Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 15

Udakupamapuggala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] EVAM ME SUTAM.||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:||
Bhikkhavo ti.||
Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.||
Bhagava etad avoca:|| ||

Satt'imi bhikkhave udakupama puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame satta?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo sakim nimuggo nimuggova hoti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva nimujjati.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva thito hoti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva vipassati viloketi.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva patarati.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva patigadhappatto hoti.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva tinno hoti paragato thale titthati brahmano.|| ||

(1) Kathan ca bhikkhave puggalo sakim nimuggo nimuggoca hoti: idha pana bhikkhave ekacco puggalo samannagato hoti ekanta ka'akehi akusalehi dhammahi.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo sakim nimuggo nimuggova hoti.|| ||

(2) Kathan ca bhikkhave puggalo ummujjitva nimujjati?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo ummujjati "sadhu saddha kusalesu dhammesu,||
sadha hiri kusalesu dhammse,||
sadha ottappam kusalesu dhammse,||
sadhu viriyam kusalesu dhammse,||
sadhu panna kusalesu dhammesu" ti||
tassa sa saddha n'eva titthati,||
no vaddhati, hayati yeva.|| ||

Tassa tam ottappam n'eva titthati,||
no vaddhati, hayati yeva.|| ||

Tassa tam viriyam saddha n'eva titthati,||
no vaddhati, hayati yeva.|| ||

Tassa sa panna n'eva titthati,||
no vaddhati, hayati yeva.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva nimujjati.|| ||

(3) Kathan ca bhikkhave puggalo ummujjitva thito hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo ummujjati||
"sadhu saddha kusalesu dhammesu,||
sadha hiri kusalesu dhammse,||
sadhu ottappam kusalesu dhammesu,||
sadha viriyam kusalesu dhammesu,||
sadhu panna kusalesu dhammesu" ti.|| ||

Tassa sa saddha n'eva hayati,||
no vaddhati, thita hoti.|| ||

Tassa sa hiri n'eva hayati,||
no vaddhati, thita hoti.|| ||

Tassa tam ottappam n'eva hayati,||
no vaddhati, thita hoti.|| ||

Tassa tam viriyam n'eva hayati,||
no vaddhati, thita hoti.|| ||

Tassa sa panna n'eva hayati,||
no vaddhati, thita hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva hoti.|| ||

(4) Kathan ca bhikkhave puggalo ummujjitva vipassati viloketi?|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjati||
"sadhu saddha kusalesu dhammesu,||
sadhu hiri kusalesu dhammesu,||
sadhu ottappam kusalesu dhammesu,||
sadhu viriyam kusalesu dhammesu,||
sadhu panna kusalesu dhammesu" ti.|| ||

So tinnam samyojananam parikkhaya sotapanno hoti avinipatadhammo niyato sambodhiparayano.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva vipassati viloke ti.|| ||

(5) Kathan ca bhikkhave puggalo ummujjitva patarati?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo ummujjati||
"sadhu saddha kusalesu dhammesu,||
sadhu hiri kusalesu dhammesu,||
sadhu ottappam kusalesu dhammse,||
sadhu viriyam kusalesu dhammesu,||
sadhu panna kusalesu dhammu" ti.|| ||

So tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami hoti.|| ||

Sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karoti.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva patarati.|| ||

(6) Kathan ca bhikkhave puggaloummujjitva patigadhappatto hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo ummujjati||
"sadhu saddha kusalesu dhammesu,||
sadhu hiri saddha kusalesu dhammesu,||
sadhu ottappam kusalesu dhammse,||
sadhu viriyam kusalesu dhammesu,||
sadhu panna kusalesu dhammesu" ti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko hoti tatthaparinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva patigadhappatto hoti.|| ||

(7) Kathan ca bhikkhave puggalo ummujjitva tinno hoti paragato thale titthati brahmano?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacraco puggalo ummujjati||
"sadhu saddha kusalesu dhammesu,||
sadhu hiri kusalesu dhammesu,||
sadhu ottappam kusalesu dhammesu,||
sadhu viriyam kusalesu dhammesu,||
sadhu panna kusalesu dhammesu" ti.|| ||

So asavanam khaya anasavam ceto vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva tinno hoti paragato thale titthati brahmano.|| ||

Ime kho bhikkhave satta udakupama puggala santo samcijjamana lokasmin ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement