Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
VII. Maha Vagga

Sutta 69

Akusalamula (Mula) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[201]

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Tin'imani bhikkhave akusalamulani.|| ||

Katamani tini?|| ||

Lobho akusalamulam,||
doso akusalamulam,||
moho akusalamulam.|| ||

3. Yad api bhikkhave lobho,||
tad api akusalam.|| ||

Yad api luddho abhisankharoti,||
kayena vaca manasa,||
tada pi akusalam.|| ||

Yad api luddho lobhena abhibhuto pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
jatiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api akusalam.|| ||

Iti'ssa'me lobhaja||
lobhanidana||
lobhasamudaya||
lobhapaccaya||
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.|| ||

4. Yad api bhikkhave doso,||
tad api akusalam.|| ||

Yad api duttho abisankaroti,||
kayena vaca manasa,||
tada pi akusalam.|| ||

Yad api duttho dosena abhibhuto pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
jatiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi [202] balattho"||
iti pi tad api akusalam.|| ||

Iti'ssa'me dosaja||
dosanidana||
dosasamudaya||
dosapaccaya||
aneke papaka akusalam dhamma sambhavanti.|| ||

5. Yad api bhikkhave moho,||
tad api akusalam.|| ||

Yad api mulho abhisankharoti||
kayena vaca manasa||
tad api akusalam.|| ||

Yad api mulho mohena abhibhuto pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
jatiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api akusalam.|| ||

Iti'ssa'me mohaja||
mohanidana||
mohasamudaya||
mohapaccaya||
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.|| ||

6. Evarupo cayam bikkhave puggalo vuccati:||
akala-vadi ti pi||
abhutavadi ti pi||
anattha-vadi ti pi||
adhammavadi ti pi||
avinayavadi ti pi ti.|| ||

Kasma cayam bhikkhave evarupo puggalo vuccati:||
akalavadi ti pi||
abhuta-vadi ti pi||
anatthavadi ti pi||
aedhammavadi ti pi||
avinaya-vadi ti pi ti?|| ||

Tatha h'ayam bhikkhave puggalo parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
janaya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balavamhi balattho."|| ||

Iti pi bhutena kho pana vuccamano avajanati no patijanati,||
abhutena vuccamano na atappam karoti,||
tassa nibbethanaya:||
iti p'etam ataccham||
iti p'etam abhutanti.|| ||

Tasma evarupo puggalo vuccati akalavadi ti pi abhuta-vadi ti pi||
anattha-vadi ti pi||
adhamma-vadi ti pi||
avinaya-vadi ti pi.|| ||

8. Evarupo bhikkhave puggalo lobhajehi papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto ditthe va dhamme dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparilaham,||
kayassa ca bheda param marana duggati patikankha.|| ||

Evarupo bhikkhave puggalo dosajeha papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto ditthe va dhamme dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparilaham,||
kayassa ca bheda param marana duggati patikankha.|| ||

Evarupo bhikkhave puggalo mohajehi papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto ditthe va dhamme dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparilaham,||
kayassa ca bheda param marana duggati patikankha.|| ||

9. Seyyatha pi, bhikkhave,||
salo va||
dhavo va phandano va||
tihi maluvalatahi uddhasto pariyonaddho anayam apajjati,||
vyasanam apajjati,||
anayavyasanam apajjati.|| ||

10. Evam eva kho bhikkhave puggalo lobhajehi papakehi akusalehi [203] dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto ditthe va dhamme dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparilaham,||
kayassa ca bheda param marana duggati patikankha.|| ||

Evarupo bhikkhave puggalo dosajeha papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto ditthe va dhamme dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparilaham,||
kayassa ca bheda param marana duggati patikankha.|| ||

Evarupo bhikkhave puggalo mohajehi papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto ditthe va dhamme dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparilaham,||
kayassa ca bheda param marana duggati patikankha.|| ||

Imani kho, bhikkhave tini akusalamulani ti.|| ||

 


 

11. Tin'imani, bhikkhave kusalamulani.|| ||

Katamani tini?|| ||

Alobho kusalamulam,||
adoso kusalamulam,||
amoho kusalamulam.|| ||

12. Yad api bhikkhave alobho,||
tad api kusalam.|| ||

Yad api aluddho abhisamkharoti||
kayena, vaca, manaja,||
tad api kusam.|| ||

Yad api aluddho lobhena anabhibhuto apariyadinnacitto||
na parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
janiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api kusalam.|| ||

Iti'ssa'me alobhaja||
alobhanidana||
alobhasamudaya||
alobhapaccaya||
aneke kusala dhamma sambhavanti.|| ||

13. Yad api bhikkhave adoso,||
tad api kusalam.|| ||

Yad api adutdho abhisamkharoti||
kayena, vaca, manaja,||
tad api kusam.|| ||

Yad api aduttho dosena anabhibhuto apariyadinnacitto||
na parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
janiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api kusalam.|| ||

Iti'ssa'me adosaja||
adosanidana||
adosasamudaya||
adosapaccaya||
aneke kusala dhamma sambhavanti.|| ||

14. Yad api bhikkhave amoho,||
tad api kusalam.|| ||

Yad api adutdho abhisamkharoti||
kayena, vaca, manaja,||
tad api kusam.|| ||

Yad api amulho mohena anabhibhuto apariyadinnacitto||
na parassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
janiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api kusalam.|| ||

Iti'ssa'me amohaja||
[204] amohanidana||
amohasamudaya||
amohapaccaya||
aneke kusala dhamma sambhavanti.|| ||

15. Evarupo cayam bhikkhave pugagalo vuccati,||
kala-vadi ti pi||
bhuta-vadi ti pi||
attha-vadi ti pi||
dhamma-vadi ti pi||
vunayavadi ti pi.|| ||

Kasma cayam bhikkhave evarupo puggalo vuccati,||
kalavadi ti pi||
bhuta-vadi ti pi||
atthavadi ti pi||
dhmavadi ti pi||
vinaya-vadi ti pi?|| ||

Yatha h'ayam bhikkhave puggalo na pahassa asata dukkham upadahati,||
vadhena va||
bandhanena va||
janiya va||
garahaya va||
pabbajanaya va||
"balav'amhi balattho."|| ||

Iti pi bhutena kho na vuccamano patijanati no avajanati||
abhutena vuccamano atappam karoti tassa nibbethanaya:|| ||

"Iti p'etam taccham||
iti p'etam bhutan" ti.|| ||

Tasma evarupo puggalo vuccati kalavadi ti pi||
bhutavadi ti pi||
atthavadi ti pi||
dhammavadi ti pi||
vunayavadi ti pi.|| ||

16. Evarupassa bhikkhave puggalassa lobhaja papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma ditthe va dhamme sukham viharati,||
avighatam anupayasam aparilaham.|| ||

Ditth'eva dhamme parinibkhayati.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa dosaja papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma ditthe va dhamme sukham viharati,||
avighatam anupayasam aparilaham.|| ||

Ditth'eva dhamme parinibkhayati.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa mohaja papaka papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma ditthe va dhamme sukham viharati,||
avighatam anupayasam aparilaham.|| ||

Ditth'eva dhamme parinibkhayati.|| ||

17. Seyyatha pi bhikkhave salo va||
dhavo va||
phandano va,||
tihi maluvalatahi uddhasto pariyonaddho.|| ||

Atha puriso agaccheyya kuddalapitakam adaya.|| ||

So tam maluvalatam mule||
chandeyya mule||
chetva palikhaneyya.|| ||

Palikhanitva mulani uddhareyya antamaso usiranalamattani pi.|| ||

So tam maluvalatam khandakhandikam chindeyya,||
khandakhandikam chetva phaloyya,||
phaletva sakalikam sakalikam kareyya,||
sakalikam sakalikam karitva vatatape visoseyya,||
vatatape visosetva aggina daheyya,||
aggina dahitva [205] masim kareyya,||
masim karitva mahavate va opuneyya,||
nadiya va sighasotaya pavaheyya.|| ||

Evam assa ta bhikkhave maluvalata ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

18. Evam eva kho bhikkhave evarupassa bhikkhave puggalassa lobhaja papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma ditthe va dhamme sukham viharati,||
avighatam anupayasam aparilaham.|| ||

Ditth'eva dhamme parinibkhayati.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa dosaja papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma ditthe va dhamme sukham viharati,||
avighatam anupayasam aparilaham.|| ||

Ditth'eva dhamme parinibkhayati.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa mohaja papaka papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma ditthe va dhamme sukham viharati,||
avighatam anupayasam aparilaham.|| ||

Ditth'eva dhamme parinibkhayati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement