Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
IV: Devata-Vagga

Sutta 34

Moggallana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane anatha pindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasmato Maha Moggallanassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

Katamesanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

[332] tena kho pana samayena Tisso nama bhikkhu adhuna kalakato annataram brahmalokam upapanno hoti.|| ||

Tatra pi nam evam jananti:|| ||

"Tisso Brahma mahiddhiko mahanubhavo" ti.|| ||

Atha kho ayasma Maha Moggallano seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya, pasaritam va baham samminjeyya, eva meva Jetavane antarahito tasmim brahmaloke paturahosi.|| ||

Addasa kho Tisso Brahma ayasmantam Maha Moggallanam durato va agacchantam disvana ayasmantam Maha Moggallanam etad avoca:|| ||

"Ehi kho marisa Moggallana, sagatam marisa Moggallana, cirassam kho marisa Moggallana, imam pariyayamakasi yad idam idhagamanaya.|| ||

Nisida marisa, Moggallana, idamasanam pannattanti.|| ||

"Nisidi kho ayasma maha moggallano pannatte asane.|| ||

Tisso pi kho Brahma ayasmantam maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Tissam Brahmanam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

"Katamesanam kho Tissa, devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana' ti?|| ||

Catummaharajikanam kho marisa Moggallana,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.

Sabbesann'eva nu kho Tissa Catummaharajikanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Na kho marisa Moggallana,||
sabbesam Catummaharajikanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipata dhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Ye kho te marisa Moggallana,||
Catummaharajika deva Buddhe aveccappasadena asamannagata,||
dhamme aveccappasadena asamannagata,||
sanghe aveccappasadena asamannagata,||
ariyakantehi silehi asamannagata,||
na tesam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yeva kho te marisa Moggallana,||
Catummaharajika deva Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi silehi samannagata,||
tesam evam [333] nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Catummaharajikanan n'eva nu kho Tissa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Tavatimsanam pi devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Catummaharajikanan n'eva nu kho marisa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Tavatimsanam pi marisa, Moggallana,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Sabbesann'eva nu kho Tissa Tavatimsanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Na kho marisa Moggallana,||
sabbesam Tavatimsanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipata dhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Ye kho te marisa Moggallana,||
Tavatimsa deva Buddhe aveccappasadena asamannagata,||
dhamme aveccappasadena asamannagata,||
sanghe aveccappasadena asamannagata,||
ariyakantehi silehi asamannagata,||
na tesam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yeva kho te marisa Moggallana,||
Tavatimsa deva Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi silehi samannagata,||
tesam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Tavatimsanan n'eva nu kho Tissa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Yamanam pi devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Tavatimsanan n'eva nu kho marisa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Yamanam pi marisa, Moggallana,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Sabbesann'eva nu kho Tissa Yamanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Na kho marisa Moggallana,||
sabbesam Yamanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipata dhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Ye kho te marisa Moggallana,||
Yama deva Buddhe aveccappasadena asamannagata,||
dhamme aveccappasadena asamannagata,||
sanghe aveccappasadena asamannagata,||
ariyakantehi silehi asamannagata,||
na tesam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yeva kho te marisa Moggallana,||
Yama deva Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi silehi samannagata,||
tesam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yamanan n'eva nu kho Tissa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Tusitanam pi devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Yamanan n'eva nu kho marisa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Tusitanam pi marisa, Moggallana,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Sabbesann'eva nu kho Tissa Tusitanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Na kho marisa Moggallana,||
sabbesam Tusitanam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipata dhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Ye kho te marisa Moggallana,||
Tusita deva Buddhe aveccappasadena asamannagata,||
dhamme aveccappasadena asamannagata,||
sanghe aveccappasadena asamannagata,||
ariyakantehi silehi asamannagata,||
na tesam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yeva kho te marisa Moggallana,||
Tusita deva Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi silehi samannagata,||
tesam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Tusitanan n'eva nu kho Tissa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Nimmanaratinam pi devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Tusitanan n'eva nu kho marisa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Nimmanaratinam pi marisa, Moggallana,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Sabbesann'eva nu kho Tissa Nimmanaratinam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Na kho marisa Moggallana,||
sabbesam Nimmanaratinam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipata dhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Ye kho te marisa Moggallana,||
Nimmanarati deva Buddhe aveccappasadena asamannagata,||
dhamme aveccappasadena asamannagata,||
sanghe aveccappasadena asamannagata,||
ariyakantehi silehi asamannagata,||
na tesam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yeva kho te marisa Moggallana,||
Nimmanarati deva Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi silehi samannagata,||
tesam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Nimmanaratinan n'eva nu kho Tissa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Udahu Paranimmitavasavattinam pi devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Nimmanaratina n'eva nu kho marisa,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Paranimmitavasavattinam pi marisa, Moggallana,||
devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Sabbesann'eva nu kho Tissa Paranimmitavasavattinam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti?|| ||

Na kho marisa Moggallana,||
sabbesam Paranimmitavasavattinam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipata dhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Ye kho te marisa Moggallana,||
Paranimmitavasavatti deva Buddhe aveccappasadena asamannagata,||
dhamme aveccappasadena asamannagata,||
sanghe aveccappasadena asamannagata,||
ariyakantehi silehi asamannagata,||
na tesam devanam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Yeva kho te marisa Moggallana,||
Paranimmitavasavatti deva Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi silehi samannagata,||
tesam evam nanam hoti:|| ||

"Sotapannamha avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Atha kho ayasma maha moggallano Tissassa brahmuno bhasitam abhinanditva anumoditva||
seyyatha pi nama [334] balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva brahmaloke antarahito Jetavane paturahosi" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement