Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
V. Uposatha Vagga

Sutta 42

Vitthata Atthang'uposatha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[251]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccossosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Atthanga-samannagato bhikkhave||
uposatho upavuttho mahapphalo hoti maha-nisamso maha-jutiko maha-vippharo.|| ||

Katham upavuttho ca bhikkhave||
atthangasamannagato uposatho mahapphalo hoti maha-nisamso maha-jutiko maha-vippharo?|| ||

3. Idha bhikkhave ariyasavako iti pati-sancikkha ti:|| ||

'Yavajivam arahanto panatipatam pahaya panatipata pativirata nihita-danda nihita-sattha lajji dayapanna sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharanti.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam panatipatam pahaya panatipata pativirato nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharami.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina pathamena angena samannagato hoti.|| ||

4. 'Yavajivam arahanto adinnadanam pahaya adinnadana pativirata dinnadayi dinnapatikankhi athenena sucibhutena attana viharanti.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam adinnadanam pahaya adinnadana pativirato dinnadayi dinna-patikankhi athenena sucibhutena attana viharami.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina dutiyena angena samannagato hoti.|| ||

5. 'Yavajivam arahanto abrahmacariyam pahaya brahmacarino aracari virata methuna gamadhamma.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam abrahmacariyam pahaya brahmacari ara-cari virato methuna gamadhamma viharami.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina tatiyena angena samannagato hoti.|| ||

6. 'Yavajivam arahanto musavadam pahaya musavada pativirata saccavadi saccasandha theta paccayika avisamvadaka lokassa.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam musavadam pahaya musavada pativirato saccavadi saccasandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Imina paham angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.

Imina catutthena angena samannagato hoti.|| ||

7. 'Yavajivam arahanto sura-mera-yamajja-pamadatthanam pahaya sura-mera-yamajja-pamadatthana pativirata.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam sura-mera-yamajja-pamadatthanam pahaya sura-mera-yamajja-pamadatthana pativirato.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina pancamena angena samannagato hoti.|| ||

8. 'Yavajivam arahanto ekabhattika rattuparata virata vikalabhojana.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam eka-bhattiko rattuparato virato vikalabhojana.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina chatthena angena samannagato hoti.|| ||

9. 'Yavajivam arahanto nacca-gita-vadita-visukadassa-namalagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanatthana pativirata.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam nacca-gita-vadita-visukadassa-namalagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanatthana pativirato.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati ti.|| ||

Imina sattamena angena samannagato hoti.|| ||

10. Yavajivam arahanto uccasayana-mahasayanam pahaya uccasayana-mahasayana pativirata nicaseyyam kappenti mancake va tinasantharake va.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam uccasayana-mahasayanam pahaya uccasayana-mahasayana pativirato nicaseyyam kappemi mancake va tinasantharake va.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina atthamena angena samannagato hoti.|| ||

Evam upavuttho kho bhikkhave||
atthangasamannagato uposatho mahapphalo hoti maha-nisamso mahajutiko maha- [252] vippharo ti.|| ||

 


 

11. Kiva mahapphalo hoti||
kiva maha-nisamso||
kiva mahajutiko||
kiva mahavippharo?|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, yo imesam solasannam mahajanapadanam pahutasattaratananam issariyadhipaccam rajjam kareyya,||
seyyathidam:|| ||

Anganam||
Magadhanam||
Kasinam||
Kosalanam||
Vajjinam||
Mallanam||
Cetinam||
Vanganam||
Kurunam||
Pancalanam||
Macchanam||
Surasenanam||
Assakanam||
Avantinam||
Gandharanam||
Kambojanam,||
atthangasamantagatassa uposathassa etam kalam nagghati solasim.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Kapanam bhikkhave, manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

12. Yani bhikkhave, manusakani pannasa vassani,||
Catummaharajikanam devanam eso eko rattindivo,||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani panca vassasatani Catummaharajikanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam bhikkhave, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

13. Yam bhikkhave manusakam vassasatam,||
Tavatimsanam devanam eso eko rattindivo;||
taya rattiya timsa rattiyo maso;||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo||
tena samvaccharena dibbam vassasahassam Tavatimsanam deva- [253] nam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Tavatimsanam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam bhikkhave, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

14. Yani bhikkhave, manusakani dve vassasatani,||
Yamanam devanam eso eko rattindivo,||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani dve vassasahassani Yamanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Yamanam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam bhikkhave, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

15. Yani bhikkhave, manusakani cattari vassasatani,||
Tusitanam devanam eso eko rattindivo;||
taya rattiya timsa rattiyo maso;||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani cattari vassasahassani Tusitanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Tusitanam devam sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Idam kho pana me tam bhikkhave, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

16. Yani bhikkhave, manusakani attha vassasatani,||
Nimmanaratinam devanam eso eko rattindivo,||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani attha vassasahassani Nimmanaratinam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va [254] atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Idam kho pana me tam bhikkhave, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

17. Yani bhikkhave, manusakani solasa vassasatani,||
Paranimmita-vasavattinam devanam eso eko rattindivo;||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani solasa vassasahassani Paranimmita-vasavattinam devanam ayuppamanam.|| ||

thanam kho pan'etam bhikkhave, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthanga-samannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Paranimmita-savattinam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam bhikkhave, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

Panam na hanne na cadinnam adiye||
Musa na bhase na ca majjapo siya||
Abrahmacariya virameyya methuna||
Rattim na bhunjeyya vikalabhojanam.|| ||

Malam na dhareye na ca gandham acare||
Mance chamayam vasayetha santhate||
Etam hi atthangikam ah'uposatham||
Buddhena dukkhantaguna pakasitam.|| ||

Cando ca suriyo ca ubho sudassana||
Obhasayam anupariyanti yavata,||
Tamonuda te pana antalikkhaga||
Nabhe pabhasenti disa virocana.|| ||

[255] Etasmim yam vijjati antare dhanam||
Mutta mani veluriyana ca bhaddakam||
Singi suvannam atha va pi kancanam||
Yam jatarupam hatakan ti vuccati||
Atthingu petassa uposathassa||
Kalam pi te nanubhavanti solasim||
Candappaha taragana va sabbe.|| ||

Tasma hi nari ca naro ca silava||
Atthangupetam upavass'uposatham||
Punnani katvana sukhudayani||
Anindita saggam upenti thanan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement