Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 20

Vassakara Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati,||
Gijjhakute pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena raja Magadho Ajatasattu Vedehi putto Vajji abhiyatukamo hoti.|| ||

So evam aha:|| ||

'Aham ime Vajji evam mahiddhike evam mahanubhave ucchecchami Vajji vinasessami Vajji anayababyasanam apadessami Vajji' ti.|| ||

Atha kho raja Magadho Ajatasattu Vedehi putto Vassakaram brahmanam Magadhamahamattam amantesi:|| ||

'Ehi tvam brahmana,||
yena Bhagava ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena Bhagavato pade sirasa vanda,||
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam puccha:|| ||

"Raja bhante Magadho Ajatasattu Vedehi putto Bhagavato pade sirasa vandati,||
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati' ti.|| ||

Evan ca vadehi:|| ||

Raja bhante Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Vajji abhiyatukamo.|| ||

So evam aha:|| ||

"Aham ime Vajji evam mahiddhike evam mahanubhave ucchecchami Vajji vinasessami Vajji anayabyasanam apadessami Vajji' ti.|| ||

Yatha Bhagava vyakararoti||
tam sadhukam uggavetva mama aroceyyasi.|| ||

Na hi tathagata vitatham bhananti" ti.|| ||

'Evam bho' ti kho Vassakaro brahmano Magadhamahamatto ranno Magadhassa Ajatasatutussa Vedehiputtassa patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Vassakaro brahmano Magadhamahamatto Bhagavantam etad avoca:|| ||

Raja bho Gotama Magadho Ajatasattu Vedehi-putto bhoto Gotamassa pade sirasa vandati,||
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati evan ca vadeti.|| ||

Raja bho gota,||
Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Vajji abhiyatukamo.|| ||

So evam aha:|| ||

Aham ime Vajji evam mahiddhike evam mahanubhave ucchecchami Vajji vinasessami Vajji anayabyasanam apadessami Vajji ti.|| ||

2. Tena kho pana samayena ayasma Anando Bhagavato pitthito thito hoti Bhagavantam vijayamano.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Ananda amantesi:|| ||

Kinti te Ananda sutam||
Vajji abhinham sannipata bahula ti?|| ||

Sutam me tam bhante,||
'Vajji abhinham sannipata sannipatabahula' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajji abhinham sannipata bhavissanti sannipatabahula,||
vuddhi yeva Ananda,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani.|| ||

Kinti te Ananda, sutam,||
'Vajji samagga sannipatanti,||
samagga vutthabhanti,||
samagga Vajjikaraniyani karonti' ti?|| ||

Sutam me tam bhante,||
'Vajji samgga sannipatanti,||
samagga vutthabhanti,||
samagga Vajjikaraniyani karonti' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajji samagga sannipatissanti,||
samagga vutthahisnti,||
samagga Vajjikaraniyani karissanti,||
vuddhi yeva Ananda,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani.|| ||

|| ||

Kinti te Ananda, suta||
'Vajji apannattam na pannapenti,||
pannattam na samucchindanti,||
yatha pannatte porane Vajjidhamme samadaya vattanti' ti?|| ||

Sutam me tam bhante,||
'Vajji na pannapenti,||
pannattam na samucchindanti,||
yatha pannatte porane Vajjidhamme samadaya vattanti' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajji apannattam na pannapessanti,||
pannatta na samucachindissanti,||
yatha pannatte porane Vajjidhamme samadaya vattissanti,||
vuddhi yeva Ananda,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani.|| ||

|| ||

Kinti te Ananda, sutam||
'Vajji, ye te Vajjinam Vajjimahallaka,||
te sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tesan ca sotabbam mannanti' ti?|| ||

Sutam me tam bhante,||
'Vajji, ye te Vajjinam Vajjimahallaka,||
te sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tesan ca sotabbam mannanti' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajji, ye te Vajjinam Vajjimahallaka,||
te sakkarissanti garukarissanti manessanti pujessanti||
tesan ca sotabbam mannissanti,||
vuddhi yeva Ananda,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani.|| ||

|| ||

Kinti te Ananda, sutam||
'Vajji, ya ta kulitthiyo kulakumariyo,||
ta na okkassa pasayha vasenti' ti?|| ||

Sutam me tam bhante,||
'Vajji, ya tam kulitthiyo kulakumariyo,||
ta na okkassa pasayha vasenti' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajji, ya ta kulittiyo kulakumariyo,||
ta na okkassa pasayha vasessanti,||
vuddhi yeva Ananda,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani.|| ||

|| ||

Kinti te Ananda, sutam||
'Vajji, yani tani Vajjinam Vajjicetiyani abbhantarani c'eva bahirani ca,||
tani sakkaronti garukaronti manenti pujenti||
tesan ca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapenti' ti?|| ||

Sutam me tam bhante,||
'Vajji, yani tani Vajjitam Vajjicetiyani abbhantarani c'eva bahirani ca,||
tani sakkaronti garukaronti manenti pujenti||
tesan ca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapenti' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajji, yani tani Vajjinam Vajjicetiyani abbhantarani c'eva bahirani ca,||
tani sakkarissanti garukarissanti manessanti pujessanti||
tesan ca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapessanti,||
vuddhi yeva Ananda,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani.|| ||

|| ||

Kinti te Ananda, sutam||
'Vajjinam arahantesu dhammika rakkhavaranagutti susamvihita:||
"Kinti anagata ca arahanto vijitam agaccheyyum,||
agata ca arahanto vijite phasum vihareyyun"' ti?|| ||

Sutam me tam bhante||
'Vajjinam arahantesu dhammika rakkhavaranagutti susamvihita:||
"Kinti anagata ca arahanto vijitam agaccheyyum,||
agata ca arahanto vijite phasum vihareyyu"' ti.|| ||

Yavakivan ca Ananda,||
Vajjinam arahantesu dhammika rakkhavaranagutti susamvihita:||
"Kinti anagata ca arahanto vijitam agaccheyyum,||
agata ca arahanto vijite phasum vihareyyun" ti||
vuddhi yeva Ananda||
Vajjinam patikankha,||
no parihani ti.|| ||

3. Atha kho Bhagava Vassakaram brahmanam Maghadhamahamattam amantesi:|| ||

Ekam idaham brahmana,||
samayam Vesaliyam viharami Sarandade cetiye,||
tatraham Vajjinam ime satta aparihaniye dhamme desesim.|| ||

Yavakivan ca brahmana,||
ime satta aparihaniya dhamma Vajjisu thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu Vajji sandissanti,||
vuddhi yeva brahmana,||
Vajjinam patikankha,||
no parihani ti.|| ||

4. Evam vutte Vassakaro brahmano Magadhamahamatto Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Eka-m-ekena pi bho Gotama,||
aparihaniyena dhammena samannagatanam Vajjinam,||
vuddhi yeva patikankha,||
no parihani,||
ko pana vado sattahi aparihaniyehi dhammehi?|| ||

Akaraniya ca bho Gotama,||
Vajji ranna Magadhena Ajatasattuna Vedehiputtena,||
yad idam yuddhassa,||
annatra upalapana annatra mithubheda.|| ||

Handa ca dani mayam bho Gotama gacchama,||
bahukicca mayam bahukaraniya' ti.|| ||

'Yassa dani tvam brahmana,||
kalam mannasi' ti.|| ||

Atha kho Vassakaro brahmano Magadhamavamatto Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana pakkami ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement