Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
III. Maha Vagga

Sutta 28

Dutiya Maha Panha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[54]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Kajangalayam viharati vephavane.|| ||

Atha kho sambahula Kajangala upasaka yena Kajangala bhikkhuni ten'upasamkamimsu.|| ||

Upasamkamitva Kajangalam bhikkhunim abhivadetva eka-m-antam nisidimsu eka-m-antam nisinna kho Kajangala upasaka Kajangalam bhikkhunim etad avocum.|| ||

2. Vuttamidam ayye Bhagavata mahapanhesu:|| ||

Eko panho,||
eko uddeso,||
ekam veyyakaranam;||
dve panho,||
dve uddesa,||
dve veyyakaranani;||
tayo panha,||
tayo uddesa,||
tini veyyakaranani;||
[55] cattaro panha,||
cattaro uddesa,||
cattari veyyakaranani;||
panca panha,||
panca uddesa,||
panca veyyakaranani;||
cha panha,||
cha uddesa,||
cha veyyakaranani;||
satta panha,||
satta uddesa,||
satta veyyakaranani;||
attha panha,||
attha uddesa,||
attha veyyakakaranani;||
nava panha,||
nava uddesa,||
nava veyyakaranani;||
dasa panha,||
dasa uddesa,||
dasa veyyakaranani ti.|| ||

Imassa nu kho ayye Bhagavata sankhittena bhasitassa katham vittharena attho datthabbo ti?|| ||

3. Na kho pan'etam avuso Bhagavato sammukha sutam,||
sammukha patggahitam,||
na pi manobhavaniyanam bhikkhunam sammukha sutam,||
sammukha patiggahitam,||
api ca yatha m'ettha khayati,||
tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha, bhasissami ti.|| ||

'Evam ayye' ti kho Kajangala upasaka Kajangalaya bhikkhuniya paccassosum.|| ||

Kajamgala bhikkhuni etad avoca:|| ||

4. 'Eko panho,||
eko uddeso,||
ekam veyyakaranan' ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Eka dhamme avuso bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamasmim ekadhamme?|| ||

Sabbe satta aharatthitika.|| ||

Imasmim kho avuso ekadhamme samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

'Eko panho,||
eko uddeso,||
ekam veyyakaranan' ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

5. [56] 'Dve panha,||
dve uddesa,||
dve veyyakaranani' ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Dvisu avuso dhammesu bhikkhu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamasmim dvisu?|| ||

Name ca rupe ca.|| ||

Imesu kho bhikkhave dvisu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

'Dve panha,||
dve uddesa,||
dve veyyakaranani' ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

6. Tayo panha,||
tayo uddesa,||
tini veyyakaranani ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Tisu avuso dhammesu bhikkhu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamasmim tisu?|| ||

Tisu vedanasu.|| ||

Imesu kho avuso tisu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Tayo panha,||
tayo uddesa,||
tini veyyakaranani ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

7. Cattaro panha,||
cattaro uddesa||
cattari veyyakaranani ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Catusu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamasmim catusu?|| ||

Catusu satipatthanesu.|| ||

Imesu kho avuso catusu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Cattaro panha,||
cattaro uddesa,||
cattari veyyakaranani ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

8. Panca panha,||
pancuddesa,||
panca veyyakaranani ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Panacasu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamasmim pancasu?|| ||

Pancasu indriyesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave pancasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Panca panha,||
pancuddesa,||
pancaveyyakaranani ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

9. Cha panha,||
cha uddesa,||
cha veyyakaranani ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Chasu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamesu chasu?|| ||

[57] Chasu nissaraniyasu dhatusu.|| ||

Imesu kho bhikkhave chasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Cha panha,||
cha uddesa,||
cha veyyakaranani ti
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

10. Satta panha,||
satta uddesa,||
satta veyyakaranani.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Sattasu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamesu sattasu?|| ||

Sattasu bojjhangesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave sattasu dhammesu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Satta panha,||
satta uddesa,||
satta veyyakarananiti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

11. Attha panha,||
attha uddesa,||
attha veyyakakaranani.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Atthasu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamesu atthasu?|| ||

Ariye atthangike magge.|| ||

Imesu kho avuso atthasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Attha panha,||
attha uddesa,||
attha veyyakaranani ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata idame tam paticca vuttam.|| ||

12. Nava panha,||
navuddesa||
nava veyyakaranani ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Navasu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamesu navasu?|| ||

Navasu sattavasesu.|| ||

Imesu kho avuso navasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Nava panha,||
navuddesa||
nava veyyakaranani ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata, idame tam paticca vuttam.|| ||

13. Dasa panha||
dasa uddesa,||
dasa veyyakaranani ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam Bhagavata.|| ||

Kin c'etam paticca vuttam?|| ||

Dasasu avuso dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Katamesu dasasu?|| ||

Dasasu kusalesu kammapathesu.|| ||

[58] Imesu kho avuso dasasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano,||
samma virajjamano,||
samma vimuccamano,||
samma pariyantadassavi sammatthabhisamecca||
ditthe va dhamme dukkhass'antakaro hoti.|| ||

Dasa panha,||
dasuddesa,||
dasa veyyakaranani ti||
iti yam tam vuttam Bhagavata, idame tam paticca vuttam.|| ||

14. Iti kho avuso yam tam vuttam Bhagavata mahapanhesu:|| ||

Eko panho,||
eko uddeso,||
ekam veyyakaranam;||
dve panho,||
dve uddesa,||
dve veyyakaranani;||
tayo panha,||
tayo uddesa,||
tini veyyakaranani;||
cattaro panha,||
cattaro uddesa,||
cattari veyyakaranani;||
panca panha,||
panca uddesa,||
panca veyyakaranani;||
cha panha,||
cha uddesa,||
cha veyyakaranani;||
satta panha,||
satta uddesa,||
satta veyyakaranani;||
attha panha,||
attha uddesa,||
attha veyyakakaranani;||
nava panha,||
nava uddesa,||
nava veyyakaranani;||
dasa panha,||
dasa uddesa,||
dasa veyyakaranani ti.|| ||

Imassa kho aham avuso Bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajanami.|| ||

Akankhamana ca pana tumhe avuso Bhagavantam yeva upasankamitva etam attham patipuccheyyatha.|| ||

Yatha no bhava vyakaroti,||
tatha nam dhareyyatha ti.|| ||

'Evam ayye' ti kho Kajangala upasaka Kajangalaya bhikkhuniya bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana Kajangalam bhikkhunim abhivadetva padakkhinam katva yena Bhagava ten'upasamkamimsu.|| ||

Upasamkamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho Kajangala upasaka yavatako ahosi Kajangalaya bhikkhuniya saddhim kathasallapo,||
tam sabbam Bhagavato arocesum.|| ||

15. Sadhu, sadhu gahapatayo.|| ||

Pandita gahapatayo Kajangala bhikkhuni,||
mahapanna gahapatayo Kajangala bhikkhuni.|| ||

Sace pi tumhe gahapatayo mam upasamkamitva etam attham puccheyyatha,||
aham pi c'etam [59] evam eva vyakareyyam,||
yatha tam Kajangalaya bhikkhuniya vyakatam.|| ||

Eso c'eva tassa attho,||
evan ca nam dhareyyatha ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement