Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 15

Maha-Nidana Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[55]

[55] [1][wrrn][pts][bodh][than][olds] Evam me sutam.

Ekam samayam Bhagava Kurusu viharati,||
Kammasadammam nama Kurunam nigamo.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Acchariyam bhante, abbhutam bhante,||
yava gambhiro cayam bhante,||
paticca-samuppado gambhiravabhaso ca.|| ||

Atha ca pana me uttanakuttanako viya khayati" ti.|| ||

[2][wrrn][pts][bodh][than][olds] "Ma h'evam Ananda avaca,||
ma h'evam Ananda avaca.|| ||

Gambhiro cayam Ananda paticca-samuppado gambhiravabhaso ca.|| ||

Etassa Ananda dhammassa ananubodha appativedha evam ayam paja tantakulaka-jata gulagundika-jata munja-babbaja-bhuta apayam duggatim vinipatam samsaram nativattati.|| ||

[3][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Atthi idappaccaya jara-maranan'? ti||
iti putthena sata Ananda,||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam."|| ||

"'Kim paccaya jara-maranan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Jati-paccaya jara-maranan' ti||
icc assa vacaniyam."|| ||

"'Atthi idappaccaya jati'? ti||
iti putthena sata Ananda,||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam."|| ||

"'Kim paccaya jati'? ti||
iti ce vadeyya, 'Bhava-paccaya jati' ti||
icc assa vacaniyam."|| ||

"'Atthi idappaccaya bhavo'? ti||
iti putthena sata Ananda,||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam."|| ||

"'Kim paccaya bhavo'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Upadana-paccaya bhavo' ti||
icc assa vacaniyam."|| ||

"'Atthi idappaccaya upadanan'? ti||
iti putthena sata Ananda,||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam.|| ||

"'Kim paccaya upadanan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Tanha-paccaya upadanan' ti||
icc assa vacaniyam.|| ||

"'Atthi idappaccaya tanha'? ti||
iti putthena sata Ananda||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam.|| ||

'Kim paccaya tanha'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Vedana-paccaya tanha' ti||
icc assa vacaniyam.|| ||

"'Atthi idappaccaya vedana'? ti||
iti putthena sata Ananda||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam.|| ||

'Kim paccaya vedana'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Phassapaccaya vedana' ti||
icc assa vacaniyam.|| ||

"'Atthi idappaccaya phasso'? ti||
iti putthena sata Ananda||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam.|| ||

'Kim paccaya phasso'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Nama-rupa-paccaya phasso' ti||
icc assa vacaniyam.|| ||

"'Atthi idappaccaya nama-rupan'? ti||
iti putthena sata Ananda||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam.

'Kim paccaya nama-rupan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Vinnana-paccaya Nama-rupan' ti||
icc assa vacaniyam.|| ||

"'Atthi idappaccaya vinnanan'? ti||
iti putthena sata Ananda||
'Atthi' ti'ssa vacaniyam.|| ||

'Kim paccaya vinnanan'? ti||
iti ce vadeyya,||
'Nama-rupa-paccaya vinnanan' ti||
icc assa vacaniyam.|| ||

Iti kho Ananda nama-rupa-paccaya vinnanam,||
vinnana-paccaya nama-rupam,||
Nama-rupa-paccaya phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

[4][wrrn][pts][bodh][than][olds] 'Jati-paccaya jara-maranan'||
ti iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha jati-paccaya jara-maranam.|| ||

Jati va hi Ananda nabhavissa sabbena sababam sabbatha sabbam kassaci kimhici||
seyyathidam devanam va devattaya,||
Gandhabbanam va gandhabbattaya,||
yakkhanam va yakkhattaya,||
bhutanam va bhutattaya,||
manussanam va manussattaya,||
catuppadanam va catuppadattaya,||
pakkhinam va pakkhittaya,||
sirimsapanam va sirimsapattaya,||
tesam tesam va hi Ananda sattanam tathattaya jati nabhavissa,||
sabbaso jatiya asati jati-nirodha api nu kho jara-maranam pannayetha?' ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu||
etam nidanam||
esa samudayo||
esa paccayo jara-maranassa||
yadidam jati".|| ||

[5][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Bhava-paccaya jati'||
ti iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha bhava-paccaya jati.|| ||

Bhavo va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici seyyathidam:||
kama-bhavo||
rupa-bhavo||
arupa-bhavo, va||
sabbaso bhave asati bhava-nirodha api nu kho jati pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu||
etam nidanam||
esa samudayo||
esa paccayo jatiya||
yadidam bhavo."|| ||

[6][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Upadana-paccaya bhavo' ti iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam:||
yatha upadana-paccaya bhavo.|| ||

Upadanam va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci [58] kimhici seyyathidam:||
kam'upadanam va||
ditth'upadanam va||
silabbat'upadanam va||
attavad'upadanam va||
- sabbaso upadane asati upadana-nirodha api nu kho bhavo papannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo bhavassa yadidam upadanam."|| ||

[7][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Tanha-paccaya upadanan' ti iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam:||
yatha tanha-paccaya upadanam.|| ||

Tanha va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici - seyyathidam:||
rupa-tanha sadda-tanha gandha-tanha rasa-tanha photthabba-tanha dhamma-tanha sabbaso tanhaya asati tanha-nirodha api nu kho upadanam pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo upadanassa yadidam tanha."|| ||

[8][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Vedana-paccaya tanha' ti iti kho pan'etam vuttam,Noh'etamtad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha vedana-paccaya tanha.|| ||

Vedana va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici -||
seyyathidam cakkhu-samphassaja||
vedana sota-samphassaja||
vedana ghana-sampassaja||
vedana kaya-samphassaja||
vedana mano-samphassaja vedana,||
sabbaso vedanaya asati vedana-nirodha api nu kho tanha pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo tanhaya yadidam vedana."|| ||

[9][pts][bodh][than][olds] Iti kho Ananda vedanam paticca tanha,||
tanham paticca pariyesana,||
pariyesanam paticca labho,||
labham paticca vinicchayo,||
vinicchayam paticca chanda-rago,||
chanda-ragam paticca ajjhosanam,||
ajjhosanam paticca pariggaho,||
pariggaham paticca macchariyam,||
macchariyam [59] paticca arakkho,||
arakkhadhikaranam paticca dandadana sattha-dana-kalaha-viggaha-vivada-tuvamtuvam-pesunna-musa-vada aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.|| ||

[10][pts][bodh][than][olds] Arakkhadhikaranam dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvamtuva-pesunna-musa-vada aneke papaka akusala dhamma sambhavanti' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha arakkhadhikaranam dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuvam-pesinna-musa-vada aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.|| ||

Arakkho va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso arakkhe asati arakkha-nirodha api nu kho dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuvam-pesunna-musa-vada aneke papaka akusala dhamma sambhaveyyun' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvamtuva-pesunna-musa-vadanam anekesam papakanam akusalanam dhammanam sambhavaya yadidam arakkho.|| ||

[11][pts][bodh][than][olds] "'Macchariyam paticca arakkho' ti||
iti kho pan'etam vuttam tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha macchariyam paticca arakkho.|| ||

Macchariyam va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso macchariye asati macchariya-nirodha api nu kho arakkho pannayethati?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo arakkhassa yadidam macchariyam.|| ||

[12][pts][bodh][than][olds] "'Pariggaham paticca macchariyan' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha pariggaham paticca macchariyam.|| ||

[60] Pariggaho va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso pariggahe asati pariggaha-nirodha api nu kho macchariyam pannayetha" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo macchariyassa yadidam pariggaho.|| ||

[13][pts][bodh][than][olds] "'Ajjhosanam paticca pariggaho' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha ajjhosanam paticca patiggaho.|| ||

Ajjhosanam va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso ajjhosane asati ajjhosana-nirodha api nu kho pariggaho pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo pariggahassa,||
yadidim ajjhosanam."|| ||

[14][pts][bodh][than][olds] "'Chanda-ragam paticca ajjhosanan" ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha chanda-ragam paticca ajjhosanam.|| ||

Chanda-rago va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso chanda-rage asati chanda-raga-nirodha api nu kho ajjhosanam pannayetha?' ti."|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo ajjhosanassa,||
yadidam chanda-rago."|| ||

[15][pts][bodh][than][olds] "'Vinicchayam paticca chanda-rago' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha vinicchayam paticca chanda-rago.|| ||

Vinicchayo va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso vinicchaye asati vinicchaya-nirodha api nu kho chanda-rago pannayetha' ti?|| ||

[61] "No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo chanda-ragassa,||
yadidam vinicchayo."|| ||

[16][pts][bodh][than][olds] "'Labham paticca vinicchayo' ti||
iti kho pan'etam vuttam tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha labham paticca vinicchayo.|| ||

Labho va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso labhe asati labha-nirodha api nu kho vinicchayo pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante"|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo vinicchayassa,||
yadidam labho."|| ||

[17][pts][bodh][than][olds] "'Pariyesanam paticca labho' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha pariyesanam paticca labho.|| ||

Pariyesana va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
sabbaso pariyesanaya asati pariyesana-nirodha api nu kho labho pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo labhassa yadidam pariyesana."|| ||

[18][pts][bodh][than][olds] "'Tanham paticca pariyesana' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha tanham paticca pariyesana.|| ||

Tanha va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
seyyathidam kama-tanha||
bhava-tanha||
vibhava-tanha,||
sabbaso tanha asati tanha-nirodha api nu kho pariyesana pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih' Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo pariyesanaya yadidam tanha.|| ||

"Iti kho Ananda ime dve dhamma dvayena vedanaya eka-samosarana bhavanti."|| ||

[62][19][wrrn][pts][bodh][than][olds] "Phassa-paccaya vedana' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha phassa-paccaya vedana.|| ||

Phasso va hi Ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci kimhici,||
seyyathidam cakkhu-samphasso||
sota-samphasso||
ghana-samphasso||
jivha-samphasso||
kaya-samphasso||
mano-samphasso,||
sabbaso phasse asati phassa-nirodha api nu kho vedana pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo vedanaya yadidam phasso."|| ||

[20][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Nama-rupa-paccaya phasso' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam yatha Nama-rupa-paccaya phasso.|| ||

Ye hi Ananda akarehi||
yehi lingehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
nama-kayassa pannatti hoti,||
tesu akaresu tesu lingesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati api nu kho rupa-kaye adhivacana-samphasso pannayetha' ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Ye hi Ananda akarehi||
yehi lingehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
rupa-kayassa pannatti hoti,||
tesu akaresu tesu lingesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati, api nu kho nama-kaye patigha-samphasso pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Ye hi Ananda akarehi||
yehi lingehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
nama-kayassa ca||
rupa-kayassa ca||
pannatti hoti,||
tesu akaresu tesu lingesu||
tesu nimittesu||
tesu uddesesu asati,||
api nu kho adhivacana-samphasso va patigha-samphasso va pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Ye hi Ananda akarehi||
yehi lingehi||
yehi nimittehi||
yehi uddesehi||
nama-rupassa pannatti hoti,||
tesu akaresu tesu lingesu||
tesu nimittesu||
tesu uddesesu asati,||
api nu kho phasso pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo phassassa,||
yadidam nama-rupam.|| ||

[21][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Vinnana-paccaya nama-rupan' ti||
iti kho pan'etam [63] vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha vinnana-paccaya nama-rupam.|| ||

Vinnanam va hi Ananda matu kucchim na okkamissatha,||
api nu kho nama-rupam matu kucchismim samuccissatha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Vinnanam va hi Ananda matu kucchim okkamitva vokkamissatha,||
api nu kho nama-rupam itthattaya abhinibbattissatha' ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Vinnanam va hi Ananda daharass'eva sato vocchijjissatha kumarakassa va kumarikaya va,||
api nu kho nama-rupam vuddhim virulhim vepullam apajjissatha ' ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

'Tasmat ih'Ananda es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo nama-rupassa, yadidam vinnanam."|| ||

[22][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Nama-rupa-paccaya vinnanan' ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
tad Ananda imina p'etam pariyayena veditabbam,||
yatha nama-rupa-paccaya vinnanam.|| ||

Vinnanam va hi Ananda nama-rupe patittham na labhi'ssatha,||
api nu kho ayati jati-jara-maranam dukkha-samudaya-sambhavo pannayetha' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda, es'eva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo vinnanassa,||
yadidam nama-rupam."|| ||

"Ettavata kho Ananda jayetha va jiyetha va miyetha va cavetha va upapajjetha va,||
ettavata adhivacana-patho, ettavata nirutti-patho,||
ettavata pannatti-patho,||
ettavata pannavacaram,||
ettavata vattam vattati,||
[64] itthattam pannapanaya,||
yadidam nama-rupam saha vinnanena [annamannam paccayataya vattati].' ti."|| ||

[23][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Kittavata ca Ananda attanam pannapento pannapeti?|| ||

Rupim va hi Ananda parittam attanam pannapento, pannapeti||
'Rupi me paritto atta' ti.|| ||

Rupim va hi Ananda anantam attanam pannapento, pannapeti||
'Rupi me ananto atta' ti.|| ||

'Arupim va hi Ananda parittam attanam pannapento, pannapeti||
'Arupi me paritto atta' ti;||
arupim va hi Ananda anantam attanam pannapento, pannapeti||
'Arupi me ananto atta' ti.|| ||

[24][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Ananda yo so rupim parittam attanam pannapento pannapeti,||
etarahi va so rupim parittam attanam pannapento pannapeti,||
tattha bhavim va so rupim parittam attanam pannapento pannapeti,||
"Atatham va pana santam tathattaya upakappessami" ti||
iti va pan'assa hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda rupim parittattanuditthi anusetiti icc alam vacanaya.|| ||

"Tatr'Ananda yo so rupim anantam attanam pannapento pannapeti,||
etarahi va so rupim anantam attanam pannapento pannapeti,||
tattha bhavim va so rupim anantam attanam pannapento pannapeti,||
"Atatham va pana santam tathattaya upakappessami" ti||
iti va pan'assa hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda rupim anattattanuditthi anusetiti icc alam vacanaya.|| ||

"Tatr'Ananda yo so arupim parittam attanam pannapento pannapeti,||
etarahi va so arupim parittam attanam pannapento pannapeti,||
tattha bhavim va so arupim parittam attanam pannapento pannapeti,||
"Atatham va pana santam tathattaya upakappessami" ti||
iti va pan'assa hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda arupim parittattanuditthi anuseti ti icc alam vacanaya.|| ||

"Tatr'Ananda yo so arupim anantam attanam pannapento pannapeti,||
etarahi va so arupim anantam attanam pannapento pannapeti,||
tattha bhavim va so arupim anantam attanam pannapento pannapeti,||
"Atatham va pana santam tathattaya upakappessami" ti||
iti va [65] pan'assa hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda arupim anattattanuditthi anusetiti icc alam vacanaya.|| ||

Ettavata kho Ananda attanam pannapento pannapeti.|| ||

[25][pts][bodh][than][olds] "Kittavata ca Ananda attanam na pannapento na pannapeti?|| ||

Rupim va hi Ananda parittam attanam na pannapento na pannapeti||
'Rupi me paritto atta' ti;||
rupim va hi Ananda anantam attanam na pannapento na pannapeti||
'Rupi me ananto atta' ti;||
arupim va hi Ananda parittam attanam na pannapento na pannapeti||
'Arupi me paritto atta' ti;||
arupim va hi Ananda anantam attanam na pannapento na pannapeti||
'Arupi me ananto atta' ti.|| ||

[26][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Ananda yo so rupim parittam attanam na pannapento,||
na pannapeti,||
etarahi va so rupim parittam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
tattha bhavim va so rupim parittam attanam na pannapento||
na pannapeti,||
"Atatham va pana santam tathattaya upakappessami' ti||
iti va pan'assa na hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda rupim parittattanuditthi nanusetiti icc alam vacanaya.|| ||

"Tatr'Ananda, yo so rupim anantam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
etarahi va so rupim anantam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
tattha bhavim va so rupim anantam attanam na pannapento||
na pannapeti,||
'Atatham va pana santam tathattaya upakappessami' ti||
iti va pan'assa na hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda rupim anattattanuditthi nanuseti ti icc alam vacanaya.|| ||

"Tatr'Ananda, yo so arupim parittam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
etarahi va so arupim parittam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
tattha bhavim va so arupim parittam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
'Atatham va pana santam tathattaya upakappessami' ti||
iti va pan'assa na hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda arupim parittattanuditthi nanusetiti icc alam vacanaya.|| ||

"Tatr'Ananda, yo so arupim anantam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
etarahi ma so arupim anantam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
tattha bhavim va so arupim anantam attanam||
na pannapento||
na pannapeti,||
'Atatham va pana santam tathattaya upakappessami'ti||
iti va pan'assa [66] na hoti.|| ||

Evam santam kho Ananda,||
arupim anattattanuditthi nanusetiti icc alam vacanaya.|| ||

Ettavata kho Ananda attanam||
na pannapento||
na pannapeti.|| ||

[27][pts][bodh][than][olds] "Kittavata ca Ananda attanam samanupassamano samanupassati?|| ||

Vedanam vahi Ananda attanam samanupassamano samanupassati.|| ||

'Vedana me atta' ti.|| ||

'Na h'eva kho me vedana atta,||
appatisamvedano me atta' ti,||
iti va hi Ananda attanam samanupassamano samanupassati.|| ||

'Na h'eva kho me vedana atta,||
no pi appatisamvedano me atta,||
atta me vedayati vedana-dhammo hi me atta' ti||
iti va hi Ananda,||
attanam samanupassamano samanupassa ti.|| ||

[28][wrrn][pts][bodh][than][olds] Tatr'Ananda, yo so evam aha||
'Vedana, me atta' ti,||
so evam assa vacaniyo||
'Tisso kho ima avuso vedana,||
sukha vedana||
dukkha vedana||
adukkha-m-asukha vedana.|| ||

Imasam tvam tissannam vedananam katamam attato samanupassasi' ti?|| ||

Yasmim Ananda samaye sukham vedanam vedeti,||
n'eva tasmim samaye dukkham vedanam vedeti,||
na adukkha-m-asukham vedanam vedeti,||
sukham yeva tasmim samaye vedanam vedeti.|| ||

Yasmim Ananda, samaye dukkham vedanam vedeti,||
n'eva tasmim samaye sukham vedanam vedeti,||
na adukkha-m-asukham vedanam vedeti,||
dukkham yeva tasmim samaye vedanam vedeti.|| ||

Yasmim Ananda, samaye adukkha-m-asukham vedanam vedeti,||
n'eva tasmim samaye sukham vedanam vedeti,||
na dukkham vedanam vedeti,||
adukkha-m-asukham yeva tasmim samaye vedanam vedeti.|| ||

[29][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Sukha pi kho Ananda,||
vedana||
anicca||
sankhata||
paticca-samuppanna||
khaya-dhamma||
vaya-dhamma||
viraga-dhamma||
nirodha-dhamma.|| ||

Dukkha pi kho Ananda||
vedana||
anicca||
sankhata||
paticca-samuppanna||
khaya-dhamma||
[67] vaya-dhamma||
viraga-dhamma||
nirodha-dhamma.|| ||

Adukkha-m-asukha pi kho Ananda||
vedana||
anicca||
sankhata||
paticca-samuppanna||
khaya-dhamma||
vaya-dhamma||
viraga-dhamma||
nirodha-dhamma.|| ||

Tassa sukham vedanam vediyamanassa||
'Eso me atta' ti hoti,||
tassa yeva sukhaya vedanaya nirodha||
'Vyaga me atta' ti hoti.|| ||

Dukkham vedanam vediyamanassa||
'Eso me atta' ti hoti,||
tassa yeva dukkhaya vedanaya nirodha||
'Vyaga me atta' ti hoti.|| ||

Adukkha-m-asukham vedanam vediyamanassa||
'Eso me atta' ti hoti,||
tassa yeva adukkhamasukhaya vedanaya nirodha||
'Vyaggo me atta' ti hoti.|| ||

Iti so ditthe va dhamme aniccam sukha-dukkham vokinnam uppada-vaya-dhammam attanam samanupassamano samanupassati yo so evam aha||
'Vedana me atta' ti.|| ||

Tasmat ih'Ananda, etena p'etam nakkhamati||
'Vedana me atta' ti samanupassitum.|| ||

[30][wrrn][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Ananda, yo so evam aha||
'Na h'eva kho me vedana atta,||
appatisamvedano me atta' ti,||
so evam assa vacaniyo||
'Yattha pan'avuso sabbaso vedayitam n'atthi,||
api nu kho tattha "Asmii" ti iya' ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda, etena p'etam nakkhamati||
'Na h'eva kho me vedana atta,||
appatisamvedano me atta' ti samanupassitum.|| ||

[31][wrrn][pts][bodh][than][olds] Tatr'Ananda, yo so evam aha||
'Na h'eva kho me vedana atta,||
no pi appatisamvedano me atta,||
atta me vedeti,||
vedana-dhammo hi me atta' ti,||
so evam assa vacaniyo:||
'Vedana ca hi avuso sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyyum,||
sabbaso vedanaya asati vedana-nirodha api nu kho tattha||
"Ayam aham asmi" ti iya' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tasmat ih'Ananda, etena p'etam nakkhamati||
'Na h'eva [68] kho me vedana atta,||
no pi appatisamvedano atta,||
atta me vedayati,||
vedana-dhammo hi me atta' ti samanupassitum."|| ||

[32][wrrn][pts][bodh][than][olds] "'Yato kho Ananda, bhikkhu n'eva vedanam attanam samanupassati,||
no pi appatisamvedanam attanam samanupassati,||
no pi 'Atta me vedayati,||
vedana-dhammo hi me atta' ti samanupassati,||
so evam asamanupassanto na kinci loke upadiyati,||
anupadiyam na paritassati,||
aparitassam paccattam yeva parinibkhayati.|| ||

"Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam,||
itthattaya' ti pajanati.|| ||

"Evam vimutta-cittam kho Ananda, bhikkhum yo evam vadeyya||
'Hoti Tathagato param marana' ti,||
iti sa ditthi tad akallam.|| ||

'Na hoti Tathagato param marana' ti,||
iti sa ditthi tad akallam.|| ||

'Hoti ca na ca hoti Tathagato param marana' ti,||
iti sa ditthi tad akallam.|| ||

'N'eva hoti na na hoti Tathagato param marana' ti,||
iti sa ditthi tad akallam.|| ||

Tam kissa hetu? Yavata'Ananda adhivacanam,||
yavata adhivacana-patho,||
yavata nirutti yavata nirutti-patho,||
yavata pannatti,||
yavata pannatti-patho,||
yavata panna yavata pannavacaram,||
yavata vattam yavata vattati tad abhinna vimutto bhikkhu tad abhinna vimutto bhikkhu na janati na passati||
iti sa ditthi tad akallam.|| ||

[33][pts][bodh][than][olds] "Satta kho ima Ananda,||
vinnana-thitiyo,||
dve ayatanani.|| ||

Katama satta?|| ||

Sant'Ananda satta nanatta-kaya [69] nanatta-sannino seyyatha pi manussa ekacce ca deva ekacce ca vinipatika.|| ||

Ayam pathama vinnana-thiti.|| ||

"Sant'Ananda, satta nanatta-kaya ekatta-sannino seyyatha pi deva Brahma-kayika pathamabhinibbatta.|| ||

Ayam dutiya vinnana-thiti.|| ||

Sant'Ananda, satta ekatta-kaya nanatta-sannino seyyatha pi deva Subhakinha.|| ||

Ayam catuttha vinnana-thiti.|| ||

"Sant'Ananda, satta sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam atthangama||
nanatta-sannanam amanasi-kara||
'Ananto akaso' ti||
Akasanancayatanupaga.|| ||

Ayam pancami vinnana-thiti.|| ||

"Sant'Ananda, satta sabbaso Akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
Vinnanancayatanupaga.|| ||

Ayam chattha vinnana-thiti.|| ||

"Sant'Ananda, satta sabbaso Vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
Akincannayatanupaga.|| ||

Ayam sattami vinnana-thiti.|| ||

Asannasattayatanam, n'evasanna-nasannayatanam eva dutiyam.|| ||

[34][pts][bodh][than][olds] "Tatr'Ananda, yayam pathama vinnana-thiti nanatta-kaya nanatta-sannino seyyatha pi manussa||
ekacce ca deva||
ekacce ca vinipatika.|| ||

Yo nu kho Ananda,||
tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu kho tena tad abhinanditun" ti?|| ||

[70] "No h'etam bhante."|| ||

"Tatr'Ananda, yayam dutiya vinnana-thiti nanattakaya ekattasannino seyyatha pi deva Brahmakayika pathamabhinibbatta.|| ||

Yo nu kho Ananda,||
tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Ananda, yayam tatiya vinnana-thiti ekattakaya nanattasannino seyyatha pi deva Abhassara.|| ||

Yo nu kho Ananda,||
tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Ananda, yayam catuttha vinnana-thiti ekattakaya ekattasannino seyyatha pi deva Subhakinna.|| ||

Yo nu kho Ananda,||
tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Ananda, yayam pancama vinnana-thiti sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama nanattasannanam amanasi-kara||
'ananto akaso'ti||
Akasanancayatanupaga.|| ||

Yo nu kho Ananda,||
tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Ananda, yayam chattha vinnana-thiti sabbaso Akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnana'nti Vinnanancayatanupaga, yo nu kho Ananda, tan ca pajanati, tassa ca samudayam pajanati, tassa ca atthangamam pajanati, tassa ca assadam pajanati, tassa ca adinavam pajanati, tassa ca nissaranam pajanati, kallam nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"Tatr'Ananda, yayam sattama vinnana-thiti sabbaso Vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
Akincannayatanupaga.|| ||

Yo nu kho Ananda, tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tatr'Ananda, yam idam Asanna-sattayatanam.|| ||

Yo nu kho Ananda, tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tatr'Ananda, yam idam n'evasanna-nasannayatanam.|| ||

Yo nu kho Ananda, tan ca pajanati,||
tassa ca samudayam pajanati,||
tassa ca atthangamam pajanati,||
tassa ca assadam pajanati,||
tassa ca adinavam pajanati,||
tassa ca nissaranam pajanati,||
kallam nu kho tena tad abhinanditun' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Yato kho Ananda, bhikkhu imasan ca||
sattannam vinnana-thitinam imesan ca||
dvinnam ayatananam samudayan ca||
atthangaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva anupada vimutto hoti,||
ayam vuccati Ananda, bhikkhu panna-vimutto.|| ||

[35][pts][bodh][than][olds] "Attha kho ime Ananda vimokkha.|| ||

Katame attha?|| ||

Rupi rupani passati.|| ||

Ayam pathamo vimokkho.|| ||

Ajjhattam arupa-sanni bahiddha rupani passati.|| ||

Ayam dutiyo vimokkho.|| ||

[71] Subhan't'eva adhimutto hoti.|| ||

Ayam tatiyo vimokkho.|| ||

Sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama nanatta-sannanam amanasi-kara||
'Ananto akaso' ti||
Akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam catuttho vimokkho.|| ||

Sabbaso Akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
Vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pancamo vimokkho.|| ||

Sabbaso Vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti Akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam chattho vimokkho,|| ||

Sabbaso Akincannayatanam samatikkamma n'evasanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam sattamo vimokkho.|| ||

Sabbaso n'evasanna-nasannayatanam samatikkamma sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati.|| ||

Ayam atthamo vimokkho.|| ||

Ime kho Ananda, attha vimokkha.|| ||

[36][pts][bodh][than][olds] "Yato kho Ananda,||
bhikkhu ime attha vimokkhe anulomam pi samapajjati,||
patilomam pi samapajjati,||
anuloma-patilomam pi samapajjati,||
yatth'icchakam yad'icchakam yavad'icchakam samapajjati pi||
vutthati pi,||
asavanan ca khaya anasavam ceto-vimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,||
ayam vuccat Ananda, bhikkhu ubhato-bhaga-vimutto,||
imaya ca Ananda ubhato-bhaga-vimuttiya anna ubhato-bhaga-vimutti uttaritara va panitatara va n'atthi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Anando Bhagavato bhasitam abhinandi ti.|| ||

Mahanidanasuttam nitthitam dutiyam.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement