Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
XII. Apayika Vagga

Sutta 114

Anenja Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[267]

[1][pts][olds] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Tayo'me bhikkave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame tayo?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam atthangama,||
nanatta-sannanam amanasi-kara||
'ananto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tad assadeti tan nikameti,||
tena ca vittim apajjati.|| ||

Tatra thito tad adhimutto tabbahula-vihari aparihino kalam kurumano akasanancayatan'upaganam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Akasanancayatanupaganam bhikkhave devanam visatim kappasahassani ayuppamanam.|| ||

Tatra puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam,||
tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati,||
tiracchanayonim pi gacchati,||
pettivisayam pi gacchati.|| ||

Bhagavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam,||
tam sabbam khepetva tasmim yeva bhave parinibbaya ti.|| ||

Ayam ko bhikkhave viseso,||
ayam adhippayoso,||
idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

[2][pts][olds] Puna ca param bhikkhave idh'ekacco puggalo sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tad assadeti tan nikameti,||
tena ca vittim apajjati.|| ||

Tatra thito tad adhimutto tabbahulavihari aparihino kalam kurumano vinnanancayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Vinnanancayatanupaganam bhikkhave devanam cattarisam kappasahassani ayuppamanam.|| ||

Tattha puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam,||
tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati,||
tiracchanayonim pi gacchati,||
pettivisayam pi gacchati.|| ||

Bhagavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam,||
tam sabbam khepetva tasmim yeva bhave parinibbayati.|| ||

Ayam kho bhikkhave viseso,||
ayam adhippayo,||
idam nanakaranam [268] sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

[3][pts][olds] Puna ca param bhikkhave idh'ekacco puggalo sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'N'atthi kinci' ti akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tad assadeti tan nikameti,||
tena ca vittim apajjati.|| ||

Tatra thito tad adhimutto tabbahulavihari aparihino kalam kurumano akincannayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Akincannayatanupaganam bhikkhave devanam satthim kappasahassani ayuppamanam.|| ||

Tattha puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam,||
tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati,||
tiracchanayonim pi gacchati,||
pettivisayam pi gacchati.|| ||

Bhagavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam,||
tam sabbam khepetva tasmim yeva bhave parinibbayati.|| ||

Ayam ko bhikkhave viseso,||
ayam adhippayoso,||
idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

Ime ko bikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasmin ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement