Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
VII. Maha Vagga

Sutta 65

Kesamutti (Kesaputtiya) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[188]

[1][pts][than][soma][bodh] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhusanghena saddhim yena Kesaputtam nama Kalamanam nigamo tad avasari.|| ||

Assosum kho Kesaputtiya Kalama samano khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito Kesaputtam anuppatto.|| ||

Tam kho pana Bhagavantam Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato:|| ||

Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim paja sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
so dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam pariyesanakalyanam sattham sabyan canam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti" ti.|| ||

Atha kho Kesaputtiya Kalama yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva appekacce Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu,||
appekacce Bhagavata saddhim sammodimsu,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu,||
appekacce yena Bhagava ten'anjalim panametva eka-m-antam nisidimsu,||
appekacce namagottam savetva eka-m-antam nisidimsu,||
appekacce tunhibhuta eka-m-antam nisidijasu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho Kesaputtiya Kalama Bhagavantam etad avocum:|| ||

2. Santi bhante eke samana-brahmana Kesaputtam agacchanti.|| ||

Te sakam yeva vadam dipenti jotenti,||
paravadam pana khumsenti vambhenti paribhavanti opapakkhim karonti.|| ||

Apare pi bhante eke samana-brahmana Kesaputtam [189] agacchanti.|| ||

Te pi sakam yeva vadam dipenti jotenti,||
paravadam pana khumsenti vambenti paribhavanti,||
opapakkhim karonti.|| ||

Tesam no bhante amhakam hot'eva kankha,||
hoti vicikiccha - ko si nama imesam bhavantanam samananam saccam aha ko musa ti?|| ||

3. Alam hi vo Kalama kankhitum alam vicikicchitum.|| ||

Kankhaniye va pana vo thane vicikiccha uppanna.|| ||

Etha tumhe Kalama ma anusasavena,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhavyarupataya,||
ma samano no garu ti||
yada tumhe Kalama attana va janeyyatha:||
ime dhamma akusala,||
ime dhamma savajja,||
ime dhamma vinnugarahita,||
ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti ti - atha tumhe Kalama pajaheyyatha.|| ||

4. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Lobho purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va ti?|| ||

Ahitaya bhante.|| ||

Luddho panayam Kalama purisapuggalo lobhena abhibhuto pariyadinnacitto panam pi hanti,||
adinnam pi adiyati,||
paradaram pi gacchati,||
musa pi bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti,||
yam'sa hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya ti.|| ||

Evam bhante.|| ||

5. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Doso purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va ti?|| ||

Ahitaya bhante.|| ||

Duttho panayam Kalama purisapuggalo dosena abhibuto pariyadinnacitto panam pi hanti,||
adinnam pi adiyati,||
paradaram pi gacchati,||
musa pi bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti,||
yam'sa hoti dugha-rattam ahitaya dukkhaya ti.|| ||

Evam bhante.|| ||

6. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Moho purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va ti?|| ||

Ahitaya bhante.|| ||

[190] Mulho panayam Kalama purisapuggalo mohena abhibuto pariyadinnacitto panam pi hanti,||
adinnam pi adiyati,||
paradaram pi gacchati,||
musa pi bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti,||
yam'sa hoti dugha-rattam ahitaya dukkhaya ti.|| ||

Evam bhante.|| ||

7. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Ime dhamma kusala va akusala va ti?|| ||

Akusala bhante.|| ||

Savajja va anavajja va ti?|| ||

Savajja bhante.|| ||

Vingarahita va vinppasattha va ti?|| ||

Vinnugarahita bhante.|| ||

Samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti,||
no vakatham va ettha hoti ti?|| ||

Samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti,||
evam no ettha hoti ti.|| ||

8. Iti kho Kalama yam tam avocum:|| ||

Etha tumhe Kalama ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhavyarupataya,||
ma samano no garu ti||
yada tumhe Kalama attana va janeyyatha:||
ime dhamma akusala,||
ime dhamma savajja,||
ime dhamma vinnugarahita,||
ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti ti -||
atha tumhe Kalama pajaheyyatha ti -||
iti yan tam vuttam idam etam paticca vuttam.|| ||

Etha tumhe Kalama ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhavyarupataya,||
ma samano no garu ti,||
yada tumehe Kalama attana va janeyyatha:||
ime dhamma kusala,||
ime dhamma anavajja,||
ime dhamama vinnuppasattha,||
ime dhamma samatta samadinna hitaya sukhaya samvattanti ti -||
atha tumhe Kalama upasampajja vihaheyyatha.|| ||

10. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Alobho purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va ti?|| ||

Hitaya bhante,|| ||

Aluddho panayam Kalama purisapuggalo lobhena anabhibhuto apariyadinnacitto n'eva panam hanti,||
na adinnam adiyati,||
na paradaram gacchati,||
na musa bhanati,||
param pi tathattaya [191] samadapeti,||
yam sa hoti digha-rattam hitaya sukhaya ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

11. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Adoso purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va ti?|| ||

Hitaya bhante.|| ||

Aduttho panayam Kalama purisapuggalo dosena anabhibhuto apariyadinnacitto n'eva panam hanti,||
na adinnam adiyati,||
na paradaram gacchati,||
na musa bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti,||
yam sa hoti digha-rattam hitaya sukhaya ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

12. Ta kim mannatha Kalama?|| ||

Amoho purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va ti?|| ||

Hitaya bhante.|| ||

Amulho panayam Kalama purisapuggalo mohena anabhibhuto apariyadinnacitto n'eva panam hanti,||
na adinnam adiyati,||
na paradaram gacchati,||
na musa bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti,||
yam sa hoti digha-rattam hitaya sukhaya ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

13. Tam kim mannatha Kalama?|| ||

Ime dhamma kusala va akusala va ti?|| ||

Kusala bhante.|| ||

Savajja va anavajja va ti?|| ||

Anavajja bhante.|| ||

Vinnugarahita va vunnuppasattha vati?|| ||

Vinnuppasattha bhante.|| ||

Samatta samadinna sukhaya samvattanti,||
no va katham va ettha hoti ti?|| ||

Samatta bhante samadinna hitaya sukhaya samvattanti,||
evam no ettha hoti ti.|| ||

Iti kho Kalama yan tam avocumha:|| ||

Etha tumha Kalama ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pimakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhabbarupataya,||
ma samano no garu ti,||
yada tumhe Kalama attana va janeyyatha:||
ime dhamma kusala,||
ime dhamma anavacca,||
ime dhamma vinnuppasattha,||
ime dhamma samatta samadinna hitaya sukhaya samvattanti ti -||
atha tumhe Kalama upasam- [192] pajja vihareyyatha ti -||
iti yan tam vuttam idam etam paticca vuttam.|| ||

15. Sa kho so Kalama ariyasavako evam vigatabhijjho vigatavyapado asammulho sampajano patissato||
metta-sahagatena cetasa||
ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Karana-sahagatena cetasa ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karana-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Upekkha-sahagatena cetasa ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Sa kho so Kalama ariyasavako evam averacitto||
evam avyapajjhacitto||
evam asankilittha-citto||
evam visuddhacitto,||
tassa ditthe va dhamme cattaro assasa adhigata honti.|| ||

16. Sace kho pana atthi paroloko,||
atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipako,||
thanam aham kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam uppajjissami ti.|| ||

Ayam assa pathamo assaso adhigato hoti.|| ||

Idaham ditthe va dhamme averam avyapajjham anigham sukham attanam pariharamiti,||
ayam assa dutiyo assaso adhigato hoti.|| ||

Sace kho pana n'atthi paraloko n'atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipako idhaham ditthe va dhamme averam avyapajjham anigham sukhim attanam pariharami ti.|| ||

Ayam assa dutiyo assaso adhigato hoti.|| ||

Sace kho pana karoto kariyati papam,||
na kho panaham kassaci papam cetemi,||
akarontam kho pana mam papam kammam kuto dukkham phusissati ti.|| ||

Ayam assa tatiyo asasaso adhigato hoti.|| ||

Sace kho pana karoto na kariyati papam,||
idaham ubhayen'eva visuddham attanam samanupassami ti.|| ||

Ayam assa catuttho assaso adhigato hoti.|| ||

Sa kho so Kalama evam averacitto||
evam avyapajjhacitto||
evam asankilittha-citto,||
evam vusuddhacitto||
tassa ditthe va dhamme ime cattaro assasa dhigata honti ti.|| ||

17. Evam etam Bhagava,||
evam etam Sugata.|| ||

Sa kho so bhante ariyasavako evam averacitto||
evam avyapajjhacitto||
evam asankilittha-citto,||
evam vusuddhacitto||
tassa ditth'eva [193] dhamme ime cattaro assasa dhigata honti.|| ||

Sace kho pana atthi paroloko,||
atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipako,||
thanam aham kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam uppajjissami ti.|| ||

Ayam assa pathamo assaso adhigato hoti.|| ||

Idaham ditthe va dhamme averam avyapajjham anigham sukham attanam pariharamiti,||
ayam assa dutiyo assaso adhigato hoti.|| ||

Sace kho pana n'atthi paraloko n'atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipako idhaham ditthe va dhamme averam avyapajjham anigham sukhim attanam pariharami ti.|| ||

Ayam assa dutiyo assaso adhigato hoti.|| ||

Sace kho pana karoto kariyati papam,||
na kho panaham kassaci papam cetemi,||
akarontam kho pana mam papam kammam kuto dukkham phusissati ti.|| ||

Ayam assa tatiyo asasaso adhigato hoti.|| ||

Sace kho pana karoto na kariyati papam,||
idaham ubhayen'eva visuddham attanam samanupassami ti.|| ||

Ayam assa catuttho assaso adhigato hoti.|| ||

Sa kho so bhante ariyasavako evam averacitto||
evam avyapajjhacitto||
evam asankilittha-citto||
evam visuddhacitto||
tassa ditthe va dhamme ime cattaro assasa adhigata honti ti.|| ||

Abhikkantam bhante abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjitem va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassava maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evavevam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Ete mayambhante bhavantam Gotamam saranam gacchama, dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasake no bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupete saranamgatan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement