Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
II: Saraniya-Vagga

Sutta 17

Kusala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Sariputto sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Maha Moggallano sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasamkamitva Bhagavantam [299] abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasma pi kho mahakaccayano sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Mahakotthito sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Maha Cundo sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasma pi kho mahakappino sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Anuruddho sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasmapi kho revato sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Ayasmapi kho Anando sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasamkamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Atha kho Bhagava bahudeva rattim nisajjaya vitinametva utthay asana viharam pavisi.|| ||

Te pi kho ayasmanto acirapakkantassa Bhagavato utthay asana yathaviharam agamamsu.|| ||

Ye pana tattha bhikkhu nava acirapabbajita adhunagata imam dhamma-vinayam, te yava suriyuggamana kakacchamana supimsu.|| ||

Addasa kho Bhagava dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena te bhikkhu yava suriyuggamana kakacchamane supante.|| ||

Disva yenupatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava te bhikkhu amantesi:|| ||

"Kaham nu kho bhikkhave Sariputto,||
kaham Maha Moggallano,||
kaham Maha Kassapo,||
kaham Maha Kaccayano,||
kaham Maha Kotthito,||
kaham Maha Cundo,||
kaham Maha Kappino,||
kaham Anuruddho,||
kaham Revato,||
kaham Anando,||
kaham nu kho te bhikkhave thera savaka gata" ti?|| ||

Te pi kho bhante ayasmanto acirapakkantassa Bhagavato utthay asana yathaviharam agamamsuti.|| ||

Kena no tumhe hikkhave thera bhikkhu gata, ti nava yava suriyassuggamana kakacchamana supatha.|| ||

 


 

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Raja khattiyo muddhavasitto yavadattham [300] seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam rajjam karento janapadassa va piyo manapo' ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam:|| ||

'Raja khattiyo muddhavasitto yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam rajjam karento janapadassa va piyo manapo' ti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Ratthiko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam rattham karento piyo manapo' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam va:|| ||

'Ratthiko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam ratthkattam karento ratthakassa va piyo manapo' ti?|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Pettaniko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam pettanikam karento piyo manapo' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam va:|| ||

'Pettaniko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam pettanikattam karento pettanikassa va piyo manapo' ti?|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Senaya yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam senapatikattam karento senapatikassa piyo manapo' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam va:|| ||

'Senaya yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam snopatikattam karento senapatikassa va piyo manapo' ti?|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Senapatiko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam senapatikattam karento senapatikassa piyo manapo' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam va:|| ||

'Senapatiko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam snopatikattam karento senapatikassa va piyo manapo' ti?|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Gamagamaniko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam gamagamanikattam karento gamagamanikassa va piyo manapo' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam va:|| ||

'Gamagamaniko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam gamagamanikattam karento gamagamanikassa va piyo manapo' ti?|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Pugagamaniko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam pugagamanikattam karento pugassa va piyo manapo' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na sutam va:|| ||

'Pugagamaniko yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto viharanto yavajivam pugagamanikattam karento pugassa va piyo manapo" ti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi dittham va sutam va:|| ||

'Samano va brahmano va yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto indriyesu aguttadvaro bhojane amattannu jagariyam ananuyutto avipassako kusalanam dhammanam pubbarattapararattam bodhapakkhiyanam dhammanam bhavananuyogam ananuyutto asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanto' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham na [301] sutam|| ||

"Samano va brahmano va yavadattham seyyasukham phassasukham middhasukham anuyutto indriyesu aguttadvaro bhojane amattannu jagariyam ananuyutto avipassako kusalanam dhammanam pubbarattapararattam bodhapakkhiyanam1 dhammanam bhavananuyogam ananuyutto asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanto' ti.|| ||

Tasma ti ha bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

"Indriyesu guttadvara bhavissama bhojane mattannuno jagariyam anuyutta vipassaka kusalanam dhammanam pubbarattapararattam bodhapakkhiyanam1 dhammanam bhavananuyogam anuyutta viharissama" ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabban" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement