Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 16

Dukkhanupassi - Anattanupassi - Nibbane Sukhanupassi Suttam[ed1]

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

Sutta 16 (a)

Dukkhanupassi Suttam

[1][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Satt'ime bhikkhave, puggala ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katame satta?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo sabbasankharesu dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannaya pariyogahamano.|| ||

So asavanam khaya cetovimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam bhikkhave, pathamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

3. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannaya pariyogahamano.|| ||

Tassa apubbam acarimam asavapariyadanan ca hoti jivitapariyadanan ca.|| ||

Ayam bhikkhave, dutiyo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhi neyyo amjalikaraneyyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya antaraparinibbayi hoti.|| ||

Ayam tatiyo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya upahaccaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam catuttho puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya asamnkharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam pancamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya sasamnkharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam chatthamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo dukkhanupassi viharati dukkhasanna dukkhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya uddhamsoto hoti Akanitthagami.|| ||

Ayam bhikkhave, sattamo puggalo ahuneyyo, pahuneyyo dakkhinayyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Ime kho bhikkhave, satta puggala ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa ti.|| ||

 


 

Sutta 16 (b)

Anattanupassi Suttam

EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Satt'ime bhikkhave, puggala ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikacaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katame satta?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannaya pariyogahamano.|| ||

So asavanam khaya cetovimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam bhikkhave, pathamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

3. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannaya pariyogahamano.|| ||

Tassa apubbam acarimam asavapariyadanan ca hoti jivitapariyadanan ca.|| ||

Ayam bhikkhave, dutiyo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhi neyyo amjalikaraneyyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya antaraparinibbayi hoti.|| ||

Ayam tatiyo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya upahaccaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam catuttho puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya asamnkharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam pancamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya sasamnkharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam chatthamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo sabbadhammesu anattanupassi viharati anattasanni anattapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya uddhamsoto hoti Akanitthagami.|| ||

Ayam bhikkhave, sattamo puggalo ahuneyyo, pahuneyyo dakkhinayyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Ime kho bhikkhave, satta puggala ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa ti.|| ||

 


 

Sutta 16 (c)

Nibbane Sukhanupassi Suttam

EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Satt'ime bhikkhave, puggala ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katame satta?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannaya pariyogahamano.|| ||

So asavanam khaya cetovimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam bhikkhave, pathamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

3. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannaya pariyogahamano.|| ||

Tassa apubbam acarimam asavapariyadanan ca hoti jivitapariyadanan ca.|| ||

Ayam bhikkhave, dutiyo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhi neyyo amjalikaraneyyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya antaraparinibbayi hoti.|| ||

Ayam tatiyo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya upahaccaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam catuttho puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya asamnkharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam pancamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya sasamnkharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam chatthamo puggalo ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave, idh'ekacco puggalo nibbane sukhanupassi viharati sukhasanni sukhapatisamvedi satatam samitam abbokinnam cetasa adhimuccamano pannayapariyogahamano.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya uddhamsoto hoti Akanitthagami.|| ||

Ayam bhikkhave, sattamo puggalo ahuneyyo, pahuneyyo dakkhinayyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Ime kho bhikkhave, satta puggala ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa ti.|| ||

 


[ed1] BJT and according to Hare, the commentary treats these as three separate suttas which looks likely. They have been arranged here as three separate fully expanded suttas grouped under one title and sutta number to be consistant with the PTS numbering where that version treats the three as one abbreviated sutta.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement