Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 45

Ina suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Daliddiyam bhikkhave dukkham lokasmim kamabhoginoti?|| ||

Evam bhante.|| ||

(2) Yam pi bhikkhave da'iddo assako ana'hiyo inam adiyati.|| ||

Itadanampi bhikkhave dukkham lokasmim kamabhogino ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

(3) Yam pi bhikkhave da'iddo assako ana'hiyo inam adiyitva vaddhim patisunati.|| ||

Vaddhipi bhikkhave dukkha lokasmim samabhoginoti?|| ||

Evam bhante.|| ||

(4) Yam pi bhikkhave da'iddo assako ana'hiyo vaddhim patisunitva kalabhatam vaddhim na deti.|| ||

Codentipi nam codanapi bhikkhave dukkha lokasmim kamabhoginoti?|| ||

Evam bhante.|| ||

(5) Yam pi bhikkhave da'iddo assako ana'hiyo codiyamano na deti.|| ||

Anucarantipi nam.|| ||

Anucariyapi bhikkhave dukkha lokasmim kamabhoginoti?|| ||

Evam bhante.|| ||

(6) Yam pi bhikkhave da'iddo assako ana'hiyo anucariyamano na deti.|| ||

Bandhantipi nam.|| ||

Bandhanampi bhikkhave dukkham lokasmim kamabhoginoti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Iti kho bhikkhave da'iddiyampi dukkham lokasmim kamabhogino.|| ||

Inadanampi dukkham lokasmim kamabhogino.|| ||

Vaddhipi dukkha lokasmim kamabhogino, codanapi dukkha lokasmim kamabhogino.|| ||

Anucariyapi dukkha lokasmim kamabhogino.|| ||

Bandhanampi dukkham lokasmim kamabhogino.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yassa kassaci saddha n'atthi kusalesu dhammesu, hiri n'atthi kusalesu dhammesu, ottappam n'atthi kusalesu dhammesu, viriyam n'atthi kusalesu dhammesu,||
panna n'atthi kusalesu dhammesu,||
ayam vuccati bhikkhave ariyassa vinaye da'iddo assako ana'hiyo.|| ||

Sa kho so bhikkhave dasiddo assako ana'hiyo,||
saddhaya asati kusalesu dhammesu,||
hiriya asati kusalesu dhammesu,||
ottappe asati kusalesu dhammesu,||
viriye asati kusalesu dhammesu,||
pannaya asati kusalesu dhammesu,||
kayena duccaritam carati.|| ||

Vacaya duccaritam carati.|| ||

Manasa duccaritam carati.|| ||

Idamassa inadanasmim vadami.|| ||

So tassa kayanduccaritassa paticchadanahetu papikam iccham panidahati: ma mam jannati icchati,||
ma mam jannati sankappeti,||
ma mam jannati vacam bhasati,||
ma mam jannati kayena parakkamati.|| ||

So tassa vaciduccaritassa paticchadanahetu papikam iccham panidahati: ma mam channati icchati,||
ma mam jannati sankappeti,||
ma mam jannati vacam bhasati,||
ma mam jannati kayena parakkamati.|| ||

So tassa manoduccaritassa paticchadanahetu papikam iccham panidahati: ma mam jannati icchati,||
ma mam jannati sankappeti,||
ma mam jannati vacam bhasati.|| ||

Ma mam jannati kayena parakkamati.|| ||

Idamassa vaddhiya vadami.|| ||

Tamenam pesala sabrahmavari evam ahamsu: " ayan ca so ayasma evamkari evam samacaro" ti.|| ||

Idamassa codanaya vadami.|| ||

Tamenam arannagatam va rukkhamulagatam va sunnagaragatam va vippatisarasahagata papaka akusalavitakka samudacaranti.|| ||

Idamassa anucariyaya vadami.|| ||

Sa kho so bhikkhave da'iddo assako ana'hiyo kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam caritva manasa duccaritam caritva kayassa bheda param marana nirayabandhane va bajjhati,||
tiracchanayonibandhane va.|| ||

Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami evamdarunam emam katukam evam antarayakaram anuttarassa yogakkhemassa adigamaya yathayidam bhikkhave nirayabandhanam va tiracchanayonibandhanam va, ti.|| ||

 

Da'iddiyam dukkham loke inadanam ca vuccati,||
Da'iddo inamadaya bhunjamano vihannati.|| ||

Tato anucaranti nam bandhanampi nigacchati.||
Etam hi bandhanam dukkham kamalabhabhijappinam.|| ||

Tatheva ariyavinaye saddha yassa na vijjati,||
Ahiriko anottappi papakammavinicchayo|| ||

Kayaduccaritam katva vaciduccaritani ca,||
Manoduccatam katva ma mam jannati icchati.|| ||

So samsappati kayena vacaya udacetasa,||
Papakamma pavaddhento tattha tattha punappunam|| ||

So papakammo dummedho janam dukkatamattano,||
Da'iddo inamadaya bhunjamano vihannati,|| ||

Tato anucaranti nam sankappa manasa dukha,||
Game va yadi va ranne yassa vippatisaraja.|| ||

So papakammo dummedho janam dukkatamattano,||
Yonimannnataram gantva niraye capi bajjhati.||
Etam hi bandhanam dukkham yamha dhiro pamuccati.|| ||

Dhammaladdhehi bhogehi dadam cittam pasadayam||
Ubhayattha kataggaho saddhassa gharamesino.|| ||

Ditthadhammahitatthaya samparaya sukhaya ca||
evam etam gahatthanam cago punnam pavaddhati.|| ||

Tatheva ariyavinaye saddha yassa patitthita||
Hirimano ca ottappi pannava silasamvuto.|| ||

Eso kho ariyavinaye sukhamjiviti1 vuccati||
Niramisam sukham laddha upekham adhitittati.|| ||

Pancanivarane hitva niccam araddhaviriyo||
Jhanani upasampajja ekodi nipako sato.|| ||

Evam natva yathabhutam sabbasannojanakkhaye||
Sabbaso anupadaya sammacittam vimuccati.|| ||

Tassa samma vimuttassa nanam ca hoti tadino||
Akuppa me vimuttiti bhavasannojanakkhaye.|| ||

Etam kho paramam nanam etam sukhamanuttaram||
Asokam virajam khemam etamananyamuttamanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement