Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
II: Maha Vagga

Sutta 12

Siha Senapati Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[179]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalayam.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula abhinnata abhinnata Licchavi santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena Buddhassa vannam bhasanti, Dhammassa vannam bhasanti, Sanghassa vannam bhasanti.|| ||

[180] 2. Tena kho pana samayena Siho senapati Niganthasavako tassam parisayam nisinno hoti.|| ||

Atha kho Sihassa senapatissa etad ahosi:|| ||

'Nissamsayam kho so Bhagava araham sammasambuddho bhavissati.|| ||

Tatha h'ime sambahula abhinnata abhinnata Licchavi santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena Buddhassa vannam bhasanti, Dhammassa vannam bhasanti, Sanghassa vannam bhasanti.|| ||

Yan nunaham tam Bhagavantam dassanaya upasankameyyam arahantam sammasambuddhan' ti.|| ||

3. Atha kho Siho senapati yena Nigantho Nataputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Nigantham Nataputtam etad avoca:|| ||

'Iccham aham bhante, samanam Gotamam dassanaya upasankamitun' ti.|| ||

'Kim pana tvam Siha, kiriyavado samano akiriyavadam samanam Gotamam dassanaya upasankamissasi?|| ||

Samano hi Siha, Gotamo akiriyavado akiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti' ti.|| ||

Atha kho Sihassa senapatissa yo ahosi gamiyabhisankharo Bhagavantam dassanaya,||
so patippassambhi.|| ||

4. Dutiyam pi kho sambahula abhinnata abhinnata Licchavi santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena Buddhassa vannam bhasanti, Dhammassa vannam bhasanti, Sanghassa vannam bhasanti.|| ||

Dutiyam pi kho Sihassa senapatissa etad ahosi:|| ||

'Nissamsayam kho so Bhagava araham sammasambuddho bhavissati.|| ||

Tatha h'ime sambahula abhinnata abhinnata Licchavi santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena Buddhassa vannam bhasanti, Dhammassa vannam bhasanti, Sanghassa vannam bhasanti.|| ||

Yan nunaham tam Bhagavantam dassanaya upasankameyyam [181] arahantam sammasambuddhan' ti.|| ||

Atha kho Siho senapati yena Nigantho Nataputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Nigantham Nataputtam etad avoca:|| ||

'Iccham aham bhante, samanam Gotamam dassanaya upasankamitun' ti.|| ||

'Kim pana tvam Siha, kiriyavado samano akiriyavadam samanam Gotamam dassanaya upasankamissasi?|| ||

Samano hi Siha, Gotamo akiriyavado akiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti' ti.|| ||

Dutiyam pi kho Sihassa senapatissa yo ahosi gamiyabhisankharo Bhagavantam dassanaya,||
so patippassambhi.|| ||

5. Tatiyam pi kho sambahula abhinnata abhinnata Licchavi santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena Buddhassa vannam bhasanti, Dhammassa vannam bhasanti, Sanghassa vannam bhasanti.|| ||

Tatiyam pi kho Sihassa senapatissa etad ahosi:|| ||

'Nissamsayam kho so Bhagava araham sammasambuddho bhavissati.|| ||

Tatha h'ime sambahula abhinnata abhinnata Licchavi santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena Buddhassa vannam bhasanti, Dhammassa vannam bhasanti, Sanghassa vannam bhasanti.|| ||

Kim hi'me karissanti Nigantha apalokita va anapalokita va,||
yan nunaham anapalokita'va Niganthe tam Bhagavantam dassanaya upasanakameyyam arahantam sammasambuddhan' ti.|| ||

Atha kho Siho senapati pancamattehi rathasatehi divadivassa Vesaliya niyyasi Bhagavantam dassanaya.|| ||

Yavatika yanassa bhumi,||
yanena gantva yana paccorohitva pattiko'va aramam pavisi.|| ||

Atha kho Siho senapati yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Siho senapati Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Sutam me tam bhante:|| ||

"Akiriyavado samano Gotamo||
akiriyaya [182] dhammam deseti,||
tena ca savake vinetiti."|| ||

Ye te bhante, evam ahamsu:|| ||

Akiriyavado Samano Gotamo||
akiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

Kacci te bhante, vuttavadino?|| ||

Na ca Bhagavantam abhutena abbhacikkhanti,||
dhammassa canudhammam vyakaronti.|| ||

Na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agacchati.|| ||

Anabbhakkhatukama hi mayam bhante, Bhagavantan' ti.|| ||

6.1 Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Akiriyavado Samano Gotamo||
akiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.2. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Kiriyavado Samano Gotamo||
kiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.3. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Ucchedavado Samano Gotamo||
ucchedaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.4. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Jegucchi Samano Gotamo||
jegucchitaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.5. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Venayiko Samano Gotamo||
vinayaya dhammam deseti||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.6. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Tapassi Samano Gotamo||
tapassitaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.7. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Apagabbho Samano Gotamo||
apagabbhataya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

6.8. Atthi Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Assasako Samano Gotamo||
assasaya dhammam deseti,||
tena ca savake vinetiti.

 


 

7.1. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Akiriyavado Samano Gotamo||
[183] akiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Aham hi Siha, akiriyam vadami kayaduccaritassa||
vaciduccaritassa||
manoduccaritassa,||
anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam akiriyam vadami.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Akiriyavado Samano Gotamo||
akiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.2. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Kiriyavado Samano Gotamo||
kiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Aham hi Siha, kiriyam vadami kayasucaritassa||
vacisucaritassa||
manosucaritassa,||
anekavihitanam kusalanam dhammanam kiriyam vadami.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Kiriyavado Samano Gotamo||
kiriyaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.3. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Ucchedavado Samano Gotamo,||
ucchedaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Aham hi Siha, ucchedam vadami ragassa||
dosassa||
mohassa,||
anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam ucchedam vadami.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Ucchedavado Samano Gotamo,||
ucchedaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.4. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Jegucchi Samano Gotamo||
jegucchitaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Aham hi Siha, jigucchami kayaduccaritena||
vaciduccaritena||
manoduccaritena,||
anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam samapattiya jigucchami.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Jegucchi Samano Gotamo||
jegucchitaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.5. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Venayiko Samano Gotamo||
vinayaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Aham hi Siha, vinayaya dhammam desemi ragassa||
dosassa||
mohassa,||
[184] anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam vinayaya dhammam desemi.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Venayiko Samano Gotamo||
vinayaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.6. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Tapassi Samano Gotamo||
tapassitaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Tapaniyaham Siha, papake akusale dhamme vadami.|| ||

Kayaduccaritam||
vaciduccaritam||
manoduccaritam,||
yassa kho Siha, tapaniya papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Tam aham tapassiti vadami.|| ||

Tathagatassa kho Siha,||
tapaniya papaka akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Tapassi Samano Gotamo||
tapassitaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.7. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Apagabbho Samano Gotamo||
apagabbhataya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

Yassa kho Siha, ayatim gabbhaseyya punabbhavabhinibbatti pahina,||
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma,||
tamaham apagabbhoti vadami.|| ||

Tathagatassa kho Siha, ayatim gabbhaseyya punabbhavabhinibbatti pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Apagabbho Samano Gotamo||
apagabbhataya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

7.8. Katamo ca Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Assasako Samano Gotamo||
assasaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti?|| ||

Aham hi Siha, [185] assasako paramena assasena,||
assasaya ca dhammam desemi,||
tena ca savake vinemi.|| ||

Ayam kho Siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya:|| ||

Assasako Samano Gotamo||
assasaya dhammam deseti,||
tena ca savake vineti ti.|| ||

8. Evam vutte Siho senapati Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Abhikkantam bhante, abhikkantam bhante.|| ||

Seyyatha pi bhante, nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam eva bhante aneka pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhante Bhagavantam saranam gacchami||
dhammam ca||
bhikkhu-sangham ca.|| ||

Upasakam mam bhante,|| ||

Bhagava dharetu ajja-t-agge panupetam saranam gatan' ti.|| ||

'Anuviccakaram kho Siha, karohi,||
anuviccakaro tumhadisanam natamanussanam sadhu hoti' ti.|| ||

'Imina p'aham bhante Bhagavato bhiyyosomattaya attamano abhiraddho,||
yam mam Bhagava evam aha:|| ||

"Anuviccakaram kho Siha, karohi,||
anuviccakaro tumhadisanam natamanussanam sadhu hoti" ti.|| ||

Mam hi bhante, annatitthiya savakam labhitva kevalakappam Vesalim patakam parihareyyum:|| ||

"Siho amhakam senapati savakattam upagato" ti.|| ||

Atha ca pana mam Bhagava evam aha:|| ||

"Anuviccakaram kho Siha, karohi,||
anuviccakaro tumhadisanam natamanussanam sadhu hoti" ti.|| ||

Esaham bhante, dutiyam pi Bhagavantam saranam gacchami||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca,||
upasakam mam bhante,||
Bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan' ti.|| ||

'Digharattam kho te Siha,||
Niganthanam opanabhutam kulam,||
yena n'esam upagatanam pindakam databbam manneyyasi' ti.|| ||

'Imina p'aham bhante,||
Bhagavato bhiyyosomattaya attamano abhiraddho,||
yam mam Bhagava evam aha:|| ||

"Digharattam kho te Siha,||
Niganthanam opanabhutam kulam,||
yena n'esam upagatanam pindakam databbam manneyyasi" ti.|| ||

Sutam me tam bhante,||
Samano Gotamo evam aha:|| ||

[186] "Mayham eva danam databbam,||
na annesam danam databbam,||
mayham eva savakanam danam databbam,||
na annesam savakanam danam databbam,||
mayham eva dinnam mahapphalam,||
na annesam dinnam mahapphalam,||
mayham eva savakanam dinnam mahapphalam||
na annesam savakanam dinnam mahapphalan" ti.|| ||

Atha ca pana mam Bhagava Niganthesu pi dane samadapeti.|| ||

Api ca bhante, mayam ettha kalam janissama.|| ||

Esaham bhante tatiyam pi Bhagavantam saranam gacchami,||
Dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca||
upasakam mam bhante,||
Bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan' ti.|| ||

9. Atha kho Bhagava Sihassa senapatissa anupubbikatham kathesi.|| ||

Seyyathidam: - dana katham||
sila katham||
sagga katham||
kamanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme ca anisamsam pakasesi.|| ||

Yada Bhagava annasi Siham senapatim kallacittam muducittam vinivaranacittam udaggacittam pasannacittam,||
atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana, tam pakasesi:|| ||

Dukkham||
Samudayam||
Nirodham||
Maggam.|| ||

Seyyatha pi nama suddham vattham apagatakalakam samma-d-eva rajanam patiganheyya,||
evam eva Sihassa senapatissa tasmim yeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi:|| ||

'Yam kinci samudayadhammam||
sabbantam nirodhadhammman' ti.|| ||

10. Atha kho Siho senapati ditthadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho vesarajjappatto aparappaccayo Satthu sasane Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Adhivasetu me bhante, Bhagava [187] svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena' ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

Atha kho Siho senapati Bhagavato adhivasanam viditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

Atha kho Siho senapati annataram purisam amantesi:|| ||

'Gaccha tvam ambho purisa,||
pavattamamsam janahi' ti.|| ||

Atha kho Siho senapati tassa rattiya accayena sake nivesane panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva Bhagavato kalam arocapesi.|| ||

'Kalo bhante, Sihassa senapatissa nivesane nitthitam bhattan' ti.|| ||

11. Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya yena Sihassa senapatissa nivesanam ten'upasankami,||
upasankamitva pannatte asane nisidi saddhim bhikkhu-sanghena.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula Nigantha Vesaliyam rathikaya rathikam singhatakena singhatakam baha paggayha kandanti:|| ||

'Ajja Siheno senapatina thullam pasum vadhitva samanassa Gotamassa bhattam katam.|| ||

Tam Samano Gotamo janam uddissa katam mamsam paribhunjati paticca kamman' ti.|| ||

Atha kho annataro puriso yena Siho senapati ten'upasankami,||
upasankamitva Sihassa senapatissa upakannake arocesi.|| ||

'Yagegha bhante, janeyyasi:||
ete sambahula Nigantha Vesaliyam rathikaya rathikam singhatakena singhatakam baha paggayha kandanti.|| ||

Ajja Sihena senapatina thullam pasum vadhitva samanassa Gotamassa bhattam katam,||
tam Samano Gotamo janam uddissa katam mamsam pari- [188] bhunjati paticca kamman' ti.|| ||

'Alam ayyo, digharattam hi te ayasmanto avannakama Buddhassa,||
avannakama Dhammassa,||
avannakama Sanghassa||
na ca pana te ayasmanto jiranti tam Bhagavantam asata tuccha musa abhutena abbhacikkhanta,||
na ca mayam jivitahetu pi sancicca panam jivita voropeyyama' ti.|| ||

12. Atha kho Siho senapati Buddhapamukham bhikkhu-sangham panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi.|| ||

Atha kho Siho senapati Bhagavantam bhuttavim onitapattapanim eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Siham senapatim Bhagava dhammiya kathaya sandassetva samadapekva samuttejetva sampahamsetva utthay asana pakkami ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement