Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
VI. Maha Vagga

Sutta 64

Sihanada Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Cha yimani bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalani,||
yehi balehi samannagato Tathagato asabhanthanam patipanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavanteti.|| ||

Katamani cha?|| ||

3. Idha, bhikkhave, Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave Tathagato jhana-vimokkha- [418] samadhi-samapattinam sankilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam sankilesam vodanam vutthana yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave Tathagato aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
vatasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasami pi jatiyo||
jati-satam pi jati-sahassam pi||
jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvattakappe||
aneke pi vivattakappe||
aneke pi samvatta-vivattakappe.|| ||

Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam-sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato vuto amutra upapadim,||
tatrapasim||
evam-namo||
evam-gotto||
evam vanano||
evam-aharo||
evam-sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato vuto idhupapanno ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
vatasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasami pi jatiyo||
jati-satam pi jati-sahassam pi||
jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvattakappe||
aneke pi vivattakappe||
aneke pi samvatta-vivattakappe.|| ||

Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam-sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato vuto amutra upapadim,||
tatrapasim||
evam-namo||
evam-gotto||
evam vanano||
evam-aharo||
evam-sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato vuto idhupapanno ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave Tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satate passati cavamane, uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satate passati cavamane, uppajjamane hine panite suvanne ndubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

8. Puda ca param bhikkhave Tathagato asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme yam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme yam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

[419] Imani kho bhikkhave cha Tathagatassa Tathagatabalani,||
yehi balehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

9. Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam nanena upasankamitva panham pucchanti,||
yatha yatha bhikkhave Tathagatassa thananca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam nanam viditam,||
tatha tatha tesam Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam nanena panham puttho vyakaroti.|| ||

10. Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam nanena upasankamitva panham pucchanti,||
yatha yatha bhikkhave Tathagatassa atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso heteso vipakam yathabhutam nanam viditam,||
tatha tatha tesam Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam nanena panham puttho vyakaroti.|| ||

11. Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam sankilesa vodanam vutthanam yathabhutam nanena upasankamitva panham pucchanti,||
yatha yatha bhikkhave Tathagatassa jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam sankilesam vodanam vutthanam yathabhutam nanam viditam,||
tatha tatha tesam Tathagato jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam sankilesam vodanam vutthanam yathabhutam nanena panham puttho vyakaroti.|| ||

12. Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam pubbenivasanussatim yathabhutam nanena upasankamitva panham pucchanti,||
yatha yatha bhikkhave Tathagatassa pubbenivasanussatim yathabhutam nanena viditam,||
tatha tatha [420] tesam Tathagato pubbenivasanussatim yathabhutam nanena panham puttho vyakaroti.|| ||

13. Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam sattanam cutupapatam yathabhutam nanena upasankamitva panham pucchanti,||
yatha yatha bhikkhave Tathagatassa sattanam cutupapapatam yathabhutam nanam viditam,||
tatha tatha tesam Tathagato sattanam cutupapatam yathabhutam nanena panham puttho vyakaroti.|| ||

14. Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam asavanam khaya yathabhutam nanena upasankamitva panham pucchanti,||
yatha yatha bhikkhave Tathagatassa asavanam khaya yathabhutam nanam viditam,||
tatha tatha tesam Tathagato asavanam khayam yathabhutam nanena panham putto vyakaroti.|| ||

15. Tatra, bhikkhave, yam idam thanan ca thanato atthanan ca atrathanato yathabhutam nanam,||
tam pi samahitassa vadami,||
no asamahitassa.|| ||

Yam p'idam atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam nanam,||
tampi samahitassa vadami,||
no asamahitassa.|| ||

Yam p'idam jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam sankilesam vodanam vutthanam yathabhutam nanam, tam pi samahitassa vadami,||
no asamahitassa.|| ||

Yam p'idam pubbenivasanussatim yathabhutam nanam, tam pi samahitassa vadami,||
no asamahitassa.|| ||

Yam p'idam sattanam cutupapatam yathabhutam nanam, tam pi samahitassa vadami,||
no asamahitassa.|| ||

Yam p'idam asavanam khaya yathabhutam nanam,||
tam pi samahitassa vadami,||
no asamahitassa.|| ||

Iti kho bhikkhave samadhi maggo,||
asamadhi kummaggo ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement