Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 21

Sakkapanha Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts][than] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava magadhesu viharati,||
pacinato Rajagahassa ambasanda nama brahmanagamo,||
tassuttarato vediyake pabbate indasalaguhayam.|| ||

Tena kho pana samayena sakkassa devanamindassa ussukkam udapadi Bhagavantam dassanaya.|| ||

Atha kho sakkassa devanamindassa etad ahosi: kaham nu kho Bhagava etarahi viharati aham Samma-sambuddhoti.|| ||

Addasa kho Sakko devanam indo Bhagavantam magadhesu viharantam,||
pacinato Rajagahassa ambasanda nama brahmanagamo,||
tassuttarato vediyake pabbate indasalaguhayam.|| ||

Disvana deve Tavatimse amantesi: ayam marisa Bhagava magadhesu viharati pacinato Rajagahassa ambasanda nama brahmanagamo tassuttarato vediyake pabbate indasalaguhayam.|| ||

Yadi pana marisa mayam tam Bhagavantam dassanaya upasankameyyama arahantam sammasamBuddhanti.|| ||

Evam bhaddantavati kho deva Tavatimsa sakkassa devanamindassa paccassosum.

2. Atha kho Sakko devanam indo pancasikham gandhabbadevaputtam1 amantesi: [264] ayamtana pancasikha Bhagava magadhesu viharati,||
pacinato Rajagahassa ambasanda nama brahmanagamo,||
tassuttarato vediyake pabbate indasalaguhayam.|| ||

Yadi pana tata pancasikha mayam tam Bhagavantam dassanaya upasankameyyama arahantam sammasamBuddhanti".|| ||

"Evam bhaddantava'ti kho pancasikho gandhabbadevaputto sakkassa devanamindassa patissutva beluvapandum vinam adaya sakkassa devanamindassa anucariyam upagami.|| ||

Atha kho Sakko devanam indo devehi tavatisehi parivuto pancasikhena gandhabbadevaputtena purakkhato.|| ||

seyyatha pi nama balava puriso saminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham saminjeyya,||
evam eva devesu Tavatimsesu antarahito magadhesu pacinato Rajagahassa.|| ||

Ambasanda nama brahmanagamo,||
tassuttarato vediyake pabbate paccutthasi.

3. Tena kho pana samayena vediyako pabbato atiriva obhasajato hoti ambasanda ca brahmanagamo,||
yatha tam devanam devanubhavena.|| ||

Apissudam parito gamesu manussa evam ahamsu: adittassu namajja vediyako pabbato jhayatissu1 namajja vediyako pabbato,||
jalatissu namajja vediyako pabbato,||
kim su namajja vediyako pabbato atiriva obhasajato ambasanda ca brahmanagamo" ti.samvigga lomahatthajata ahesum.|| ||

Atha kho Sakko devanam indo pancasikham gandhabbadevaputtam amantesi: [265] durupasankama kho tata pancasikha tathagata madisena,||
jhayi jhanarata,||
tadantarapatisallina.|| ||

Yadi pana tvam tata pancasikha Bhagavantam pathamam pasadeyyasi,||
taya tata pathamam pasaditam paccha mayam tam Bhagavantam dassanaya upasankameyyama arahantam sammasamBuddhanti." "Evam bhaddantava" ti.kho pancasikho gandhabbadevaputto sakkassa devanamindassa patissutva beluvapanduvinam4 adaya yena indasalaguha ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ettavata me Bhagava n'eva atidure bhavissati na accasanena saddanca me sossati'ti eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho pancasikho gandhabbadeva putto beluvapanduvinam assavesi.|| ||

Ima ca gatha abhasi buddhupasamhita dhammupasamhita sanghupasamhita arahantupasamhita kamupasamhita:

4. Vande te pitaram bhadde timbarum suriyavaccase,

Yena jata'si kalyani Anandajanani mama.

Vato'va sedatam5 kanto paniyam'ca pipasato,

Angirasi piyame'si dhammo arahatamiva.

[266] aturasseva bhesajjam bhojanam'va jighacchato,

Parinibbapaya mam bhadde jalannamiva carina.

Sitodakam1 pokkharanim yuttam2 kinjakkharenuna,

Nago ghammabhitatto'va ogahe te thanudaram.

Accankusoca nago'va jitamme tuttatomaram,

Karanam nappajanami sammatto lakkhanuruya.

Tayi gedhitacitto'smi cittam viparinamitam,

Patigantum na Sakkomi vankaghasto'va ambujo.

Vamuru saja mam bhadde saja mam mandalocane,

Palissaja mam kalyani etamme abhipatthitam.

Appako vata me santo kamo vellitakesiya,

Anekabhavo samapadi arahante'va dakkhina.

Yamme atthi katam punnam arahankesu tadisu,||
tamme sabbangakalyani taya saddhim vipaccitam.

[267] yamme atthi katam punnam asmim pathavimandale,

Tamme sabbangakalyani taya saddhim vipaccatam.

Sakyaputto'va jhanena ekodi nipako sato,

Amatam muni jigimsano tamaham suriyavaccase.

Yatha pi muni nandeyya patva sambodhimuttamam.

Evam nandeyyam kalyani missibhavangato taya.

Sakko ce me varam dajja Tavatimsanamissaro,||
[a]

Taham bhadde vareyyahe evam kamo da'ho mama.

Salam'ca na ciram phullam pitaram te su medhase,

Vandamano namassa'mi yassasetadisi paja ti.

5. Evam vutte Bhagava pancasikham gandhabbadevaputtam etad avoca: 'samsandati kho te pancasikha tantissaro gitassarena gitassaro ca tantissarena.|| ||

Na ca pana te pancasikha tantissaro gitassaram ativattati.|| ||

Gitassaro ca tantissaram.|| ||

Kada samyu'ha pana te pancasikha ima gatha buddhupasamhita dhammupasamhita,||
sanghupasamhita arahantupasamhita kamupapasamhita'ti.

Ekamidaham bhante samayam Bhagava uruvelayam viharati najja neranjaraya tire ajapalanigrodhamule [268] pathamabhisambuddho.|| ||

Tena kho panaham bhante samayena bhaddanama suriyavaccasa timbaruno gandhabbaranno dhita tambhikankhami,||
sa kho pana bhante bhagini parakamini hoti.|| ||

Sikhandi nama matalissa sangahakassa putto tamabhikankhati.|| ||

Yato kho aham bhante tam bhaginim nalattham kenaci parayayena,||
athaham beluvapanduvinam adaya yena timbaruno gandhabbaranno nivesanam ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva beluvapanduvinam assavesim,||
ima ca gathayo abhasim buddhupasamhita dhammupasamhita sanghupasamhita arahantupasamhita kamupasamhita.

Vande te pitaram bhadde timbarum suriyavaccase,||
yena jatasi kalyani Ananda janani mama.|| ||

Vato'va sedatam kanto paniyam'ca pipasato,

Angirasi piyame'si dhammo arahatamica.

Aturasseva bhesajjam bhojanam'va jighacchato,

Parinibbapaya mam bhadde jalannamiva carina.

Sitodakam pokkharanim yuttam kinjakkharenuna,

Nago ghammabhitatto'va ogahe te thanudaram.

Accankusoca nago'va jitamme tuttatomaram,

Karanam nappajanami sammatto lakkhanuruya.

Tayi gedhitacitto'smi cittam viparinamitam,

Patigantum na Sakkomi vankaghasto'va ambujo.

Vamuru saja mam bhadde saja mam mandalocane,

Palissaja mam kalyani etamme abhipatthitam.

Appako vata me santo kamo vellitakesiya,

Anekabhavo samapadi arahante'va dakkhina.

Yamme atthi katam punnam arahantesu tadisu,||
tamme sabbangakalyani taya saddhim vipaccatam

Yamme atthi katam punnam asmim pathavimandale,

Tamme sabbangakalyani taya saddhim vipaccatam.

Sakyaputto'va jhanena ekodi nipako sato,

Amatam muni jigimsano tamaham suriyavaccase.

Yatha pi muni nandeyya patva sambodhimuttamam.

Evam nandeyyam kalyani missibhavangato taya.

Sakko ce me varam dajja Tavatimsanamissaro,||
[a]

Taham bhadde vareyyahe evam kamo da'ho mama.

Salam'ca na ciram phullam pitaram te su medhase,

Vandamano namassa'mi yassasetadisi paja ti.

6. Evam vutte bhante bhadda suriyavaccasa mam etad avoca: na kho me marisa so Bhagava sammukha dittho.|| ||

Api ca suto yeva me so Bhagava devanam Tavatimsanam sudhammayam sabhayam upanaccantiya,||
yato kho tvam marisa tam Bhagavantam kittesi hotu no ajja samagamoti.|| ||

[PTS Page 269 '@]sa yeva no bhante tassa bhaginiya saddhim samagamo ahosi,||
na ca dani tato paccha" ti.

Atha kho sakkassa devanamindassa etad ahosi: patisammodati kho pancasikho gandhabbadevaputto Bhagavata,||
Bhagava ca pancasikhena" ti.

7. Atha kho Sakko devanam indo pancasikham gandhabbadevaputtam amantesi: abhivadehi mettham tata pancasikha Bhagavantam: Sakko bhante devanam indo samacco saparijano Bhagavato pade sirasa vandati'ti.

'Evam bhaddantava'ti kho pancasikho gandhabbadevaputto sakkassa devanamindassa patissutva Bhagavantam abhivadesi: 'Sakko bhante devanam indo samacco saparijano Bhagavato pade sirasa vandati'ti.

'Evam sukhi hotu pancasikha Sakko devanam indo samacco saparijano,||
sukhakama hi deva manussa asura naga Gandhabba,||
ye canne santi puthukaya'ti.

Evan ca pana tathagata evarupe mahesakkhe yakkhe abhivadanti.

8. Abhivadito Sakko devanam indo Bhagavata indasalaguham pavisitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Deva pi Tavatimsa indasalaguham pavisitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Pancasikhopi gandhabbadevaputto indasalaguham pavisitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.

Tena kho pana samayena indasalaguha visama santi sama samapadi,||
sambadha santi urundasamapadi.|| ||

Andhakaro guhayam antaradhayi,||
aloko udapadi yatha tam [270] devanam devanubhavena.

Atha kho Bhagava sakkam devanamindam etad avoca: 'acchariyam idam ayasmato kosiyassa abbhutamidam ayasmato [C1] kosiyassa tava bahukiccassa bahukaraniyassa yad idam idham gamananti.'

Cirappatikaham bhante Bhagavantam dassanaya upasankamitukamo.|| ||

Api ca devanam Tavatimsanam kehici kehici kiccakaraniyehi byavato evaham nasakkhim Bhagavantam dassanaya upasankamitum.|| ||

Ekam idam bhante samayam Bhagava Savatthiyam viharati sa'alagarake.|| ||

Atha khvaham bhante Savatthim agamasim Bhagavantam dassanaya.|| ||

Tena kho pana bhante samayena Bhagava annatarena samadhina nisinno hoti.

Bhunjati nama vessavanassa maharajassa paricarika Bhagavantam paccupatthita hoti panjalika namassamana athakhvaham bhante bhunjatim etad avocam: "abhivadehi me tvam bhagini Bhagavantam,||
Sakko bhante devanam indo samacco saparijano Bhagavato pade sirasa vandati" ti.|| ||

Evam vutte bhante sa bhunjati mam etad avoca: 'akalo kho marisa Bhagavantam dassanaya,||
patisallino Bhagava'ti.|| ||

[271] "tena hi bhagini yada Bhagava tamha samadhimha vutthito hoti atha mama vacanena Bhagavantam abhivadehi.|| ||

Sakko bhante devanam indo samacco saparijano Bhagavato pade sirasa vandati" ti.

"Kacci me sa bhante bhagani Bhagavantam abhivadesi,||
sarati Bhagava tassa bhaginiya vacananti?" "Abhivadesi mam sa devanaminda bhagini,||
saramaham tassa bhaginiya vacanam.|| ||

Api caham ayasmato ca nemisaddena tamha samadhimha vutthito" ti.

"Ye te bhante deva amhehi pathamataram Tavatimsakayam upapanna,||
tesam me sammukha sutam sammukha patiggahitam: "yada tathagata loke uppajjanti arahanto Samma-sambuddha,||
dibba kaya paripuranti hayanti asurakaya'ti.|| ||

Tam me idam bhante sakkhidittham yato Tathagato loke uppanno araham samma sambuddho,||
dibba kaya paripuranti,||
hayanti asurakaya ti.|| ||

Idh'eva bhante Kapilavatthusmim gopika nama Sakyadhita ahosi Buddhe pasanna dhamme pasanna sanghe pasanna silesu paripurakarini.|| ||

Ya itthittam virajetva purisattam bhavetva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna devanam Tavatimsanam sahabyatam amhakam puttattam ajjhupagata.|| ||

Tatrapi nam evam jananti 'gopako devaputto gopako devaputto'ti.

9. Anne pi bhante tayo bhikkhu Bhagavati brahmacariyam caritva hinam gandhabbakayam upapanna.|| ||

Te pancahi kama-gunehi samappita samangibhuta paricarayamana amhakam upatthanamagacchanti amhakam paricariyam.|| ||

Te amhakam upatthanamagate amhakam paricariyam gopako nama devaputto [272] paticodesi: "kutomukha nama tumhe marisa tassa Bhagavato dhammam assuttha aham hi nama itthika samana Buddhe pasanna dhamme pasanana sanghe pasanna silesu paripurakarini itthittam virajetva purisattam bhavetva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna devanam Tavatimsanam sahabyata.|| ||

Sakkassa devanamindassa puttattam ajjhupagata.

Idhapi mam evam jananti gopako devaputto gopako devaputtoti.|| ||

Tumhe pana marisa Bhagavati brahmacariyam caritva hinam gandhabbakayam upapanna duddittharupam vata bho addasama ye mayam addasama sahadhammike hinam gandhabbakayam upapanne'ti".|| ||

Tesam bhante gopakena devaputtena paticoditanam dve deva ditthe va dhamme satim patilabhimsu kayam brahmapurohitam,||
eko pana devo kame ajjhavasi.

10. "Upasika cakkhumato ahosim namampi mayham ahu gopika ti,

Buddhe ca dhamme abhippasanna sanghancupatthasim pasannacitta.

Tass'eva Buddhassa sudhammataya sakkassa puttomhi mahanubhavo,

Mahajutiko tidivupapanto jananti mam idhapi gopako ti.

Athaddasam bhikkhavo ditthapubbe gandhabbakayupagate' vahine.|| ||

Imehi te Gotamasavaka se ye ca mayam pubbe manussabhuta.

Annena panena upatthahimha padupasamgayha sake nivesane,

[273] kutomukha nama ime bhavanto Buddhassa dhammani patiggahesum.

Paccattam veditabbo hi dhammo sudesito cakkhumatanubuddho,

Aham hi tumheva upasamano sutva ariyanam subhasitani.

Sakkassa putto'mhi mahanubhavo mahajutiko tidivupapanno,

Tumhe pana setthamupasamana anuttaram brahmacariyam caritva.

Hinam kayam upapanna bhavanto ananuloma bhavatopapatti,

Duddittharupam vata addasama sahadhammike hinakayupapanne.

Gandhabbakayupagata bhavanto devanamagacchatha paricariyam,

Agare vasako mayham imam passa visesatam.

Iti hutva svajja puma'mhi devo dibbehi kamehi samangi-bhuto,

Te codita Gotamasavakena samvegamapadum samecca gopakam,

"Handa byayamama viyayamama ma no mayam parapessa ahumha,||
"

[274] tesam duve viriyam arabhimsu anussaram Gotamasasanani,

Idhe va cittani virajayitva kamesu adinavamaddasamsu,

Te kamasamyojanabandhanani papimayogani duraccayani

Nagoca sandanagunani chetva deve Tavatimse atikkamimsu,||
sainda deva sapajapatika sabbe sudhammaya sabhayupavittha-

Te samnisinnanam atikkamimsu vira viraga virajam karonta,

Te disva samvegamakasi vasavo devabhibhu devaganassa majjhe.

Ime hi te hinakayupapanna deveTavatimse atikkamanti,

Samvegajatassa vaco nisamma so gopako vasavamajjhabhasi.

"Buddho janindatthi manussaloke kamabhibhu Sakyamuniti nayati,

Tassete putta satiya vihina codita maya te satimajjhalatthum.

[275] tinnam tesam vasinettha eko gandhabbakayupagato 'vahino

Dve c'eva sambodhipathanusarino devepi hi'enti samahitatta.

Etadisi dhammappakasanettha na tathe kim kankhati koci savako,

Nitthinnaogham vicikicchajinnam Buddham namassama jinam janindam.

Yante dhammam idhannaya visesam ajjhagamsu te,

Kayam brahmapurohitam duve tesam visesagu.

Tassa Dhammassa pattiya agatamhasi marisa,

Katavakasa Bhagavata panham pucchemu marisati.

11. Atha kho Bhagavato etad ahosi: digha-rattam visuddho kho ayam Sakko yam kinci mam panham pucchi'ssati.|| ||

Sabbam tam atthasamhitam yeva pucchi'ssati,||
no anatthasamhitam.|| ||

Yam cassaham puttho byakarissami.|| ||

Tam khippameva ajanissati" ti.|| ||

Atha kho Bhagava sakkam devanamindam gathaya ajjhabhasi:

"Puccha vasava mam panham yam kinci manasicchasi,

Tassa tass'eva panhassa aham antam karomi te" ti.

Pathamabhanavaram nitthitam

12. [276] katavakaso Sakko devanam indo Bhagavata imam Bhagavantam pathamam panham apucchi: kimsannojana nu kho marisa deva manussa asura naga Gandhabba ye canne santi puthukaya te 'avera adanda asapatta abyapajja1 viharemu averino'ti iti ce n'esam hoti.|| ||

Atha ca pana savera sadanda sasapatta sabyapajja viharanti saverino" ti.ittham Sakko devanam indo Bhagavantam panham apucchi.

Tassa Bhagava panham puttho byakasi:

"Issamacchariyasannojana kho devanaminda deva manussa asura naga Gandhabba,||
ye canne santi puthukaya,||
te 'avera adanda asapatta abyapajja viharemu averino'ti iti ce n'esam hoti.|| ||

Atha ca pana savera sadanda sasapatta sabyapajja viharanti saverino ti.|| ||

Ittham Bhagava sakkassa devanamindassa panham puttho byakasi.|| ||

Attamano Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinandi anumodi: evam etam Bhagava,||
evam etam sugata,||
tinna me'ttha kankha vigata kathamkatha Bhagavato panhassa veyyakaranam sutva" ti.

13. Iti ha Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam [277] abhinanditva anumoditva Bhagavantam uttarim panhamapucchi:

"Issamacchariyam pana marisa kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam,||
kismim sati issamacchariyam hoti,||
kismim asati issamacchariyam na hoti?"Ti.

Issamacchariyam kho devanaminda piyappiyasidanam piyappiyasamudayam piyappiyajatikam piyappiyapabhayam,||
piyappiye sati issamacchariyam hoti.|| ||

Piyappiye asati issamacchariyam na hoti" ti.

14. "Piyappiyam kho pana marisa kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam.|| ||

Kismim sati piyappiyam hoti,||
kismi asati piyappiyam na hoti" ti.

"Piyappiyam kho devanaminda chandanidanam chandasamudayam chandajatikam chandappabhavam chande sati piyappiyam hoti,||
chande' asati piyappiyam na hoti" ti.

15. "Chando kho pana marisa kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo,||
kismim sati chando hoti kismim asati chando na hoti'ti.

Chando kho devanaminda vitakkanidano vitakkasamudayo vitakkajatiko vitakkapabhavo.|| ||

Vitakke sati chande hoti,||
vitakke asati chando na hoti" ti.

16. Vitakko kho pana marisa kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo kismim sati vitakko hoti,||
kismim asati vitakko na hoti'ti.

Vitakko kho devanaminda papancasannasankhanidano papancasannasankhasamudayo papancasannasankhajatiko papancasannasankhapabhavo,||
papancasannasankhaya sati vitakko hoti,||
papancasannasankhaya asati vitakko na hoti" ti.

17. Katham patipanno pana marisa bhikkhu papancasannasankhanirodhasaruppagaminipatipadam patipanno hoti'ti.

[278] somanassampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi.|| ||

Domanassampaham devanaminda duvidhena vadami.|| ||

Sevitabbampi asevitabbampi,||
upekkhampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi.

Somanassampaham devanaminda duvidhena vadami.|| ||

Sevitabbampi asevitabbampi iti kho pan'etam vuttam kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Tattha yam janna somanassam 'imam kho me somanassam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti'ti.|| ||

Evarupam somanassam na sevitabbam.|| ||

Tattha yam janna somanassam 'imam kho me somanassam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti evarupam somanassam sevitabbam.|| ||

Tattha yance savitakkam savicaram yance avitakkam avicaram ye avitakkaavicare te panitatare.|| ||

Somanassampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti.|| ||

Iti yan tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Domanassampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti iti kho pan'etam vutkam kinc'etam paticcavuttam.|| ||

Tattha yam janna domanassam 'imam kho me domanassam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti'ti,||
evarupam domanassam na sevitabbam.|| ||

Tattha yam janna domanasasam 'imam kho me domanassam sevato akusala dhamma parihayanni kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupam domanassam sevitabbam.|| ||

Tattha yance savitakkam savicaram yance avitakkam avicaram ye avitakkaavicare te panitatare.|| ||

Domanassampaham devanaminda duvidhena vadami [279] sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Iti yan tam vuttam idame tam paticcavuttam.

Upekkhampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Tinc'etam paticca vuttam tattha yam jannaupekkham imam kho me upekkham sevato akusala dhamma abhivaddhanti.|| ||

Kusala dhamma parihayanti ti evarupa upekkha na sevitabba.|| ||

Tattha yam janna upekkha imam kho me upekkham sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti evarupa upekkha sevitabba.|| ||

Tattha yance savitakkam savicaram yance avitakkam avicaram ye avitakkaavicare te panitatare.|| ||

Upekkhampaham devanaminda duvidhena vadami.|| ||

Sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Iti yntam vuttam idame tam paticca vuttam.

Evam patipanno kho devanaminda bhikkhu papancasannasankhanirodhasaruppagaminipatipadam patipanno hoti ti.|| ||

Ittham Bhagava sakkassa devanamindassa panham puttho byakasi.|| ||

Attamano Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinandi anumodi.|| ||

evam etam"Bhagava evam etam sugata tinna me'ttha kankha vigata kathamkatha Bhagavato panhaveyyakaranam sutva" ti.

18. Iti ha Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva Bhagavantam uttarim panham apucchi: "katham patipanno pana marisa bhikkhu patimokkhasamvaraya patipanno hoti" ti?

Kayasamacarampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti.|| ||

Vacisamacarampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti.|| ||

Pariyesanampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

[280] kayasamacarampaham devanaminda duvidhena vadami.|| ||

Sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Tattha yam janna kayasamacaram imam kho me kayasamacaram sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupo kayasamacaro na sevitabbo.|| ||

Tattha yam janna kayasamacaram imam kho me kayasamacaram sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupo kayasamacaro sevitabbo.|| ||

Kayasamacarampaham devanaminda duvidhena vadami.|| ||

Sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Iti yan tam vuttam,||
idame tam paticca vuttam,

Vacisamacarampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Tattha yam janna vacisamacaram imam kho me vacisamacaram sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupo vacisamacaro na sevitabbo.|| ||

Tattha yam janna vacisamacaram imam kho me vacisamacaram sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupo vacisamacaro sevitabbo.|| ||

Vacisamacarampaham devanaminda duvidhena vadami.|| ||

Sevitabbampi asevitabbampiti iti yan tam vuttam idame tam paticca vuttam.

Pariyesanampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Tattha yam janna pariyesanam imam kho me pariyesanam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupa pariyesana na sevitabba.|| ||

Tattha yam janna pariyesanam imam kho me pariyesanam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupa pariyesana sevitabba.|| ||

Pariyesanampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti iti yan tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

[281] evam patipanno kho devanaminda bhikkhu patimokkhasamvaraya patipanno hoti ti.

Ittham Bhagava sakkassa devanamindassa panham puttho byakasi attamano Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinandi anumodi: "evam etam Bhagava evam etam sugata.|| ||

Tinna me'ttha kankha vigata kathamkatha Bhagavato panhaveyyakaranam sutva" ti.

19. Iti ha Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva Bhagavantam uttarim panham apucchi: "katham patipanno pana marisa bhikkhu indriyasamvaraya patipanno hoti?"Ti.

"Cakkhuvinneyyam rupampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti.|| ||

Sotavinneyyam saddampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti.|| ||

Ghanavinneyyam gandhampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Jivhavinneyyam rasampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Kayavinneyyam photthabbampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi ti.|| ||

Manovinneyyam dhammampaham devanaminda duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampi'ti.

Evam vutte Sakko devanam indo Bhagavantam etad avoca: imassa kho aham bhante Bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajanami.|| ||

Yatharupam bhante catkhuvinneyyam rupam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupam cakkhuvinneyyam rupam na sevitabbam,||
yatharupanca kho bhante cakkhuvinneyyam rupam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupam cakkhuvinneyyam rupam [282] sevitabbam.|| ||

Yatharupanca kho bhante sotavinneyyam saddam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupam sotavinneyyam saddam na sevitabbam,||
yatharupanca kho bhante sotavinneyyam saddam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupam sotavinneyyam saddam sevitabbam.|| ||

Yatharupanca kho bhante ghanavinneyyam gandham sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupam ghanavinneyyam gandham na sevitabbam,||
yatharupanca kho bhante ghanavinneyyam gandham sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti,||
evarupam ghanavinneyyam gandham sevitabbam.|| ||

Yatharupanca kho bhante jivhavinneyyam rasam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupam jivhavinneyyam rasam na sevitabbam,||
yatharupanca kho bhante jivhavinneyyam rasam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti evarupam jivhavinneyyam rasam sevitabbam.|| ||

Yatharupanca kho bhante kayavinneyyam photthabbam sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti,||
evarupam kayavinneyyam photthabbam na sevitabbam,||
yatharupanca kho bhante kayavinneyyam photthabbam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti evarupam kayavinneyyam photthabbam sevitabbam.|| ||

Yatharupanca kho bhante manovinneyyam dhamma sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti ti evarupo manovinneyyo dhammo na sevitabbo.|| ||

Yatharupanca kho bhante manovinneyyam dhammam sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti'ti evarupo manovinneyyo dhammo sevitabbo.|| ||

Imassa kho me bhante Bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajanato tinnam me'ttha kankha vigata kathamkatha Bhagavato panhaveyyakaranam sutva" ti.

20. Iti ha sakka devanam indo Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva Bhagavantam uttarim panham apucchi: "sabbe va nu kho marisa samana-brahmana ekantavada ekantasila ekantachanda ekantaajjhosana" ti.

"Na kho devanaminda sabbe samana-brahmana ekantavada ekantasila ekantachanda ekantaajjhosana" ti.

"Kasma pana marisa na sabbe samana-brahmana ekantavada ekantasila ekantachanda ekantaajjhosana?"Ti.

"Anekadhatunanadhatu kho devanaminda loko.|| ||

Tasmim anekadhatunanadhatusmim loke yam yadeva satta dhatum abhinivisanti tam tad eva thamasa paramassa abhinivissa voharanti 'idam eva saccam mogham annan ti.|| ||

' Tasma na sabbe samana-brahmana ekantavada ekantasila ekantachanda ekantaajjhosana" ti.

"Sabbe va nu kho marisa samana-brahmana [283] accantanittha accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosana?"Ti.

"Na kho devanaminda sabbe samana-brahmana accantanittha accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosana" ti.

"Kasma pana marisa na sabbe samana-brahmana accantanittha accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosana" ti.

"Ye kho devanaminda bhikkhu tanhasankhayavimutta te accantanittha accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosana.|| ||

Tasma na sabbe samana-brahmana accantanittha accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosana" ti.

Ittham Bhagava sakkassa devanamindassa panham puttho byakasi.|| ||

Attamano Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinandi anumodi.|| ||

Eva me tam Bhagava evam etam sugata tinna me'ttha kankha vigata katham katha Bhagavato panhaveyyakaranam sutva" ti.

21. Iti ha Sakko devanam indo Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva Bhagavantam etad avoca: eja bhante rogo eja gando eja sallam eja imam purisam parikaddhati tassa tass'eva bhavassa abhinibbattiya.|| ||

Tasma ayam puriso uccavacamapajjati.|| ||

Yesvaham bhante panhanam ito bahiddha annesu samanabrahmanesu okasakammampi nalattham.|| ||

Te me Bhagavata byakata digharattanusayitan ca pana me vicikiccha-kathamkathasallam,||
tan ca Bhagavata abbu'hanti.

22. [284] abhijanasi.|| ||

No tvam devanaminda ime panhe anne samanabrahmane pucchita" ti.

"Abhijanamaham bhante ime panhe anne samanabrahmane pucchita" ti.

"Yathakatham pana te devanaminda byakamsu,||
sace te agaru bhasassu" ti.

"Na kho me bhante garu yatth'assa Bhagava nisinno Bhagavantarupo va" ti.

"Tena hi devanaminda bhasassu" ti.

"Ye svaham bhante mannami samana-brahmana arannaka panta senasana'ti.|| ||

Tyaham upasankamitva.|| ||

Ime panhe pucchami.|| ||

Te maya puttha na sampayanti,||
asampayanta mamam yeva patipucchan' ti.ko namo ayasma?'Ti.|| ||

Tesaham puttho byakaromi: "aham kho marisa,||
Sakko devanam indo'ti.|| ||

Te mamam yeva uttarim patipucchanti 'kim panayasma devanaminda kammam katva imam thanam patto'ti.|| ||

Tesaham yathasutam yathapariyattam dhammam desemi.|| ||

Te tavataken'eva attamana honti 'Sakko ca no devanam indo dittho yan ca no apucchimha tan ca no byakasi'ti.|| ||

Te annadatthu mama yeva savaka sampajjanti,||
na caham tesam.|| ||

Aham kho pana bhante Bhagavato savako sotapanno avinipatadhammo niyato sambodhiparayano" ti.

23. "Abhijanasi no tvaja devanaminda ito pubbe evarupam veda patilabham somanassapatilabhanti?"

[285] "abhijanamaham bhante ito pubbe evarupam vedapatilabham somanassapatilabhanti."|| ||

"Yathakatham pana tvam devanaminda abhijanasi ito pubbe evarupam vedapatilabham somanassapatilabhanti?"

"Bhutapubbam bhante devasurasangamo samupabyu'ho ahosi,||
tasmim kho pana bhante sangame deva jinimsu,||
asura parajiyimsu.|| ||

Tassa mayham bhante tam sangamam abhivijinitva vijitasangamassa etad ahosi: 'ya c'eva dani dibba oja ya ca asura oja ubhayamettha deva paribhunjissantanti ti.|| ||

So kho me bhante vedapatilabho somanassapatilabho sadandavacaro sasatthavacaro na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati.|| ||

Yo kho pana me ayam bhante Bhagavato dhammam sutva vedapatilabho somanassapatilabho,||
so adandavacaro asatthavacaro ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati" ti.

24.|| ||

"Kim pana tvam devanaminda atthavasam sampassamano evarupam vedapatilabham somanassa patilabham pavedesi?" Ti.

"Cha kho aham bhante atthavase sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi" ti.

"Idh'eva titthamanassa devabhutassa me sato,

Punarayu ca me laddho evam janahi marisa" ti.

Imam kho aham bhante pathamam atthavasam [286] sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

Cuto'ham diviya kaya ayum hitva amanusam,

Amu'ho gabbhamessami yattha me ramati mano.

Imam kho aham bhante dutiyam atthavasam sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

Svaham amulhapannassa viharam sasane rato,

nayena viharissami sampajano patissato.

Imam kho aham bhanne tatiyam atthavasam sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

nayena me carato ca sambodhi ce bhavissati,

Annata viharissami sveva manto bhavissati.

Imam kho aham bhante catuttham atthavasam sampassamano eva rupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

Cuto'ham manusa kaya ayum hitvana manusam,

Puna deva bhavissami devalokamhi uttamo.

Imam kho aham bhante pancamam atthavasam sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

Te panitatara deva akanittha yasassino,

Antime vattamanamhi so nivaso bhavissati.

[287] imam kho aham bhante chattham atthavasam sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

Ime kho aham bhante cha atthavase sampassamano evarupam vedapatilabham somanassapatilabham pavedemi.

25. "Apariyositasankappo vicikicchi kathamkathi,

Vicarim1 digham addhanam anvesanto Tathagatam.

Yyassu mannami samane pavivittaviharino,

Samabuddha iti mannano gacchami te upasitum.

Katham aradhana hoti katham hoti viradhana,

Iti puttha na sambhonti 3 magge patipadasu ca.

Tyassu yada mam jananti Sakko devanamagato.

Tyassu mameva pucchanti kim katva papuni idam.

Tesam yatha sutam dhammam desayami janesuta,

Tena attamana honti1 dittho no vasavo'ti ca.

Yada ca Buddhamaddakkhim vicikicchavitaranam,

So'mbhi vitabhayo ajja samBuddham payirupasiya.|| ||

2

Tanhasallassa hantaram Buddhamappatipuggalam,||
aham vande mahaviram Buddhamadiccabandhunam3

[288] yam karomasi brahmuno samam devehi marisa,

Tadajja tuyham kassama handa samam karoma te.

Tvameva asi sambuddho tuvam sattha anuttaro,

Sadevakasmim lokasmim n'atthi te patipuggalo" ti.

26. Atha kho Sakko devanam indo pancasikham gandhabbaputtam amantesi.|| ||

Bahupakaro kho me'si tvam tata pancasikham yam tvam Bhagavantam pathamam pasadesi taya tata pathamam pasaditam paccha mayam tam Bhagavantam dassanaya upasankamimha arahantam sammasamBuddham.|| ||

Pettike ca thane thapayissami,||
gandhabbaraja bhavissasi,||
bhaddanca te suriyavaccasam dammi,||
sa hi te abhipatthita" ti.|| ||

Atha kho Sakko devanam indo panina pathavim paramasitva tikkhattum udanam udanesi: "namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa,||
namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa,||
namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa" ti.

Imasmin ca pana veyyakara-nasmim bhannamane sakkassa devanamindassa virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi "yam kinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti,||
" annesanca asitiya [289] devatasahassanam.|| ||

Iti ye Sakkena devanam indena ajjhitthapanha puttha,||
te Bhagavata byakata.|| ||

Tasma imassa veyyakaranassa sakkapanho'tv eva adhivacananti.

Sakkapanhasuttam nitthitam atthamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement