Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttaranikayo
Catukkanipato
XX: Maha Vagga

Sutta 196

Salaha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[200]

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalayam.|| ||

Atha kho salho ca Licchavi Abhayo ca Licchavi yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Salho Licchavi Bhagavantam etad avoca:|| ||

Santi bhante eke samana-brahmana dvayena oghassa nittharanam pannapenti sila-visuddhi-hetu ca tapo-jiguccha-hetu ca.|| ||

Idha bhante Bhagava kimaha ti?|| ||

2. Sila-visuddhim kho aham Salha annataram samannangan ti vadami.|| ||

Ye te Salha samana-brahmana tapo-jigucchavada tapo-jigucchasara tapo-jiguccha-allina viharanti,||
abhabba te oghassa nittharanaya.|| ||

Ye pi te Salha samana-brahmana aparisuddha-kaya-samacara aparisuddha-vaci-samacara aparisuddha-mano-samacara aparisuddhajiva,||
abhabba te nana-dassanaya anuttaraya sambodhaya.|| ||

3. Seyyatha pi Salha puriso nadim taritukamo,||
tinham kutharim adaya vanam paviseyya,|| ||

So tattha passeyya mahatim salalatthim ujum navam akukkuccajatam,||
tam enam mule chindeyya,||
mule chetva agge chindeyya,||
agge chetva,||
sakhapalasam suvisodhitam visodheyya,||
sakhapalasam suvisodhitam visodhetva kutharihi taccheyya,||
kutharihi taccheyya,||
kutharihi tacchetva,||
vasihi taccheyya,||
vasihi tacchetva,||
lekhaniya likheyya,||
lekhaniya likhitva,||
pasanagulena dhopeyya||
pasanagulena dhopetva,||
nidim patareyya.|| ||

Tam kim mannasi Salha,||
bhabbo nu kho so puriso nadim taritun ti?|| ||

No bh'etam bhante.|| ||

4. Tam kissa hetu?|| ||

Asu hi bhante salalatthi bahiddha [201] suparikammakata anto avisuddha.|| ||

Tass'etam patikankham:|| ||

Salalatthi samsidissati,||
puriso anayavyasanam apajjissati ti.|| ||

Evam eva kho Salha ye te samana-brahmana tapo-jigucchavada tapo-jigucchasara tapo-jiguccha-allina viharanti,||
abhabba te oghassa nittharanaya.|| ||

Ye pi te Salha samana-brahmana aparisuddha-kaya-samacara aparisuddha-vaci-samacara aparisuddha-mano-samacara aparisuddhajiva,||
abhabba te nana-dassanaya anuttaraya sambodhaya.|| ||

Ye ca kho te Salha samana-brahmana na tapo-jigucchavada na tapo-jigucchasara na tapo-jiguccha-allina viharanti,||
bhabba te oghassa nittharanaya.|| ||

Ye pi te Salha samana-brahmana parisuddha-kaya-samacara parisuddha-vaci-samacara parisuddha-mano-samacara parisuddhajiva,||
bhabba te nana-dassanaya anuttaraya sambodhaya.|| ||

5. Seyyatha pi Salha puriso nadim taritukamo,||
tinham kutharim adaya vanam paviseyya.|| ||

So tattha passeyya mahatim salalatthim ujum navam akukkuccakajatam,||
tam enam mule chindeyya,||
mule chetva,||
agge chindeyya,||
agge chetva,||
sakhapalasam suvisodhitam visodheyya,||
sakhapalasam suvisodhitam visodhetva,||
kutharihi taccheyya,||
kutharihi tacchetva,||
vasihi taccheyya,||
vasihi tacchetva nikhadanam adaya anto suvisodhitam visodheyya,||
anto suvisodhitam visodhetva,||
lekhaniya likheyya,||
lekhaniya likhitva,||
pasanagulena dhopeyya,||
pasanagulena dhopetva,||
navam kareyya,||
navam karitva,||
piyarittam bandheyya,||
navam katva piyarittam bhandhitva nadim patareyya.|| ||

Tam kim mannasi salnaha,||
bhabbo nu kho so puriso nadim taritun ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

6. Tam kissa hetu?|| ||

Asu hi bhante salalatthi bahiddha suparikammakata anto suvisuddha nava kata,||
piyarittam baddha.|| ||

Tass'etam patikankham:||
nava na samsidissati puriso sotthina param gamissati ti.|| ||

Evam eva kho Salha ye te samana-brahmana na tapo-jigucchavada na tapo-jigucchasara na tapo-jiguccha-allina viharanti,||
bhabba te oghassa nittharanaya.|| ||

Ye pi te Salha samana-brahmana [202] parisuddha-kaya-samacara parisuddha-vaci-samacara parisuddha-mano-samacara parisuddhajiva,||
bhabba te nana-dassanaya anuttaraya sambodhaya.|| ||

7. Seyyathapa Salha yodhajivo bahuni ce pi kandacittakani janati,||
atha kho so tihi thanehi rajaraho hoti rajabhoggo||
ranno angana t'eva sankham gacchati.|| ||

Katamehi tihi?|| ||

Dure pati ca,||
akkhanavedhi ca,||
mahato ca kayassa padaleta.|| ||

8. Seyyatha pi Salha yodhajivo dure pati,||
evam eva kho Salha ariyasavako||
samma-samadhi hoti||
samma-samadhi Salha ariyasavako||
yam kinci rupam atitanagata-paccuppannam||
ajjhattam va||
bahiddha va||
olarikam va||
sukhumam va||
hinam va||
panitam va||
yam dure santike va||
sabbam rupam||
n'etam mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso atta ti,||
evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Ya kaci vedana atitanagata-paccuppannam||
ajjhattam va||
bahiddha va||
olarikam va||
sukhumam va||
hinam va||
panitam va||
yam dure santike va||
sabbam vedana||
n'etam mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso atta ti,||
evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Ya kaci sanna atitanagata-paccuppannam||
ajjhattam va||
bahiddha va||
olarikam va||
sukhumam va||
hinam va||
panitam va||
yam dure santike va||
sabbam sanna||
n'etam mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso atta ti,||
evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Ye keci sankhara atitanagata-paccuppannam||
ajjhattam va||
bahiddha va||
olarikam va||
sukhumam va||
hinam va||
panitam va||
yam dure santike va||
sabbam sankhara||
n'etam mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso atta ti,||
evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Yam kinci vinnanam atitanagata-paccuppannam||
ajjhattam va||
bahiddha va||
olarikam va||
sukhumam va||
hinam va||
panitam va||
yam dure santike va||
sabbam vinnanam||
n'etam mama||
n'eso'ham asmi,||
na meso atta ti,||
evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

9. Seyyatha pi Salha yodhajivo akkhanavedhi,||
evam eva kho Salha ariyasavako sammaditthi hoti.|| ||

Sammaditthi Salha ariyasavako|| ||

'Idam dukkhan' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodhagamini patipada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

10. Seyyatha pi Salha yodhajivo mahato kayassa padaleta,||
evam eva kho Salha ariyasavako sammavimutti hoti.|| ||

Sammavimutti Salha ariyasamako mahantam avijjakkhandham padaleti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement