Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 68

Aggikkhandhopama suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][bd][yaho] Ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam carati mahata bhikkhu sanghena saddim.|| ||

Addasa kho Bhagava addhanamaggapatipanno annatarasmim padese mahantam aggikkhandham adittam sampajjalitam sajotibhutam.|| ||

Disvana magga okkamma annatarasmim rukkhamule pannattasane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi: passatha no tumhe bhikkhave amum mahantam aggikkhandham adittam sampajjalitam sajotibhutanti.|| ||

Evam bhante.|| ||

Tam kim mannatha bhikakhave,||
katamam nu kho varam yam amum mahantam aggikkhandham adittam sampajjalitam sajotibhutam alingitva upanisideyyava upanipajjeyyava yam va khattiyakannam va brahmanakannam va,||
gahapati kannnam va mudutalunahatthapadim alingitva upanisideyya va upanipajjeyya vati.|| ||

Etad eva bhante, caram yam khattiyakannam va brahmanakannam va gahapatikannam va mudutalunahatthapadim alingitva upanisideyya va upanipajjeyya va.|| ||

Dukkham h'etam bhante,||
yam amum mahantam aggikkhandham adittam sampajjalitam sajotibhutam alingitva upanisideyya va upanipajjeyya vati.|| ||

Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassa varam dussilassa papaDhammassa asucisamkassarasamacarassa paticchannakammantassa assamanassa samanapatinnassa abrahmacarissa brahmacari patinnassa anto putissa avassutassa kasambujatassa yam amum mahantam aggikkhandham adittam sampajjalitam sajotibhutam alingitva upanisideyya va upanipajjeyya va.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tato nidanam hi so bhikkhave maranam va nigaccheyya,||
maranamattam va dukkham.|| ||

Na tv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Yan ca kho so bhikkhave,||
dussilo paphadhammo asucisankassarasamacaro paticchanna kammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacari patinnassari antoputi avassuko kasambujato khattiya kannam va brahnakannam va gahapatikannam va mudutalunahatthapadim alingitva upanisidati va upanipajjati va tam hi tassa bhikkhave,||
hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave,||
katamam nu kho varam yam balava puriso da'ahaya valarajjuya ubho jangha vethetva ghamseyya,||
sa chavim jindeyya,||
chavim chetva cammam chindeyya,||
cammam chetva mamsam chindeyya,||
mamsam chetva naharum chindeyya,||
naharum chetva atthim chindeyya,||
atthim chetva atthiminjam ahacca tittheyya,||
yam va khattiyamahasalanam va brahmana maha salanam va gahapati mahasalanam va abhivadanam sadiyeyyati.|| ||

Etad eva bhante,||
varam yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va abhivadanam sadiyeyya.|| ||

Dukkham h'etam bhante,||
yam balava puriso da'ahaya valarajjuya,||
uho changha vethetva ghamseyya,||
sa chavim chindeyya,||
chavim chetva cammam chindeyya,||
cammam chetva mamsam chindeyya,||
mamsam chetva naharum chindeyya naharum chetva atthim chindeyya,||
atthim chetva atthiminjam ahacca tittheyyati.|| ||

Arocayami vo bhikakhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassa varam,||
dussilassa papaDhammassa asucisamkassarasamacarassa paticchannakammantassa assamanassa samanapatinnassa abrahmacaris brahmacari patinnassa antoputissa avassutassa kasambujatassa yam balava puriso da'ahaya valarajjuya ubhe changha vethetva ghamseyya,||
sa chavim chindeyya,||
chavim chetva cammam chindeyya,||
cammam chetva mamsam chindeyya,||
mamsam chetva naharum chindeyya,||
naharum chetva atthim chindeyya,||
atthim chetva atthiminjam ahacca tittheyya.|| ||

Tam kissa hetu? tato nidanam hi so bhikkhave,||
maranam va nigaccheyya maranamattam va dukkham.|| ||

Na tv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapaja*jeyya.|| ||

Yan ca kho so bhikkhave,||
dussilo papadhammo asucisamkassarasamacaro paticchannakammanto assamanosamanapatinno abrahmacari brahmacari patinno antoputi avassutokasambujato khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va Abhivadanam sadiyati.|| ||

Tam hi tassa bhikkhave,||
hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave,||
katamannu kho varam yam balava puriso tinhaya sattiya teladhotaya paccorasmim pahareyya,||
yam va khattiya mahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va anjalikammam sadiyeyyati.|| ||

Etad eva bhante varam yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va anjajalikammam sadiyeyya.|| ||

Dukkham h'etam bhante,||
yam balava puriso tinhaya sattiya teladhotaya paccorasmim pahareyyati.|| ||

Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassa varam dussilassa papaDhammassa asucisamkassarasamavarassa paticchannakammantassa assamanassa samanapatinnassa abrahmacarissa brahmacari patinnassa antoputissa avassutassa kasambujatassa yam balava puriso tinhaya sattiya teladhotaya paccorasmim pahareyya.|| ||

Tam kissa hetu?||
tatonidanam hi so bhikkhave,||
maranam va nigaccheyya,||
maranamattam va dukkham.|| ||

Na tv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Yam ca kho so bhikkhave,||
dussilo papadhammo asucisamkassarasamavaro paticchannakammanto assamano samanapatinno Abrahmacari brahmacari patinno antoputi avassuto kasambujato khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapati mahasalanam va annalikammam sadiyati,||
tam hi tassa bhikkhave,||
hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave,||
katamam nu kho varam yam balava puriso tattena ayopattena adittena sampajjalitena sajotibhutena kayam sampalivetheyya,||
yam va khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam civaram paribhunjeyyati.|| ||

Etad eva bhante,||
varam yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam civaram paribhunjayya,||
dukkham h'etam bhante,||
yam balava puriso tattena ayopattena adittena sampajjalite na sajotibhutena kayam sampalivetheyyati.|| ||

Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassavaram dussilassa papaDhammassa asucisamkassarasamavarassa paticchannakammantassa assamanassa samanapatinnassa abrahmacarissa brahmacari patinnassa antoputissa avassutassa kasambujatassa yam balava puriso tattena ayopattena adittena sampajjalitena sajotibhutena kayam sampalivetheyya.|| ||

Tam kissa hetu? tato nidanam hi so bhikkhave,||
maranam va nigaccheyya maranamattam va dukkham.|| ||

Na tv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Yam ca kho so bhikkhave,||
dussilo papadhammo asucisamkassarasamavaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacari patinno antoputi avassuto kasambujato yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyya civaram pabhurinjati.|| ||

Tam hi tassa bhikkhave,||
digha-rattam ahitaya hoti dukkhaya.|| ||

Kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave,||
katamannu kho varam:yam balava puriso tattena ayosankuna adittena sampajjalitena sajotibhutena mukham vivaritva tattam lohagulam adittam sampajjalitam sajotibhutam mukhe pakkhipeyya,||
tam tassa otthampi daheyya,||
mukhampi daheyya,||
jivhampi daheyya,||
kanthampi daheyya,||
rampi daheyya,||
antampi antagunampi adaya adhobhaga nikkhameyya,||
yam va khantiyamahasalanam va brahmana mahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam pindapatam paribhunjeyyati.|| ||

Etad eva bhante,||
varam yam khattiyamaha salanam va brahmana mahasalanam va gahapati mahasalanam va saddhadeyyam pindapatam paribhunjeyya.|| ||

Dukkham h'etam bhante,||
yam balava puriso tattena ayosankuna adittena sampajjalitena sajotibhutena mukham vivaritva tattam lohagulam adittam sampajjalitam sajotibhutam mukhe pakkhipeyya,||
tam tassa otthampi daheyya,||
mukhampi daheyya,||
jivhampi daheyya kanthampi daheyya,||
urampi daheyya,||
antampi antagunampi adaya adhobhaga nikkhameyyati.|| ||

Arovayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassa varam dussilassa papadhammato asucisamkassarasamavaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacari patinno antoputi avassuto kasambujalitena sajotibhutena mukham vivaritva tattam lobhagulam adittam sampajjalitam sajotibhutam mukhe pakkhipeyya,||
tam tassa otthampi daheyya mukhampi daheyya,||
jivhampi daheyya,||
kanthampi1 daheyya,||
urampi daheyya antampi antagunampi adaya adhobhaganikkhameyya.|| ||

Tam kissa hetu? tato nidanam hi so bhikkhave maranam va nigaccheyya marana mattam va dukkham.|| ||

Na tv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Yan ca kho so bhikkhave,||
dussilo papaDhammassato asucisamkassamavaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacari patindo antoputi avassuto kasambujato khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam pindapatam paribhunjati,||
tam hi tassa bhikkhave,||
hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave,||
katamannukho varam yam balava puriso sise va gahetva khandhe va gahetva tattam ayo mancam va ayo pitham va adittam sampajjalitam sajotibhutam ahinisidapeyya va ahinipajjapeyya va,||
yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam mancapitham paribhunjeyyati.|| ||

Etad eva bhante,||
varam yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam mancapitham paribhunjeyya.|| ||

Dukkham h'etam bhante,||
yam balava puriso sise va gahetva khandhe va gahetva khandhe va gahetva tattam ayo manvam va ayo pitham va adittam sampajjalitam sajotibhutam abhinisidapeyya va ahinipajjeyya va.|| ||

Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassa varam dussilassa papaDhammassa asucisamkassarasamavarassa paticchannakammantassa assamanassa samanapatinnassa abrahmacarissa brahmacari patinnassa antoputissa avassutassa kasambujatassa yam balava puriso sise va gahetva khandhe va gahetva tattam ayo mancam va ayo pitham va adittam sampajjalitam sajotibhutam abhinisidapeyya va abhinipajjapeyya va yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam mancapith paribhunjeyyati.|| ||

Etad eva bhante,||
varam yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimaha salanam va saddhadeyyam mancapith paribhunajeyya.|| ||

Dukkham h'etam bhante,||
yam balava puriso siseva gahetva khandhe va gahetva tattam ayo manvam va ayo pitham va adittam sampajjalitam sajotibhutam abhinisidapeyya va abhinipajjeyya va tam kissa hte: tato nidanam hi so bhikkhave,||
maranam va nigaccheyya maranamattam dukkam.|| ||

Itv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Yan ca kho so bhikkhave dussilo papadhammo asucisamkassarasamavaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacari patinno antoputi avassuto kasambujato khattiya mahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanamva saddhadeyyam manacapith paribhunjati,||
tam hi tassa bhikkhave,||
hoti digha-rattam ahitaya dukkaya.|| ||

Kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave,||
katamam nu kho varam yam balava puriso uddham padam adho siram gahetva tattaya lohakumbhiya pakkhipeyya adittaya sampajjalitaya sajotibhutaya,||
so tattha phenuddehakam paccamano sakimpi uddham gaccheyya sakimpi adho gaccheyya sakimpi tiriyam gaccheyya.|| ||

Yam va khattiyamaha salanam va brahmanamahasalanam va,||
gahapatimahasalanam va saddhadeyyam viharam paribhunjeyyati.|| ||

Etad eva bhante,||
varam yam khattiyamahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapatimahasalanam va saddhadeyyam viharam paribhunjeyya.|| ||

Dukkam h'etam bhante,||
yam balava puriso uddham padam adho siram gahetva tattaya lohakumbhiya pakkhipeyya adittaya sampajjalitaya sajotibhutaya,||
so tattha phenuddehakam paccamano sakimpi uddham gaccheyya,||
sakimpi adho gaccheyya,||
sakimpi tiriyam gaccheyyati.|| ||

Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave,||
yatha etad eva tassavaram dussilassa papaDhammassa asucisamkassarasamavarassa paticchannakammantassa assamanassa samanapatinnassa abrahmacarissa brahmacaripatinnassa antoputissa avassutassa kasambujatassa yam balava puriso uddham padam adho siram gahetva tattaya lohakumbhiya pakkhipeyya adittaya sampajjalitaya sajotibhutaya,||
so tattha phenuddehakam paccamano sakimpi tiriyam gaccheyya sakimpi adho gaccheyya,||
sakimpi tiriyam gaccheyyati tam kissa hte: tato nidanam hi so bhikkhave,||
maranam va nigaccheyya,||
maranamattam va dukkham.|| ||

Na tv eva tappaccaya kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Yan ca kho so bhikkhave,||
dussilo papadhammo asucisamkassavaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacari patinno antoputi avassuto kasambujato Khattiya mahasalanam va brahmanamahasalanam va gahapati mahasalanam va saddhadeyyam viharam paribhunjati,||
tam hi tassa bhikkhave,||
hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tasma ti ha bhikkhave,||
evam sikkhitabbam:yesanca mayam paribhunjama civarapindapatasenasanagilanappaccayabhesajjaparikkharam tesam te kara mahapphala bhavissanti,||
mahanisamsa.|| ||

Ambhakam cevayam pabbajja avanjha bhavissati saphala saudrayati evamhi vo bhikkhave,||
sikkhitabbam.|| ||

Attattham va bhikkhave,||
sampassamanena alam eva appamadena sampadetum,||
parattham va bhikkhave sampassamanena alam eva appamadena sampadetum.|| ||

Ubhayattham va bhikkhave sampassamanena alam eva appamadena sampadetunti. Idam avoca Bhagava.|| ||

Imasmin ca pana veyyakara-nasmim bhannamane sattimattanam bhikkhunam unham lohitam mukhato ugganji.|| ||

Satthi matta bhikkhu sikkham paccakkhaya hinayavattimsu dukkaram Bhagava,||
sudukkaram Bhagavati.|| ||

Sattimattanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsu ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement