Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
X. Lonaphala Vagga

Sutta 99

Lonakaphala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[249]

[1][bit][pts][than][olds] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Yo bhikkhave evam vadeyya:|| ||

'Yatha yathayam puriso kammam karoti,||
tatha tatha tam patisanvediyati' ti.|| ||

Evam santam bhikkhave brahmacariyavaso na hoti.|| ||

Okaso na pannayati samma dukkhassa antakiriyaya.|| ||

Yo ca kho bhikkhave evam vadeyya:|| ||

'Yatha yatha vedaniyam ayam puriso kammam karoti,||
tatha tathassa vipakam patisanvediyati' ti.|| ||

Evam santam bhikkhave brahmacariyavaso hoti.|| ||

Okaso pannayati samma dukkhassa antakiriyaya.|| ||

 


 

Idha, bhikkhave, ekaccassa puggalassa appamattakam pi papam kammam katam,||
tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhamme c'eva vedaniyam hoti.|| ||

Nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

2. Kathamrupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo abhavitakayo hoti||
abhavitasilo||
abhavitacitto||
abhavitapanno||
paritto appatumo appadukkhavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Kathamrupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhammavedaniyam hoti,||
nanu pi khayati,||
kim bahud eva?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo bhavitakayo hoti||
bhavitasilo||
bhavitacitto||
bhavitapanno||
aparitto mahatta appamanavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam dutthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

[250] 3. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso lonaphalam paritte udakamallake pakkhipeyya.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu tam parittam udakamallake udakam amuna lonaphalena lonam assa appeyyan" ti?|| ||

"Evam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Adum hi bhante parittam udakamallake udakam.|| ||

Tam amuna lonaphalena lonam assa appeyyan" ti.|| ||

"Seyyatha pi, bhikkhave, puriso lonaphalam Gangaya nadiya pakkhipeyya.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu sa Ganga nadi amuna lonaphalena lonam assa appeyya" ti?|| ||

"No h'etam bhante.|| ||

Tam kussa hetu?|| ||

Asu hi bhante Gangaya nadiya maha udakakkhandho.|| ||

So amuna lonaphalena na lono assa appeyyo" ti.|| ||

"Evam eva ko bhikkhave idh'ekaccassa puggalassa appamattakam pi papam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

4. Kathamrupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo abhavitakayo hoti||
abhavitasilo||
abhavitacitto||
abhavitapanno||
paritto appatumo appadukkhavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Kathamrupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhammavedaniyam hoti,||
nanu pi khayati,||
kim bahud eva?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo bhavitakayo hoti||
bhavitasilo||
bhavitacitto||
bhavitapanno||
aparitto mahatta appamanavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam dutthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

5. Idha, bhikkhave, ekacco addhakahapanena pi||
bandhanam nigacchati,||
kahapanena pi bandhanam nigacchati,||
kaha- [251] panasatena pi bandhanam nigacchati.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco addhakahapanena pi||
na bandhanam nigacchati||
kahapanena pi na bandhanam nigacchati||
kahapanasatena pi na bandhanam nigacchati.|| ||

Kathamrupo bhikkhave addhakahapanena pi||
bandhanam nigacchati,||
kahapanena pi bandhanam nigacchati,||
kahapanasatena pi bandhanam nigacchati?|| ||

Idha bikkhave ekacco daliddo hoti||
appassako||
appabhogo.|| ||

Evarupo bhikkhave addhakahapanena pi||
bandhanam nigacchati||
kahapanena pi bandhanam nigacchati||
kahapanasatena pi bandhanam nigacchati.|| ||

Kathamrupo bhikkhave addhakahapanena pi||
na bandhanam nigacchati,||
kahapanena pi na bandhanam nigacchati,||
kahapanasatena pi na bandhanam nigacchati?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco addho hoti||
mahaddhano||
mahabhogo.|| ||

Evarupo bikkhave addhakahapanena pi||
na bandhanam nigacchati,||
kahapanena pi na bandhanam nigacchati||
kahapanasatena pi na bandhanam nigacchati.|| ||

"Evam eva ko bhikkhave idh'ekaccassa puggalassa appamattakam pi papam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

6. Kathamrupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo abhavitakayo hoti||
abhavitasilo||
abhavitacitto||
abhavitapanno||
paritto appatumo appadukkhavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Kathamrupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhammavedaniyam hoti,||
nanu pi khayati,||
kim bahud eva?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo bhavitakayo hoti||
bhavitasilo||
bhavitacitto||
bhavitapanno||
aparitto mahatta appamanavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam dutthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

7. Seyyatha pi bhikkhave orabhiko va urabbhaghatako [252] va appekaccam urabbham adinnam adiyamanam pahoti hantum va||
bandhitum va||
japetum va||
yathapaccayam va katum,||
appekaccam urabbham adinnam adiyamanam nappahoti||
hantum va||
bandhitum va||
japetum va||
yathapaccayam va katum.|| ||

Kathamrupo bhikkhave orabbhiko va||
urabbhaghatako va||
urabbham adinnam adiyamanam pahoti||
hantum va||
bhandhitum va||
japetum va||
yathapaccayam va katum?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco daliddo hoti appassako appabhogo.|| ||

Evarupo bhikkhave orabbhiko va||
urabbhaghatako va||
urabbham adinnam adiyamanam pahoti||
hantum va||
bandhitum va||
japetum va||
yathapaccayam va katum|| ||

Kathamrupam bhikkhave orabbhiko va||
urabbhaghatako va||
urabbham adinnam adiyamanam nappahoti||
hantum va||
bandhitum va||
japetum va||
yathapaccayam va katum?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco addho hoti||
mahaddhano||
mahabhogo||
raja va||
rajamahamatto va.|| ||

Evarupam bhikkhave orapbhiko va||
urabbhaghatako va||
urabbham adinnam aidiyamanam nappahoti||
hantum va||
pandhitu va||
japetu va||
yathapaccayam va katum.|| ||

Annadatthu panjaliko va nam yavati:|| ||

'Dehi me marisa urabbham va urabbhadhanamva' ti.|| ||

"Evam eva ko bhikkhave idh'ekaccassa puggalassa appamattakam pi papam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam ditthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

8. Kathamrupassa bhikkhave puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo abhavitakayo hoti||
abhavitasilo||
abhavitacitto||
abhavitapanno||
paritto appatumo appadukkhavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave [253] puggalassa appamattakam pi papam kammam katam tam enam Nirayam upaneti.|| ||

Kathamrupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam dittha-dhamma-vedaniyam hoti,||
nanu pi khayati,||
kim bahud eva?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo bhavitakayo hoti||
bhavitasilo||
bhavitacitto||
bhavitapanno||
aparitto mahatta appamanavihari.|| ||

Evarupassa bhikkhave puggalassa tadisam yeva appamattakam papam kammam katam dutthadhammavedaniyam hoti||
nanu pi khayati||
kim bahud eva.|| ||

 


 

"Yo bhikkhave evam vadeyya:|| ||

'Yatha yathayam puriso kammam karoti,||
tatha tatha tam patisanvediyati' ti.|| ||

Evam santam bhikkhave brahmacariyavaso na hoti.|| ||

Okaso na pannayati samma dukkhassa antakiriyaya.|| ||

Yo ca kho bhikkhave evam vadeyya:|| ||

'Yatha yatha vedaniyam ayam puriso kammam karoti,||
tatha tathassa vipakam patisanvediyati' ti.|| ||

Evam santam bhikkhave brahmacariyavaso hoti.|| ||

Okaso pannayati samma dukkhassa antakiriyaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement