Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 14

Mahapadana Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts] EVAM ME SUTAM.

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame Kareri-kutikayam.|| ||

Atha kho sambahulanam bhikkhunam paccha-bhattam pindapata-patikkantanam Kareri-mandala-male sannisinnanam sannipatinanam pubbe-nivasa-patisamyutta dhammi katha udapadi:|| ||

"Iti pubbe nivaso,||
iti pubbe nivaso" ti.|| ||

2. Assosi kho Bhagava dibbaya sota-dhatuya visuddhaya atikkanta-manusikaya tesam bhikkhunam imam katha-sallapam.|| ||

Atha kho Bhagava utthay'asana yena Kareri-mandala-malo ten'upasankami,||
upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Kaya nu'ttha bhikkhave,||
etarahi kathaya sannisinna?|| ||

Ka ca pana vo antara katha vippakata" ti?|| ||

3. Evam vutte te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Idha bhante amhakam paccha-bhattam pindapata- [2] patikkantanam Kareri-mandala-male sannisinnanam sannipatitanam pubbe-nivasa-patisamyutta dhammi katha udapadi:|| ||

'Iti pubbe-nivaso,||
iti pubbe-nivaso' ti.|| ||

Ayam kho no bhante antara katha vippakatha||
atha Bhagava anuppatto" ti.|| ||

4. "Iccheyyatha no tumhe bhikkhave,||
pubbe-nivasa-patisamyuttam dhammim katham sotun" ti?|| ||

"Etassa Bhagava kalo,||
etasusa Sugata kalo,||
yam Bhagava pubbe-nivasa-patisamyuttam dhammim katham kareyya||
Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti" ti.|| ||

"Tena hi bhikkhave, sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti||
kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

 


 

Bhagava etad avoca:

5. Ito so bhikkhave, eka-navuto kappo yam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Ito so bhikkhave, eka-timso kappo yam Sikhi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Tasmim yeva kho bhikkhave, eka-timse kappe Vessabhu Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi|| ||

Imasmim yeva kho bhikkhave, bhadda-kappe Kakusandho Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Imasmim yeva kho bhikkhave, bhadda-kappe Konagamano Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Imasmim yeva kho bhikkhave, bhadda-kappe Kassapo Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Imasmim yeva kho bhikkhave, bhadda-kappe aham etarahi araham samma-sambuddho loke uppanno.|| ||

6. Vipassi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Sikhi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho [3] khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vessabhu bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Kakusandho bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Konagamano bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kassapo bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Aham bhikkhave, etarahi araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosim,||
khattiya-kule uppanno.|| ||

7. Vipassi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Sikhi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vessabhu bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Kakusandho bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Konagamano bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kassapo bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Aham bhikkhave, etarahi araham samma-sambuddho Gotamo gottena.|| ||

8. Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa asiti vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Sikhissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa sattativassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vessabhussa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa satthivassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kakusandhassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cattarisam vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Konagamanassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa timsa vassa-sahassani ayuppama- [4] nam ahosi.|| ||

Kassapassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa visatim vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Mayham bhikkhave, etarahi appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo.|| ||

9. Vipassi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho pataliya mule abhisambuddho.|| ||

Sikhi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho pundarikassa mule abhisambuddho.|| ||

Vessabhu bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho salassa mule abhisambuddho.|| ||

Kakusandho bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho sirisassa mule abhisambuddho.|| ||

Konagamano bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho udumbarassa mule abhisambuddho.|| ||

Kassapo bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho nigrodhassa mule abhisambuddho.|| ||

Aham bhikkhave, etarahi araham samma-sambuddho assatthassa mule abhisambuddho.|| ||

10. Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khanda-Tissam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Sikhissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Abhibhu-Sambhavam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vessabhussa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Son-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kakusandhassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Vidhura-Sanjivam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Konagamanassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bhiyyos-Uttaram nama savakayugam ahosi [5] aggam bhadda-yugam.|| ||

Kassapassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Tissa-Bharadvajam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Mayham bhikkhave, etarahi arahato samma-sambuddhassa Sariputta-Moggallanam nama savakayugam hoti aggam bhadda-yugam.|| ||

11. Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asiti-bhikkhu-sahassani.|| ||

Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Sikhissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Sikhissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vessabhussa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi satthi bhikkhu-sahassani.|| ||

Vessabhussa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kakusandhassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi cattarisam bhikkhu-sahassani.|| ||

Kakusandhassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Konagamanassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma- [6]sambuddhassa||
eko savakanam sannipato ahosi timsa bhikkhu-sahassani.|| ||

Konagamanassa bhikkhave,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kassapassa bhikkhave,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi visati bhikkhu-sahassani.|| ||

Kassapassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Mayham bhikkhave, etarahi arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi addhate'asani bhikkhusatani.|| ||

Mayham bhikkhave, ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

12. Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Sikhissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khemankaro nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vessabhussa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Upasanto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kakusandhassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Buddhijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Konagamanassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sotthijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kassapassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sabbamitto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Mayham bhikkhave, etarahi arahato samma-sambuddhassa Anando bhikkhu upatthako hoti aggupatthako.|| ||

13. Vipassissa bhikkhatva Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bandhuma nama raja pita ahosi||
Ban- [7] dhumati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Bandhumassa ranno Bandhumati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Sikhissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aruno nama raja pita ahosi||
Pabhavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Arunassa ranno arunavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vessabhussa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Suppatito nama raja pita ahosi||
Yasavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Suppatitassa ranno anomam nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kakusandhassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aggidatto nama brahmano pita ahosi||
Visakha nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana bhikkhave, samayena Khemo nama raja ahosi.|| ||

Khemassa ranno Khemavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Konagamanassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Yannadatto nama brahmano pita ahosi||
Uttara nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana bhikkhave, samayena Sobho nama raja ahosi.|| ||

Sobhassa ranno sobhavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kassapassa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Brahmadatto nama brahmano pita ahosi||
Dhanavati nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana bhikkhave, samayena Kiki nama raja ahosi.|| ||

Kikissa ranno Baranasi nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Mayham bhikkhave, etarahi arahato samma-sambuddhassa Suddhodano raja pita ahosi,||
Maya devi mata janetti.|| ||

Kapilavatthu nama nagaram raja-dhani" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava,||
idam vatva Sugato utthay'asana viharam pavisi.|| ||

 


 

[8] 14. Atha kho tesam bhikkhunam acira-pakkantassa Bhagavato ayam antara katha udapadi:|| ||

"Acchariyam avuso||
abbhutam avuso||
Tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata,||
yatra hi nama Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarissati,||
namato pi anussarissati,||
gottato pi anussarissati,||
ayuppamanato pi anussarissati,||
savaka-yugato pi anussarissati,||
savaka-sannipatato pi anussarissati:|| ||

'Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti.|| ||

Kin nu kho avuso?|| ||

Tathagatass'eva nu kho esa dhamma-dhatu suppatividdha,||
yassa dhamma-dhatuya suppatividdhatta Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

'Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti.|| ||

Udahu devata Tathagatassa etam attham arocesum yena Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chin- [9] na-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

'Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti?|| ||

Ayan ca h'idam tesam bhikkhunam antara katha vippakata hoti.|| ||

15. Atha kho Bhagava sayanha-samayam patisallana vutthito yena,||
Kareri-mandala-malo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Kayanu'ttha bhikkhave, etarahi kathaya sannisinna?|| ||

Ka ca pana vo antara katha vippakata?" ti?|| ||

Evam vutte te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Idha bhante amhakam acira-pakkantassa Bhagavato ayam antara katha udapadi:

'Acchariyam avuso abbhutam avuso Tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata,||
yatra hi nama Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarissati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

"Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi" ti.|| ||

Kin nu kho avuso?|| ||

Tathagatass'eva nu kho esa dhamma-dhatu suppatividdha yassa dhamma-dhatuya suppatividdhatta Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

'Evam [10] jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti?|| ||

Udahu devata Tathagatassa etam attham arocesum yena Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

'Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti?|| ||

Ayam kho no bhante antara katha vippakata||
atha Bhagava anuppatto" ti.|| ||

16. "Tathagatass'ev'esa bhikkhave, dhamma-dhatu suppatividdha yassa dhamma-dhatuya suppatividdhatta Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

'Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti.|| ||

Devata pi Tathagatassa etam attham arocesum yena Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte sabba-dukkha-vitivatte jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

'Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama||
evam gotta||
evam sila||
evam dhamma||
evam panna||
evam vihari||
evam vimutta||
te Bhagavanto ahesum iti pi' ti.|| ||

17. Iccheyyatha no tumhe bhikkhave,||
bhiyyoso mattaya [11] pubbe-nivasa-patisamyuttam dhammim katham sotun" ti?

"Etassa Bhagava kalo,||
etassa Sugata kalo.|| ||

Yam Bhagava bhiyyoso mattaya pubbe-nivasa-patisamyuttam dhammim katham kareyya,||
Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti" ti.|| ||

"Tena hi bhikkhave,||
sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti||
kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:

18. "Ito so bhikkhave, eka-navuto kappo||
yam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Vipassi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vipassi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vipassi bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa asiti-vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vipassi bhikkhave, Bhagava araham samma-sambuddho pataliya mule abhisambuddho.|| ||

Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khanda-Tissam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asiti-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vipassissa bhikkhave, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bandhuma nama raja pita ahosi.|| ||

Bandhumati [12] nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Bandhumassa ranno Bandhumati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

 


 

19. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bodhisatto Tusita kaya cavitva sato sampajano matu-kucchim okkami.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

20. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto Tusita kaya cavitva matu-kucchim okkamati,||
atha sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamana-brahmaniya pajaya sadeva-manussaya appamano ularo obhaso patu-bhavati atikkamma devanam devanubhavam.|| ||

Ya pi ta lokantarika agha asamvuta andhakara andhakara-timisa,||
yattha pi'me candima-suriya evam mahiddhika evam mahanubhava abhaya nanubhonti,||
tattha pi appamano ularo obhaso patu-bhavati atikkamm'eva devanam devanubhava.|| ||

Ye pi tattha satta uppanna,||
te pi ten'obhasena annam annam sanjananti:|| ||

'Anne pi kira bho santi satta idhupapanna' ti.|| ||

Ayan ca dasa-sahassi loka-dhatu samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Appamano ca ularo obhaso loke patu-bhavati atikkamm'eva devanam devanubhavam.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

21. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu-kucchim okkanto hoti,||
cattaro nam deva putta catuddisam rakkhaya upagacchanti:||
'Ma nam Bodhisattam va Bodhisattamataram va manusso va amanusso va koci va vihethesi' ti.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

22. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu-kucchim okkanto hoti,||
pakatiya silavati Bodhisatta-mata hoti virata panatipata,||
virata adinnadana,||
virata kamesu [13] micchacara, virata musa-vada,||
virata sura-meraya-majja-pamadatthana.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

23. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu-kucchim okkanto hoti,||
na Bodhisatta-matu purisesu manasam uppajjati kama-gunupasamhitam,||
anatikka-maniya ca Bodhisatta-mata hoti kenaci purisena ratta-cittena.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

24. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu-kucchim okkanto hoti,||
labhini Bodhisatta-mata hoti pancannam kama-gunanam||
sa pancahi kama-gunehi samappita samangibhuta parivareti.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

25. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu-kucchim okkanto hoti,||
na Bodhisatta-matu koci eva abadho uppajjati||
sukhini Bodhisatta-mata hoti akilanta-kaya||
Bodhisattan ca Bodhisatta-mata tiro-kucchi-gatam passati sabbanga-paccangim abhinindriyam.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, mani veeriyo subho jatima atthamso suparikamma-kato accho vippasanno sabbakara-sampanno.|| ||

Tatra'ssa suttam avutam nilam va||
pitam va||
lohitam va||
odatam va||
pandu-suttam va.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso hatthe karitva pacca-vekkheyya:|| ||

'Ayam kho mani veeriyo subho jatima atthamso supari-kamma-kato accho vippasanno sabbakara-sampanno.|| ||

Tatr'idam suttam avutam nilam va||
pitam va||
lohitam va||
odatam va||
pandusuttam va' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, yada Bodhisatto matu-kucchim okkanto hoti,||
na Bodhisatta-matu kocid eva abadho uppajjati,||
sukhini Bodhisatta-mata hoti akilanta-kaya||
Bodhisattan [14] ca Bodhisatta-mata tiro-kucchi-gatam passati sabbanga-paccangim abhinindriyam|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

26. Dhammata esa bhikkhave, sattaha-jate Bodhisatte Bodhisatta-mata kalam karoti,||
Tusitam kayam upapajjati.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

27. Dhammata esa bhikkhave, yatha anna itthika nava va dasa va mase gabbham kucchina pariharitva vijayanti,||
na h'evam Bodhisattam Bodhisatta-mata vijayati||
das'eva masani Bodhisattam Bodhisatta-mata kucchina pariharitva vijayati.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

28. Dhammata esa bhikkhave, yatha anna itthika nisinna va nipanna va vijayanti,||
na h'evam Bodhisattam Bodhisatta-mata vijayati||
thita'va Bodhisattam Bodhisatta-mata vijayati.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

29. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu kucchimha nikkhamati,||
deva pathamam patiganhanti,||
paccha manussa.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

30. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu kucchimha nikkhamati,||
appatto va Bodhisatto pathavim hoti,||
cattaro nam deva putta patiggahetva matu purato thapenti:|| ||

'Attamana devi hohi Mahesakkho||
te putto uppanno' ti.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

31. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu kucchimha nikkhamati,||
visado va nikkhamati,||
amakkhito uddena||
amakkhito semhena||
amakkhito ruhirena,||
amakkhito kenaci asucina,||
suddho visado.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, mani-ratanam Kasike vatthe nikkhittam,||
n'eva mani-ratanam Kasikam vattham makkheti,||
na pi Kasikam vattham mani-ratanam makkheti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ubhinnam suddhatta.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, yada Bodhisatto matu kucchimha nikkhamati,||
visado va nikkhamati,||
amakkhito uddena||
amakkhito [15] semhena||
amakkhito ruhirena||
amakkhito kenaci asucina,||
suddho visado.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

32. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu kucchimha nikkhamati,||
dve udakassa dhara antalikkha patubhavanti.:||
eka sitassa eka unhassa,||
yena Bodhisattassa udaka-kiccam karonti matucca.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

33. Dhammata esa bhikkhave, sampati-jato Bodhisatto samehi padehi patitthahitva uttarabhimukho satta pada-vitiharena gacchati,||
setamhi chatte anuhiramane,||
sabba ca disa viloketi,||
asahin ca vacam bhasati:|| ||

'Aggo'ham asmi lokassa,||
jettho'ham asmi lokassa,||
settho'ham asmi lokassa,||
ayam antima jati,||
n'atthi'dani punabbhavo' ti.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

34. Dhammata esa bhikkhave, yada Bodhisatto matu kucchimha nikkhamati,||
atha sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamana-brahmaniya pajaya sadeva-manussaya appamano ularo obhaso patu-bhavati,||
atikkamm'eva devanam devanubhavam.|| ||

Ya pi ta lokantarika agha asamvuta andhakara andhakara-timisa,||
yattha pi'me candima-suriya evam mahiddhika evam mahanubhava abhaya nanubhonti,||
tattha pi appamano ularo obhaso patu bhavati atikkamm'eva devanam devanubhavam.|| ||

Ye pi tattha satta uppanna,||
te pi ten'obhasena annam annam sanjananti:|| ||

'Anne pi kira bho santi satta idhupapanna' ti.|| ||

Ayan ca dasa-sahassi loka-dhatu samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Appamano ca ularo obhaso loke patu-bhavati atikkamm'eva devanam devanubhavam.|| ||

Ayam ettha dhammata.|| ||

 


 

[16] 35. Jate kho pana bhikkhave,||
Vipassamhi kumare, Bandhumato ranno pativedesum:|| ||

'Putto te deva jato,||
tam devo passatu' ti.|| ||

Addasa kho bhikkhave, Bandhuma raja Vipassim kumaram, disva nemitte brahmane amantapetva etad avoca:

'Passantu bhonto nemitta brahmana kumaran' ti.|| ||

Addasamsu kho bhikkhave,||
nemitta brahmana Vipassim kumaram disva Bandhumam rajanam etad avocum:|| ||

'Attamano deva hohi,||
Mahesakkho te deva putto uppanno.|| ||

Labha te maharaja,||
suladdham te maharaja,||
yassa te kule evarupo putto uppanno.|| ||

36. "Ayam hi deva kumaro dvattimsa Mahapurisa-lakkhanehi samannagato,||
yehi samannagatassa Mahapurisassa dve gatiyo bhavanti ananna:|| ||

Sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakka-vatti||
dhammiko dhamma-raja||
caturanto vijitavi||
janapadatthavariyappatto||
satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti,||
seyyathidam:

Cakka-ratanam||
hatthi-ratanam||
assa-ratanam||
mani-ratanam||
itthi-ratanam||
gahapati-ratanam||
parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura viranga-rupa parasenappamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti samma-sambuddho loke vivattacchado.|| ||

 


 

37. Katamehi cayam dve kumaro dvattimsa Mahapurisa-lakkhanehi samannagato yehi samannagatassa Mahapurisassa dve gatiyo bhavanti ananna?|| ||

Sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakka-vatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani [17] bhavanti:||
seyyathidam:|| ||

Cakka-ratanam||
hatthi-ratanam||
assa-ratanam||
mani-ratanam||
itthi-ratanam||
gahapati-ratanam||
parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura viranga-rupa parasenappamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti samma-sambuddho loke vivattacchado.|| ||

'Ayam hi deva kumaro suppatitthita-pado.|| ||

Yam payam deva kumaro suppatitthita-pado,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Imassa deva kumarassa hettha-pada-talesu cakkani jatani sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakara-paripurani.|| ||

Yam pi deva imassa kumarassa hettha-pada-talesu cakkani jatani sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakara-paripurani,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro ayata-panhi.|| ||

Yam payam deva kumaro ayata-panhi,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro dighanguli.|| ||

Yam payam deva kumaro dighanguli,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro mudu-taluna-hattha-pado.|| ||

Yam payam deva kumaro mudu-taluna-hattha-pado,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro jalahatthapado.|| ||

Yam payam deva kumaro jalahatthapado,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro ussankha-pado.|| ||

Yam payam deva kumaro ussankha-pado,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro eni-jangho.|| ||

Yam payam deva kumaro eni-jangho,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro thitako va anonamanto ubhohi pani-talehi channukani parimasati1 parimajjati.|| ||

Yam payam deva kumaro thitako va anonamanto ubhohi pani-talehi jannukani parimasati parimajjati,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro kosohita-vatthaguyho.|| ||

Yam payam deva kumaro kosohita-vatthaguyho,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro suvanna-vanno kancana-sannibhattaco.|| ||

Yam payam deva kumaro suvanna-vanno kancana-sannibhattaco,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro sukhumacchavi.|| ||

Sukhu- [18] matta chaviya rajojallam kaye na upalippati.|| ||

Yam payam deva kumaro sukhumacchavi,||
sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro ekeka-lomo,||
ekekani lomani loma kupesu jatani.|| ||

Yam payam deva kumaro ekeka-lomo||
ekekani lomani loma kupesu jatani,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro uddhagga-lomo||
uddhaggani lomani jatani nilani anjana-vannani kundala-vattani dakkhina-vattaka-jatani.|| ||

Yam payam deva kumaro uddhagga-lomo||
uddhaggani lomani jatani nilani anjana-vannani kundala-vattani dakkhina-vattaka-jatani,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro brahmujju-gatto.|| ||

Yam payam deva kumaro brahmujju-gatto,||
idam pi'ssa Mahapurisassa maha purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro sattussado.|| ||

Yam payam deva kumaro sattussado,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro siha-pubbaddhakayo.|| ||

Yam payam deva kumaro siha-pubbaddhakayo,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro citantaramso.|| ||

Yam payam deva kumaro citantaramso,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro nigrodha-parimandalo yavatakcassa kayo tavatakcassa vyamo,||
yavatakcassa vyamo tavatakvassa kayo.|| ||

Yam payam deva kumaro nigrodha-parimandalo yavatakvassa kayo tavatakvassa vyamo,||
yavatakvassa vyamo tavatakvassa kayo,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro samavattakkhandho.|| ||

Yam payam deva kumaro samavattakkhandho,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro rasaggasaggi.|| ||

Yam payam deva kumaro rasaggasaggi,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro siha-hanu.|| ||

Yam payam deva kumaro siha-hanu,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro cattalisa-danto.|| ||

Yam payam deva kumaro cattalisa-danto,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro sama-danto.|| ||

Yam payam deva kumaro sama-danto,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro avivara-danto.|| ||

Yam payam deva kumaro avivara-danto,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro susukka-datho.|| ||

Yam payam deva kumaro susukka-datho,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro pahuta-jivho.|| ||

Yam payam deva kumaro pahuta-jivho,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro brahmassaro karavika-bhani.|| ||

Yam payam deva kumaro brahmassaro karavika-bhani,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro abhinila-netto.|| ||

Yam payam deva kumaro abhinila-netto,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro go-pakhumo.|| ||

Yam payam deva kumaro go-pakhumo,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Imassa deva kumarassa unna bhamukantare jata odata mudu-tula-sanniha.|| ||

Yam pi deva imassa kumarassa unna bhamukantare jata odata mudu-tula-sannibha,||
[19] idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

Ayam hi deva kumaro unhisa-siso.|| ||

Yam payam deva kumaro unhisa-siso,||
idam pi'ssa Mahapurisassa Mahapurisa-lakkhanam bhavati.|| ||

38. Imehi kho ayam deva kumaro dvattimsa Mahapurisa-lakkhanehi samannagato,||
yehi samannagatassa Mahapurisassa dve gatiyo bhavanti ananna.|| ||

Sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti||
dhammiko dhamma-raja||
caturanto vijitavi||
janapadatthavariyappatto||
satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta-ratanani bhavanti,||
seyyathidam|| ||

Cakka-ratanam||
hatthi-ratanam||
assa-ratanam||
mani-ratanam||
itthi-ratanam||
gahapati-ratanam||
parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura viranga-rupa parasenappamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti samma-sambuddho loke vivattacchado' ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja nemitte brahmane ahatehi vatthehi acchadapetva sabba-kamehi santappesi.|| ||

 


 

39. Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja Vipassissa kumarassa dhatiyo upatthapesi.|| ||

Anna sudam payenti||
anna nahapenti||
anna dharenti||
anna ankena pariharanti.|| ||

Jatassa kho pana bhikkhave, Vipassissa kumarassa setacchattam dhariyittha diva c'eva rattin ca:|| ||

'Ma nam sitam va||
unham va||
tinam va||
rajo va||
ussavo va badha' ti.|| ||

Jato kho pana bhikkhave, Vipassi kumaro bahuno janassa piyo ahosi manapo.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, uppalam va||
[20] padumam va||
pundarikam va||
bahuno janassa piyam manapam,||
evam eva kho, bhikkhave, Vipassi kumaro bahuno janassa piyo ahosi manapo.|| ||

Svassudam anken'eva ankam parihariyati.|| ||

40. Jato kho pana bhikkhave, Vipassi kumaro manjussaro ca ahosi||
vaggu-ssaro ca||
madhura-ssaro ca||
pemaniva-ssaro ca.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, Himavante pabbate karavika nama sakuna-jati manju-ssara ca||
vaggu-ssara ca||
madhura-ssara ca||
pemaniya-ssara ca,||
evam eva kho, bhikkhave, Vipassi kumaro manjussaro ca ahosi||
vaggu-ssaro ca||
madhura-ssaro ca||
pemaniva-ssaro ca.|| ||

41. Jatassa kho pana bhikkhave, Vipassissa kumarassa kamma-vipakajam dibbam cakkhu patur ahosi,||
yena sudam samanta yojanam passati diva c'eva rattin ca.|| ||

42. Jato kho pana bhikkhave, Vipassi kumaro animisanto pekkhati,||
seyyatha pi deva Tavatimsa.|| ||

'Animisanto kumaro pekkhati' ti kho bhikkhave, Vipassissa kumarassa||
"Vipassi, Vipassi" tv eva samanna udapadi.|| ||

Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja attha-karane nisinno,||
Vipassim kumaram anke nisidapetva atthe [21] anusasati.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro pitu anke nisinno viceyya viceyya atthe panayati nayena.|| ||

"Viceyya viceyya kumaro atthe panayati nayena" ti kho bhikkhave, Vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya "Vipassi, Vipassi" tv eva samanna udapadi.|| ||

43. Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja Vipassissa kumarassa tayo pasade karapesi,||
ekam vassikam||
ekam hemantikam||
ekam gimhikam,||
panca kama-gunani upatthapesi.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro vassike pasade vassike cattaro mase nippurisehi turiyehi paricariyamano na hettha pasadam orohati.|| ||

Jati-khandam nitthitam

 

§

 

Pathama Kabhanavaram*

44. Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bahunnam vassanam||
bahunnam vassa-satanam||
bahunnam vassa-sahassanam accayena sarathim amantesi:|| ||

'Yojehi samma sarathi bhaddani bhaddani yanani,||
uyyana-bhumim gacchama bhumim dassanaya' ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva bhaddani bhaddani yanani yojapetva Vipassissa kumarassa pativedesi:|| ||

'Yuttani kho te deva bhaddani bhaddani yanani||
yassa'dani kalam mannasi' ti.|| ||

45. Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bhaddam yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi uyyana-bhumim niyyasi.|| ||

Addasa kho bhikkhave, Vipassi kumaro uyyana- [22] bhumim niyyanto purisam jinnam gopanasi-vankam bhoggam danda-parayanam pavedhamanam gacchantam aturam gata-yobbanam.|| ||

Disva sarathim amantesi:|| ||

"Ayam pana samma sarathi puriso kin kato?|| ||

Kesa pi ssa na yatha annesam,||
kayo pi'ssa na yatha annesan" ti?|| ||

"Eso kho deva jinno nama" ti.|| ||

"Kim pan'eso samma sarathi jinno nama" ti?|| ||

"Eso kho deva jinno nama:||
na dani tena ciram jivitabbam bhavissati" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi aham pi jara dhammo jaram anatito" ti?|| ||

"Tvan ca deva mayan c'amha sabbe jara dhamma jaram anatita" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi alan dan'ajja uyyana-bhumiya,||
ito va antepuram paccaniyyahi" ti.|| ||

"Evam deva" ti kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro antepura-gato dukkhi dummano pajjhayati:|| ||

"Dhir atthu kira bho jati nama,||
yatra hi nama jatassa jara pannayissati" ti.|| ||

46. Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja sarathim amantapetva etad avoca:|| ||

"Kacci samma sarathi kumaro uyyana-bhumiya abhiramittha?|| ||

Kacci samma sarathi kumaro uyyana-bhumiya attamano ahosi?" ti.|| ||

"Na kho deva kumaro uyyana-bhumiya abhiramittha.|| ||

Na kho deva kumaro uyyana-bhumiya attamano ahosi" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi addasa kumaro uyyana-bhumim niyyanto" ti?|| ||

[23] 47. Addasa kho deva, kumaro uyyana-bhumim niyyanto purisam jinnam gopanasi-vankam bhoggam danda-parayanam pavedhamanam gacchantam aturam gata-yobbanam.|| ||

Disva mam etad avoca:|| ||

"Ayam pana samma sarathi puriso kin kato?|| ||

Kesa pi ssa na yatha annesam,||
kayo pi'ssa na yatha annesan" ti?|| ||

"Eso kho deva jinno nama" ti.|| ||

"Kim pan'eso samma sarathi jinno nama" ti?|| ||

"Eso kho deva jinno nama:||
na dani tena ciram jivitabbam bhavissati" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi aham pi jara dhammo jaram anatito" ti?|| ||

"Tvan ca deva mayan c'amha sabbe jara dhamma jaram anatita" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi alan dan'ajja uyyana-bhumiya,||
ito va antepuram paccaniyyahi" ti.|| ||

"Evam deva" ti kho aham deva, Vipassissa kumarassa patissutva tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

So kho kumaro antepura-gato dukkhi dummano pajjhayati:|| ||

"Dhir atthu kira bho jati nama,||
yatra hi nama jatassa jara pannayissati" ti.|| ||

48. Atha kho bhikkhave, Bandhumassa ranno etad ahosi:|| ||

"Ma h'eva kho Vipassi kumaro na rajjam karesi.|| ||

Ma h'eva Vipassi kumaro agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Ma h'eva nemittanam brahmananam saccam assa vacanan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja Vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya panca kama-gunani upatthapesi yatha Vipassi kumaro rajjam kareyya,||
yatha Vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya,||
yatha nemittanam brahmananam miccha assa vacanam.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro pancahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto parivareti.|| ||

 


 

49. Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bahunnam vassanam||
bahunnam vassa-satanam||
bahunnam vassa-sahassanam accayena sarathim amantesi:|| ||

'Yojehi samma sarathi bhaddani bhaddani yanani,||
uyyana-bhumim gacchama bhumim dassanaya' ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva bhaddani bhaddani yanani yojapetva Vipassissa kumarassa pativedesi:|| ||

'Yuttani kho te deva bhaddani bhaddani yanani||
yassa'dani kalam mannasi' ti.|| ||

[24] 50. Addasa kho bhikkhave, Vipassi kumaro uyyana-bhumim niyyanto purisam abadhikam dukkhitam balha-gilanam sake mutta-karise palipannam semanam annehi vutthapiyamanam annehi samvesiyamanam.|| ||

Disva sarathim amantesi:|| ||

"Ayam pana, samma sarathi, puriso kin kato?|| ||

Akkhini pi'ssa na yatha annesam,||
saro pi'ssa na yatha annesan" ti?|| ||

"Eso kho deva, vyadhito nama" ti.|| ||

"Kim pana so samma sarathi, vyadhito nama" ti?|| ||

"Eso kho deva, vyadhito nama:||
app eva nama tamha abadha vutthaheyya" ti.

"Kim pana samma sarathi, aham pi vyadhidhammo vyadhim anatito" ti?|| ||

"Tvan ca deva mayan c'amha sabbe vyadhi-dhamma vyadhim anatita" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi, alan dan'ajja uyyana-bhumiya||
ito va antepuram paccaniyyahi" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro antepura-gato dukkhi dummano pajjhayati:|| ||

"Dhir atthu kira bho jati nama,||
yatra hi nama jatassa jara pannayissati||
vyadhi pannayissati" ti.|| ||

51. Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja sarathim amantapetva etad avoca:|| ||

"Kacci samma sarathi kumaro uyyana-bhumiya abhiramittha?|| ||

Kacci samma sarathi kumaro uyyana-bhumiya attamano ahosi?" ti.|| ||

"Na kho deva kumaro uyyana-bhumiya abhiramittha.|| ||

Na kho deva kumaro uyyana-bhumiya attamano ahosi" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi addasa kumaro uyyana-bhumim niyyanto" ti?|| ||

52. Addasa kho deva, kumaro uyyana-bhumim niyyanto purisam abadhikam dukkhitam balha-gilanam sake mutta- [25] karise palipannam semanam annehi vutthapiyamanam annehi samvesiyamanam.|| ||

Disva mam etad avoca:|| ||

"Ayam pana, samma sarathi, puriso kin kato?|| ||

Akkhini pi'ssa na yatha annesam,||
saro pi'ssa na yatha annesan" ti?|| ||

"Eso kho deva, vyadhito nama" ti.|| ||

"Kim pana so samma sarathi, vyadhito nama" ti?|| ||

"Eso kho deva, vyadhito nama:||
app eva nama tamha abadha vutthaheyya" ti.

"Kim pana samma sarathi, aham pi vyadhidhammo vyadhim anatito" ti?|| ||

"Tvan ca deva mayan c'amha sabbe vyadhi-dhamma vyadhim anatita" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi, alan dan'ajja uyyana-bhumiya||
ito va antepuram paccaniyyahi" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho aham deva, Vipassissa kumarassa patissutva tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

So kho deva, kumaro antepura-gato dukkhi dummano pajjhayati:|| ||

"Dhir atthu kira bho jati nama,||
yatra hi nama jatassa jara pannayissati||
vyadhi pannayissati" ti.|| ||

53. Atha kho bhikkhave, Bandhumassa ranno etad ahosi:|| ||

"Ma h'eva kho Vipassi kumaro na rajjam karesi.|| ||

Ma h'eva Vipassi kumaro agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Ma h'eva nemittanam brahmananam saccam assa vacanan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja Vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya panca kama-gunani upatthapesi yatha Vipassi kumaro rajjam kareyya,||
yatha Vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya,||
yatha nemittanam brahmananam miccha assa vacanam.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro pancahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto parivareti.|| ||

 


 

54. Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bahunnam vassanam||
bahunnam vassa-satanam||
bahunnam vassa-sahassanam||
accayena sarathim amantesi:|| ||

'Yojehi samma sarathi bhaddani bhaddani yanani,||
uyyana-bhumim gacchama bhumim dassanaya' ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva bhaddani bhaddani yanani yojapetva Vipassissa kumarassa pativedesi:|| ||

'Yuttani kho te deva bhaddani bhaddani yanani||
yassa'dani kalam mannasi' ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bhaddam yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi uyyana-bhumim niyyasi.|| ||

55. Addasa kho bhikkhave, Vipassi kumaro uyyana-bhumim niyyanto mahajanakayam sannipatitam nanarattanan ca dussanam milatam kayiramanam.|| ||

Disva sarathim amantesi:|| ||

"Kin nu kho so samma sarathi,||
mahajana-kayo sannipatito,||
nanarattanan ca dussanam milatam kayirati" ti?|| ||

[26] "Eso kho deva, kalakato nama" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi, yena so kalakato tena ratham pesehi" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva yena so kalakato tena ratham pesesi.|| ||

56. Addasa kho bhikkhave, Vipassi kumaro petam kalakatam.|| ||

Disva sarathim amantesi:|| ||

"Kim panayam samma sarathi, kalakato nama" ti?|| ||

"Eso kho deva kalakato nama:|| ||

Na dani tam dakkhinti mata va pita va anne va nati-salohita.|| ||

So pi na dakkhissati mataram va pitaram va anne va nati-salohite" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi, aham pi marana dhammo maranam anatito?|| ||

Mam pi na dakkhinti devo va devi va anne va nati-salohita?|| ||

Aham pi na dakkhissami devam va devim va anne va nati-salohite" ti?|| ||

"Tvan ca deva, mayan c'amha sabbe maranadhamma maranam anatita.|| ||

Tam pi na dakkhinti devo va devi va anne va nati-salohita.|| ||

Tvam pi na dakkhissasi devam va devim va anne va nati-salohite" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi, alan dan'ajja uyyana-bhumiya||
ito va antepuram paccaniyyahi" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho aham deva, Vipassissa kumarassa patissutva tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

So kho deva, kumaro antepura-gato dukkhi dummano pajjhayati:|| ||

"Dhir atthu kira bho jati nama,||
yatra hi nama jatassa jara pannayissati||
vyadhi pannayissati||
maranam pannayissati" ti.|| ||

57. Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja sarathim amantapetva etad avoca:|| ||

"Kacci samma sarathi kumaro uyyana-bhumiya abhiramittha?|| ||

Kacci samma sarathi kumaro uyyana-bhumiya attamano ahosi?" ti.|| ||

[27] "Na kho deva kumaro uyyana-bhumiya abhiramittha.|| ||

Na kho deva kumaro uyyana-bhumiya attamano ahosi" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi addasa kumaro uyyana-bhumim niyyanto" ti?|| ||

58. Addasa kho deva, kumaro uyyana-bhumim niyyanto mahajanakayam sannipatitam nanarattanan ca dussanam milatam kayiramanam.|| ||

Disva mam etad avoca:|| ||

"Kin nu kho so samma sarathi,||
mahajana-kayo sannipatito,||
nanarattanan ca dussanam milatam kayirati" ti?|| ||

"Eso kho deva, kalakato nama" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi, yena so kalakato tena ratham pesehi" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva yena so kalakato tena ratham pesesi.|| ||

59. Addasa deva, kumaro petam kalakatam.|| ||

Disva mam etad avoca:|| ||

"Kim panayam samma sarathi, kalakato nama" ti?|| ||

"Eso kho deva kalakato nama:|| ||

Na dani tam dakkhinti mata va pita va anne va nati-salohita.|| ||

So pi na dakkhissati mataram va pitaram va anne va nati-salohite" ti.|| ||

"Kim pana samma sarathi, aham pi marana dhammo maranam anatito?|| ||

Mam pi na dakkhinti devo va devi va anne va nati-salohita?|| ||

Aham pi na dakkhissami devam va devim va anne va nati-salohite" ti?|| ||

"Tvan ca deva, mayan c'amha sabbe maranadhamma maranam anatita.|| ||

Tam pi na dakkhinti devo va devi va anne va nati-salohita.|| ||

Tvam pi na dakkhissasi devam va devim va anne va nati-salohite" ti.|| ||

"Tena hi samma sarathi, alan dan'ajja uyyana-bhumiya||
ito va antepuram paccaniyyahi" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho aham deva, Vipassissa kumarassa patissutva tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

So kho deva, kumaro antepura-gato dukkhi dummano pajjhayati:|| ||

"Dhir atthu kira bho jati nama,||
yatra hi nama jatassa jara pannayissati||
vyadhi pannayissati||
maranam pannayissati" ti.|| ||

60. Atha kho bhikkhave, Bandhumassa ranno etad ahosi:|| ||

"Ma h'eva kho Vipassi kumaro na rajjam karesi.|| ||

Ma h'eva Vipassi kumaro agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

[28] Ma h'eva nemittanam brahmananam saccam assa vacanan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Bandhuma raja Vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya panca kama-gunani upatthapesi yatha Vipassi kumaro rajjam kareyya,||
yatha Vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya,||
yatha nemittanam brahmananam miccha assa vacanam.|| ||

Tatra sudam bhikkhave, Vipassi kumaro pancahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto parivareti.|| ||

 


 

61. Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bahunnam vassanam||
bahunnam vassa-satanam||
bahunnam vassa-sahassanam||
accayena sarathim amantesi:|| ||

'Yojehi samma sarathi bhaddani bhaddani yanani,||
uyyana-bhumim gacchama bhumim dassanaya' ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva bhaddani bhaddani yanani yojapetva Vipassissa kumarassa pativedesi:|| ||

'Yuttani kho te deva bhaddani bhaddani yanani||
yassa'dani kalam mannasi' ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro bhaddam yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi uyyana-bhumim niyyasi.|| ||

62. Addasa kho bhikkhave, Vipassi kumaro uyyana-bhumim niyyanno purisam bhandum pabbajitam kasavavasanam.|| ||

Disva sarathim amantesi:|| ||

"Ayam pana samma sarathi, puriso kin kato?|| ||

Sisam pi'ssa na yatha annesam,||
vatthani pi'ssa na yatha annesan" ti?|| ||

"Eso kho deva, pabbajito nama' ti.|| ||

Kim pan'eso samma sarathi, pabbajito nama" ti?|| ||

"Eso kho deva pabbajito nama:|| ||

'Sadhu dhammacariya,||
sadhu samacariya,||
sadhu kusalakiriya,||
sadhu punnakiriya,||
sadhu avihimsa,||
sadhu bhutanukampa" ti.|| ||

"Sadhu kho so samma sarathi, pabbajito nama.|| ||

Sadhu [29] samma sarathi, dhammacariya,||
sadhu samacariya,||
sadhu kusalakiriya,||
sadhu punnakiriya,||
sadhu avihimsa,||
sadhu bhutanukampa.|| ||

Tena hi samma sarathi,||
yena so pabbajito tena ratham pesehi" ti.|| ||

"Evam deva" ti kho bhikkhave, sarathi Vipassissa kumarassa patissutva yena so pabbajito tena ratham pesesi.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro tam pabbajitam etad avoca:|| ||

"Tvam pana samma kin kato?|| ||

Sisam pi tena na yatha annesam,||
vatthani pi te na yatha annesan" ti?|| ||

"Aham kho deva, pabbajito nama" ti.|| ||

"Kim pana tvam samma pabbajito nama" ti?|| ||

"Aham kho deva pabbajito nama,||
sadhu dhammacariya,||
sadhu samacariya,||
sadhu kusalakiriya,||
sadhu punnakiriya,||
sadhu avihimsa,||
sadhu bhutanukampa" ti.|| ||

"Sadhu kho tvam samma, pabbajito nama,||
sadhu dhammacariya,||
sadhu samacariya,||
sadhu kusalakiriya,||
sadhu punnakiriya,||
sadhu avihimsa,||
sadhu bhutanukampa" ti.

63. Atha kho bhikkhave, Vipassi kumaro sarathim amantesi:|| ||

"Tena hi samma sarathi,||
ratham adaya ito va antepuram paccaniyyahi.|| ||

Aham pana idh'eva kesa-massum obharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissami" ti.|| ||

"Evam deva" ti||
kho bhikkhave, sarathi,||
Vipassissa kumarassa patissutva||
ratham adaya tato va antepuram paccaniyyasi.|| ||

Vipassi pana bhikkhave, kumaro tatth'eva kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

64. Assosi kho bhikkhave, Bandhumatiya raja-dhaniya maha-jana-kayo caturasiti-pana-sahassani:|| ||

"Vipassi kira kumaro kesa-massum oharetva kasayani vatthani [30] acchadetva agarasma anagariyam pabbajito" ti.|| ||

Sutvana tesam etad ahosi|| ||

"Na hi nuna so orako dhamma-vinayo,||
na sa oraka pabbajja,||
yattha Vipassi kumaro kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Vipassi pi nama kumaro kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissati,||
kim anga pana na mayan" ti?|| ||

Atha kho so bhikkhave, maha-janakayo caturasiti-pana-sahassani kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva Vipassim Bodhisattam agarasma anagariyam pabbajitam anupabbajimsu.|| ||

Taya sudam bhikkhave, parisaya parivuto Vipassi Bodhisatto gama-nigama-rajadhanisu carikam carati.|| ||

65. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

"Na kho me tam patirupam yo'ham akinno viharami|| ||

Yan nunaham eko ganamha vupakattho vihareyyan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassi Bodhisatto aparena samayena eko ganasma vupakattho vihasi.|| ||

Annen'eva tani caturasiti-pabbajita-sahassani agamamsu,||
annena Vipassi Bodhisatto.|| ||

66. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa vasupagatassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

"Kiccham vatayam loko apanno,||
jayati ca jiyati miyati ca cavati ca upapajjati ca.|| ||

Atha ca pan'imassa duk- [31] khassa nissaranam nappajanati jara-maranassa.|| ||

Kudassu nama imassa dukkhassa nissaranam pannayissati jara-maranassa" ti?|| ||

67. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati jara-maranam hoti,||
kim paccaya jara-maranan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Jatiya kho sati jara-maranam hoti,||
jati-paccaya jara-maranan" ti.|| ||

68. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati jati hoti,||
kim paccaya jati" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Bhave kho sati jati hoti,||
bhava paccaya jati" ti.|| ||

69. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati bhavo hoti,||
kim paccaya bhavo" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Upadane kho sati bhavo hoti,||
upadana-paccaya bhavo" ti.|| ||

70. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati upadanam hoti,||
kim paccaya upadanan" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Tanhaya kho sati upadanam hoti,||
tanha-paccaya upadanan" ti.

71. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati tanha hoti,||
kim paccaya tanha" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Vedanaya kho sati tanha hoti,||
vedana-paccaya tanha" ti.|| ||

72. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati vedana hoti,||
kim paccaya vedana" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa [32] yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Phasse kho sati vedana hoti,||
phassa-paccaya vedana" ti.|| ||

73. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati phasso hoti,||
kim paccaya phasso" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Salayatane kho sati phasso hoti,||
salayatanapaccaya phasso" ti.|| ||

74. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati salayatanam hoti,||
kim paccaya salayatanan"ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Nama-rupe kho sati salayatanam hoti,||
nama-rupa-paccaya salayatanan" ti.

75. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati nama-rupam hoti,||
kim paccaya nama-rupan" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Vinnane kho sati namarupam hoti,||
vinnana-paccaya namarupan" ti.

76. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho sati vinnanam hoti,||
kim paccaya vinnanan" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Nama-rupe kho sati vinnanam hoti,||
nama-rupa-paccaya vinnanan" ti.|| ||

77. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Paccudavattati kho idam vinnanam,||
nama-rupamha,||
na param gacchati.|| ||

Ettavata jayetha va jiyetha va miyetha va cavetha va upapajjetha va,||
yad idam nama-rupa-paccaya vinnanam,||
vinnana-paccaya nama-rupam,||
nama-rupa-paccaya salayatanam,||
salayatana-paccaya phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya [33] tanha,||
tanha paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanass-upayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa samudayo hoti" ti.|| ||

78. "Samudayo, samudayo" ti||
kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa||
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi,||
nanam udapadi,||
panna udapadi,||
vijja udapadi,||
aloko udapadi.|| ||

 


 

79. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi|| ||

"Kimhi nu kho sati jara-maranam na hoti,||
kissa nirodha jara-marana-nirodho" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Jatiya kho asati jara-maranam na hoti,||
jati nirodho jara-marana-nirodho" ti.|| ||

80. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati jati na hoti,||
kissa nirodha jati-nirodho" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Bhave kho asati jati na hoti,||
bhava-nirodha jati-nirodho" ti.|| ||

81. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati bhavo na hoti,||
kissa nirodha bhava-nirodho" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattatassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Upadane kho asati bhavo na hoti,||
upadana-nirodha bhava-nirodho" ti.|| ||

82. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati upadanam na hoti,||
kissa nirodha upadana-nirodho" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

Tanhaya kho asati upadanam na hoti,||
tanha-nirodha upadana-nirodho" ti.|| ||

83. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati tanha na hoti,||
kissa nirodha tanha-nirodho" ti.|| ||

Atha kho bhikkhatva Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhi- [34] samayo:|| ||

"Vedanaya kho asati tanha na hoti,||
vedana nirodha tanha-nirodho" ti.|| ||

84. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

'Kimhi nu kho asati vedana na hoti,||
kissa nirodha vedana-nirodho" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Phasso kho asati vedana na hoti,||
phassa-nirodha vedana-nirodho" ti.|| ||

85. Atha kho bhikkhave, Vipassisasa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati phasso na hoti,||
kissa nirodha phassa-nirodho" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Salayatane kho asati phasso na hoti,||
salayatana nirodha phassanirodho" ti.|| ||

86. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati salayatanam na hoti,||
kissa nirodha salayatana nirodho" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Nama-rupe kho asati salayatanam na hoti,||
nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho" ti.|| ||

87. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Kimhi nu kho asati namarupam na hoti,||
kissa nirodha namarupanirodho" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, vipassassa Bodhisattassa yoniso manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"Vinnane kho asati namarupam na hoti,||
vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho" ti.|| ||

88. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

'Kimhi nu kho asati vinnanam na hoti,||
kissa nirodha vinnananirodho" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa yoniso-manasikara ahu pannaya abhisamayo:|| ||

"namarupe kho asati vinnanam na hoti||
nama-rupa-nirodha vinnana-nirodho" ti.|| ||

89. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa etad ahosi:|| ||

"Adhigato kho myayam vipassana-maggo bo- [35] dhaya:||
yad idam nama-rupa-nirodhaya vinnana-nirodho,||
vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho,||
nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho,||
salayatana-nirodha phassa-nirodho,||
phassa-nirodha vedana-nirodho,||
vedana-nirodha tanha-nirodho,||
tanha-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam,||
soka-parideva-dukkha-domanass'-upayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa nirodho hoti" ti.|| ||

"Nirodho, nirodho" ti||
kho bhikkhave, Vipassissa Bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi,||
nanam udapadi,||
panna udapadi,||
vijja udapadi,||
aloko udapadi.

90. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bodhisatto aparena samayena pancas'upadana-kkhandhesu udaya-vyayanupassi vihasi:|| ||

"Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthangamo.|| ||

Iti vedana,||
iti vedanaya samudayo,||
iti vedanaya atthangamo.|| ||

Iti sanna,||
iti sannaya samudayo,||
iti sannaya atthangamo.|| ||

Iti sankhara,||
iti sankharanam samudayo,||
iti sankharanam atthangamo.|| ||

Iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
iti vinnanassa atthangamo" ti.|| ||

Tassa pancasu upadana-kkhandhesu udaya-vyavayanupassino viharato na cirass'eva anupadaya asavehi cittam vimucci" ti.|| ||

Dutiyam bhanavaram nitthitam

 

§

 

91. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa etad ahosi:|| ||

"Yan nunaham dhammam deseyyan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bhagavato arahato [36] samma-sambuddhassa etad ahosi:|| ||

"Adhigato kho me ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno pandita-vedaniyo.|| ||

Alaya-rama kho panayam paja||
alaya-rata||
alaya-sammudita.|| ||

Alaya-ramaya kho pana pajaya||
alaya-rataya||
alaya-sammuditaya||
duddasam idam thanam yad idam ida-paccayata paticca-samuppado.|| ||

Idam pi kho thanam duddasam yad idam sabba-sankhara-samatho sabbupadhi-patinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam.|| ||

Ahan c'eva kho pana Dhammam deseyyam,||
pare ca me na ajaneyyum,||
so mam'assa kilamatho,||
sa mam'assa vihesa" ti.|| ||

92. Api'ssu bhikkhave, Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham, ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assuta-pubba:|| ||

"Kicchena me adhigatam halan dani pakasitum,||
Raga-dosa-paretehi nayam dhammo susambudho||
Patisota-gamim nipunam gambhiram duddasam anum,||
Raga-ratta na dakkhinti tamokkhandhena avata" ti.|| ||

Iti ha bhikkhave, Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa patisamcikkhato appossukkataya cittam nami,||
no dhamma-desanaya.|| ||

93. Atha kho bhikkhave, annatarassa Maha-Brahmuno Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cetasa ceto-parivitakkam annaya [37] etad ahosi:|| ||

"Nassati vata bho loko,||
vinassati vata bholoko,||
yatra hi nama Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa appossukkataya cittam namati,||
no dhammadesanaya" ti.|| ||

94. Atha kho so bhikkhave, Maha-brahma||
seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva Brahmaloke antarahito Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa purato patur ahosi.|| ||

Atha kho bhikkhave, Maha-Brahma ekamsam uttarasangam karitva dakkhinam janu-mandalam puthuviyam nihantva,||
yena Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho ten anjalim panametva Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avoca:|| ||

"Desetu bhante Bhagava dhammam,||
desetu Sugato dhammam.|| ||

Santi satta apparajakkha-jatika.|| ||

Assavanata Dhammassa parihayanti.|| ||

Bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

95. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho Maha-Brahmanam etad avoca:|| ||

"Mayham pi kho brahme, etad ahosi:|| ||

"Yan nunaham dhammam deseyyan" ti.|| ||

Tassa mayham Brahme etad ahosi:|| ||

"Adhigato kho me ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno pandita-vedaniyo.|| ||

Alaya-rama kho panayam paja||
alaya-rata||
alaya-sammudita.|| ||

Alaya-ramaya kho pana pajaya||
alaya-rataya||
alaya-sammuditaya||
duddasam idam thanam yad idam ida-paccayata paticca-samuppado.|| ||

Idam pi kho thanam duddasam,||
yad idam sabba-sankhara-samatho sabbupadhi-patinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam.|| ||

Ahan c'eva kho pana Dhammam deseyyam,||
pare ca me na ajaneyyum,||
so mam'assa kilamatho,||
sa mam'assa vihesa" ti.|| ||

Api'ssu mam [38] Brahme, ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assuta-pubba:|| ||

"Kicchena me adhigatam halan dani pakasitum,||
Raga-dosa-paretehi nayam dhammo susambudho||
Patisota-gamim nipunam gambhiram duddasam anum,||
Raga-ratta na dakkhinti tamokkhandhena avata" ti.|| ||

Iti ha me Brahme patisamcikkhato appossukkataya cittam nami,||
no dhamma-desanaya" ti.|| ||

96. Dutyam pi kho bhikkhave, so Maha-Brahma Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avoca:|| ||

"Desetu bhante Bhagava dhammam,||
desetu Sugato dhammam.|| ||

Santi satta apparajakkha-jatika.|| ||

Assavanata Dhammassa parihayanti.|| ||

Bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

Dutyam pi, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho Maha-Brahmanam etad avoca:|| ||

"Mayham pi kho brahme, etad ahosi:|| ||

"Yan nunaham dhammam deseyyan" ti.|| ||

Tassa mayham Brahme etad ahosi:|| ||

"Adhigato kho me ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno pandita-vedaniyo.|| ||

Alaya-rama kho panayam paja||
alaya-rata||
alaya-sammudita.|| ||

Alaya-ramaya kho pana pajaya||
alaya-rataya||
alaya-sammuditaya||
duddasam idam thanam yad idam ida-paccayata paticca-samuppado.|| ||

Idam pi kho thanam duddasam,||
yad idam sabba-sankhara-samatho sabbupadhi-patinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam.|| ||

Ahan c'eva kho pana Dhammam deseyyam,||
pare ca me na ajaneyyum,||
so mam'assa kilamatho,||
sa mam'assa vihesa" ti.|| ||

Api'ssu mam Brahme, ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assuta-pubba:|| ||

"Kicchena me adhigatam halan dani pakasitum,||
Raga-dosa-paretehi nayam dhammo susambudho||
Patisota-gamim nipunam gambhiram duddasam anum,||
Raga-ratta na dakkhinti tamokkhandhena avata" ti.|| ||

Iti ha me Brahme patisamcikkhato appossukkataya cittam nami,||
no dhamma-desanaya" ti.|| ||

97. Tatiyam pi kho bhikkhave, so Maha-Brahma Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avoca:|| ||

"Desetu bhante Bhagava dhammam,||
desetu Sugato dhammam.|| ||

Santi satta apparajakkha-jatika.|| ||

Assavanata Dhammassa parihayanti.|| ||

Bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

98. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho Brahmuno ca ajjhesanam viditva sattesu ca karunnatam paticca buddha-cakkhuna lokam volokesi.|| ||

Addasa kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho buddha-cakkhuna lokam volokento,||
satte appa-rajakkhe maha-rajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye appekacce paraloka-vajja-bhaya-dassavino viharante, appekacce na paraloka-vajja-bhaya-dassavino viharante.|| ||

Seyyatha pi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udakanuggatani anto-nimugga-posini,||
appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani samodakam thitani,||
appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udaka accuggamma thanti anupalittani udakena,||
[39] evam eva kho, bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho buddha-cakkhuna lokam volokento addasa satte appa-rajakkhe maha-rajakkhe tikkhindriye mudindiye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye,||
appekacce paraloka-vajja-bhaya-dassavino viharante.|| ||

99. Atha kho so bhikkhave, Maha-Brahma Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cetasa cetoparivitakkam annaya Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham gathahi ajjhabhasi:|| ||

"Sele yatha pabbata-muddhanitathito||
Yatha pi passe janatam samantato,||
Tathupamam dhammamayam Sumedha||
Pasadam aruyha samanta-cakkhu,||
Sokavatinnam janatam apeta-soko||
Avekkhassu jati-jarabhibhutam.||
Utthehi vira vijita-sangama sattha-vaha anana vicara loke. Desetu Bhagava dhammam, annataro bhavissanti" ti.|| ||

100. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho tam Maha-Brahmanam gathaya paccabhasi:|| ||

"Aparuta tesam amatassa dvara||
Ye sotavanto pamuncantu saddham||
vihimsa-sanni pagunam n'abhasim||
Dhammam panitam manujesu Brahme" ti.|| ||

Atha kho so bhikkhave, Maha-Brahma:|| ||

"Katavakaso kho'mhi Vipassina Bhagavata arahata samma-sambuddhena dhammadesanaya" ti.|| ||

Vipassim Bhagavantam [40] arahantam samma-sambuddham abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi.|| ||

101. Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa etad ahosi:|| ||

"Kassa nu kho aham pathamam Dhammam deseyyam,||
ko imam dhammam khippam eva ajanissati" ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa etad ahosi:|| ||

"Ayam kho Khando ca raja-putto Tisso ca purohita-putto Bandhumatiya raja-dhaniya pativasanti pandita viyatta medhavino digha-rattam apparajakkha-jatika.|| ||

Yan nunaham Khandassa ca raja-puttassa Tissassa ca purohita-puttassa pathamam Dhammam deseyyam.|| ||

Te imam dhammam khippameva ajanissanti" ti.|| ||

102. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho,||
seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva bodhi-rukkha-mule antarahito Bandhumatiya raja-dhaniya Kheme Miga-daye patur ahosi.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho daya-palam amantesi:|| ||

"Ehi tvam samma daya-pala Bandhumatim raja-dhanim pavisitva Khandan ca raja-puttam Tissan ca purohita-puttam etad avoca:|| ||

"Vipassi bhante Bhagava araham samma-sambuddho Bandhumatim raja-dhanim anuppatto Kheme Miga-daye viharati.|| ||

So tumhakam dassana-kamo" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho bhikkhave, daya-palo Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa patissutva Bandhumatim raja-dhanim pavisitva Khandan ca raja-puttam Tissan ca purohita-puttam etad avoca:|| ||

"Vipassi bhante Bhagava araham samma-sambuddho Bandhumatim raja-dhanim anuppatto Kheme Miga-daye viharati.|| ||

So tumhakam dassana-kamo" ti.|| ||

103. Atha kho bhikkhave, Khando ca raja-putto Tisso [41] va purohita-putto bhaddani bhaddani yanani yojapetva bhaddam yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi Bandhumatiya raja-dhaniya niyyamsu,||
yena Khemo Migadayo tena payamsu.|| ||

Yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccerohitva pattika va yena Vipassi Bhagava araham samamasambuddho ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

104. Tesam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho anupubbim-katham kathesi,||
seyyathidam:||
dana-katham||
sila-katham||
sagga-katham||
kamanam adinavam okaram samkilesam nekkhamme ca anisamsam pakasesi.|| ||

Yada te Bhagava annasi kalla-citte mudu-citte vinivarana-citte udagga-citte pasanna-citte,||
atha ya Buddhanam samukkamsika dhamma-desana tam pakasesi:||
dukkham,||
samudayam,||
nirodham,||
maggam.|| ||

Seyyatha pi nama suddham vattham apagata-kalakam sammad eva rajanam patiganheyya,||
evam eva Khandassa ca raja-puttassa ca Tissassa ca purohita-puttassa tasmim yeva asane virajam vitamalam dhamma-cakkhum udapadi:|| ||

"Yam kinci samudayadhammam,||
sabban tam nirodha-dhamman" ti.|| ||

105. Te dittha-dhamma patta-dhamma vidita-dhamma pariyogalha-dhamma tinna-vicikiccha vigata-katham-katha vesarajja-patta apara-paccaya satthusasane Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avocum:|| ||

"Abhikkntam bhante,||
abhikkantam bhante!|| ||

Seyyatha pi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchantam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam eva Bhagavata aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Ete mayam bhante Bhagavantam [42] saranam gacchama dhamman ca.|| ||

Labheyyama mayam bhante Bhagavato santike pabbajjam,||
labheyyama upasampadan" ti.|| ||

106. Alatthum kho bhikkhave, Khando ca raja-putto Tisso ca purohita-putto Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa santike pabbajjam,||
alatthum upasampadam.|| ||

Te Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi||
samkharanam adinavam okaram samkilesam nibbane anisamsam pakasesi.|| ||

Tesam Vipassina Bhagavata arahata samma-sambuddhena dhammiya kathaya sandassiyamananam samadapiyamananam samuttejiyamananam sampahamsiyamananam na cirass'eva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu.|| ||

107. Assosi kho bhikkhave, Bandhumatiya raja-dhaniya maha-jana-kayo caturasiti-pana-sahassani:|| ||

"Vipassi kira Bhagava araham samma-sambuddho Bandhumatim raja-dhanim anuppatto Kheme Miga-daye viharati.|| ||

Khando ca kira raja-putto Tisso ca purohita-putto Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa santike kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajita" ti.|| ||

Sutvana n'esam etad ahosi:|| ||

"Na hi nuna so orako dhammavinayo,||
na sa oraka pabbajja,||
yattha Khando ca raja-putto Tisso ca purohita-putto kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajita.|| ||

Khando ca nama raja-putto Tisso ca purohita-putto Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa santike kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissanti,||
kim angapana mayan" ti?|| ||

108. Atha kho so bhikkhave, maha-jana-kayo caturasiti-pana-sahassani Bandhumatiya raja-dhaniya nikkhamitva yena Khemo Miga-dayo,||
yena Vipassi Bhagava araham [43] samma-sambuddho, ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

109. Tesam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho anupubbim-katha kathesi,||
seyyathidam:||
dana-katham||
sila-katham||
sagga-katham||
kamanam adinavam okaram samkilesam nekkhamme ca anisamsam pakasesi.|| ||

Yada te Bhagava annasi kalla-citte mudu-citte vinivarana-citte udagga-citte pasanna-citte,||
atha ya Buddhanam samukkamsika dhamma-desana tam pakasesi:||
dukkham,||
samudayam,||
nirodham,||
maggam.|| ||

Seyyatha pi nama suddham vattham apagata-kalakam sammad eva rajanam patiganheyya,||
evam eva Khandassa ca raja-puttassa ca Tissassa ca purohita-puttassa tasmim yeva asane virajam vitamalam dhamma-cakkhum udapadi:|| ||

"Yam kinci samudayadhammam,||
sabban tam nirodha-dhamman" ti.|| ||

110. Te dittha-dhamma patta-dhamma vidita-dhamma pariyogalha-dhamma tinna-vicikiccha vigata-katham-katha vesarajja-patta apara-paccaya satthusasane Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avocum:|| ||

"Abhikkntam bhante,||
abhikkantam bhante!|| ||

Seyyatha pi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchantam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam eva Bhagavata aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Ete mayam bhante Bhagavantam saranam gacchama dhamman ca.|| ||

Labheyyama mayam bhante Bhagavato santike pabbajjam,||
labheyyama upasampadan" ti.|| ||

111. Alatthum kho bhikkhave, tani caturasiti-pana-sahassani Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa santike pabbajjam,||
alatthum upasampadam.|| ||

Te Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi,||
[44] sankharanam adinavam okaram samkilesam nibbane anisamsam pakasesi.|| ||

Tesam Vipassina Bhagavata arahata samma-sambuddhena dhammiya kathaya sandassiyamananam samadapiyamananam samuttejiyamananam sampahamsiyamananam na cirass'eva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu.|| ||

112. Assosum kho bhikkhave, tani purimani caturasiti pabbajitasahassani:|| ||

"Vipassi kira Bhagava araham samma-sambuddho Bandhumatim raja-dhanim anuppatto Kheme Miga-daye viharati,||
dhamman ca kira deseti" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, tani caturasiti pabbajita-sahassani yena Bandhumati raja-dhani yena Khemo Miga-dayo yena Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho, ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

113. Tesam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho anupubbim-katham kathesi,||
seyyathidam:||
dana-katham||
sila-katham||
sagga-katham||
kamanam adinavam okaram samkilesam nekkhamme ca anisamsam pakasesi.|| ||

Yada te Bhagava annasi kalla-citte mudu-citte vinivarana-citte udagga-citte pasanna-citte,||
atha ya Buddhanam samukkamsika dhamma-desana tam pakasesi:||
dukkham,||
samudayam,||
nirodham,||
maggam.|| ||

Seyyatha pi nama suddham vattham apagata-kalakam sammad eva rajanam patiganheyya,||
evam eva Khandassa ca raja-puttassa ca Tissassa ca purohita-puttassa tasmim yeva asane virajam vitamalam dhamma-cakkhum udapadi:|| ||

"Yam kinci samudayadhammam,||
sabban tam nirodha-dhamman" ti.|| ||

114. Te dittha-dhamma patta-dhamma vidita-dhamma pariyogalha-dhamma tinna-vicikiccha vigata-katham-katha vesarajja-patta apara-paccaya satthusasane Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avocum:|| ||

[45] "Abhikkntam bhante,||
abhikkantam bhante!|| ||

Seyyatha pi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchantam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam eva Bhagavata aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Ete mayam bhante Bhagavantam saranam gacchama dhamman ca.|| ||

Labheyyama mayam bhante Bhagavato santike pabbajjam,||
labheyyama upasampadan" ti.|| ||

115. Alatthum kho bhikkhave, tani caturasiti-pana-sahassani Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa santike pabbajjam,||
alatthum upasampadam.|| ||

Te Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi||
sankharanam adinavam okaram sankilesam nibbane ca anisamsam pakasesi.|| ||

Tesam Vipassina Bhagavata arahata samma-sambuddhena dhammiya kathaya sandasyiyamananam samadapiyamananam samuttejiyamananam sampahamsiyamananam na cirass'eva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu.|| ||

116. Tena kho pana bhikkhave, samayena Bandhumatiya raja-dhaniya maha-bhikkhu-sangho pativasati attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Atha kho bhikkhave, Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa raho-gatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

"Maha kho etarahi bhikkhusangho Bandhumatiya raja-dhaniya pativasati attha-satthi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Yan nunaham bhikkhu anujaneyyam:|| ||

'Caratha bhikkhave, carikam bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya,||
atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ma ekena dve agamittha.|| ||

Desetha bhik- [46] khave, dhammam adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam,||
kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha.|| ||

Santi satta appa-rajakkha-jatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti,||
bhavissanti Dhammassa annataro.|| ||

Api ca channam channam vassana accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

117. Atha kho bhikkhave, annataro Maha-Brahma Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cetasa ceto-parivitakkam annaya,||
seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva Brahmaloke antarahito Vipassissa Bhagavato arahato samma-sambuddhassa purato patur ahosi.|| ||

Atha kho so bhikkhave, Maha-Brahma ekamsam uttarasangam karitva yena Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho ten'anjalim pana-metva Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham etad avoca:|| ||

"Evam etam Bhagava, evam etam Sugata!|| ||

Maha kho bhante etarahi bhikkhusangho Bandhumatiya raja-dhaniya pativasati attha-satthi bhikkhu-sata-sahassam,||
anujanatu bhante Bhagava bhikkhu:|| ||

"Caratha bhikkhave, carikam bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya,||
atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ma ekena dve agamittha.|| ||

Desetha bhikkhave, dhammam adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha.|| ||

Santi satta appa-rajakkha-jatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti||
bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

Api ca bhante, mayam tatha karissama yatha bhikkhu channam channam vassanam accayena Bandhumatim raja-dhanim upasankamissanti patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Idam avoca bhikkhave, so Maha-Brahma.|| ||

Idam vatva [47] Vipassim Bhagavantam arahantam samma-sambuddham abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi.|| ||

118. Atha kho bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho sayanha-samayam patisallana vutthito bhikkhu amantesi:|| ||

"Idha mayham bhikkhave, raho-gatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

"Maha kho etarahi bhikkhu-sangha Bandhumatiya raja-dhaniya pativasati attha-satthi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Yan nunaham bhikkhu anujaneyyam|| ||

"Caratha bhikkhave, carikam bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya,||
atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ma ekena dve agamittha.|| ||

Desetha bhikkhave, dhammam adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha.|| ||

Santi satta appa-rajakkha-jatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti||
bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

Api ca channam channam vassanam accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

119. Atha kho bhikkhave, annataro Maha-Brahma mama cetasa ceto-parivitakkam annaya,||
seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva Brahmaloke antarahito mama purato patur ahosi.|| ||

Atha kho so bhikkhave, Maha-Brahma ekamsam uttarasangam karitva yenaham ten'anjalim panametva mam etad avoca:|| ||

"Evam etam Bhagava, evam etam Sugata!|| ||

Maha kho bhante etarahi bhikkhusangho Bandhumatiya raja-dhaniya pativasati attha-satthi bhikkhu-sata-sahassam,||
anujanatu bhante Bhagava bhikkhu:|| ||

"Caratha bhikkhave, carikam bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya,||
atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ma ekena dve agamittha.|| ||

Desetha bhikkhave, dhammam adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha.|| ||

Santi satta appa-rajakkha-jatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti||
bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

[48] Api ca bhante, mayam tatha karissama yatha bhikkhu channam channam vassanam accayena Bandhumatim raja-dhanim upasankamissanti patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Idam avoca bhikkhave, so Maha-Brahma.|| ||

Idam vatva mam abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi.|| ||

120. "Anujanami bhikkhave, caratha carikam bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya,||
atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ma ekena dve agamittha.|| ||

Desetha bhikkhave, dhammam adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha.|| ||

Santi satta appa-rajakkha-jatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti||
bhavissanti Dhammassa annataro.|| ||

Api ca bhikkhave, channam channam vassanam accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

121. Atha kho bhikkhave, bhikkhu yebhuyyena ekahen'eva janapada-carikam pakkamimsu.|| ||

122. Tena kho pana bhikkhave, samayena Jambudipe caturasiti avasa-sahassani honti.|| ||

Ekamhi vasse nikkhante devata saddamanussavesum:|| ||

"Nikkhantam kho marisa ekam vassam panca dani vassani sesani.|| ||

Pancannam vassanam accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Dvisu vassesu nikkhantesu devata saddamasussavesum:|| ||

"Nikkhantani kho marisa dve vassani,||
cattari dani vassani sesani.|| ||

Catunnam vassanam accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Tisu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum:|| ||

'Nikkhantani kho marisa tini vassani||
tini dani vassani [49] sesani.|| ||

Tinnam vassanam accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Catusu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum:|| ||

"Nikkhantani kho marisa cattari vassani||
dve dani vassani sesani.|| ||

Dvinnam vassanam accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Pancasu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum:|| ||

"Nikkhantani kho marisa panca vassani||
ekam dani vassam sesam.|| ||

Ekassa vassassa accayena Bandhumati raja-dhani upasankamitabba patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Chasu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum:|| ||

"Nikkhantani kho marisa chabbassani||
samayo dani Bandhumatim raja-dhanim upasankamitum patimokkhuddesaya" ti.|| ||

Atha kho te bhikkhave, bhikkhu, appekacce saken'eva iddhanubhavena,||
app ekacce devatanam iddhanubhavena,||
ekahen'eva Bandhumatim raja-dhanim upasankamimsu patimokkhuddesaya.|| ||

123. Tatra sudam bhikkhave, Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho bhikkhusanghe evam patimokkham uddisati:|| ||

"Khanti paramam tapo titikkha,||
Nibbanam paramam vadanti Buddha.||
Na hi pabbajito parupaghati||
Samano hoti param vihethayanto.|| ||

Sabba-papassa akaranam kusalassa upasampada,||
Sacitta-pariyodapanam, etam Buddhana sasanam.|| ||

Anupavado anupaghato patimokkhe ca samvaro,||
[50] Mattannuta ca bhattasmim pantan ca sayanasanam,||
Adhicitte ca ayogo etam Buddhana sasanam" ti.|| ||

 


 

124. Ekam idaham bhikkhave, samayam Ukkatthayam viharami Subhaga-vane sala-raja-mule.|| ||

Tassa mayham bhikkhave, rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivikko udapadi:|| ||

'Na kho so sattavaso sulabha-rupo yo maya anavuttha-pubbo imina dighena addhuna annatra Suddhavasehi devehi.|| ||

Yan nunaham yena Suddhavasa deva ten'upasankameyyan" ti.|| ||

Atha kho aham bhikkhave,||
seyyatha pi nama balava puriso saminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham saminjeyya,||
evam eva Ukkatthayam Subhaga-vane sala-raja-mule antarahito Avihesu devesu patur ahosim.|| ||

125. Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

"Ito so marisa,eka-navuto kappo||
yam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa asiti-vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pataliya mule abhisambuddho.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khanda-Tissam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vipassissa marisa,[51] Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asiti-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bandhuma nama raja pita ahosi.|| ||

Bandhumatinama devi mata ahosi janetti.|| ||

Bandhumassa ranno Bandhumati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vipassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

126. Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Ito so marisa, eka-timso kappo yam Sikhi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa sattativassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pundarikassa mule abhisambuddho.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Abhibhu-Sambhavam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khemankaro nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aruno nama raja pita ahosi||
Pabhavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Arunassa ranno arunavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Sikhissimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

127. Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Tasmim yeva kho marisa, eka-timse kappe Vessabhu Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa satthivassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho salassa mule abhisambuddho.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Son-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi satthi bhikkhu-sahassani.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Upasanto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Suppatito nama raja pita ahosi||
Yasavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Suppatitassa ranno anomam nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vessabhussimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

128. Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kakusandho Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cattarisam vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho sirisassa mule abhisambuddho.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Vidhura-Sanjivam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi cattarisam bhikkhu-sahassani.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Buddhijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aggidatto nama brahmano pita ahosi||
Visakha nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Khemo nama raja ahosi.|| ||

Khemassa ranno Khemavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kakusandhassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

129. Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Konagamano Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa timsa vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho udumbarassa mule abhisambuddho.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bhiyyos-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
eko savakanam sannipato ahosi timsa bhikkhu-sahassani.|| ||

Konagamanassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sotthijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Yannadatto nama brahmano pita ahosi||
Uttara nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Sobho nama raja ahosi.|| ||

Sobhassa ranno sobhavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Konagamanassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

130. Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kassapo Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa visatim vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho nigrodhassa mule abhisambuddho.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Tissa-Bharadvajam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kassapassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi visati bhikkhu-sahassani.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sabbamitto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Brahmadatto nama brahmano pita ahosi||
Dhanavati nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Kiki nama raja ahosi.|| ||

Kikissa ranno Baranasi nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kassapassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

131. Tasmim yeva kho bhikkhave, deva-nikaye devata-satani yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:

"Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe aham etarahi araham samma-sambuddho loke uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosim,||
khattiya-kule uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho Gotamo gottena.|| ||

Bhagava marisa, [52] etarahi appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho assatthassa mule abhisambuddho.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Sariputta-Moggallanam nama savakayugam hoti aggam bhadda-yugam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi addhate'asani bhikkhusatani.|| ||

Bhagava marisa, ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Anando bhikkhu upatthako hoti aggupatthako.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Suddhodano raja pita ahosi,||
Maya devi mata janetti.|| ||

Kapilavatthu nama nagaram raja-dhani" ti.|| ||

Bhagavato marisa, evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

 


 

132. Atha kho aham bhikkhave, Avihehi devehi saddhim yena Atappa deva ten'upasankamim.|| ||

Tasmim bhikkhave, devanikaye nekani devata-sahassani yenaham ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave ta devata mam etad avocum:

"Ito so marisa,eka-navuto kappo||
yam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa asiti-vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pataliya mule abhisambuddho.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khanda-Tissam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asiti-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bandhuma nama raja pita ahosi.|| ||

Bandhumatinama devi mata ahosi janetti.|| ||

Bandhumassa ranno Bandhumati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vipassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Ito so marisa, eka-timso kappo yam Sikhi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa sattativassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pundarikassa mule abhisambuddho.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Abhibhu-Sambhavam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khemankaro nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aruno nama raja pita ahosi||
Pabhavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Arunassa ranno arunavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Sikhissimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Tasmim yeva kho marisa, eka-timse kappe Vessabhu Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa satthivassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho salassa mule abhisambuddho.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Son-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi satthi bhikkhu-sahassani.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Upasanto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Suppatito nama raja pita ahosi||
Yasavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Suppatitassa ranno anomam nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vessabhussimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kakusandho Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cattarisam vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho sirisassa mule abhisambuddho.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Vidhura-Sanjivam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi cattarisam bhikkhu-sahassani.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Buddhijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aggidatto nama brahmano pita ahosi||
Visakha nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Khemo nama raja ahosi.|| ||

Khemassa ranno Khemavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kakusandhassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Konagamano Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa timsa vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho udumbarassa mule abhisambuddho.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bhiyyos-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
eko savakanam sannipato ahosi timsa bhikkhu-sahassani.|| ||

Konagamanassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sotthijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Yannadatto nama brahmano pita ahosi||
Uttara nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Sobho nama raja ahosi.|| ||

Sobhassa ranno sobhavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Konagamanassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kassapo Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa visatim vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho nigrodhassa mule abhisambuddho.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Tissa-Bharadvajam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kassapassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi visati bhikkhu-sahassani.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sabbamitto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Brahmadatto nama brahmano pita ahosi||
Dhanavati nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Kiki nama raja ahosi.|| ||

Kikissa ranno Baranasi nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kassapassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim yeva kho bhikkhave, deva-nikaye devata-satani yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:

"Imasmim yeva kho marisa,, bhadda-kappe aham etarahi araham samma-sambuddho loke uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosim,||
khattiya-kule uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho Gotamo gottena.|| ||

Bhagava marisa, etarahi appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho assatthassa mule abhisambuddho.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Sariputta-Moggallanam nama savakayugam hoti aggam bhadda-yugam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi addhate'asani bhikkhusatani.|| ||

Bhagava marisa, ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Anando bhikkhu upatthako hoti aggupatthako.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Suddhodano raja pita ahosi,||
Maya devi mata janetti.|| ||

Kapilavatthu nama nagaram raja-dhani" ti.|| ||

Bhagavato marisa, evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

 


 

133. Atha kho aham bhikkhave, Avihehi ca devehi, Atappehi ca devehi saddhim yena Sudassa deva ten'upasankamim.|| ||

Tasmim bhikkhave, devanikaye nekani devata-sahassani yenaham ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave ta devata mam etad avocum:

"Ito so marisa,eka-navuto kappo||
yam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa asiti-vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pataliya mule abhisambuddho.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khanda-Tissam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asiti-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bandhuma nama raja pita ahosi.|| ||

Bandhumatinama devi mata ahosi janetti.|| ||

Bandhumassa ranno Bandhumati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vipassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Ito so marisa, eka-timso kappo yam Sikhi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa sattativassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pundarikassa mule abhisambuddho.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Abhibhu-Sambhavam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khemankaro nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aruno nama raja pita ahosi||
Pabhavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Arunassa ranno arunavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Sikhissimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Tasmim yeva kho marisa, eka-timse kappe Vessabhu Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa satthivassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho salassa mule abhisambuddho.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Son-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi satthi bhikkhu-sahassani.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Upasanto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Suppatito nama raja pita ahosi||
Yasavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Suppatitassa ranno anomam nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vessabhussimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kakusandho Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cattarisam vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho sirisassa mule abhisambuddho.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Vidhura-Sanjivam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi cattarisam bhikkhu-sahassani.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Buddhijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aggidatto nama brahmano pita ahosi||
Visakha nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Khemo nama raja ahosi.|| ||

Khemassa ranno Khemavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kakusandhassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Konagamano Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa timsa vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho udumbarassa mule abhisambuddho.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bhiyyos-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
eko savakanam sannipato ahosi timsa bhikkhu-sahassani.|| ||

Konagamanassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sotthijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Yannadatto nama brahmano pita ahosi||
Uttara nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Sobho nama raja ahosi.|| ||

Sobhassa ranno sobhavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Konagamanassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kassapo Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa visatim vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho nigrodhassa mule abhisambuddho.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Tissa-Bharadvajam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kassapassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi visati bhikkhu-sahassani.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sabbamitto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Brahmadatto nama brahmano pita ahosi||
Dhanavati nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Kiki nama raja ahosi.|| ||

Kikissa ranno Baranasi nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kassapassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim yeva kho bhikkhave, deva-nikaye devata-satani yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:

"Imasmim yeva kho marisa,, bhadda-kappe aham etarahi araham samma-sambuddho loke uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosim,||
khattiya-kule uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho Gotamo gottena.|| ||

Bhagava marisa, etarahi appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho assatthassa mule abhisambuddho.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Sariputta-Moggallanam nama savakayugam hoti aggam bhadda-yugam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi addhate'asani bhikkhusatani.|| ||

Bhagava marisa, ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Anando bhikkhu upatthako hoti aggupatthako.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Suddhodano raja pita ahosi,||
Maya devi mata janetti.|| ||

Kapilavatthu nama nagaram raja-dhani" ti.|| ||

Bhagavato marisa, evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

 


 

134. Atha kho aham bhikkhave, Avihehi ca devehi, Atappehi ca devehi Sudassehi ca devehi saddhim yena Akanittha deva ten'upasankamim.|| ||

Tasmim bhikkhave, devanikaye nekani devata-sahassani yenaham ten'upasankamim.|| ||

[53] Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave ta devata mam etad avocum:

"Ito so marisa,eka-navuto kappo||
yam Vipassi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa asiti-vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vipassi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pataliya mule abhisambuddho.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khanda-Tissam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi attha-satthi-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asiti-bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bandhuma nama raja pita ahosi.|| ||

Bandhumatinama devi mata ahosi janetti.|| ||

Bandhumassa ranno Bandhumati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vipassissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vipassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Ito so marisa, eka-timso kappo yam Sikhi Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa sattativassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Sikhi marisa, Bhagava araham samma-sambuddho pundarikassa mule abhisambuddho.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Abhibhu-Sambhavam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi bhikkhu-sata-sahassam.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Khemankaro nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aruno nama raja pita ahosi||
Pabhavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Arunassa ranno arunavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Sikhissa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Sikhissimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Tasmim yeva kho marisa, eka-timse kappe Vessabhu Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosi,||
khattiya-kule udapadi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kondanno gottena ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa satthivassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Vessabhu marisa, Bhagava araham samma-sambuddho salassa mule abhisambuddho.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Son-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi asitim bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi sattati bhikkhu-sahassani.|| ||

Eko savakanam sannipato ahosi satthi bhikkhu-sahassani.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Upasanto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Suppatito nama raja pita ahosi||
Yasavati nama devi mata ahosi janetti.|| ||

Suppatitassa ranno anomam nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Vessabhussa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Vessabhussimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kakusandho Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa cattarisam vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kakusandho marisa, Bhagava araham samma-sambuddho sirisassa mule abhisambuddho.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Vidhura-Sanjivam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi cattarisam bhikkhu-sahassani.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Buddhijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Aggidatto nama brahmano pita ahosi||
Visakha nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Khemo nama raja ahosi.|| ||

Khemassa ranno Khemavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kakusandhassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kakusandhassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Konagamano Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa timsa vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Konagamano marisa, Bhagava araham samma-sambuddho udumbarassa mule abhisambuddho.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Bhiyyos-Uttaram nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
eko savakanam sannipato ahosi timsa bhikkhu-sahassani.|| ||

Konagamanassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sotthijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Yannadatto nama brahmano pita ahosi||
Uttara nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Sobho nama raja ahosi.|| ||

Sobhassa ranno sobhavati nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Konagamanassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Konagamanassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim bhikkhave, deva-nikaye'nekani devata-sahassani anekani devata sata-sahassam yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:|| ||

Imasmim yeva kho marisa, bhadda-kappe Kassapo Bhagava araham samma-sambuddho loke udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho brahmano jatiya ahosi,||
brahmanakule udapadi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho Kassapo gottena ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa visatim vassa-sahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Kassapo marisa, Bhagava araham samma-sambuddho nigrodhassa mule abhisambuddho.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Tissa-Bharadvajam nama savakayugam ahosi aggam bhadda-yugam.|| ||

Kassapassa marisa,||
Bhagavato arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi visati bhikkhu-sahassani.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Sabbamitto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa Brahmadatto nama brahmano pita ahosi||
Dhanavati nama Brahmani mata ahosi janetti.|| ||

Tena kho pana marisa, samayena Kiki nama raja ahosi.|| ||

Kikissa ranno Baranasi nama nagaram raja-dhani ahosi.|| ||

Kassapassa marisa, Bhagavato arahato samma-sambuddhassa||
evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Kassapassimhi Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

Tasmim yeva kho bhikkhave, deva-nikaye devata-satani yen aham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho bhikkhave, ta devata mam etad avocum:

"Imasmim yeva kho marisa,, bhadda-kappe aham etarahi araham samma-sambuddho loke uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho khattiyo jatiya ahosim,||
khattiya-kule uppanno.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho Gotamo gottena.|| ||

Bhagava marisa, etarahi appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo.|| ||

Bhagava marisa etarahi araham samma-sambuddho assatthassa mule abhisambuddho.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Sariputta-Moggallanam nama savakayugam hoti aggam bhadda-yugam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi addhate'asani bhikkhusatani.|| ||

Bhagava marisa, ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesam yeva khinasavanam.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Anando bhikkhu upatthako hoti aggupatthako.|| ||

Bhagava marisa, etarahi arahato samma-sambuddhassa Suddhodano raja pita ahosi,||
Maya devi mata janetti.|| ||

Kapilavatthu nama nagaram raja-dhani" ti.|| ||

Bhagavato marisa, evam abhinikkhamanam ahosi,||
evam pabbajja,||
evam padhanam evam abhisambodhi,||
evam dhamma-cakka-ppavattanam.|| ||

Te mayam marisa, Bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamacchandam virajetva idhupapanna" ti.|| ||

 


 

135. Iti kho bhikkhave, Tathagatass ev'esa dhamma-dhatu suppatividdha yassa dhamma-dhatuya suppatividdhatta Tathagato atite Buddhe parinibbute chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte,||
sabba-dukkha-vitivante jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato [54] pi anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

"Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama,||
evam gotta,||
evam sila,||
evam dhamma,||
evam panna,||
evam vihari,||
evam vimutta te Bhagavanto ahesum itipi.|| ||

136. Devata pi Tathagatassa etam attham arocesum,||
yena Tathagato atite Buddhe parinibbuto chinna-papance chinna-vatume pariyadinna-vatte,||
sabba-dukkha-vitivante jatito pi anussarati,||
namato pi anussarati,||
gottato anussarati,||
ayuppamanato pi anussarati,||
savaka-yugato pi anussarati,||
savaka-sannipatato pi anussarati:|| ||

"Evam jacca te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam nama,||
evam gotta,||
evam sila,||
evam dhamma,||
evam panna,||
evam vihari,||
evam vimutta te Bhagavanto ahesum itipi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandun ti.|| ||

Mahapadana Suttantam


Contact:
E-mail
Copyright Statement