannanti.|| ||

Te tam dhammam pariyapunitva annamannam patipucchanti,||
pativivaranti,||
idam katham:|| ||

Imassa kvattho ti?||
Te avivatan c'eva vivaranti?|| ||

Anuttanikatan ca uttanim karonti,||
anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave patipuccha-vinita parisa no ukkacita-vinita.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam patipuccha-vinita parisa no ukkacita-vinita ti."|| ||

 

§

 

Sutta 47

[47.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Amisagaru parisa no saddhammagaru,||
saddhammagaru parisa no amisagaru.|| ||

Katama ca bhikkhave amisagaru parisa no saddhammagaru?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu gihinam odatavasananam sammukha annamannassa vannam bhasanti,||
asuko Bhikkhu ubhato-bhaga-vimutto,||
asuko panna- [74] vimutto,||
asuko kayasakkhi,||
asuko ditthappatto,||
asuko saddhavimutto,||
asuko dhammanusari,||
asuko saddhanusari||
asuko silava kalyanadhammo,||
asuko dussilo papadhammo ti.|| ||

Te tena labham labhanti.|| ||

Te tam labham labhitva gathita mucchita ajjhopanna anadinavadassavino anissaranapanna paribhunjanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave amisagaru parisa no saddhammagaru.|| ||

Katama ca bhikkhave saddhammagaru parisa no amisagaru?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu na gihinam odatavasananam sammukha annamannassa vannam bhasanti,||
asuko Bhikkhu ubhato-bhaga-vimutto,||
asuko pannavimutto,||
asuko kayasakkhi,||
asuko ditthappatto,||
asuko saddhavimutto,||
asuko dhammanusari,||
asuko saddhanusari,||
asuko silava ka'yanadhammo,||
asuko dussilo papadhammo ti.|| ||

Te tena labham labhanti.|| ||

Tam labham pi labhitva agathita amucchita anajjhopanna adinavadassavino nissaranapanna paribhunjanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave saddhammagaru parisa no amisagaru.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam saddhammagaru parisa no amisagaru ti."|| ||

 

§

 

Sutta 48

[48.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.

Katama dve?|| ||

Visama ca parisa,||
sama ca parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave visama parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam adhammakammani pavattanni,||
dhammakammani nappavattanti.|| ||

Avinayakammani pavattanti,||
vinayakammani nappavattanti.|| ||

Adhammakammani dippanti,||
dhammakammani na dippanti.|| ||

Avinayakammani dippanti,||
vinayakammani na dippanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave visama parisa.|| ||

Visamatta bhikkhave parisaya adhammakammani pavattanti,||
dhammakammani nappa- [75] vattanti avinayakammani pavattanti,||
vinayakammani nappavattanti.|| ||

Adhammakammani dippanti,||
dhammakammani na dippanti.|| ||

Avinayakammani dippanti,||
vinayakammani na dippanti.|| ||

Katama ca bhikkhave sama parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam dhammakammani pavattanti,||
adhammakammani nappavattanti.|| ||

Vinayakammani pavattanti,||
avinayakammani nappavattanti.|| ||

Dhammakammani dippanti,||
adhammakammani na dippanti.|| ||

Vinayakammani dippanti,||
avinayakammani na dippanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave sama parisa.|| ||

Samatta bhikkhave parisaya dhammakammani pavattanti,||
adhammakammani nappavattanti.|| ||

Vinayakammani pavattanti,||
avinayakammani nappavattanti.|| ||

Dhammakammani dippanti,||
adhammakammani na dippanti.|| ||

Vinayakammani dippanti,||
avinayakammani na dippanti.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam sama parisa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 49

[49.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve, adhammika ca parisa, dhammika ca parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave adhammika parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam adhammakammani pavattanti,||
dhammakammani nappavattanti.|| ||

Avinayakammani pavattanti,||
vinayakammani nappavattanti.|| ||

Adhammakammani dippanti,||
dhammakammani na dippanti.|| ||

Avinayakammani dippanti,||
vinayakammani na dippanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave adhammika parisa.|| ||

Adhammikatta bhikkhave parisaya adhammakammani pavattanti,||
dhammakammani nappavattanti.|| ||

Avinayakammani pavattanti,||
vinayakammani nappavattanti.|| ||

Adhammakammani dippanti,||
dhammakammani na dippanti.|| ||

Avinayakammani dippanti,||
vinayakammani na dippanti.|| ||

Katama ca bhikkhave dhammika ca parisa.|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam dhammakammani pavattanti,||
adhammakammani nappavattanti.|| ||

Vinayakammani pavattanti,||
avinayakammani nappavattanti.|| ||

Dhammakammani dippanti,||
adhammakammani na dippanti.|| ||

Vinayakammani dippanti,||
avinayakammani na dippanti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave dhammika parisa.|| ||

Dhammikatta bhikkhave parisaya dhammakammani pavattanti,||
adhammakammani nappavattanti.|| ||

Vinayakammani pavattanti,||
avinayakammani nappavattanti.|| ||

Dhammakammani dippanti,||
adhammakammani na dippanti.|| ||

Vinayakammani dippanti,||
avinayakammani na dippanti.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam dhammika parisa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 50

[50.1][pts] "Dve'ma bhikkhave parisa.|| ||

Katama dve?|| ||

Adhammavadini ca parisa,||
dhammavadini ca parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave adhammavadini parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu adhikaranam adiyanti dhammikam va adhammikam va.|| ||

Te tam adhikaranam adiyitva na c'eva annamannam sannapenti,||
na ca sannattim upagacchanti,||
na ca nijjhapenti,||
na ca nijjhattim upagacchanti.|| ||

Te asannattibala anijjhattibala appatinissagga- [76] mantino tam eva adhikaranam thamasa paramassa abhinivissa voharanti,||
idam eva saccam mogham annan ti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave adhammavadini parisa.|| ||

Katama ca bhikkhave dhammavadini parisa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassam parisayam bhikkhu adhikaranam adiyanti,||
dhammikam va adhammikam va.|| ||

Te tam adhikaranam adiyitva annamannam sannapenti c'eva sannattin ca upagacchanti,||
nijjhapenti c'eva nijjhattin ca upagacchanti.|| ||

Te sannattibala nijjhattibala patinissaggamantino na tam eva adhikaranam thamasa paramassa abhinivissa voharanti,||
idam eva saccam mogham annan ti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave dhammavadini parisa.|| ||

Ima kho bhikkhave dve parisa.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yad idam dhammavadini parisa ti."|| ||

 

Parisavaggo pancamo

Pathamo pannasako samatto

 


[1] The order is reversed in PTS with the explanations as in the order here. The usual order of lists in the Pali goes from worst to best.

[2] The order is reversed in PTS with the explanations as in the order here.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement