Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
II: Saraniya-Vagga

Sutta 13

Nissaraniya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Cha yima bhikkhave nissaraniya dhatuyo.|| ||

Katama cha?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu evam vadeyya "metta hi kho me ceto vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
atha ca pana me vyapado cittam pariyadaya titthati" ti.|| ||

So ma hevantissa vacaniyo:||
"mayasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi.|| ||

Na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam.|| ||

Na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso yam mettaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya,||
atha ca [291] panassa khyapado cittam pariyadaya thassatiti n'etam thanam vijjati,||
nissaranam h'etam avuso vyapadassa yad idam mettaceto-vimutti" ti.|| ||

(2) Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya: " karuna hi kho me ceto-vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
atha va pana me vihesa cittam pariyadaya titthati" ti.|| ||

So ma hevantissa vacaniyo:||
"ma ayasma evam avaca.|| ||

Ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso yam karunaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya,||
atha ca panassa vihesa cittam pariyadaya thassati,||
ti n'etam thanam vijjati,||
nissaranam h'etam avuso vihesa,||
yad idam karuna ceto-vimutti" ti.|| ||

(3) Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya:||
"mudita hi kho me ceto-vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
atha ca pana me arati cittam pariyadaya titthati" ti.|| ||

So ma hevantissa vacaniyo,||
"ma ayasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso yam muditaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya,||
atha ca panassa arati cittam pariyadaya thassati,||
ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso aratiya yad idam mudita ceto-vimutti" ti.|| ||

(4) Idha pana bhikkhu evam vadeyya: "upekkha hi kho me ceto-vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
atha ca pana me rago cittam pariyadaya titthati"ti.|| ||

So ma hevantissa vacaniyo:||
"ma ayasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso yam upekkhaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya [292] susamaraddhaya,||
atha ca panassa rago cittam pariyadaya thassati,||
ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso ragassa yad idam upekkhacetovimutti"ti.|| ||

(5) Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya.|| ||

" Animitta hi kho me ceto-vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
atha ca pana me nimittanusari vinnanam hoti" ti.|| ||

So ma hevantissa vacaniyo:||
"ma ayasma evam avaca ma Bhagavantam abbhavikkhi.|| ||

Na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso yam animittaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya,||
atha ca panassa nimittanusari vinnanam bhavissati,||
ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso sabbanimittanam yad idam animitta cetovimutti" ti.|| ||

(6) Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya:||
"asmiti kho me vigatam,||
ayamaham asmiti ca na samanupassami,||
atha ca pana me vicikicchakathamkathasallam cittam pariyadaya titthati" ti.|| ||

So ma hevantissa vacaniyo:||
"ma ayasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthana me tam avuso anavakaso yam asmiti vigate ayamahamasmiti ca na samanupassato,||
atha ca panassa vicikicchakathamkathasallam cittam pariyadaya thassati,||
ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso vicikicchakatham kathasallassa yad idam asmitimanasamugghato" ti.|| ||

Ime kho bhikkhave cha nissaraniya dhatuyo'ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement