Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
IV. Devata Vagga

Sutta 36

Vivadamula Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Cha yimani bhikkhave vivadamulani.|| ||

Katamani cha?|| ||

3. Idha, bhikkhave, bhikkhu kodhano hoti upanahi.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu kodhano hoti upanahi,||
so Satthari pi agaravo viharati appatisso,||
dhamme pi agaravo viharati appatisso,||
sanghe pi agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya pi na paripurakari, hoti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso,||
dhamme agaravo viharati appatisso,||
sanghe agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya na paripurakari,||
so sanghe vivadam janeti,||
so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa ayatim anavassa- [335] vaya patipajjeyyatha.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.|| ||

 


 

4. Puna ca param bhikkhave bhikkhu makkhi hoti palasi.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu makkhi hoti palasi,||
so Satthari pi agaravo viharati appatisso,||
dhamme pi agaravo viharati appatisso,||
sanghe pi agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya pi na paripurakari, hoti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso,||
dhamme agaravo viharati appatisso,||
sanghe agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya na paripurakari,||
so sanghe vivadam janeti,||
so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.|| ||

 


 

5. Puna caparam bhikkhave bhikkhu issuki hoti macchari.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu issuki hoti macchari,||
so Satthari pi agaravo viharati appatisso,||
dhamme pi agaravo viharati appatisso,||
sanghe pi agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya pi na paripurakari, hoti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso,||
dhamme agaravo viharati appatisso,||
sanghe agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya na paripurakari,||
so sanghe vivadam janeti,||
so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.|| ||

 


 

6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu satho hoti mayavi.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu satho hoti mayavi,||
so Satthari pi agaravo viharati appatisso,||
dhamme pi agaravo viharati appatisso,||
sanghe pi agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya pi na paripurakari, hoti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso,||
dhamme agaravo viharati appatisso,||
sanghe agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya na paripurakari,||
so sanghe vivadam janeti,||
so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.|| ||

 


 

7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu papiccho hoti micchaditthi.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu papiccho hoti micchaditthi,||
so Satthari pi agaravo viharati appatisso,||
dhamme pi agaravo viharati appatisso,||
sanghe pi agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya pi na paripurakari, hoti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso,||
dhamme agaravo viharati appatisso,||
sanghe agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya na paripurakari,||
so sanghe vivadam janeti,||
so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.|| ||

 


 

8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanagahi duppatinissaggi.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanagahi duppatinissaggi,||
so Satthari pi agaravo viharati appatisso,||
dhamme pi agaravo viharati appatisso,||
sanghe pi agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya pi na paripurakari, hoti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso,||
dhamme agaravo viharati appatisso,||
sanghe agaravo viharati appatisso,||
sikkhaya na paripurakari,||
so sanghe vivadam janeti,||
so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha.|| ||

Evarupam ce tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha,||
tatra tumhe bhikkhave tass'eva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti.|| ||

Evam etassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.|| ||

Imani kho bhikkhave cha vivadamulani'ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement