Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
V. Uposatha Vagga

Sutta 49

Patham Alokavijaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[269]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Pubbarame Migaramatupasade.|| ||

Atha kho Visakha Migaramata yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Visakham Migaramataram Bhagava etad avoca:|| ||

2. Catuhi kho Visakhe, dhammehi samannagato matugamo idhalokavijayaya patipanno hoti,||
ayamsa loko araddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

3. Idha Visakhe, matugamo susamvihitakammanto hoti sanghahitaparijana,||
bhattu manapam carati,||
sambhatam anurakkhati.|| ||

4. Kathan ca Visakhe, matugamo susamvihitakammanto hoti?|| ||

Idha Visakhe, matugamo ye te bhattu abbhantara kammanta 'unna' ti va 'kappasa' ti va,||
tattha dakkha hoti analasa,||
tatrupayaya vimamsaya samannagata alam katum alam samvidhatum.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo susam [270] vihitakammanto hoti.|| ||

5. Kathan ca Visakhe matugamo sangahitaparijano hoti?|| ||

Idha Visakhe matugamo yo so bhattu abbhantaro antojano 'dasa' ti va 'pessa' ti va 'kammakara' ti va,||
tesam katan ca katato janati.|| ||

Akatan ca akatato janati,||
gilanakanan ca balabalam janati,||
khadaniyabhojaniyan c'assa paccamsena samvibhajati.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo sangahitaparijano hoti.|| ||

6. Katan ca Visakhe, matugamo bhattu manapam carati?|| ||

Idha Visakhe, matugamo yam bhattu amanapasankhatam,||
tam jivitahetu pi na ajajhavarati.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo bhattu manapam carati.|| ||

7. Kathan ca Visakhe matugamo sambhatam anurakkhati?|| ||

Idha Visakhe, matugamo yam bhatta aharati dhanam va dhannam va rajatam va jatarupam va,||
tam arakkhena guttiya sampadeti.|| ||

Tattha ca hoti adhutti atheni asondi avinasika.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo samabhatam anurakkhati.|| ||

Imehi kho Visakhe, catuhi dhammehi samannagato matugamo idha lokavijayaya patipanno hoti,||
ayamsa loko araddho hoti.|| ||

8. Catuhi kho Visakhe, dhammehi samannagato matugamo paralokavijayaya patipanno hoti,||
parassa loko araddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

9. Idha Visakhe, matugamo saddha sampanno hoti,||
silasampanno hoti,||
cagasampanno hoti,||
pannasampanno hoti.|| ||

10. Kathan ca Visakhe matugamo saddhasampanno hoti?|| ||

Idha Visakhe, matugamo saddho hoti,||
saddahati Tathagatassa bodhim||
'iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno Sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi Sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo saddhasampanno hoti.|| ||

11. Kathan ca Visakhe, matugamo silasampanno hoti?|| ||

[271] Idha Visakhe matugamo panatipata pativirata hoti,||
adinnadana pativirata hoti||
kamesu micchacara pativirata hoti||
musa-vada pativirata hoti||
surameraya majjapamadatthana pativirata hoti.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo sila sampanna hoti.|| ||

12. Kathan ca Visakhe, matugamo cagasampanno hoti?|| ||

Idha Visakhe matugamo vigatamalamaccherena cetasa agaram ajajhavasati muttacaga payatapani vossaggarata yacayoga danasamvibhagarata.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo cagasampanna hoti.|| ||

13. Kathan ca Visakhe, matugamo pannasampanno hoti?|| ||

Idha Visakhe, matugamo pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya.|| ||

Evam kho Visakhe, matugamo pannasampanna hoti.|| ||

Imehi kho Visakhe, catuhi dhammehi samannagato matugamo paralokavijayaya patipanna hoti,||
parassa loko araddho hoti ti.|| ||

Susamvihitakammanta sangahitaparijjana||
Bhattu manapam carati sambhatam anurakkhati.|| ||

Saddha silena sampanna vadannu vitamacchara,||
Niccam maggam visodheti sotthanam samparayikam|| ||

Icc'ete attha dhamma ca yassa vijjanti nariya,||
Tam pi silavatim ahu dhammattham saccavadinim.|| ||

Solasakarasampanna atthangasusamagata,||
Tadisi silavati upasika upapajjati devalokam manapam.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement