Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
III. Maha Vagga

Sutta 27

Maha-Panha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[48]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharataki Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho sambhahula bhikkhu pubbanha samayam nivasetva pattacivaramadaya Savatthiyam pindaya pavisimsu.|| ||

Atha kho tesam bhikkhunam etad ahosi:|| ||

'Atipaggo kho tava Savatthiyam pindaya caritum,||
yan nuna mayam yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasankameyyama' ti.|| ||

Atha kho te bhikkhu yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasamkamimsu.|| ||

Upasamkamitva tehi annatitthiyehi paribbajakehi saddhim sammodimsu.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinne kho te bhikkhu te annatitthiya paribbajaka etad avocum.|| ||

'Samano avuso Gotamo savakanam evam dhammam deseti:||
etha tumhe bhikkhave sabbam dhammam abhijanatha:||
sabbam dhammam abhinnaya abhinnaya viharatha' ti.|| ||

Mayam pi kho avuso savakanam evam dhammam desema:||
'etha tumhe avuso sabbam dhammam abhijanatha:||
sabbam dhammam abhinnaya abhinnaya viharatha' ti.|| ||

Idha no avuso ko viseso, ko adhippayo,||
kim nanakaranam samanassa va Gotamassa amhakam va yad idam [49] dhammadesanaya va dhammadesanam,||
anusasaniya va anusasanin' ti?|| ||

Atha kho te bhikkhu tesam annatitthiyanam paribbajakanam n'eva abhinandimsu na patikkosimsu,||
anabhinanditva appatikkositva utthay asana pakkamimsu Bhagavato santike etassa bhasitassa attham ajanissamati.|| ||

Atha kho te bhikkhu Savatthiyam pindaya caritva paccha hattam pindapata patikakkanta yena Bhagava ten'upasamkamimsu.|| ||

Upasamkamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

Idha mayam bhante, pubbanhasamayam nivasetva patta civaramadaya Savatthiyam pindaya pavisimha.|| ||

Tesam no bhante, amhakam etad ahosi:||
'atippago kho tava Savatthiyam pindaya caritum,||
yan nuna mayam yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasamkameyyama' ti.|| ||

Atha kho mayam bhante yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo, ten'upasamkamimha.|| ||

Upasamkamitva tehi annatitthiyehi paribbajakehi saddhim sammodimha.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimha.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho bhante annatitthiya paribbajaka amhe etad avocum:||
'samano avuso Gotamo savakanam evam dhammam deseti:||
'etha tumhe bhikkhave sabbam dhammam abhijanatha, sabbam dhammam abhinnaya abhinnaya viharatha' ti.|| ||

Mayam pi kho avuso savakanam evam dhammam desema:||
'etha tumhe avuso sabbam dhammam abhijanatha, sabbam dhammam abhinnaya abhinnaya viharatha' ti.|| ||

Idha no avuso ko viseso, ko adhippayo kimnana karanam,||
samanassa va Gotamassa amhakam va yad idam dhammadesanaya va dhammadesanam anusasaniya va anusasanin' ti.|| ||

Atha [50] kho mayam bhante kesam annatitthiyanam paribbajakanam bhasitam n'eva abhinandimha, na patikkosimha.|| ||

Anabhinanditva apatikkositva utthay asana pakkamimha.|| ||

''Bhagavato santike etassa bhasitassa attham ajanissama' ti.|| ||

Evam vadino bhikkhave annatitthiya paribbajaka evamassu vacaniya:||
'eko avuso panho, eko uddeso, ekam veyyakaranam,||
dve panha, dve uddesa, dve veyyakaranani,||
tayo panha, tayo uddesa tini veyyakaranani,||
cattaro panha, cattaro uddesa, cattari veyyakaranani,||
panca panha, pancuddesa, panca veyyakaranani,||
cha panha, cha uddesa, cha veyyakaranani,||
satta panha, satta uddesa, satta veyyakaranani,||
attha panha, attha uddesa, attha veyyakaranani,||
nava panha, nava uddesa, nava veyyakaranani,||
dasa panha, dasuddesa, dasa veyyakaranani ti.|| ||

Evam puttho bhikkhave annatitthiya paribbajaka na c'eva sampayissanti,||
uttarinca vighatam apajjissanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Yatha tam bhikkhave avisayasmim.|| ||

Nahantam bhikkhave passami sadevake loke samarake sabrahmake sassamana brahmaniya pajaya sadeva manussaya,||
yo imesam panhanam veyyakaranena cittam aradheyya,||
annatra Tathagatena va Tathagatasavakena va,||
ito va pana sutva.|| ||

Eko panho, eko uddeso,||
ekam veyyakarananti iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:||
ekadhamme bhikkhave bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca1 ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti,||
katamasmim eka dhamme:||
sabbe satta aharatthitika.|| ||

[51] Imasmim kho bhikkhave ekadhamme bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Eko panho, eko uddeso, ekam veyyakarananti iti vuttam,||
idame tam paticca vuttam.|| ||

Dve panha, dve uddesa, dve veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam kinc'etam paticca vuttam:||
dvisu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu dvisu:||
name ca rupe ca.|| ||

Imesu kho bhikkhave dvisu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Dve panha, dve uddesa, dve veyyakarananiti||
iti yam tam vuttam idame tam paticcavuttam.|| ||

Tayo panha, tayo uddesa, tayo veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam kinc'etam paticca vuttam:||
tisu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca1 ditthe va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu tisu:||
tisu vedanasu.|| ||

Imesu kho Bhikkhave tisu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Tayo panha, tayo uddesa, tini veyyakarananiti||
iti yam tam vuttam idame tam paticcavuttam.|| ||

Cattaro panha, cattaro uddesa, cattari veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:||
[52] catusu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano sammavirajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditth'eva Dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu catusu:||
catusu aharesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave catusu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Cattaro panha, cattaro uddesa, cattari veyyakarananiti iti yam niti,||
iti yam tam vuttam idame tam paticcavuttam.|| ||

Panca panha, pancuddessa, panca veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:||
Pancasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkassantakaro hoti, katamesu pancasu:||
pancasuupadanakkhandhesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave pancasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Panca panha, pancuddesa pancaveyyakarananiti.|| ||

Iti yamtam vuttam idame tam paticcavuttam.|| ||

Dukkhassantakaro hoti panca panha,||
pancuddesa, pancaveyyakarananiti.|| ||

Iti yam tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Cha panha, cha uddesa cha veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:||
chasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu chasu||
chasu ajjhattikesu ayatanesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave chasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma Samma virujjamano samma vimaccamane samma puriyantadasusavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dakkhassantakaro hoti.|| ||

Panca panha, pancaddesa pancaveyyakarananiti.|| ||

Iti yamtam vattam idame tam paticcavattam.|| ||

Samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Panca panha, pancuddesa pancaveyyakarananiti.|| ||

Iti yamtam vuttam idame tam paticcavuttam.|| ||

Dhamme dukkhassantakaro hoti [53] cha panha, cha uddesa, cha veyyakarananiti.|| ||

Iti yam tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Satta panha satta uddesa satta veyyakarananiti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Sattasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samama nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Katamesu sattasu: sattasu vinnanatthitisu.|| ||

Imesu kho bhikkhave sattasu dhammesu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Sattapanha, satta uddesa, satta veyyakarananiti.|| ||

Iti yam tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Attha panha atthuddesa,||
attha veyyakarananiti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Atthasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samama nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Katamesu atthasu: atthasu lokadhammesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave atthasu dhammesu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Sattapanha, attha panha atthuddesa attha veyyakarananiti.|| ||

Iti yam tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Nava panha nava uddesa,||
nava veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:||
navasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano nisammasamma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditth'eva Dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu navasu?||
Navasu sattavasesu.|| ||

[54] Imesu kho bhikkhave navasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano sammavimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Nava panha, nava uddesa.|| ||

Nava veyyakarananiti iti yam Karo hoti.|| ||

Nava panha nava uddesa nava veyyakarananiti iti yamtam vuttam,||
idame tam paticcavuttam.|| ||

Patcca vuttam.|| ||

Dasa panha, dasuddesa, dasa veyyakarananiti||
iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam: dasasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu dasasu?||
Dasasu akusalesu dhammesu,||
imesu kho bhikkhave dasasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca ditthe va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Panca panha, pancuddesa pancaveyyakarananiti.|| ||

Iti yamtam vuttam idame tam paticcavuttam.|| ||

Dukkhassantakaro hoti dasa panha, dasuddesa, dasa veyyakarananiti.|| ||

Iti yam tam vuttam idame tam paticca vuttanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement