Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 46

Vitthatasattasanna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati][bd][upal] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Satt'ima bhikkhave, sanna||
bhavita||
bahulikata||
mahapphala honti||
mahanisamsa||
amatogadha||
amatapariyosana.|| ||

Katama satta?|| ||

2. Asubhasanna,||
maranasanna,||
ahare patikkulasanna,||
sabbaloke anabhiratasanna,||
aniccasanna,||
anicce dukkhasanna,||
dukkhe anattasanna.|| ||

Ima kho bhikkhave, satta sanna,||
bavita||
bahulikata||
mahapphala honti||
mahanisamsa||
amatogadha||
amatapariyosana, ti.|| ||

3. Asubhasanna bhikkhave,||
bhavita||
bahulikata||
mahapphala hoti||
mahanisamsa||
amatogadha||
amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

4. Asubhasannaparicitena bhikkhave,||
bhikkhuno cetasa bahulam viharato||
methunadhammasamapattiya cittam||
[47] patiliyati||
patikutati||
pativattati||
na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
kukkutapattam va naharudaddulam va aggimbhi pakkhittam||
patiliyati||
patikutati||
pativattati||
na sampasariyati,||
evam eva kho, bhikkhave,||
bhikkhuno asubhasannaparicitena cetasa bahulam viharato||
methunadhammasamapattiya cittam||
patiliyati||
patikutati||
pativattati||
na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Sace bhikkhave,||
bhikkhuno asubhasannaparicitena cetasa bahulam viharato||
methunadhammasamapattiya cittam||
anusandati appatikulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"abhavita me asubhasanna,||
n'atthi me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave||
bhikkhuno asubhasannaparicitena cetasa bahulam viharato||
methunadhammasamapattiya cittam||
patiliyati||
patikutati||
pativattati||
na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"bhavita me asubhasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Asubhasanna bhikkhave,||
bhavita||
bhahulikata||
mahapphala hoti||
mahanisamsa||
amatogadha||
amatapariyosana ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

 


 

5. Maranasanna bhikkhave bhavita bahulikata maha- [48] pphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

6. Maranasanna paricitena bhikkhave,||
bhikkhuno cetasa bahulam viharato jivitanikantiya cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
kukkutapattam va naharudaddulam va aggimhi pakkhittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
evam eva kho bhikkhave,||
bhikkhuno maranasanna paricitena cetasa bahulam viharato jivitanikantiya cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va1 patikkulyata va santhati.|| ||

Sace bhikkhave,||
bhikkhuno maranasanna paricitena cetasa bahulam viharato jivitanikantiya cittam anusandati,||
appatikulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"abhavita me maranasanna,||
natti me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave,||
bhikkhuno maranasanna paricitena cetasa bahulam viharato jivitanikantiya cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"bhavita me maranasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Maranasanna bhikkhave,||
bhavita bahulikata maha- [49] pphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

 


 

7. Ahare patikkulasanna bhikkhave,||
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

8. Ahare patikkulasanna paricitena bhikkhave,||
bikkhuno cetasa bahulam viharato rasatanhaya cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
kukkutapattam va naharudaddulam va aggimhi pakkhittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
evam eva kho, bhikkhave,||
bhikkhuno ahare patikkulasanna paricitena cetasa bahulam viharato rasatanhaya cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Sace bhikkhave,||
bhikkhuno ahare patikkulasanna paricitena cetasa bahulam viharato rasatanhaya cittam anusandati,||
appatikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuno||
"abhavita me ahare patikkulasanna,||
n'atthi me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave,||
bhikkhuno ahare patikkulasanna paricitena cetasa bahulam viharato rasatanhaya cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"bhavita me ahare patikkulasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Ahare [50] patikkulasanna bhikkhave,||
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

 


 

9. Sabbaloke anabhiratasanna bhikkhave,||
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

10. Sabbaloke anabhiratasannaparicitena bhikkhave,||
bhikkhuno cetasa bahulam viharato lokacittesu cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
kukkutapattam va naharudaddulam va aggimhi pakkhittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
evam eva kho, bhikkhave,||
bhikkhuno sabbaloke anabhiratasannaparicitena cetasa bahulam viharato lokacittesu cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Sace bhikkhave,||
bhikkhuno sabbaloke anabhiratasannaparicitena cetasa bahulam viharato lokacittesu cittam anusandati,||
appatikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bikkhuna||
"abhavita me sabbaloke anabhiratasanna,||
n'atthi me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave,||
[51] bhikkhuno sabbaloke anabhiratasannaparicitena cetasa bahulam viharato lokacittesu cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bikkhuna||
"bhavita me sabbaloke anabhiratasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sabbaloke anabhiratanna bhikkhave||
bhavita bahulikata mahappala hoti mahanisamsa amate gadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

 


 

11. Aniccasanna bhikkhave,||
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

12. Aniccasannaparicitena bhikkhave,||
bhikkhuno cetasa bahulam viharato labhasakkarasiloke cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
kukkutapattam va naharudaddulam va aggimhi pakkhittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
evam eva kho, bhikkhave, bhikkhuno||
aniccasanna paricitena cetasa bahulam viharato labhasakkarasiloke cittam patiliyati patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati.|| ||

Sace bhikkhave, bhikkhuno||
aniccasanna paricine cetasa bahulam viharato labhasakkarasiloke cittam anusandati,||
appatikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
"abhavita me aniccasanna,||
n'atthi me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave,||
bhikkhuno aniccasanna paricine cetasa bahulam viharato labhasakkarasiloke cittam patiliyati [52] patikutati pativattati na sampasariyati,||
upekkha va patikkulyata va santhati,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"bhavita me aniccasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Aniccasanna bhikkhave||
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

 


 

13. Anicce dukkhasanna bhikkhave,||
bhavita||
bahulikata||
mahapphala hoti||
mahanisamsa||
amatogadha||
amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

14. Anicce dukkhasannaparicitena bhikkhave,||
bhikkhuno cetasa bahulam viharato||
alasye||
kosajje||
vissatathiye||
pamade||
ananuyoge||
apaccavekkhanaya||
tibba bhayasanna paccupatthita hoti,||
seyyatha pi ukkhittasike vadhake.|| ||

Sace bhikkhave,||
bhikkhuno anicce dukkhasanna paricitena cetasa bahulam viharato alasye kosajje vissatthiye pamade ananuyoge apaccavekkhanaya tibba bhayasanna na paccupatthita hoti,||
seyyatha pi ukkhittasike vadhake,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"abhavita me anicce dukkhasanna,||
n'atthi me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave,||
bhikkhuno anicce dukkhasanna paricitena cetasa bahulam viharato alasye kosajje vissatthiye pamade ananuyoge apaccavekkhanaya tibba bhayasanna paccupatthita hoti,||
seyyatha pi ukkhittasike vadhake,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"bhavita me anicce dukkhasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Anicce dukkhasanna bhikkhave, bhavita bahulikata mahapphala [53] hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

 


 

15. Dukkhe anattasanna bhikkhave,||
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

16. Dukkhe anattasannaparicitena bhikkhave,||
bhikkhuno cetasa bahulam viharato||
imasmin ca savinnanake kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahamkara-mamamkara-manapagatam manasam hoti||
vidhasamatikkantam santam suvimuttam.|| ||

Sace bhikkhave,||
bhikkhuno dukkhe anattasanna paricitena cetasa bahulam viharato||
imasmin ca savinnanake kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahamkara-mamamkara-manapagatam manasam na hoti||
vidhasamatikkantam santam suvimuttam,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"abhavita me dukkhe anattasanna,||
n'atthi me pubbenaparam viseso,||
appattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti ha tattha sampajano hoti.|| ||

Sace pana bhikkhave, bhikkhuno dukkhe anattasannaparicitena cetasa bahulam viharato||
imasmin ca savinnanake kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahamkara-mamamkara-manapagatam manasam hoti,||
vidhasamatikkantam santam suvimuttam,||
veditabbam etam bhikkhave, bhikkhuna||
"bhavita me dukkhe anattasanna,||
atthi me pubbenaparam viseso,||
pattam me bhavanaphalan" ti.|| ||

Iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

Ima kho bhikkhave satta sanna bhavita bahulikata mahapphala honti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement