Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka-Nipata
XVIII. Upasaka Vaggo

Sutta 180

Gavesi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than] Savatthinidanam|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam carati mahata bhikkhu-sanghena saddhim.|| ||

Addasa kho Bhagava addhanamagagpatipanno annatarasmim padese mahantam salavanam.|| ||

Disva magga okkamma yena tam salavanam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tam salavanam ajjhogahetva annatarasmim padese sitam patvakasi.|| ||

Atha kho ayasmato Anandassa etad ahosi:||
"ko nu kho hetu ko paccayo Bhagavato sitassa patukammaya?|| ||

Na akaranena tathagata sitam patukaronti" ti.|| ||

Atha kho ayasma Anando [215] Bhagavantam etad avoca:||
"ko nu kho bhante hetu ko paccayo Bhagavato sitassa patukammaya?|| ||

Na akaranena tathagata sitam patukaronti" ti.|| ||

Bhutapubbam Ananda imasmim padese nagaram ahosi iddhanc'eva phitan ca bahujanam akinanamanussam.|| ||

Tam kho pana Ananda,||
nagaram Kassapo Bhagava araham smmasambuddho upanissaya vihasi.|| ||

Kassapassa kho pana Ananda,||
Bhagavato arahato sammasambudadhassa Gavesi nama upasako ahosi silesu aparipurakari.|| ||

Gavesina kho Ananda,||
upasakena pancamattani upasakasatani patidesitani samadapitani ahesum silesu aparipurakarino.|| ||

Atha kho Ananda gavesissa upasakassa etad ahosi:||
"Aham kho imesam pancannam upasakasatanam bahukaro 1pubbangamo samadapeta.|| ||

Ahan camhi silesu aparipurakari.|| ||

Imani ca panca upasakasatani silesu aparipurakarino.|| ||

Icc'etam samasamam,||
n'atthi kinci atirekam.|| ||

Handaham atirekaya" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
Gavesi upasako yena tani panca upasakasatani ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tani panca upasakasatani etad avoca:||
"Ajjatagge mam ayasmanto silesu paripurakarim dharetha" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tesam pancannam upasakasatanam etad ahosi:||
"Ayyo kho Gavesi amhakam bahukaro pubbangamo samadapeta,||
ayyo hi nama Gavesi silesu paripurakari bhavissati.|| ||

Kimanga pana na mayam" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tani panca upasakasatani yena Gavesi upasako ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Gavesim upasakam etad avocum:||
"Ajjatagge ayyo Gavesi,||
imani panca upasakasatani silesu paripurakarino dharetu" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
gavesissa upasakassa etad ahosi:||
"aham kho imesam pancannam upasakasatanam bahukaro pubbangamo samadapeta.|| ||

Ahan camhi silesu paripurakari.|| ||

Imani ca pancaupasakasatani silesu [216] paripurakarino.|| ||

Icc'etam samasamam,||
n'atthi kinci atirekam.|| ||

Handaham atirekaya" ti.|| ||

Atha kho Ananda Gavesi upasako yena tani panca upasakasatani ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tani panca upasakasatani etad avoca:||
"ajjatagge mam ayasmanto brahmmacarim dharetha aracarim viratam methuna gama-dhamma" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tesam pancannam upasakasatanam etad ahosi:||
"ayyo kho Gavesi amhakam bahukaro pubbangamo samadapeta.|| ||

Ayyo hi nama Gavesi brahmacari bhavissati.|| ||

Aracari virato methuna gama-dhamma.|| ||

Kimanga pana na mayanti";|| ||

Atha kho Ananda,||
tani panca upasakasatani yena Gavesi|| ||

Upasako ten'upasankamisum.|| ||

Upasankamitva Gavesim upasakam etad avocum: ajjatagge.|| ||

Ayyo Gavesi|| ||

Imani panca upasakasatani brahmacarino dharetu aracarino virata methuna gama-dhamma" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
gavesissa upasakassa etad ahosi:||
"aham kho imesam pancannam upasakasatanam bahukaro|| ||

Pubbangamo samadapeta.|| ||

Ahan camhi silesu paripurakari.|| ||

Imani ca panca upasakasatani silesu paripurakarino.|| ||

Ahan camhi brahmcari ara-cari virato methuna gama dhamma.|| ||

Imani ca panca upasakasatani brahmcarino aracarino virata methuna gamadhmama.|| ||

Icc'etam samasamam,||
n'atthi kinci atirekam.|| ||

Handaham atirekaya' ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
Gavesi upasako yena tani panca upasakasatani ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tani panca upasakasatani etad avoca:||
"ajjatagge mam ayasmanto ekabhattikam dharetha rattuparatam viratam vikala-bhojana'ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tesam pancannam upasakasatanam etad ahosi:||
"ayyo kho Gavesi amhakam bahukaro pubbangamo samadapeta.|| ||

Ayyo hi nama Gavesi eka-bhattiko bhavissati rattuparato virato vikala-bhojana.|| ||

Kimanga pana na mayam" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tani panca upasakasatani yena Gavesi|| ||

Upasako ten'upasankamisum.|| ||

Upasankamitva Gavesim upasakam [217] etad avocum:||
ajjatagge ayyo Gavesi imani panca upasakasatani ekabhattike dharetu rattuparate vikala-bhojana" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
gavesissa upasakassa etad ahosi:||
"aham kho imesam pancannam|| ||

Upasakasatanam bahukaro1-pubbangamo samadapeta.|| ||

Ahan camhi silesu paripurakari.|| ||

Imani ca panca upasakasatani silesu paripurakarino.|| ||

Ahan camhi brahmcari ara-cari virato methuna gama-dhamma.|| ||

Imani ca panca upasakasatani brahmcarino aracarino virata methuna gamadhmama|| ||

Ahan camhi eka-bhattiko rattuparato virato vikala-bhojana imani ca panca upasakasatani ekabhattika rattuparata virata vikala-bhojana.|| ||

Icc'etam samasamam,||
n'atthi kinci atirekam.|| ||

Handaham atirekaya' ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
Gavesi upasako yena Kassapo Bhagava araham Samma-sambuddho ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva kassapam Bhagavantam arahantam sammasamBuddham etad avoca:||
"labheyyaham bhante,||
Bhagavato,||
santike pabbajjam.|| ||

Labheyyam upasampadam" ti.|| ||

Alattha kho Ananda,||
Gavesi upasako kassapassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa santike pabbajjam alattha upasampadam.|| ||

Acirupasampanno kho pana Ananda,||
Gavesi bhikkhu eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti.|| ||

Tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi.|| ||

"Khinajati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya" ti.|| ||

Abbhannasi,||
annataro ca pana Ananda,||
Gavesi bhikkhu arahatam ahosi.|| ||

Atha kho Ananda,||
tesam pancannam upasakasatanam etad ahosi:||
"ayyo kho imesam Gavesi amhakam bahukaro pubbangamo samadapeta.|| ||

Ayyo hi nama Gavesi kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissati.|| ||

Kimanga pana na mayam" ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tani panca upasakasatani yena Kassapo Bhagava araham Samma-sambuddho [218] ten'upasankamisum.|| ||

Upasankamitva kassapam Bhagavantam arahantam|| ||

SammasamBuddham etad avocum labheyyama mayam bhante,||
Bhagavato santike pabbajjam,||
labheyyama upasampadam" ti.|| ||

Alabhimsu kho Ananda,||
tani panca upasakasatani kassapassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa santike pabbajjam,||
alabhimsu upasampadam.|| ||

Atha kho Ananda gavesissa bhikkhuno etad ahosi:||
"aham kho imassa anuttarassa vimuttisukhassa nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Aho vatimanipi panca bhikkhusatani imassa anuttrassa vimuttisukhassa nikamalabhino assu akicchalabhino akasiralabhino' ti.|| ||

Atha kho Ananda,||
tani panca bhikkhusatani vupakattha appamatta atapino pahitatta viharanta nacirass'eva,||
yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariya pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharimsu.|| ||

"Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya" ti.abhannimsu.|| ||

Iti kho Ananda,||
tani panca bhikkhusatani Gavesipamukhani uttaruttarim panitapanitam vayamamana anuttaram vimuttisukhamsacchakamsu.|| ||

Tasma ti ha Ananda,||
evam sikkhitabbam:||
'uttaruttarim panitapanitam vayamamana anuttaram vimuttisukham sacchikarissama' ti.|| ||

Evam hi vo Ananda,||
sikkhitabban ti.|| ||

Upasakavaggo tatiyo


Contact:
E-mail
Copyright Statement