Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
I. Anisamsa Vagga

Sutta 10

Vijja Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[12]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti||
no ca silava.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

2. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
no ca bahussuto.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

3. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca||
no ca dhamimakathiko.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

4. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
no ca parisavacaro.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

5. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
no ca visarado parisaya dhamimam deseti.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

6. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
no ca vinayadharo.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

7. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
no ca aneka-vihitam pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto,|| ||

so tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto,|| ||

so tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,|| ||

evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

8. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto,||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
no ca dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vacisucciritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka samma-ditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

So iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

So tato cuto idhupapanno ti.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto,|| ||

so tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto,||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
dibbena ca cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vacisucciritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka samma-ditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

So iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto,|| ||

so tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vacisucciritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka samma-ditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

So iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,|| ||

evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

9. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti,||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto,||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
dibbena ca cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vacisucciritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka samma-ditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

So iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,
no ca asavanam ca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

So tato cuto idhupapanno ti.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabibam:|| ||

"Kinnaham saddho ca assam||
silava ca,||
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto,|| ||

so tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto,||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
dibbena ca cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vacisucciritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka samma-ditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

So iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,||
asavanam ca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacichikatva upasampajja vihareyyan" ti?|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti
silava ca,
bahussuto ca,||
dhamimakathiko ca,||
parisavacaro ca,||
visarado ca parisaya dhamimam deseti,||
vinayadharo ca,||
aneka-vihitam ca pubbenivasam anussarati -||
Seyyath'idam:||
ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visati pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe -||
Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patsamvedi evam-ayu-pariyanto,|| ||

so tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vacisucciritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka samma-ditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

So iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane.|| ||

Hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,||
asavanam ca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,|| ||

evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

 


 

Imehi kho bhikkhave dasahi dhamimehi samannagato bhikkhu samantapasadiko ca hoti sabibakara paripurova ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement