Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
VI. Maha Vagga

Sutta 58

Asava Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Chahi bhikkhave dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti||
pahuneyyo||
dakkhineyyo||
anjalikaraniyo||
anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katamehi chahi?|| ||

2. Idha, bhikkhave, bhikkhuno ye asava samvara pahatabba,||
te asava samvarena pahina honti.|| ||

Ye asava patisevana pahatabba,||
te asava patisevanaya pahina honti.|| ||

Ye asava adhivasana pahatabba,||
te asava adhivasanaya pahina honti.|| ||

Ye asava parivajjana pahatabba,||
te asava parivajjanaya pahina honti.|| ||

Ye asava vinodana pahatabba,||
te asava vinodanaya pahina honti.|| ||

Ye asava bhavana pahatabba,||
te asava bhavanaya pahina honti.|| ||

 

§

 

3. Katame ca bhikkhave asava samvara pahatabba,||
ye samvarena pahina honti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu patisankha yoniso cakkhundriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave cakkhundriya-samvaram-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum [388] asava vighataparilaha,||
cakkhundriya-samvara-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Patisankha yoniso sotindriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave sotindriya-samvaram-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha||
sotindriya-samvara-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Patisanka yoniso ghanindriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave ghanindriya-samvaram-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
ghanindriya-samvara-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Patisanka yoniso jivahindriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave jivahindriya-samvaram-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
jivahindriya-samvara-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.

Patisankha yoniso kayindriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave kayindriya-samvara-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
kayindriya-samvara-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Patisankha yoniso maninadriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave manindriya-samvara-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
manindriya-samvara-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave samvaram-asamvutassa viharato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
samvaram-samvutassa viharato||
evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava samvara pahatabba||
ye samvarena pahina honti.|| ||

 


 

4. Katame ca bhikkhave asava patisevana pahatabba,||
ye patisevanaya pahina honti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
patisankha yoniso civaram patisevati yava-d-eva sitassa patighataya,||
unhassa patighataya,||
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam patighataya,||
yava-d-eva hirikopina-paticcha-danattham.|| ||

Patisankha yoniso pindapatam patisevati||
n'eva davaya,||
na madaya,||
na mandanaya,||
na vibhusanaya,||
yava-d-eva imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya,||
brahmacariya-nuggahaya.|| ||

Iti puranan ca vedanam patihankhami,||
nacan ca vedanam||
na uppadessami.|| ||

Yatrava me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati.|| ||

Patisanka yoniso senasanam patisevati||
yava-d-eva sitassa patighataya,||
unhassa patighataya,||
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam patighataya,||
yava-d-eva utuparissaya-vinodanam patisallanaramattham.|| ||

Patisankha yoniso galanapaccayahesajjaparikkharam patisevati||
yava-d-eva uppannanam veyyabadhikanam vedananam patighataya,||
avyapajjhaparamataya.|| ||

[389] Yam hi'ssa bhikkave appatisevato uppajjeyyum asava vighata-parilaha,||
patisevato evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava patisevana pahatabba||
ye patisevanaya pahina honti.|| ||

 


 

5. Katame ca bhikkhave asava adhivasana pahatabba,||
ye adhivasana pahina honti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu patisankha yoniso khamo hoti sitassa unhassa jighacchaya pipasaya damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam,||
duruttanam||
duragatanam||
vacanapathanam,||
uppannanam||
saririkanam||
vedananam||
dukkhanam||
tibbanam||
kharanam||
katukanam||
asatanam||
amanapanam,||
panaharanam||
adhivasakajatiko hoti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave anadhivasayato||
uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
adhivasayato evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava adhivasana pahatabba,||
ye adhivasanaya pahina vonti.|| ||

 


 

6. Katame ca bhikkhave asava parivajjana pahatabba,||
ye parivajjanaya pahina honti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu patisanamkha yoniso||
candam hatthim parivajjeti,||
candam assam parivajjeti,||
candam gonam parivajjeti,||
candam kukkuram parivajjeti,||
ahim khanum kantakattanam sobbham papatam candanikam oligallam,||
yatharupe anasane nisinnam,||
yatharupe agocare carantam,||
yatharupe papake mitte bhajantam,||
vinnu sabrahmacari papakesu thanesu okappeyyum,||
so tam c'eva anasanam tan ca agocaram te ca papake mitte patisankha yoniso parivajjeti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave aparivajjayato uppajjayato uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
parivajjayato evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

[390] Ime vuccanti bhikkhave asava parivajjana pahatabba,||
ye parivajjanaya pahina honti.|| ||

 


 

7. Katame ca bhikkhave asava vinodana pahatabba,||
ye vinodanaya pahina honti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
patisanakha yoniso uppannam kama-vitakkam||
nadhivaseti,||
pajahati vinodeti,
vyantikaroti,
anabhavam gameti;|| ||

patisankha yoniso uppannam vyapada-vitakkam||
nadhivaseti,||
pajahati vinodeti,
vyantikaroti,
anabhavam gameti;|| ||

patisankha yoniso uppannam vihimsa-vitakkam||
nadhivaseti,||
pajahati vinodeti,
vyantikaroti,
anabhavam gameti;|| ||

patisankha yoniso uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti,||
pajahati vinodeti,
vyantikaroti,
anabhavam gameti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave avinodayato uppajjeyyum asava vighataparilaha,||
vinodayato evamsa te asava vighataparilaha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava vinodana pahatabba||
ye vinodanaya pahina honti.|| ||

 


 

8. Katame ca bhikkhave asava bhavanaya pahatabba,||
ye bavanaya pahina honti?|| ||

Idha bhikkhave bhikakhu patisankha yoniso satisambojjhangham bhaveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso sammavicayasambojjhangam bhaveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso viriyasambojjhangam bhaveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso pitisambojjhangam haveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso passaddhisambojjhangam bhaveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso samadhisambojjhangam bhaveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso upekkhasambojjhangam bhaveti||
vivekanissitam||
viraganissitam||
nirodhanissitam||
vossaggaparinamim.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave abhavayato uppajjeyyum asava vighataparilaha bhavayato evamsa te asava vighataparisaha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava bhavana pahatabba,||
ye bhavanaya pahina honti.|| ||

Imehi pakha bhikkhave chahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa" ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement