Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
VI. Maha Vagga

Sutta 55

Sona suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than] Evam me sutam ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate. Tena kho pana samayena ayasma sono Rajagahe viharati sitavanasmim.|| ||

Atha kho ayasmato sonassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: " ye kho keci Bhagavato savaka araddhaviriya viharanti, aham tesam annataro. Atha ca pana me na anupadaya asavehi cittam vimuccati. Samvijjanti kho pana me kule bhoga. Sakka bhoge ca bhunjitum punnani ca katum. Yannunaham sikkham paccakkhaya hinayavattitva bhoge ca bhunjeyyam, punnani ca kareyyanti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmato sonassa cetasa ceto paricitakkamannaya seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya, eva mevam1 Gijjhakute pabbate antarahito sitavane ayasmato sonassa pamukhe patu-r-ahosi. Nisidi Bhagava pannatte asane. Ayasmapi kho sono Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi. Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam sonam Bhagava etad avoca:|| ||

Nanu te sona, rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: "ye kho keci Bhagavato savaka araddhaviriya viharanti, aham tesam annataro, atha ca pana me na anupadaya asavehi cittam vimuccati. Samvijjanti kho pana me kule bhoga. Sakka bhoge ca bhunjitum punnani ca katum. Yannunaham sikkham paccakkhaya hinayavattitva bhoge ca bhunjeyyam, punnani ca kareyyanti. "|| ||

Evam bhante.|| ||

Tam kim mannasi, sona kusalo tvam pubbe agarikabhuto vinaya tantissareti.|| ||

Evam bhante.|| ||

Tam kim mannesi sona yada te vinaya tantiyo accayata honti, api nu te vina tasmim samaye saravati va hoti, kammanna vati.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi sona yada te vinaya tantiyo atisithila honti, api nu te vina tasmim samaye saravati va hoti kammannavati|| ||

no h'etam bhante.|| ||

Yada pana te sona vinaya tantiyo na accayata honti na atisithila, same gune patitthita, api nu te vina tasmim samaye saravati va hoti kammanna vati.|| ||

Evam bhante.|| ||

Evam eva kho sona accaraddham viriyam uddhaccaya samvattati. Atilinam viriyam1 kosajjaya samvattati. Tasmat iha tvam sona, viriyasamatam adhitthaha, indriyanam ca samatam pativijjha, tattha ca nimittam ganhahiti.|| ||

"Evam bhante ti kho ayasma sono Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam sonam imina ovadena ovaditva soyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya. Pasaritam va baham samminjeyya, evam eva kho sitavane antarahito Gijjhakute pabbate patu-r-ahosi.|| ||

Atha kho ayasma sono aparena samayena viriyasamatam adhitthasi indriyananca samatam pativijjhi. Tattha ca nimittam aggahesi. Atha kho ayasma sono eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti, tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi " khina jati, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam, naparam itthattaya" ti.abbhannasi. Annataro ca panayasma sono arahatam ahosi.|| ||

Atha kho ayasmato sonassa arahattappattassa etad ahosi: "yannunaham yena Bhagava ten'upasankameyyam, upasankamitva Bhagavato santike annam vyakareyyanti". Atha kho ayasma sono yena Bhagava ten'upasankami. Upasangamitva Bhagavantam abhivadeva eka-m-antam nisidi. Eka-m-antam nisinno kho ayasma sono Bhagavantam etad avoca:|| ||

Yo so bhante bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppatta-sadattho parikkhinabhavasamyojano sammadannavimutto, so cha thanani adhimutto hoti: nekkhammadhimutto hoti. Pavivekadhimutto hoti. Abyapajjhadhimutto hoti. Tanhakkhayadhimutto hoti. Upadanakkhayadhimutto hoti. Asammohadhimutto hoti.|| ||

Siya kho pana bhante, idh'ekaccassa ayasmato evam assa: "kevalam saddhamattakam nuna ayamayasma nissaya nekkhammadhimutto" ti. Na kho pan'etam bhante evam datthabbam. Khinasavo bhante bhikkhu vusitava. Katakaraniyo, karaniyam attano asamanupassanto katassava pativayam, khaya ragassa vitaragatta nekkhammadhimutto hoti. Khaya dosassa vitadosatta nekkhammadhimutto hoti, khaya mohassa vitamohatta nekkhammadhimutto hoti.|| ||

Siya kho pana bhante, idh'ekaccassa ayasmato evam assa: "labhasakkarasilokam nuna ayamayasma nikamayamano pavivekadhi mutto" ti. Na kho pan'etam bhante. Evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu vusitava katakaraniyo, karaniyam attano asamanupassanto katassa va paticayam, khaya ragassa vitaragatta pavivekadhimutto hoti, khaya dosassa vitadosatta pavivekadhimutto hoti, khaya mohassa vitamohatta pavivekadhimutto hoti.|| ||

Siya kho pana bhante, idh'ekaccassa ayasmato evam assa: silabbataparamasam nuna ayamayasma sarato paccagacchanto avyapajjhadhimutto hoti. Na kho pan'etam bhante, evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu vusitava katakaraniyo, karaniyam attano asamanupassanto katassa va paticayam, khaya ragassa vitaragatta abyapajajhadhimutto hoti, khaya dosassa vitadosatta, avyapajjhadhimutto hoti, khaya mohassa vitamohatta avyapajjhadhimutto hoti.|| ||

Na kho pan'etam bhante, evam datthabbam. Bhinasavo bhante, bhikkhu vusitava katakaraniyo, karaniyam attano asamanupassanto katassa va paticayam, khaya ragassa vitaragatta tanhakkhayadhimutto hoti, khaya dosassa vitadosatta tanhakkhayadhimutto hoti, khaya mohassa vitamohatta tanhakkhayadhimutto hoti.|| ||

Na kho pan'etam bhante, evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu vusitava katakaraniyo, karaniyam attano asamanupassanto katassa va paticayam, khaya ragassa vitaragatta upadanakkhayadhimutto hoti, khaya dosassa vitadosatta upadanakkhayadhimutto hoti, khaya mohassa vitamohatta upadanakkhayadhimutto hoti.|| ||

Na kho pan'etam bhante, evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu vusitava katakaraniyo, karaniyam attano asamanupassanto katassa va paticayam, khaya ragassa vitaragatta asammohadhimutto hoti, khaya dosassa vitadosatta asammohadhimutto hoti, khaya mohassa vitamohatta asammohadhimutto hoti.|| ||

Evam sammavimuttacittassa, bhante, bhikkhuno bhusa ce pi cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam. Vayan cassanupassati. Bhusa ce pi sotavinneyya sadda sotassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam, vayan cassanupassati.|| ||

Evam sammavimuttacittassa, bhante, bhikkhano bhusa ce pi chakkhuvinneyya rupa cakkhussa apathamagacchantati, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa citamtam hoti, thitam anenjappattam. Vayan cassanupassati. Ghanavinneyya gandha ghanassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anengappattam, vayan cassanupassati.|| ||

Evam sammavimuttacittassa, bhante, bhikkhuno bhusa ce pi cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam. Vayan cassanupassati. Jivhavinneyya rasa jivhaya apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam, vaya ncassanupassati.|| ||

Evam sammavimuttacittassa, bhante, bhikkhuno bhusa ce pi cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam. Vayan cassanupassati. Kayavinneyya photthabba kayassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam, vayan cassanupassati.|| ||

Evam sammavimuttacittassa, bhante, bhikkhuno bhusa ce pi cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam. Vayan cassanupassati. Manovinneyya dhamma manassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti, thitam anenjappattam, vayan cassanupassati.|| ||

seyyatha pi bhante selo pabbato acchiddo asusiro ekaghano. Atha purattimaya ce pi disaya agaccheyya bhusa vatavutthi n'eva tam sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya, atha pacchimaya ce pi disaya agaccheyya bhusa vatavutthi n'eva tam sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. Atha uttaraya ce pi disaya agaccheyya bhusa vatavuttha n'eva tam sankampeyya na sampakampeyya, na sampavedheyya, atha dakkhinaya ce pi disaya agacchayya bhusa vatavutthi n'eva tam sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya.|| ||

Evam eva kho bhante, evam sammavimuttacittassa bhikkhuno bhusa ce pi cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti. Amissikatamev'assa cittam hoti thitam anenjappattam, vayam vayamcassanupassati. Bhusa ce pi sotavinneyya sadda sotassa apathamagacchanti, nev'assa citatam pariyadiyanti. Amissikatamev'assa cittam hoti thitam anenjappattam, vayamcassanupassati.|| ||

Bhusa ce pi ghana vinneyya gandha ghanassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti. Amissikatamev'assa cittam hoti thitam anenjappattam, vayamcassanupassati.|| ||

Bhusa ce pi jivhavinneyya rasa jivhassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti. Amissikatamev'assa cittam hoti thitam anenjappattam, vayamcassanupassati.|| ||

Bhusa ce pi kayavinneyya potthabba kayassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti. Amissikatamev'assa cittam hoti thitam anenjappattam, vayamcassanupassati.|| ||

Bhusa ce pi manovinneyya dhamma manassa apathamagacchanti, nev'assa cittam pariyadiyanti, amissikatamev'assa cittam hoti thitam anenajappattam, vayam cassanupassati, ti.|| ||

Nekkhammam adhimuttassa pavivekanca cetaso Abyapajjhadhimuttassa upadanakkhayassa ca.|| ||

Tanhakkhayadhimuttassa asammohanca cetaso Disva ayatanuppadam sammacittam vimuccati.|| ||

Tassa sammavimuttassa santacittassa bhikkhuno Katassa paticayo n'atthi karaniyam na vijjati.|| ||

Selo yatha ekaghano vatena na samirati Evam rupa rasa sadda gandha phassa ca kevala.|| ||

Ittha dhamma anittha ca nappavedhenti tadino. Thitam cittam vippamuttam vayamcassanupassati, ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement