Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
VI. Maha Vagga

Sutta 60

Hatthisariputta Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Baranasiyam viharati Isipatane Migadaye.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula thera bhikkhu pacchabhattam pindapata-patikkanta mandalamale sannisinna sannipatita abhidhamma-katham kathenti.|| ||

Tatra sudam ayasma Citto Hatthisariputto theranam bhikkhunam abhidhamma-katham kathentanam antarantara katham opateti.|| ||

Atha khe ayasma Maha Kotthito ayasmantam Cittam Hatthisariputtam etad avoca:|| ||

"Ma ayasma Citto Hatthisariputto theranam bhikkhunam abhidhamma-katham kathentanam antarantara [393] katham opatesi,||
kathapariyosanam ayasma Citto agametu" ti.|| ||

Evam vutte ayasmato Cittassa Hatthisariputtassa sahayaka bhikkhu ayasmantam Maha Kotthitam etad avocum:|| ||

"Ma ayasma Maha Kotthito ayasmantam Cittam Hatthisariputtam apasadesi.|| ||

Pandito ayasma Citto Hatthisariputto.|| ||

Pahoti c'ayasma Citto Hatthisariputto theranam bhikkhunam abhidhamma-katham kathetum" ti.|| ||

 


 

"Dujjanam kho etam avuso parassa cetopariyayam ajanantehi.|| ||

2. Idh'avuso ekacco puggalo tava-d-eva
soratasorato hoti,||
nivatanivato hoti,||
upantupasanto hoti||
yava Sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim.|| ||

Yato ca kho so vapakassat'eva Satthara,||
vapakassati garutthaniyehi sabrahmacarihi,||
so samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

Seyyatha pi avuso gono kitthado damena va baddho vaje va oruddho,||
yo nu kho avuso evam vadeyya:|| ||

'Na danaya gono kitthado puna-d-eva kittham otarissati' ti,|| ||

samma nu kho so avuso vadamano vadeyya" ti?|| ||

"No h'idam avuso.|| ||

thanam h'etam avuso vijjati,||
yam so gono kitthado damam va chetva vajam va bhinditva puna-d-eva kittham otareya" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso idh'ekacco pug- [394] galo tava-d-eva
soratasorato hoti,||
nivatanivato hoti,||
upantupasanto hoti||
yava Sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim.|| ||

Yato ca kho so vapakassat'eva Satthara,||
vapakassati garutthaniyehi sabrahmacarihi,||
so samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

3. Idha pan'avuso ekacca puggalo vivicc'eva kamehi||
vivicc'eva akusalehi dhammhi||
sevitakkam||
savicaram||
piti-sukham||
pathama jhanam upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi pathamassa jhanassa' ti||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

Seyyatha pi avuso catummahapathe thullapusitako devo vassanto rajam antaradhapeyya,||
cikkhallam patukareyya,||
yo nu kho avuso evam vadeyya:|| ||

'Na dani amusmim catummahapathe puna-d-eva rajo patu bhavissati' ti,|| ||

samma nu kho so avuso vadamano vadeyya" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

Thanam h'etam avuso vijjati,||
yam amusmim catummahapatho manussa va atikkameyyum,||
gopasu va atikkameyyum,||
vatatapo va snehagatam pariyadiyeyya,||
atha puna-d-eva rajo patubhaveyya" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso idh'ekacca puggalo||
vivicc'eva akusalehi dhammhi||
sevitakkam||
savicaram||
piti-sukham||
pathama jhanam upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi pathamassa jhanassa' ti||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

[395] 4. Idha pan'avuso ekacca puggalo||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodibhavam||
avitakkam-avicaram||
piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi ma dutiyassa jhanassa' ti||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

Seyyatha pi avuso gamassa va nigamassa va avindure mahantam talam,||
tattha thullaphusitako devo vuttho sippasambukam pi sakkharakathalam pi antaradhapeyya,||
yo nu kho avuso evam vadeyya:|| ||

'Na dani amusmim talake puna-d-eva sippisambuka va sakkharakathala va patubhavissanti' ti,|| ||

samma nu kho so avuso vadamano vadeyya" ti?|| ||

"No h'idam avuso.|| ||

Thanam h'etam avuso vijjati,||
yam amusmim talake manussa va pivayyum,||
gopasu va pivayyum,||
vatatapo va snehagatam pariyadiyeyya,||
atha puna-d-eva sippisambuka pi sakkharakathala pi patubhaveyyun" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso idekacco puggalo||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodibhavam||
avitakkam-avicaram||
piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi ma dutiyassa jhanassa' ti||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

5. Idha pan'avuso ekacca puggalo||
pitiyaca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisamvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti||
'Upekkhako satima sukha-vihari' ti||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati,|| ||

So 'labhi'mhi tatiyassa jhanassa' ti||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

Seyyatha pi avuso purisam panitabhojanam bhuttavim abhi- [396] dosiyam bhojanam na cchadeyya,||
yo nu ko avuso evam vadeyya:|| ||

'Na dani amum purisam puna-d-eva bhojanam chadessati' ti,|| ||

samma nu ko so avuso vadamano vadeyya" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

thanam h'etam avuso vijjati,||
amum h'avuso purisam panitabhojanam bhuttavim yav'assa sa oja kaye thassati,||
tava na annam bhojanam chadessati,||
yato ca khavassa sa oja antaradhayissati,||
atha puna-d-eva tam bhojanam chadeyya" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso idh'ekacco puggalo||
pitiyaca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisamvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti||
'Upekkhako satima sukha-vihari' ti||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati,|| ||

So 'labhi'mhi tatiyassa jhanassa' ti||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

6. Idha pan'avuso ekacco puggalo||
sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham upekkha||
sati parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi catutthassa jhanassa' ti,||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

Seyyatha pi avuso pabbatasamkhepe udakarahado nivato vigata-umiko,||
yo nu kho aavuso evam vadeyya|| ||

'Na dani amusmim udakarahade puna-d-eva umi patubhavissati' ti,|| ||

samma nu kho so avuso vadamano vadeyya" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

Thanam h'etam avuso vijjati ya puratthimaya disaya agacceyya [397] bhusa vatavutthi,||
sa tasmim udakarahade umim janeyya,||
ya pacchimaya disaya agacchayya puratthimaya disaya agaccheyya bhusa vatavutthi,||
sa tasmim udakarahade umim janeyya,||
ya uttaraya disaya agaccheyya puratthimaya disaya agaccheyya bhusa vatavutthi,||
sa tasmim udakarahade umim janeyya,||
ya uttaraya disaya agaccheyya bhusa vatavutthi||
sa tasmim udakarahade umim janeyya" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso idh'ekacco puggalo||
sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham upekkha||
sati parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi catutthassa jhanassa' ti,||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

7. Idha pan'avuso ekacco puggalo||
sabbanimittanam amanasikara animittam ceto-samadhim upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi animittassa ceto-samadhissa' ti,,||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

Seyyatha pi avuso raja va||
rajamahamatto va||
caturanginiya senaya addhanamaggapatipanno annatarasmim vanasande ekarattim vasam upagaccheyya,||
tattha hatthisaddena||
assasaddena||
rathasaddena||
pattisaddena||
bheripanavasankhatinavaninnadasaddena cirilikasaddo antaradhapeyya,||
yo nu ko avu evem vadeyya:|| ||

'Na dani amusmi vanasande puna-d-eva cirilikasaddo patubhavissati' ti,|| ||

samma nu kho [398] so avuso vadamano vadeyya" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

Thanam h'etam avuso vijjati,||
yam so raja va rajamahamatto va||
tamha vanasanda pakkameyya,||
atha puna-d-eva cirilikasaddo patubhaveyya" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso idh'ekacco puggalo||
sabbanimittanam amanasikara animittam ceto-samadhim upasampajja viharati.|| ||

So 'labhi'mhi animittassa ceto-samadhissa' ti,,||
||
samsattho viharati bhikkhuhi,||
bhikkhunihi,||
upasakehi,||
upasikahi,||
ranna,||
rajamahamattehi,||
titthiyehi,||
tittiyasavakehi||
tassa samsatthassa||
vissatthassa||
pakatassa||
bhassam anuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti,||
so raganudamsena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

8. Atha kho ayasma Citto Hatthisariputto aparena samayena sikkham paccakkhaya hinayavatti.|| ||

Atha kho Cittassa Hatthisariputtassa sahayaka bhikkhu yen'ayasma Maha Kotthito ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Kotthitam etad avocum:|| ||

"Kin nu kho ayasmata Maha Kotthitena Citto Hatthisariputto cetasa ceto paricca vidito:||
imasam ca imasam ca viharasamapattinam Citto Hatthisariputto labhi,||
atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissati ti||
udahu devata etam attham arocesum:||
Citto bhante Hatthisariputto imasan ca imasan ca viharasamasamapattinam labhi,||
atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissati," ti?|| ||

"Cetasa ceto paricca vidito me avuso Citto Hatthisariputto||
imasan ca imasan ca viharasamapattinam labhi,||
atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissati, ti||
devata pi me etam attham arocesum||
'Citto bhante Hatthisariputto imasan ca imasan ca viharasamapattinam lahi,||
atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissati" ti.|| ||

Atha ko Cittassa Hatthisariputtassa sahayaka bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva ekam an- [399] tam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Citto bhante Hatthisariputto imasan ca imasan ca viharasamapattinam labhi,||
atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavatto" ti.|| ||

"Na bhikkhave Citto ciram sarissati nekkhammassa", ti.|| ||

9. Atha ko Citto Hatthisariputto na cirass'eva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Atha ko ayasma Citto Hatthisariputto eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yass'atthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariya-pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya,'||
ti abbhannasi.|| ||

Annataro ca panayasma Citto Hatthisariputto arahatam ahosi ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement