Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Ekadasako Nipato

Sutta 24

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

Anattanupassana Suttam

Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako abhabbo goganam pariharitum phatikatum, Katamehi ekadasahi: idha bhikkhave gopalako na ka na rupannu hoti, na lakkhana kusalo hoti, na Asatikam sateta hoti, na vanam paticchadeta hoti, na dhumam katta hoti, na tittham janati, Na pitam janati, na vithim janati, na gocarakusalo hoti, anavasesadohi ca hoti, ye te usabha Gopitaro goparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti, imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi Samannagato gopalako abhabbo goganam pariharitum phatikatum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo cakkhusmim anattanupassi viharitum.|| ||

Katamehi ekadasahi:

Idha, bhikkhave, bhikkhu na rupannu hoti. Na lakkhanakusalo hoti, na asatikam sateta hoti, na vanam Paticchadeta hoti, na dhumam katta hoti, na tittham janati, na pitam janati, na gocarakusalo Hoti. Anavasesadohi ca hoti. Ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka Te na atireka pujaya pujeta hoti.|| ||

1. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti: idha bhikkhave bhikkhu yam kinci rupam sabbam tam rupam Cattari mahabhutani catunnanca mahabhutanam upadaya rupanti yathabhutam nappajanati. Evam kho bhikkhave Bhikkhu na rupannu hoti.|| ||

2. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti: idha bhikkhave bhikkhu, kamma lakkhano balo, Kammalakkhano pandito'ti yathabhutam nappajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti.|| ||

3. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti: idha bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam Adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti. Uppannam vyapadavitakkam Adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti. Uppannam vihimsavitakkam Adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti, na anabhavam gameti. Uppannuppanne papake Akusale dhamme adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti. Evam kho Bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti.|| ||

4. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti: idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva Nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi, 'yatvadhikaraname tam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjha Domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na patipajjati, na rakkhati cakkhundriyam, Cakkhundriye na samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi, 'yatvadhikaraname tam sotindriyam asamvutam Viharantam abhijjha domanassa papana akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na patipajjati, na Rakkhati sotindriyam, sotindriye na samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi, 'yatvadhikaraname tam ghanindriyam asamvutam Viharantam abhijjha domanassa papana akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na patipajjati, na Rakkhati ghanindriyam, ghanindriye na samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi, 'yatvadhikaraname tam1 jivhindriyam asamvutam Viharantam abhijjha domanassa papana akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na patipajjati, na Rakkhati jivhindriyam, jivhindriye na samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi, 'yatvadhikaraname tam1 kayendriyam Asamvutam viharantam abhijjha domanassa papana akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na Patipajjati, na rakkhati kayindriyam, kayindriye na samvaram apajjati.|| ||

Manasadhammam vinnaya nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi, yatvadhikaraname tam manindriyam asamvutam Viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na patipajjati, na Rakkhati, manindriyam manindriye samvaram napajjati. Evam bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti.|| ||

5. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti: idha bhikkhave bhikkhu na yathasutam yathapariyan tam dhammam Vittharena paresam deseta hoti. Evam kho bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti.|| ||

6. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na tittham janati: idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu bahussuta agatagama Dhammadhara vinayadhara matikadhara, te kalena kalam upasamkamitva na paripucjati, na paripanhati, 'idam Bhante katham, imassa ko atthoti? Tassa te ayasmanto avivatan c'eva na vivaranti, anuttanikatan ca na Uttanikaronti. Anekavivihitetasu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham na pativinodenti. Evam kho Bhikkhave bhikkhu na tittham janati.|| ||

7. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na pitam janati: idha bhikkhave bhikkhu Tathagatappavedite dhamma-vinaye desiyamane Na labhati atthavedam, na labhati dhammavedam, na labhati dhammupasamhitam pamujjam. Evam kho bhikkhave bhikkhu na Pitam janati.|| ||

8. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na vithim janati: idha bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam yathabhutam Nappajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu na vithim janati.|| ||

9. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti: idha bhikkhave bhikkhu cattaro satipatthane yathabhutam Nappajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti.|| ||

10. Kathan ca bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti: idha bhikkhave bhikkhum saddha gahapatika abhihatthum Pavarenti civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena. Tatra bhikkhu mattam na janati patiggahanaya, Evam kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti.|| ||

11. Kathan ca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sangha pitaro sanghaparinayaka, te Na atireka pujaya pujeta hoti. Idha, bhikkhave, bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita Sanghapitaro sanghaparinayaka, tesu na mettam kayakammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca. Na mettam Vacikammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca. Na mettam manokammam pacacupatthapeti avic'eva raho Ca. Evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka, te Na akirekapujaya pujeta ho ti. Imehi kho bhikkhave bhikkhu ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu Abhabbo cakkhusmim anattanupassi viharitum.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement