Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
14. Raja Vaggo

Sutta 139

Akkhama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Pancahi bhikkhave angehi samannagato ranno nago na rajaraho hoti na rajabhoggo.|| ||

Na ranno angantv eva sankham gacchati.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago||
akkhamo hoti rupanam,||
akkhamo saddanam,||
akkhamo gandhanam,||
akkhamo rasanam,||
akkhamo photthabbanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago akkhamo hoti rupanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato hatthikayam va disva assakayam va disva rathakayam va disva pattikayam va disva samsidati visidati na santhamhati na Sakkoti sangamam otaritum evam kho bhikkhave ranno nago akkhamo hoti rupanam.|| ||

Kathan ca bhikkave ranno nago akkhamo hoti saddanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato hatthisaddam va sutva,||
assasaddam va sutva rathasaddam va sutva pattisaddam va sutva bheripanava sankhatinavaninnadasaddam va sutva samsidati visidati na santhamhati na Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago akkhamo hoti saddanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago akkhamo hoti gandhanam?|| ||

[158] idha bhikkhave ranno nago sangamagato ye te ranno naga abhijata sangamavacara,||
tesam muttakarisassa gandham ghayitva samsidati visidati,||
na santhamhati na Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago akkhamo hoti gandhanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago akkhamo hoti rasanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato ekissa va tinodakadattiya vimanito,||
dvihi va tihi va catugi va pancahi va tinodakadatti hi vimanito||
samsidati,||
visidati,||
na santhamhati,||
na Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago akkhamo hoti rasanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago akkhamo hoti photthabbanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato ekena va saravedhena- viddho,||
dvihi va tihi va catuhi va panca hi va saravedhehi - viddho samsidati,||
visidati,||
na santhamhati,||
na Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago akkhamo hoti photthabbanam.|| ||

Imehi kho bhikkhave pancahi angehi samannagato ranno nago na rajaraho hoti na rajabhoggo.|| ||

Na ranno anganetvava sankham gacchati.|| ||

 


 

Evam eva kho bhikkhave pancahi angehi samannagato bhikkhu na ahuneyyo hoti,||
na pahuneyyo,||
na dakkhineyyo,||
na anjalikaraniyo,||
na anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu akkhamo hoti rupanam,||
akkhamo saddanam,||
akkhamo gandhanam,||
akkhamo rasanam,||
akkhamo photthabbanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rupanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva rajaniye rupe sarajjati.|| ||

Na Sakkoti cittam samadahitum evam kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rupanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti saddanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu sotena saddam sutva rajaniye sadde na sarajjati.|| ||

Na Sakkoti cittam samadahitum evam kho bhikkhav.|| ||

Bhikkhu akkhamo hoti saddanam.|| ||

[159] Kathan ca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti gandhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu ghanena gandham ghayitva rajaniye gandhe sarajjati.|| ||

Na Sakkoti cittam samadahitum evam kho bhikkhav.|| ||

Bhikkhu akkhamo hoti gandhanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rasanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu jivhaya rasam sayitva rajaniye rase sarajjati.|| ||

Na Sakkoti cittam samadahitum evam kho bhikkhav.|| ||

Bhikkhu akkhamo hoti rasanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti photthabbanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kayena photthabbam phusitva rajaniye photthabbe sarajjati.|| ||

Na Sakkoti cittam samadahitum evam kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti photthabbanam.|| ||

Imehi kho bhikkhave pancahi dhammehi samannagato bhikkhu na ahuneyyo hoti,||
na pahuneyyo,||
na dakkhineyyo,||
na anjalikaraniyo,||
na anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

 


 

Panc'ahi bhikkhave angehi samannagato ranno nago rajaraho hoti rajabhoggo.|| ||

Ranno angantv eva va sankham gacchati.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago khamo hoti rupanam.|| ||

Khamo hoti saddanam.|| ||

Khamo hoti gandhanam.|| ||

Khamo hoti rasanam.|| ||

Khamo hoti photthabbanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago khamo hoti rupanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato hatthikayam va disva assakayam va disva rathakayam va disva pattikayam va disva||
na samsidati,||
na visidati,||
santhamhti,||
Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago khamo hoti rupanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago khamo hoti saddanam?|| ||

[160] Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato hatthisaddam va sutva assasaddam va sutva rathasaddam va sutva pattisaddam va sutva bheripanavasankhatinavaninnadasaddam va sutva||
na samsidati,||
na visidati,||
santhamhti,||
Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago khamo hoti saddanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago khamo hoti gandhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato ye te ranno naga abhijata sangamavacara,||
tesam muttakarisassa gandham ghayitva||
na samsidati,||
na visidati,||
santhamhati,||
Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago khamo hoti gandhanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago khamo hoti rasanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato ekissa va tinodakadattiya vimanito,||
dvihi va tihi va catuhi va pancahi va tinodakadattihi vimanito||
na samsidati,||
na visidati,||
satthamhati,||
Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago khamo hoti rasanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago khamo hoti photthabbanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno ranno nago sangamagato ekena va saravedhena viddho,||
dvihi va tihi va catuhi va pancahi va saravedhehi viddho||
na samsidati,||
na visidati,||
santhamhati,||
Sakkoti sangamam otaritum.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago khamo hoti photthabbanam.|| ||

Imehi kho bhikkhave panc'ahi angehi samannagato ranno nago rajaraho hoti rajabhoggo ranno angantevava sankham gacchati.|| ||

 


 

Evame kho bhikkhave pancahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti rupanam.|| ||

Khamo saddanam,||
khamo gandhanam,||
khamo rasanam,||
khamo [161] photthabbanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu khamo hoti rupanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva rajaniye rupe na sarajjati.|| ||

Sakkoti cittam samadahitum.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti rupanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu khamo hoti saddanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu sotena saddam sutva rajaniye sadde na sarajjati.|| ||

Sakkoti cittam samadahitum.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti saddanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu khamo hoti gandhanam? Idha, bhikkhave, bhikkhu ghanena gandham ghayitva rajaniye gandhe na sarajjati.|| ||

Sakkoti cittam samadahitum.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti gandhanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu khamo hoti rasanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu jivhaya rasam sayitva rajaniye rase na sarajjati.|| ||

Sakkoti cittam samadahitum.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti rasanam.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu khamo hoti photthabbanam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kayena photthabbam phusitva rajaniye photthabbe na sarajjati.|| ||

Sakkoti cittam samadahitum.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti photthabbanam.|| ||

Imehi kho bhikkhave pancahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement