Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IV. Devaduta Vagga

Sutta 32

Ananda Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts][bodh][upal][olds] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

Siya nu kho bhante bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho,||
yatha imasmin ca savinnanake kaye ahankara-mamankara-mananusaya nassu,||
bahiddha ca sabbanimittesu ahankarama-mankara-mananusaya nassu,||
yan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharato ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja vihareyya? ti.|| ||

Siya Ananda bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho,||
yatha imasmin ca savinnanake kaye ahankarama-mankara-mananusaya nassu,||
bahiddha ca sabbanimittesu ahankarama-mankara-mananusaya nassu,||
yan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharato ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja vihareyya ti.|| ||

Yatha katham pana bhante siya bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho,||
yatha imasmin ca savinnanake kaye ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
bahiddha ca sabbanimittesu ahinkaramminkaramananusaya na honti,||
yam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharato ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasmapajja vihareyya? ti.|| ||

[133]Idh'Ananda bhikkhuno evam hoti:||
etam santam,||
etam panitam,||
yad idam sabbasankarasamatho sabbupadhi-patinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan ti.|| ||

Evam kho Ananda siya bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho,||
yatha imasmim ca savinnanake kaye ahankarama-mankara-mananusaya nassu,||
bahiddha ca sabbanimittesu ahinkaramaminkaramananusaya nassu,||
yam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharato ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja vihareyya.|| ||

Idam ca pana me tam Ananda sandhaya bhasitam Parayane Punnakapanhe:|| ||

Sankhaya lokasmim parovarani||
Yass'injitam n'atthi kuhinci loke,||
Santo vidhumo anigho niraso||
Atari so jatijaran ti brumi ti.|| ||

[2][pts][upal][olds][bodh] Atha kho ayasma Sariputto yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavanatam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Sariputtam Bhagava etad avoca:|| ||

Sankhittena pi kho aham Sariputta dhammam deseyyam,||
vittharena pi kho aham Sariputta dhammam deseyyam,||
sankhittavittharena pi kho aham Sariputta dhammam deseyyam,||
annataro ca dullabha ti.|| ||

Etassa Bhagava kalo,||
etassa sugata kalo,||
yam Bhagava sankhittena pi dhammam deseyya,||
vittharena pi dhammam deseyya,||
sankhittavittharena pi dhammam deseyya,||
bhavissanti Dhammassa annataro ti.|| ||

Tasmat iha Sariputta evam sikkhitabbam:|| ||

Imasmim ca savinnanake kaye ahankara-ma-mankara-mananusaya na bhavissanti,||
bahiddha ca sabbanimittesu ahankara-mamankara-mananusaya na bhavissanti,||
yam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharato ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharissama ti.|| ||

Evam hi vo Sariputta sikkhitabbam.|| ||

Yato kho Sariputta bhikkhuno imasmim savinna- [134] nake kaye ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
bahiddha ca sabbanimittesu ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
yam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharato ahankarama-mankara-mananusaya na honti,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Sariputta bhikkhu acchecchi,||
tanham,||
vavattayi samyojanam,||
samma manabhisamaya antam akasi dukkhassa.|| ||

Idam ca pana me tam Sariputta sandhaya bhasitam Parayane Udayapanhe.|| ||

Pahanam kamasannanam domanassana c'ubhayam,||
Thinassa ca panudanam kukkuccanam nivaranam,||
Upekkhasatisamsuddham dhammatakkapurejavam,||
Annavimokkham pabrumi avijjaya ppabhedanam ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement