Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
I: Metta Vagga

Sutta 2

Adibrahmacariya-Panna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Atth'ime bhikkhave, hetu attha paccaya adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya,||
patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattanti.|| ||

Katame attha?|| ||

2. Idha, bhikkhave,, bhikkhu sattharam upanissaya viharati,||
annataram va garutthaniyam sabrahmacarim yatth'assa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti pemanva garavo ca.|| ||

Ayam bhikkhave, pathamo hetu pathamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

[152]2. So tam sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim,||
yatth'assa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti.|| ||

Peman ca garavo ca,||
te kalena kalam upasankamitva paripucchati,||
paripanhati.|| ||

Idam bhante katham?|| ||

Imassa kvattho ti?|| ||

Tassa te ayasmanto avivatam c'eva vivaranti.|| ||

Anuttanikatam ca uttanim karonti ti.|| ||

Anekavihitesu kankhatthaniyesu dhammse kankham pativinodenti.|| ||

Ayam bhikkhave, dutiyo hetu dutiyo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

3. So tam dhammam sutva dvayena vupakasena sampadeti,||
kayavupakasena ca cittavupakasena ca.|| ||

Ayam bhikkhave, tatiyo hetu tatiyo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

4. Silava ca hoti patimokkha-samvara-samvuto viharati,||
acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Ayam bhikkhave, catuttho hetu catuttho paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

5. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti.|| ||

Dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Ayam bhikkhave, pancamo hetu pancamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

6. Araddhaviriyo [153] viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam bhikkhave, chattho hetu chattho paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

7. Samghagato kho pana ananakathiko hoti,||
atiracchanakathiko hoti,||
samam va dhammam bhasati,||
param va ajjhesati,||
ariyam va tunhibhavam natimannati.|| ||

Ayam bhikkhave, sattamo hetu sattamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

8. Pancasu kho pana upadanakkhandhesu udayabbayanupassi viharati "Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthagamo,||
iti vedana,||
iti vedanaya samudayo,||
iti vedanaya atthagamo,||
iti sanna iti sannaya samudayo,||
iti sannaya atthagamo,||
iti sankhara,||
iti sankharanam samudayo iti sankharanam atthagamo,||
iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
vinnanassa atthagamo'ti.|| ||

Ayam bhikkhave, atthamo hetu atthamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

Tam enam sabrahmacari evam sambhavayanti:||
"ayam kho ayasma sattharam upanissaya viharati,||
annataram va garutthaniyam sabrahmacarim,||
yatth'assa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti pemanca garavo ca.|| ||

Addha ayamayasma janam janati passam passati" ti.|| ||

Ayam pi dhammo piyattaya garuttaya bhavanaya samannaya ekibhavaya samvattati.|| ||

Tam kho panayamayasma sattharam upanissaya viharanto annataram va garutthaniyam sabrahmacarim yatth'assa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti peman ca [154] garavo ca,||
te kalena kalam upasankamitva paripucchati paripanhati:|| ||

Idam bhante katham?|| ||

Imassa kvatthoti?"|| ||

Tassa te ayasmanto avivatam c'eva vivaranti,||
anuttanikatan ca uttanim karonti ti.|| ||

Anekavihitesu ca kankhathaniyesu dhammesu kankham pativinodenti addha ayamayasma janam janati passam passati ti.|| ||

Ayam pi dhammo piyattaya garuttaya bhavanaya samannaya ekibhavaya samvattati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement