Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
IV. Catukka Nipata
I. Bhandagama Vagga

Sutta 10

Yoga Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[10]

[1][pts][than][olds][bodh] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Vajjisu viharati Bhandagame.|| ||

Tratr kho Bhagava bhikkhu amantesti:|| ||

Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Cattaro'me bhikkhave yoga.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Kama-yogo,||
bhava-yogo,||
ditthi-yogo,||
avijja-yogo.|| ||

Katamo ca bhikkhave kama-yogo?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco kamanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa kamanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam appajanato yo kamesu kamarago kamanandi kamasineho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho kamajjhosanam kamatanha sanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave kama-yogo.|| ||

Iti kama-yogo.|| ||

Bhava-yogo ca katham hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco bhavanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa bhavanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam appajanato yo bhavesu bhavarago bhavanandi bhavasineho bhavamuccha bhavapipasa bhavaparilaho bhavajjhosanam bhavatanha sanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhavayogo.|| ||

Iti kama-yogo, bhava-yogo.|| ||

Ditthi-yogo ca katham hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco ditthinam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa ditthinam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam appajanato [11] yo ditthisu ditthirago ditthinandi ditthisineho ditthimuccha ditthipipasa ditthiparilaho ditthiajjhosanam ditthitanha sanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave ditthi-yogo.|| ||

Iti kama-yogo, bhava-yogo, ditthi-yogo.|| ||

Avijja-yogo ca katham hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco channam phassayatananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa channam phassayatananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam appajanato ya chasu phassayatanesu avijja annanam sanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave avijja-yogo.|| ||

Iti kama-yogo, bhava-yogo, ditthi-yogo, avijja-yogo.|| ||

Samyutto papakehi akusalehi dhammehi samkilesehi ponobhavikehi sadarehi dukkhavipakehi ayatim jatijara-maranikehi,||
tasma ayogakkhemi ti vuccati.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro yoga.|| ||

 


 

2. Cattaro'me bhikkhave visamyoga.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Kamayoga-visamyogo,||
bhavayoga-visamyogo,||
ditthiyoga-visamyogo,||
avijjayoga-visamyogo.|| ||

Katamo ca bhikkhave kamayoga-visamyogo?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco kamanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa kamanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanato yo kamesu kamarago kamanandi kamasineho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho kamajjhosanam kamatanha sa nanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave kamayoga-visamyogo.|| ||

Iti kamayoga-visamyogo.|| ||

Bhavayoga-visamyogo ca katham hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco bhavanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa bhavanam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanato yo bhavesu bhavarago bhavanandi bhavasineho bhavamuccha bhavapipasa bhavaparilaho bhavajjhosanam bhavatanha sa nanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhavayoga-visamyogo.|| ||

Iti kamayoga-visamyogo, bhavayoga-visamyogo.|| ||

Ditthiyoga-visamyogo ca katham hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco ditthinam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca [12] nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa ditthinam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanano yo ditthisu ditthirago ditthinandi ditthimuccha ditthipipasa ditthiparilaho ditthiajjhosanam ditthitanha sa nanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave ditthiyoga-visamyogo.|| ||

Iti kamayoga-visamyogo, bhavayoga-visamyogo, ditthiyoga-visamyogo.|| ||

Avijjayoga-visamyogo ca katham hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco channam phassayatananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa channam phassayatananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanato ya chasu phassayatanesu avijja annanam sa nanuseti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave avijjayoga-visamyogo.|| ||

Iti kamayoga-visamyogo, bhavayoga-visamyogo, ditthiyoga-visamyogo, avijjayoga-visamyogo.|| ||

Visamyutto papakehi akusalehi dhammehi samkilesikehi ponobhavikehi sadarehi dukkha-vipakehi ayatim jatijaramaranikehi tasma yogakkhemi ti vuccati.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro visamyoga ti.|| ||

Kamayogena samyutta bhavayogena cubhayam,||
Ditthiyogena samyutta avijjaya purakkhata,||
Satta gacchanti samsaram jatimaranagamino.||
Ye ca kame parinnaya bhavayogan ca sabbaso,||
Ditthiyogam samuhacca avijjan ca virajayam,||
Sabbayoga-visamyutta te ve yogatigamuno ti.|| ||

Bhandagamavaggo pathamo.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement