Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

N-O-T  Y-E-T   P-R-O-O-F-R-E-A-D

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 62

Satta-suri-yuggamana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][edmn][bit] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati ambapalivane.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadanteti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Anicca bhikkhave, sankara,||
adadhuva bhikkhave, sankhara,||
anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabba sankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Sineru bhikkhave,||
pabbataraja caturasiti jenasahassani ayamena,||
caturasitiyo janasahassani vittharena,||
caturasitiyojanasahassani mahasamudde ajjhoga'eha||
caturasitiyojanasahassani mahasamudda accuggato.|| ||

Hoti kho so bhikkhave,||
samayo yam bahuni vassani bahuni vassasatani bahuni vassasahassani bahuni vassasatasahassani devo na vassati.|| ||

Deve kho pana bhikkhave,||
avassante ye kecime bhijagamabhutagama osadhitinavanaspatayo te ussussanti visussanti visussanti na bhavanti.|| ||

Evam anicca bhikkhave,||
sankhara,||
evam addhuva bhikkhave, sankhara,||
evam anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabba sankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Hoti kho so bhikkhave,||
samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena dutiyo suriyo patu-bhavati.|| ||

3. Dutiyassa bhikkhave, suriyassa patubhava ya kaci kunnadiso kussubbha,||
ta ussussanti,||
visussanti,||
na [101] bhavanti.|| ||

Evam anicca bhikkhave sankhara,||
evam addhuva bhikkhave sankhara,||
evam anassasika bhikkhave sankara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Hoti kho so bhikkhave samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena tatiyo suriyo patu-bhavati.|| ||

4. Tatiyassa bhikkhave suriyassa patubhava ya kaci mahanadiyo seyyath'idam:||
Ganga||
Yamuna||
Aciravati||
Sarabhu||
Mahi,||
ta ussussanti visussanti na bhavanti.|| ||

Evam aniccha bhikkhave, sankara,||
evam addhuva bhikkhave sankhara,||
evam anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Hoti kho so bhikkhave,||
samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena catuttho suriyo patu-bhavati.|| ||

5. Catutthassa bhikkhave, suriyassa patubhava ye te mahasara yato ima mahanadiyo sambhavanti,||
seyyath'idam:||
Anotattam,||
Sihapapatam,||
Dathakaram,||
Kannamundam,||
Kunalam,||
Chaddantam||
Mandakini.|| ||

Ta ussussanti visussanti.|| ||

Na bhavanti.|| ||

Evam aniccha bhikkhave, sankara,||
evam addhuva bhikkhave sankhara,||
evam anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Hoti kho so bhikkhave, samayo yam kadaci karahaci dighassa adadhuno accayena pancamo suriyo patu-bhavati.|| ||

6. Pancamassa bhikkhave, suriyassa patubhava yojanasatikani pi mahasamudde udakani ogacchanti,||
dviyojanasatikani pi mahasamudde udakani ogacchanti,||
tiyojana satikani pi mahasamudde udakani ogacchanti,||
catutojana satikani pi mahasamudde udakani ogacchanti,||
pamcaojana satikani pi maha samudde udakani ogacchanti,||
chalojana satikani pi maha samudde udakani ogacchanti,||
sattayojana satikani pi mahasamudde udakani ogacchanti,||
sattatalam pi mahasamudde udakam santhati,||
chatalam pi pancatalam pi catutalam pi titalam pi dvitalam [102] pi talamattam pi mahasamudde udakam santhati,||
sattaporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisami pi chatthaporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi pancaporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi catuporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisami pi tiporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi dviporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi addhaporisamattam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi katimattam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisam pi jannukamattam pi mahasamudde udakam santhati,||
chaporisami pi gopphakamattam pi mahasamudda udakam santhati.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, saradasamaye thullaphusitake deve vassante tattha tattha gopadesu udakani thitani honti,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
tattha tattha gopadamattani mahasamudde udakani thitani honti.|| ||

Pancamassa bhikkhave, suriyassa patubhava agalapabbatemanamattampi maha samudde udakam na hoti.|| ||

Evam aniccha bhikkhave, sankara,||
evam addhuva bhikkhave sankhara,||
evam anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Hoti kho po bhikkhave,||
samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena chattho suriyo patu-bhavati.|| ||

7. Chatthassa bhikkhave suriyassa patubhava ayan ca mahapathavi sineru ca pabbataraja dhupayanti sandhupayanti sampadhupayanti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,, kumbhakarapako alimpito pathamam pathamam dhupeti sandhupeti sampadhupeti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, chatthassa suriyassa patubhava ayan ca mahapathavi sineru ca pabbataraja dhupayanti sandhupayanti sampadhupayanti.|| ||

Evam aniccha bhikkhave, sankara,||
evam addhuva bhikkhave sankhara,||
evam anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Hoti kho po bhikkhave,||
samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena chattho suriyo patu-bhavati.|| ||

8. Sattamassa bhikkhave suriyassa patubhava ayan ca mahapathavi sineru ca pabbataraja adippanti,||
pajjalanti,||
ekajala bhavanti.|| ||

Imissa ca bhikkhave, mahapathaviya sinerussa ca pabbatarajassa jhayamananam dayhamananam aggi vatena khitta yava brahmalokapi gacchanti.|| ||

Sinerussa ca bhikkhave,||
pabbatarajassa jhayamanassa dayhamanassa vinassamanassa mahata tejokhandhena abhibhutassa yojanasatikanipi kutani palujjanti,||
dviyojanasatikani pi kutani palujjanti,||
tiyojanasatikani pi kutani palujjanti,||
catuyojanasatikani pi kutani palujjanti,||
pancayojanasatikani pi kutani palujjanti.|| ||

Imissa ca bhikkhave, mapathaviya sinerussa ca pabbatarajassa jhayamananam dayhamananam n'eva charika pannayati na masi seyyatapi bhikkhave,||
sappissa va telassa va jhayamanassa dayhamanassa n'eva charika pannayati na masi,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
imissa ca maha pathaviya sinerussa ca pabbatarajassa jhayamananam dayhamananam n'eva charika pannayati na masi.|| ||

Evam aniccha bhikkhave, sankara,||
evam addhuva bhikkhave sankhara,||
evam anassasika bhikkhave, sankhara.|| ||

Yavan c'idam bhikkhave,||
alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Tatra, bhikkhave,, ko manta,||
ko saddhata ayan ca mahapathavi sineru ca pabbataraja dayha ssanti,||
vinassissanti,||
na bhavissantiti annatra ditthapadehi.|| ||

9. Bhutapubbam bhikkhave,||
Sunetto nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Sunettassa kho pana bhik- [104] khave,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Sunetto bhikkhave sattha savakanam brahmalokasabhavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave,||
sunetta ssa satthuno brahmalokasabhavyataya dhammam desentassa sabbena sabbam sasanam ajanimsa,||
te kayassa bheda param marana gatim brahmalokam upapajji su.|| ||

Ye na sabbena sabbam sasanam ajanimsu.|| ||

Te kayassa bheda param marana appekacce paranimmitavasavattinam de vanam sahavyatam upapajjimsu.|| ||

Appekacce nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjimsu.|| ||

Appekacce tusitanam devanam sahavyatam upapajjimsu.|| ||

Appekacce yamanam devanam sa vyatam upapajjimsu.|| ||

Appekacce Tavatimsanam devanam sahavyatam upapajjimsu appekacce catummaharajikanam devanam sahavyatam uppajjimsu.|| ||

Appekacce khattiyamahasalanam sa havyatam upajjimsu.|| ||

Appekacce brahmanamahasalanam sahavyatam upapajjimsu.|| ||

Appekacce gahapatimahasalanam sahavyatam upapajji su.|| ||

10. Atha kho bhikkhave sunettassa satthuno etad ahosi.|| ||

Na kho pan'etam patirupam yoham savakanam samasamagatiyo assam abhisamparayam yannunaham uttarim mettam bhaveyyanti.|| ||

Atha kho bhikkhave,||
Sunetto sattha sattavassani mettam cittam bhavesi.|| ||

Satta vassani mettam cittam bhavetva satta samvatta-vivattakappe na yimam lokam punar agamasi.|| ||

Samvattamane sudam [105] bhikkhave,||
loke abhassarupago hoti,||
vivattamane loke sunnam Brahma-vimanam upapajjati.|| ||

Tatra sudam bhikkhave,||
brahma hoti Maha-Brahma abhibhu anabhibhuto annadatthu daso vasavatti.|| ||

Chattimsakkhattum kho pana bhikkhave,||
Sakko ahosi devanam indo.|| ||

Anekasatakkhattum raja ahosi cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato.|| ||

Parosahassam kho panassa putta ahesum sura virangarupa parasenappamaddana.|| ||

So imam pathavim sagarapariyan tam adandana asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasi.|| ||

So hi nama bhikkhave,||
Sunetto sattha evam dighayuko samano evam ciratthitiko aparimutto ahosi jatiya jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi.|| ||

Aparimutto dukkhasmati vadami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Catunnam dhammanam ananubodha appativedha.|| ||

Katamesam catunnam?|| ||

11. Ariyassa, bhikkhave, silassa ananubodha appativedha,||
ariyassa samadhi'ssa,||
ariyaya pannaya,||
ariyaya vimuttiya ananubodha appativedha.|| ||

Ta-y-idam, bhikkhave, ariyam silam anuBuddham patividdham patividdham,||
ariyo samadi anubuddho patividdho,||
ariya panna anubuddha patividdha,||
1 ariya vimutti anubuddha patividdha,||
ucchinna bhavatanha,||
khina bhavanetti,||
n'atthidani punabbhavoti.|| ||

[106] Idam avoca Bhagava,||
idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

 

Silam samadhi panna ca vimutti ca anuttara,||
Anubuddha ime dhamma Gotamena yasassina.|| ||

Iti buddho abhinnaya dhammakkhasi bhikkhuna,||
Dukkhassantakaro sattha cakkhuma parinibbuto|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement