Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
10. Kakudha Vagga

Sutta 100

Kakudha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosambiyam viharati Ghositarame.|| ||

Tena kho pana samayena Kakudho nama Koliyaputto ayasmato Maha Moggallanassa upatthako adhuna kalakato annataram manomayam kayam upapanno||
tassa evarupo attabhavapatilabho hoti,||
seyyatha pi nama dve va tini va Magadhakani gamakkhettani.|| ||

So tena attabhavapatilabhena n'eva attanam no param vyabadheti.|| ||

Atha kho Kakudho devaputto yen'ayasma Maha Moggallano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam [123] thito kho Kakudho devaputto ayasmantam Maha Moggallanam etad avoca:|| ||

"Devadattassa bhante evarupam icchagatam uppajji:|| ||

'Aham bhikkhu-sangham pariharissami' ti.|| ||

Saha cittuppada ca bhante Devadatto tassa iddhiya parihino' ti.|| ||

Idam avoca Kakudho devaputto,||
idam vatva ayasmantam Maha Moggallanam abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi.|| ||

Atha kho ayasma Maha Moggallano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Maha Moggallano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Kakudho nama bhante,||
Koliyaputto mam upatthako adhuna kalakato annataram manomayam kayam upapanno,||
tassa evarupo attabhava-patilabho,||
seyyatha pi nama dve va tini va Magadhakani gamakkhettani.|| ||

So tena attabhava-patilabhena n'ev attanam no param vyabadheti.|| ||

Atha kho bhante Kakudho devaputto yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho bhante Kakudho devaputto mam etad avoca:|| ||

'Devadattassa bhante, evarupam icchagatam uppajji:

"Aham bhikkhu-sangham pariharissami" ti|| ||

Saha cittuppada ca bhante Devadatto tassa iddhiya parihino" ti.'|| ||

Idam avoca bhante, Kakudho devaputto.

Idam vatva mam abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi" ti.|| ||

"Kim pana te Moggallana,||
Kakudho devaputto cetasa ceto paricca vidito||
'Yam kinaci Kakudho devaputto bhasati,||
sabbam tam tath'eva hoti no annatha'" ti?|| ||

"Cetasa ceto paricca vidito me bhante Kakudho devaputto||
'Yam kinaci Kakudho devaputto bhasati,||
sabbam tam tath'eva hoti no annatha'" ti.|| ||

Rakkhass'etam Moggallana vacam.|| ||

Rakkhass'etam Moggallana vacam.|| ||

Idani so moghapuriso attana va attanam patukarissatiti.|| ||

 


 

Panc'ime Moggallana sattharo santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame panca?|| ||

[124] Idha Moggallana, ekacco satta aparisuddhasilo samano||
'parisuddhasilo'mbhi' ti patijanati,||
'parisuddham me silam||
pariyodatam asamkilitthan' ti.|| ||

Tam enam savaka evam jananti:|| ||

'Ayam kho bhavam sattha aparisuddhasilo samano||
"parisuddhasilo'mhi" ti patijanati,||
"parisuddham me silam||
pariyodatam asamkilitthan" ti.|| ||

Mayam c'eva kho pana gihinam aroceyyama,||
nassassa manapam.|| ||

Yam kho pan'assa amanapam,||
kathannu mayam tena samudacareyyama?|| ||

Sammannati kho pana civara-pindapata-senasana-gilana-ppaccaya-bhesajja-parikkharena.|| ||

Yam tumo karissati,||
tumo'va tena pannayissati' ti.|| ||

Evarupam kho Moggallana,||
sattharam savaka silato rakkhananti.|| ||

Evarupo ca pana sattha savakehi silato rakkham paccasimsati.

 

 

Puna ca param Moggallana,||
idh'ekacco sattha aparisuddhajivo samano||
'parisuddhajivo'mhi' ti patijanati,||
'parisuddho me ajivo||
pariyodato asamkilittho' ti.|| ||

Tam enam savaka evam janatti:|| ||

'Ayam kho bhavam sattha aparisuddhajivo samano||
"parisuddhajivo'mh" iti patijanati,||
"parisuddho me ajivo||
pariyodato asamkilittho" ti.|| ||

Mayam c'eva kho pana gihinam aroceyyama,||
nassassa manapam.|| ||

Yam kho pan'assa amanapam,||
kathannu mayam tena samudacareyyama?|| ||

Sammannati kho pana civara-pindapata-senasana-gilana-ppaccaya-bhesajja-parikkharena.|| ||

Yam tumo karissati,||
tumo'va tena pannayissati" ti.|| ||

Evarupam kho Moggallana||
sattharam savaka ajivato rakkhanti.|| ||

Evarupo ca pana sattha savakehi ajivato rakkham paccasimsati.

 

 

Puna ca param Moggallana,||
idh'ekacco sattha aparisuddha-dhammadesano samano||
'parisuddhadhammadesano'mhi' ti patijanati,||
'parisuddho me dhammadesana||
pariyodata asamkilittha' ti.|| ||

Tam enam savaka evam jananti:|| ||

'Ayam kho bhavam sattha aparisuddha-dhammadesano samano||
[125] "parisuddha-dhammadesanomhi" ti patijanati,||
"parisuddha me dhammadesana||
pariyodata asamkilittha" ti.|| ||

Mayam c'eva kho pana gihinam aroceyyama,||
nassassa manapam.|| ||

Yam kho panassa amanapam,||
kathannu mayam tena samudacareyyama?|| ||

Sammannati kho pana civara-pindapata-senasana-gilana-ppaccaya-bhesajja-parikkharena.|| ||

Yam tumo karissati,||
tumo'va tena pannayissati" ti.|| ||

Evarupam kho Moggallana||
sattharam savaka dhammadesanato rakkhanti.|| ||

Evarupo ca pana sattha savakehi dhammadesanato rakkham paccasimsati.

 

 

Puna ca param Moggallana,||
idh'ekacco sattha aparisuddha-veyyakarano samano||
'parisuddhaveyyakarano'mhi' ti patijanati,||
'parisuddham me veyyakaranam||
paridotam asamkilitthan' ti.|| ||

Tam enam savaka evam jananti:|| ||

"Ayam kho bhavam sattha aparisuddha-veyyakarano samano||
"parisuddhaveyyakarano'mhi" ti patijanati,||
"parisuddham me veyyakaranam||
pariyodatam asamkilitthan" ti.|| ||

Mayam c'eva kho pana gihinam aroceyyama,||
nassassa manapam.|| ||

Yam kho panassa amanapam||
kathannu mayam tena samudacareyyama.|| ||

Sammannati kho pana civara-pindapata-senasana-gilana-ppaccaya-bhesajja-parikkharena.|| ||

Yam tumo karissati,||
tumo'va tena pannayissati" ti.|| ||

Evarupam kho Moggallana||
sattharam savaka veyyakaranato rakkhanti.|| ||

Evarupo ca pana sattha savakehi veyyakaranato rakkham paccasimsati.

 

 

Puna ca param Moggallana,||
idh'ekacco sattha aparisuddhananadassano samano||
'parisuddhananadassan'omhi' ti patijanati,||
'parisuddham me nanadassanam||
pariyodatam asamkilitthan' ti.|| ||

Tam enam savaka evam jananti:|| ||

"Ayam kho bhavam sattha aparisuddhananadassano samano||
"parisuddhananadassano'mhi" ti patijanati,||
"parisuddham me nanadassanam||
pariyodatam asamkilitthan" ti.|| ||

Mayam c'eva kho pana gihinam aroceyyama,||
nassassa manapam.|| ||

Yam kho panassa amanapam,||
kathannu tam mayam tena samudacareyyama.|| ||

[126] Sammannati kho pana civara-pindapata-senasana-gilana-ppaccaya-bhesajja-parikkharena.|| ||

Yam tumo karissati,||
tumo'va tena pannayissati" ti.|| ||

Evarupam kho Moggallana,||
sattharam savaka nanadassanato rakkhanti.|| ||

Evarupo ca pana sattha savakehi nanadassanato rakkham paccasimsati.|| ||

Ime kho Moggallana,||
panca sattharo santo samvijjamana lokasmim.

 


 

Aham kho pana Moggallana,||
parisuddhasilo samano||
'parisuddhasilo'mhi' ti patijanami,||
'parisuddham me silam||
pariyodatam asamkilitthan' ti.|| ||

Na ca mam savaka silato rakkhanti.|| ||

Na caham savakehi silato rakkham paccasimsami.|| ||

 

 

Parisuddhajivo samano||
'parisuddhajivo'mhi' ti patijanami,||
'parisuddho me ajivo||
pariyodato asamkilittho' ti.|| ||

Na ca mam savaka ajivato rakkhanti.|| ||

Na caham savakehi ajivato rakkham paccasimsami.|| ||

 

 

Parisuddhadhammadesano samano||
'parisuddhadhammadeno'mhi' ti patijanami,||
'parisuddha me dhammadesana||
pariyodata asamkilittha' ti.|| ||

Na ca mam savaka dhammadesanato rakkhanti.|| ||

Na caham savakehi dhammadesanato rakkham paccasimsami.|| ||

 

 

Parisuddhaveyyakarano samano||
'parisuddhaveyyakarano'mhi' ti patijanami,||
'parisuddham me veyyakaranam||
pariyodatam asamkilitthan' ti.|| ||

Na ca mam savaka veyyakaranato rakkhanti.|| ||

Na caham savakehi veyyakaranato rakkham paccasimsami.|| ||

 

 

Parisuddhananadassano samano||
'parisuddhananadassano'mhi' ti patijanami,||
'parisuddham me nanadassanam||
pariyodatam asamkilitthan' ti.|| ||

Na ca mam savaka nanadassanato rakkhanti.|| ||

Na caham savakehi nanadassanato rakkham paccasimsamiti.|| ||

Kakudhavaggo pancamo|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement