Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
V. Uposatha Vagga

Sutta 45

Bojjh'uposatha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[259]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Bojjha upasaka yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Bojjham upasakam Bhagava etad avoca:|| ||

2. Atthangasamannagato Bojjhe||
uposatho upavuttho mahapphalo hoti mahanisamso mahajutiko mahavippharo.|| ||

Katham upavuttho ca Bojjhe||
atthangasamannagato uposatho mahapphalo hoti mahanisamso mahajutiko mahavippharo?|| ||

3. Idha Bojjhe ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Yavajivam arahanto panatipatam pahaya panatipata pativirata nihitadanda nihitasattha lajji dayapanna sabbapanabhutahitanukampi viharanti.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam panatipatam pahaya panatipata pativirato nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabbapanabhutahitanukampi viharami.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina pathamena angena samannagato hoti.|| ||

4. 'Yavajivam arahanto adinnadanam pahaya adinnadana pativirata dinnadayi dinnapatikankhi athenena sucibhutena attana viharanti.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam adinnadanam pahaya adinnadana pativirato dinnadayi dinna-patikankhi athenena sucibhutena attana viharami.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina dutiyena angena samannagato hoti.|| ||

5. 'Yavajivam arahanto abrahmacariyam pahaya brahmacarino aracari virata methuna gamadhamma.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam abrahmacariyam pahaya brahmacari ara-cari virato methuna gamadhamma viharami.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina tatiyena angena samannagato hoti.|| ||

6. 'Yavajivam arahanto musavadam pahaya musavada pativirata saccavadi saccasandha theta paccayika avisamvadaka lokassa.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam musavadam pahaya musavada pativirato saccavadi saccasandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Imina paham angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.

Imina catutthena angena samannagato hoti.|| ||

7. 'Yavajivam arahanto suramerayamajjapamadatthanam pahaya suramerayamajjapamadatthana pativirata.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam suramerayamajjapamadatthanam pahaya suramerayamajjapamadatthana pativirato.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina pancamena angena samannagato hoti.|| ||

8. 'Yavajivam arahanto ekabhattika rattuparata virata vikalabhojana.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam eka-bhattiko rattuparato virato vikalabhojana.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina chatthena angena samannagato hoti.|| ||

9. 'Yavajivam arahanto naccagitavaditavisukadassanamalagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana pativirata.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam naccagitavaditavisukadassanamalagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana pativirato.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati ti.|| ||

Imina sattamena angena samannagato hoti.|| ||

10. Yavajivam arahanto uccasayana-mahasayanam pahaya uccasayana-mahasayana pativirata nicaseyyam kappenti mancake va tinasantharake va.|| ||

Aham p'ajja iman ca rattim iman ca divasam uccasayana-mahasayanam pahaya uccasayana-mahasayana pativirato nicaseyyam kappemi mancake va tinasantharake va.|| ||

Imina pi angena arahatam anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissati' ti.|| ||

Imina atthamena angena samannagato hoti.|| ||

Evam upavuttho kho Bojjhe||
atthangasamannagato uposatho mahapphalo hoti mahanisamso mahajutiko mahavippharo ti.|| ||

 


 

11. Kiva mahapphalo hoti||
kiva mahanisamso||
kiva mahajutiko||
kiva mahavippharo?|| ||

Seyyatha pi, Bojjhe, yo imesam solasannam mahajanapadanam pahutasattaratananam issariyadhipaccam rajjam kareyya,||
seyyathidam:|| ||

Anganam||
Magadhanam||
Kasinam||
Kosalanam||
Vajjinam||
Mallanam||
Cetinam||
Vanganam||
Kurunam||
Pancalanam||
Macchanam||
Surasenanam||
Assakanam||
Avantinam||
Gandharanam||
Kambojanam,||
atthangasamantagatassa uposathassa etam kalam nagghati solasim.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Kapanam Bojjhe, manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

12. Yani Bojjhe, manusakani pannasa vassani,||
Catummaharajikanam devanam eso eko rattindivo,||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani panca vassasatani Catummaharajikanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam Bojjhe, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam Bojjhe, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

13. Yam Bojjhe manusakam vassasatam,||
Tavatimsanam devanam eso eko rattindivo;||
taya rattiya timsa rattiyo maso;||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo||
tena samvaccharena dibbam vassasahassam Tavatimsanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam Bojjhe, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Tavatimsanam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam Bojjhe, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

14. Yani Bojjhe, manusakani dve vassasatani,||
Yamanam devanam eso eko rattindivo,||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani dve vassasahassani Yamanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam Bojjhe, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Yamanam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam Bojjhe, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

15. Yani Bojjhe, manusakani cattari vassasatani,||
Tusitanam devanam eso eko rattindivo;||
taya rattiya timsa rattiyo maso;||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani cattari vassasahassani Tusitanam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam Bojjhe, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Tusitanam devam sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Idam kho pana me tam Bojjhe, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

16. Yani Bojjhe, manusakani attha vassasatani,||
Nimmanaratinam devanam eso eko rattindivo,||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani attha vassasahassani Nimmanaratinam devanam ayuppamanam.|| ||

Thanam kho pan'etam Bojjhe, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Idam kho pana me tam Bojjhe, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

17. Yani Bojjhe, manusakani solasa vassasatani,||
Paranimmitavasavattinam devanam eso eko rattindivo;||
taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbani solasa vassasahassani Paranimmitavasavattinam devanam ayuppamanam.|| ||

thanam kho pan'etam Bojjhe, vijjati,||
yam idh'ekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam uposatham upavasitva kayassa bheda param marana Paranimmitasavattinam devanam sahavyatam upapajjye.|| ||

Idam kho pana me tam Bojjhe, sandhaya bhasitam:||
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.|| ||

Panam na hanne na cadinnam adiye||
Musa na bhase na ca majjapo siya||
Abrahmacariya virameyya methuna||
Rattim na bhunjeyya vikalabhojanam.|| ||

Malam na dhareye na ca gandham acare||
Mance chamayam vasayetha santhate||
Etam hi atthangikam ah'uposatham||
Buddhena dukkhantaguna pakasitam.|| ||

Cando ca suriyo ca ubho sudassana||
Obhasayam anupariyanti yavata,||
Tamonuda te pana antalikkhaga||
Nabhe pabhasenti disa virocana.|| ||

Etasmim yam vijjati antare dhanam||
Mutta mani veluriyana ca bhaddakam||
Singi suvannam atha va pi kancanam||
Yam jatarupam hatakan ti vuccati||
Atthingu petassa uposathassa||
Kalam pi te nanubhavanti solasim||
Candappaha taragana va sabbe.|| ||

Tasma hi nari ca naro ca silava||
Atthangupetam upavass'uposatham||
Punnani katvana sukhudayani||
Anindita saggam upenti thanan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement