Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Atthaka Nipata
Bhumicala-Vagga

Sutta 69

Parisa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Atthima bhikkhave parisa.|| ||

Katama attha?|| ||

Khattiparisa,||
brahmana parisa,||
gahapatiparisa,||
samanaparisa,||
catumMaharajakaparisa,||
Tavatimsaparisa,||
maraparisa,||
brahmaparisa.|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave,||
anekasatam khattiyaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

[308] Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam brahmanaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam gahapatiparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam samanaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam catummaharajikaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam Tavatimsaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam maraparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

 


 

Abhijanami kho panaham bhikkhave, anekasatam brahmaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca.|| ||

Sakaccha ca samapannapubba,||
tatta yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti,||
yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti,||
dhammiya ca kathaya sandassemi samadapemi samuttejemi,||
sampahamsemi,||
bhasamanan ca mam na jananti,||
ko nu kho ayam bhasati devo va manusso vati.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva sumuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti ko nukho antarahito devo va manusso va ti?|| ||

Ima kho bhikkhave, atthaparisati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement