Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata
III. Sattavasa Vaggo

Sutta 22

Khalunka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[397]

[1][pts] Evam me sutam ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

"Tayo ca bhikkhave, assakhalunke desissami||
tayo ca purisakhalunke,||
tayo ca assasadasse||
tayo ca purisasadasse||
tayo ca bhadde assajaniye||
tayo ca bhadde purisajaniye.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Katame ca bhikkhave, tayo assakhalunka?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco assakhalunko||
javasampanno ca hoti,||
na vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco assakhalunko||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco assakhalunko||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo assakhalunka.|| ||

 


 

3. Katame ca bhikkhave, tayo purisakhalunko?|| ||

Idha bhikkhave, ekacco purisakhalunko||
javasampanno hoti||
na ca vannasampanno hoti,||
na arohaparinaha sampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco purisakhalunko||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
na arohaparinaha sampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco purisakhalunko||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
arohaparinaha sampanno ca.|| ||

 


 

4. Kathan ca bhikkhave, purisakhalunko||
javasampanno hoti||
na vannasampanno,||
na arohaparinaha sampanno?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
'idam dukkhan' ti yathabhutam pajanati,||
'ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati,||
'ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati||
'ayam dukkhanirodhagamini patipada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

[398] Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho samsadeti,||
no vissajjeti.|| ||

Idam assa na vannasmim vadami.|| ||

Na kho pana labhi hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave,||
purisakhalunko javasampanno hoti||
na vanna sampanno,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

5. Kathan ca bhikkhave, purisakhalunko||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
'idam dukkhan' ti yathabhutam pajanati,||
'ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati,||
'ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati||
'ayam dukkhanirodhagamini patipada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti||
samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Na kho pana labhi hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave, purisakhalunko||
javasampanno ca hoti
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

6. Kathan ca bhikkhave,||
purisakhalunko javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
'idam dukkhan' ti yathabhutam pajanati,||
'ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati,||
'ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati||
'ayam dukkhanirodhagamini patipada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
no samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

[399] Labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam|| ||

Idam assa arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave, purisakhalunko||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
arohaparinaha sampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave,||
tayo purisakhalunka.|| ||

 

§

 

7. Katame ca bhikkhave, tayo assasadassa?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco assasadasso||
javasampanno ca hoti,||
na vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco assasadasso||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco assasadasso||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo assa sadasso.|| ||

 


 

8. Katame ca bhikkhave, tayo purisasadassa?|| ||

Idha bhikkhave, ekacco purisasadassa||
javasampanno hoti||
na ca vannasampanno hoti,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco purisasadassa||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco purisasadasso||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo purisasadasso.|| ||

 


 

9.1 Kathan ca bhikkhave, purisasadasso||
javasampanno hoti||
na vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti||
tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
no samsadeti.|| ||

Idam assa na vannasmim vadami.|| ||

Na kho pana labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave, purisasadasso||
javasampanno ca hoti,||
na vannasampanno ca||
na arohaparinahasampanno ca.|| ||

9.2 Kathan ca bhikkhave, purisasadasso||
javasampanno hoti||
vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti||
tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Na kho pana labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave, purisasadasso||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca||
na arohaparinahasampanno ca.|| ||

9.3 Kathan ca bhikkhave, purisasadasso||
javasampanno hoti||
vannasampanno,||
arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti||
tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave, purisasadasso||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave, tayo purisasadassa.|| ||

 

§

 

10. Katame ca bhikkhave, tayo bhadro assajaniye?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco bhadro assajaniye||
javasampanno ca hoti,||
na vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco bhadro assajaniye||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco bhadro assajaniye||
javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

[400] Ime kho bhikkhave tayo bhadro assajaniye.|| ||

 


 

11. Katame ca bhikkhave, tayo bhadro purisajaniye?|| ||

Idha bhikkhave, ekacco bhadro purisajaniye||
javasampanno hoti||
na ca vannasampanno hoti,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco bhadro purisajaniye||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave, ekacco bhadro purisajaniye||
javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo bhadro purisajaniye.|| ||

 


 

12.1 Kathan ca bhikkhave, bhadro purisajaniye||
javasampanno hoti||
na vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttam||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme||
sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati.|| ||

Idam massa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
no samsadeti.|| ||

Idam assa na vannasmim vadami.

Na kho pana labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.

Evam kho bhikkhave, bhadro purisajaniyo javasampanno ca hoti||
vanna sampanno ca||
arohaparinaha sampanno ca.|| ||

12.2 Kathan ca bhikkhave, bhadro purisajaniye||
javasampanno hoti||
vannasampanno,||
na arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttam||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme||
sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati.|| ||

Idam massa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.

Na kho pana labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.

Evam kho bhikkhave, bhadro purisajaniyo javasampanno ca hoti||
vanna sampanno ca||
arohaparinaha sampanno ca.|| ||

12.2 Kathan ca bhikkhave, bhadro purisajaniye||
javasampanno hoti||
vannasampanno,||
arohaparinahasampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttam||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme||
sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati.|| ||

Idam massa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti,||
samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.

Labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa arohaparinahasmim vadami.

Evam kho bhikkhave, bhadro purisajaniyo javasampanno ca hoti||
vanna sampanno ca||
arohaparinaha sampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave, tayo bhadra purisajaniya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement