Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
V. Uposatha Vagga

Sutta 50

Dutiya Alokavijaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[271]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Pubbarame Migaramatupasade.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Catuhi kho bhikkhave, dhammehi samannagato matugamo idhalokavijayaya patipanno hoti,||
ayamsa loko araddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

3. Idha bhikkhave, matugamo susamvihitakammanto hoti sanghahitaparijana,||
bhattu manapam carati,||
sambhatam anurakkhati.|| ||

4. Kathan ca bhikkhave, matugamo susamvihitakammanto hoti?|| ||

Idha bhikkhave, matugamo ye te bhattu abbhantara kammanta 'unna' ti va 'kappasa' ti va,||
tattha dakkha hoti analasa,||
tatrupayaya vimamsaya samannagata alam katum alam samvidhatum.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo susam [270] vihitakammanto hoti.|| ||

5. Kathan ca bhikkhave matugamo sangahitaparijano hoti?|| ||

Idha bhikkhave matugamo yo so bhattu abbhantaro antojano 'dasa' ti va 'pessa' ti va 'kammakara' ti va,||
tesam katan ca katato janati.|| ||

Akatan ca akatato janati,||
gilanakanan ca balabalam janati,||
khadaniyabhojaniyan c'assa paccamsena samvibhajati.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo sangahitaparijano hoti.|| ||

6. Katan ca bhikkhave, matugamo bhattu manapam carati?|| ||

Idha bhikkhave, matugamo yam bhattu amanapasankhatam,||
tam jivitahetu pi na ajajhavarati.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo bhattu manapam carati.|| ||

7. Kathan ca bhikkhave matugamo sambhatam anurakkhati?|| ||

Idha bhikkhave, matugamo yam bhatta aharati dhanam va dhannam va rajatam va jatarupam va,||
tam arakkhena guttiya sampadeti.|| ||

Tattha ca hoti adhutti atheni asondi avinasika.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo samabhatam anurakkhati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, catuhi dhammehi samannagato matugamo idha lokavijayaya patipanno hoti,||
ayamsa loko araddho hoti.|| ||

8. Catuhi kho bhikkhave, dhammehi samannagato matugamo paralokavijayaya patipanno hoti,||
parassa loko araddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

9. Idha bhikkhave, matugamo saddha sampanno hoti,||
silasampanno hoti,||
cagasampanno hoti,||
pannasampanno hoti.|| ||

10. Kathan ca bhikkhave matugamo saddhasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave, matugamo saddho hoti,||
saddahati Tathagatassa bodhim||
'iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno Sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi Sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo saddhasampanno hoti.|| ||

11. Kathan ca bhikkhave, matugamo silasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave matugamo panatipata pativirata hoti,||
adinnadana pativirata hoti||
kamesu micchacara pativirata hoti||
musa-vada pativirata hoti||
surameraya majjapamadatthana pativirata hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo sila sampanna hoti.|| ||

12. Kathan ca bhikkhave, matugamo cagasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave matugamo vigatamalamaccherena cetasa agaram ajajhavasati muttacaga payatapani vossaggarata yacayoga danasamvibhagarata.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo cagasampanna hoti.|| ||

13. Kathan ca bhikkhave, matugamo pannasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave, matugamo pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya.|| ||

Evam kho bhikkhave, matugamo pannasampanna hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave, catuhi dhammehi samannagato matugamo paralokavijayaya patipanna hoti,||
parassa loko araddho hoti ti.|| ||

Susamvihitakammanta sangahitaparijjana||
Bhattu manapam carati sambhatam anurakkhati.|| ||

Saddha silena sampanna vadannu vitamacchara,||
Niccam maggam visodheti sotthanam samparayikam|| ||

Icc'ete attha dhamma ca yassa vijjanti nariya,||
Tam pi silavatim ahu dhammattham saccavadinim.|| ||

Solasakarasampanna atthangasusamagata,||
Tadisi silavati upasika upapajjati devalokam manapam.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement