Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 28

Sampasadaniya Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts] EVAM ME SUTAM|| ||

Ekam samayam Bhagava Nalandayam viharati PavarikAmbavane.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Evam pasanno aham bhante Bhagavati,||
na cahu na ca bhavissati na c'etarahi vijjati anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro yad idam sambodhiyan" ti.|| ||

"Ulara kho te ayam Sariputta asabhi vaca bhasita,||
ekamso gahito,||
siha-nado nadito:|| ||

'Evam pasanno aham bhante Bhagavati,||
na cahu na ca bhavissati na c'etarahi vijjati anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro yad idam samambodhiyan' ti.|| ||

Kim nu Sariputta ye te ahesum atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
sabbe te Bhagavanto cetasa ceto paricca vidita,||
evam-sila te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-dhamma [100] te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-panna te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-vihari te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-vimutta te Bhagavanto ahesum iti pi" ti?

"No h'etam bhante".|| ||

"Kim pana Sariputta ye te bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
sabbe te Bhagavanto cetasa ceto paricca vidita,||
evam-sila te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-dhamma te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-panna te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-vihari te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-vimutta te Bhagavanto ahesum iti pi" ti?

"No h'etam bhante".|| ||

"Kim pana Sariputta aham te etarahi araham Samma-sambuddho cetasa ceto paricca vidito||
evam-sila te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-dhamma te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-panna te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-vihari te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evam-vimutta te Bhagavanto ahesum iti pi" ti?

"No h'etam bhante".|| ||

"Ettha carahi te Sariputta atitanagata-paccuppannesu arahantesu Samma-sambuddhesu ceto-pariya-nanam n'atthi.|| ||

Atha kin carahi te ayam Sariputta ulara asabhi vaca bhasita,||
ekamso gahito,||
siha-nado nadito:|| ||

'Evam pasanno aham bhante Bhagavati,||
na cahu na ca bhavissati na c'etarahi vijjati anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro yad idam samambodhiyan' ti.?

2. "Na kho me bhante atitanagata-paccuppannesu aharantesu Samma-sambuddhesu ceto-pariya-nanam atthi.|| ||

Api ca me bhante dhammanvayo vidito.|| ||

Seyyatha pi [101] bhante ranno paccantimam nagaram dalahuddapam dalhapakara-toranam eka-dvaram,||
tatr'assa dovariko pandito viyatto medhavi annatanam nivareta,||
natanam paveseta.|| ||

So tassa nagarassa samanta anupariyaya patham anukkamaante na passeyya pakara-sadhim va pakara-vivaram va antamaso bilala-nissakkana-mattam pi.|| ||

Tassa evam assa, - ||
ye kho keci olarika pana imam nagaram pavisanti va nikkhamanti va,||
sabbe te imina va dvarena pavisanti va nikkhamanti va' ti.|| ||

Evam eva kho me bhante dhammanvayo vidito.|| ||

Ye te ahesum atitam addhanam aharanto Samma sambuddha,||
sabbe te Bhagavanto panca nivarane pahaya,||
cetaso upakkilese pannaya dubbali-karane,||
catusu satipatthanesu suppatitthita-citta,||
satta bojjhange yatha-bhutam bhavetva,||
anuttaram Samma-sambodhim abhisambujjhimsu.|| ||

Ye pi te bhante bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddhe,||
sabbe te Bhagavanto panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbali-karane,||
catusu satipatthanesu suppatitthita-citta,||
satta bojjhange yatha-bhutam bhavetva,||
anuttaram Samma-sambodhim abhisambujjhi'ssanti.|| ||

Bhagava pi bhante etarahi araham Samma-sambuddho panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbali-karane,||
catusu satipatthanesu suppatitthita-citto,||
satta bojjhange yatha-bhutam bhavetva,||
anuttaram Samma-sabbodhim abhisambuddho.|| ||

Idaham bhante yena [102] Bhagava ten'upasankamim dhamma-savanaya.|| ||

Tissa me bhante Bhagava dhammam desesi uttaruttarim panita-panitam kanha-sukka-sappatibhagam,||
yatha yatha me bhante Bhagava dhammam desesi uttaruttarim panita-panitam kanha-sukka-sappatibhagam,||
tatha tatha'ham tasmim dhamme abhinna idh'ekaccam dhammam dhammesu nittham agamam,||
satthari pasidim, -||
'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagava dhammo,||
supatipanno samgho' ti.|| ||

3. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhammam deseti kusalesu dhammesu.|| ||

Tatr'ime kusala dhamma,||
seyyathidam:|| ||

cattaro satipatthana,||
cattaro sammappadhana,||
cattaro iddhipada,||
panc'indriyani,||
panca balani,||
satta bojjhanga,||
ariyo atthangiko maggo.|| ||

Idha bhante bhikkhu asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Etad anuttariyam bhante kusalesu dhammesu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam kusalesu dhammesu.|| ||

 

§

 

4. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhamma deseti ayatana-pannattisu.|| ||

Cha-y-imani bhante ajjhattika-bahirani ayatanani:|| ||

cakkhun ca rupani ca||
sotan ca sadda ca,||
ghanan ca gandha ca||
jivha ca rasa ca,||
kayo ca photthabba ca||
mano ca dhamma ca.|| ||

Etad anuttariyam bhante ayatana-pannattisu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
[103] yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam ayatana-pannattisu.|| ||

 

§

 

5. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhammam deseti gabbhavakkantisu.|| ||

Catasso ima bhante gabbhavakkantiyo.|| ||

Idha bhante ekacco asampajano c'eva matu kucchim okkamati,||
asampajano matu kucchismim thati,||
asampajano matu kucchimha nikkhamati.|| ||

Ayam pathama gabbhavakkanti.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco sampajane matu kucchim okkamati,||
asampajano matu kucchismim thati,||
asampajano matu kucchimha nikkhamati.|| ||

Ayam dutiya gabbhavakkanti.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco sampajano matu kucchim okkamati,||
sampajano matu kucchismim thati,||
asampajano matu kucchimbha nikkhamati.|| ||

Ayam tatiya gabbhavakkanti.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco sampajano c'eva matu kucchim okkamati,||
sampajano matu kucchismim thati,||
sampajano matu kucchimha nikkhamati.|| ||

Ayam catuttha gabbhavakkanti.|| ||

Etad anuttariyam bhante gabbhavakkantisu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam gabbhavakkantisu.

 

§

 

6. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhammam deseti adesana-vidhasu.|| ||

Catasso ima bhante adesana-vidha.|| ||

Idha bhante ekacco nimittena adisati -||
'evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan' ti.|| ||

So bahum ce pi adisati -||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Ayam pathama adesana-vidha.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco||
na h'eva kho nimittena adisati,||
api ca kho manussanam va||
amanussanam va||
devatanam va saddam sutva adisati -||
'evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan' ti.|| ||

So bahum ce pi adisati -||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Ayam dutiya adasanavidha.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco||
na h'eva kho nimittena adisati,||
na pi manussanam va||
amanussanam va||
devatanam va saddam sutva adisati,||
[104] api ca kho vitakkayato vicarayato vitakka-vipphara-saddam sutva adisati -||
'evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan' ti.|| ||

So bahum ce pi adisati -||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Ayam tatiya adesanavidha.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco||
na h'eva kho nimittena adisati,||
na pi manussanam va||
amanussanam va||
devatanam va saddam sutva adisati,||
na pi vitakkayato vicarayato vitakka-vipphara-saddam sutva adisati,||
api ca kho avitakkam avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto paricca pajanati -||
yatha imassa bhoto mano-sankhara panihita,||
tatha imassa cittassa anantara amum nama vitakkam vitakkessati' ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Ayam catuttha adesanavidha.|| ||

Etad anuttariyam bhante adesana-vidhasu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam adesana-vidhasu.|| ||

 

§

 

7. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti dassana-samapattisu.|| ||

Catasso ima bhante dassanasamapattiyo:|| ||

Idha bhante ekacco samano va brahmano va,||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasi-karam anvaya,||
tatha rupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte imam eva kayam uddham pada-tala adho kesa-matthaka taca-pariyan puram nanappakarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthi imasmim kaye,||
kesa,||
loma,||
nakha,||
danta,||
taco,||
mamsam,||
nahara,||
atthi,||
atthiminja,||
vakkam,||
hadayam,||
yakanam,||
kilomakam,||
pihakam,||
papphasam,||
antam,||
antagunam,||
udariyam,||
karisam,||
pittam,||
semham,||
pubbo,||
lohitam,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasa,||
khelo,||
singhanika,||
lasika,||
muttan ti.|| ||

Ayam pathama dassana-samapatti.|| ||

Puna [105] ca param bhante idh'ekacco samano va brahmano va,||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasi-karam anvaya,||
tatha rupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte imam eva kayam uddham pada-tala adho kesa-matthaka taca-pariyan puram nanappakarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthi imasmim kaye,||
kesa,||
loma,||
nakha,||
danta,||
taco,||
mamsam,||
nahara,||
atthi,||
atthiminja,||
vakkam,||
hadayam,||
yakanam,||
kilomakam,||
pihakam,||
papphasam,||
antam,||
antagunam,||
udariyam,||
karisam,||
pittam,||
semham,||
pubbo,||
lohitam,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasa,||
khelo,||
singhanika,||
lasika,||
muttan|| ||

Atikkamma ca purisassa chavi-mamsa-lohitam atthim paccavekkhati.|| ||

Ayam dutiya dassana-samapatti.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco samano va brahmano va,||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasi-karam anvaya,||
tatha rupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte imam eva kayam uddham pada-tala adho kesa-matthaka taca-pariyan puram nanappakarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthi imasmim kaye,||
kesa,||
loma,||
nakha,||
danta,||
taco,||
mamsam,||
nahara,||
atthi,||
atthiminja,||
vakkam,||
hadayam,||
yakanam,||
kilomakam,||
pihakam,||
papphasam,||
antam,||
antagunam,||
udariyam,||
karisam,||
pittam,||
semham,||
pubbo,||
lohitam,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasa,||
khelo,||
singhanika,||
lasika,||
muttan,||
atikkamma ca purisassa chavi-mamsa-lohitam atthim paccavekkhati,||
purisassa ca vinnana-sotam pajanati ubhayato labbocchinnam idha-loke patitthitam ca para-loke patitthitam ca.|| ||

Ayam tatiya dassanasamapatti.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco samano va brahmano va,||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasi-karam anvaya,||
tatha rupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte imam eva kayam uddham pada-tala adho kesa-matthaka taca-pariyan puram nanappakarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthi imasmim kaye,||
kesa,||
loma,||
nakha,||
danta,||
taco,||
mamsam,||
nahara,||
atthi,||
atthiminja,||
vakkam,||
hadayam,||
yakanam,||
kilomakam,||
pihakam,||
papphasam,||
antam,||
antagunam,||
udariyam,||
karisam,||
pittam,||
semham,||
pubbo,||
lohitam,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasa,||
khelo,||
singhanika,||
lasika,||
muttan,||
atikkamma ca purisassa chavi-mamsa-lohitam atthim paccavekkhati,||
purisassa ca vinnana-sotam pajanati ubhayato abbocchinnam idha-loke apatitthitam ca para-loke apatitthitam ca.|| ||

Ayam catuttha dassana-samapatti.|| ||

Etad anuttariyam bhante dassana-samapattisu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam dassana-samapattisu.|| ||

 

§

 

8. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhammam deseti puggala-pannattisu.|| ||

Satt'ime bhante puggala:|| ||

Ubhato-bhaga-vimutto,||
panna-vimutto,||
kaya-sakkhi,||
ditthi-ppatto,||
saddha-vimutto,||
dhammanusari,||
saddhanusari.|| ||

Etad anuttariyam bhante puggala-pannattisu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam puggala-pannattisu.|| ||

 

§

 

9. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava [106] dhammam deseti padhanesu.|| ||

Satt'ime bhante bojjhanga:|| ||

Sati-sambojjhango,||
dhamma-vicaya-sambojjhango,||
viriya-sambojjhango,||
piti-sambojjhango,||
passaddhi-sambojjhango,||
samadhi-sambojjhango,||
upekkha-sambojjhango.|| ||

Etad anuttariyam bhante padhanesu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam padhanesu.|| ||

 

§

 

10. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti patipadasu.|| ||

Catasso ima bhante patipada:|| ||

Dukkha patipada dandhabhinna,||
dukkha patipada khippabhinna,||
sukha patipada dandhabhinna,||
sukha patipada khippabhinna.|| ||

Tatra bhante yayam patipada dukkha dandhabhinna,||
ayam bhante patipada ubhayen'eva hina akkhayati dukkhatta ca dandhatta ca.|| ||

Tatra bhante yayam patipada dukkha khippabhinna,||
ayam pana bhante patipada dukkhatta hina akkhayati.|| ||

Tatra bhante yayam patipada sukha dandhabhinna,||
ayam bhante patipada dandhatta hina akkhayati.|| ||

Tatra bhante yayam patipada sukha khippabhinna,||
ayam pana bhante patipada ubhayen'eva panita akkhayati sukhatta ca khippatta ca.|| ||

Etad anuttariyam bhante patipadasu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam patipadasu.|| ||

 

§

 

11. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti bhassa-samacare.|| ||

Idha bhante ekacco na c'eva musavadupasamhitam vacam bhasati,||
na ca vebhutiyam,||
na ca pesuniyam,||
na ca sarambhajam jayapekkho,||
manta manta vacam bhasati nidhanavatim kalena.|| ||

Etad anuntariyam bhante bhassa-samacare.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam bhassa-samacare.|| ||

 

§

 

12. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhammam deseti purisa-sila-samacare.|| ||

Idha bhante ekacco c'assa saddho ca||
na ca kuhako,||
na ca lapako,||
na ca nemittiko,||
na ca nippesiko,||
na ca [107] labhena labham nijimsita,||
indriyesu gutta-dvaro,||
bhojane mattannu,||
sama-kari,||
jagariyanuyogam anuyutto,||
atandito araddha-viriyo,||
nayi,||
satima,||
kalyana-patibhano,||
gatima,||
dhitima,||
mutima,||
na ca kamesu giddho,||
sato ca nipako ca.|| ||

Etad anuttariyam bhante purisa-sila-samacare.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam purisa-sila-samacare.|| ||

 

§

 

13. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti anusasana-vidhasu.|| ||

Catasso ima bhante anusasana-vidha.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yoniso manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo yathanusittham tatha patipajjamano,||
tinnam samojananam parikkhaya sotapanto bhavissati avinipata-dhammo niyato sambodhi-parayano' ti.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yoniso-manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo yathanusittham tatha patipajjamano,||
tinnam samojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakad-agami bhavissati,||
sakid eva imam lokam [agantva dukkhass'antam karissati' ti.|| ||

Janati bhante][ed1] Bhagava para-puggalam paccattam yoniso manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo yathanusittham tatha patipajjamano,||
pancannam orambhagiyanam samojananam parikkhaya opapatiko bhavissati,||
tattha parinibbayi anavatti-dhamma tasma loka' ti.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yoniso manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo yathanusittham tatha patipajjamano,||
asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatta upasampajja viharissati' ti.|| ||

Etad anuttariyam bhante anusasana-vidhasu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam anusasana-vidhasu.|| ||

 

§

 

14. [108] Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti para-puggala-vimutti-nane.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yonisomanasikara, -|| ||

'Ayam puggalo tinnam samojananam parikkhaya sotapanno bhavissati avinipata-dhammo niyato sambodhi-parayano' ti.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yoniso manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo tinnam samojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakadagimi bhavissati sakid eva imam lokam agantva dukkhass'antam karissati' ti.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yoniso manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo pancannam orambhagiyanam samojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavatti-dhamma tasma loka' ti.|| ||

Janati bhante Bhagava para-puggalam paccattam yoniso manasikara, -|| ||

'Ayam puggalo asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati' ti.|| ||

Etad anuttariyam bhante para-puggala-vimutti-nane.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam para-puggala-vimutti-nane.|| ||

 

§

 

15. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti sassata-vadesu.|| ||

Tayo me bhante sassata-vada.|| ||

Idha bhante ekacco samano va brahmano va||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasikaram anvaya,||
tatha-rupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati -||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo, visatim pi jatiyo, timsam pi jatiyo, cattarisam pi jatiyo, jati-satam pi,||
jati-sahassam pi,||
jati-sata-sahassam pi,||
anekani pi jati-satani,||
anekani pi jati-sahassani,||
anekani pi jati-sata-sahassani,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
[109] evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatrapasim||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati.|| ||

So evam aha.|| ||

Atitam p'aham addhanam janami,||
'samvatti va loko vivatti va' ti, -||
anagatam p'aham addhanam janami,||
'samvattissati va loko vivattissati va' ti.|| ||

Sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esika-tthayi-tthito te ca satta sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti,||
atthi tv'eva sassati-saman' ti.|| ||

Ayam pathamo sassata-vado.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco samano va brahmano va||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasikaram anvaya,||
tatha-rupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati -||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi samvatta-vivattam,||
dve pi samvatta-vivattani,||
tiini pi samvatta-vivattani,||
catari pi samvatta-vivattani,||
panca pi samvatta-vivattani,||
dasa pi samvatta-vivattani,||
visam pi samvatta-vivattani:||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatra pasim||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati.|| ||

So evam aha:||
atitam kho aham addhanam janami,||
'samvatti pi loko||
vivatti pi loko,||
anagatam ca kho aham addhanam [110] janami samvattissati va loko vivattissati va ti.|| ||

Sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito,||
te ca satta sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti,||
Atthi tv'eva sassati-saman' ti.|| ||

Ayam bhante dutiyo sassata-vado.|| ||

Puna ca param bhante idh'ekacco samano va brahmano va||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasikaram anvaya,||
tatha-rupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati -||
seyyathidam:|| ||

Dasa pi samvatta-vivattani,||
visam pi samvatta-vivattani,||
timsam pi samvatta-vivattani,||
cattarisam pi samvatta-vivattani:||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatra pasim||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati.|| ||

So evam aha:||
atitam kho aham addhanam janami,||
'samvatti pi loko||
vivatti pi loko,||
anagatam ca kho aham addhanam janami samvattissati va loko vivattissati va ti.|| ||

Sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito,||
te ca satta sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti,||
Atthi tv'eva sassati-saman' ti.|| ||

Ayam bhante tatiyo sassatavado|| ||

Etad anuttariyam bhante sassata-vadesu.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam sassata-vadesu.|| ||

 

§

 

16. Aparam pana bhante etad anuttariyam,||
yatha Bhagava dhammam deseti pubbe-nivasanussati-nane.|| ||

Idha bhante ekacco samano va brahmano va||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasikaram anvaya,||
tatha-rupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati -||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi,||
jati-sahassam pi,||
jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvatta-kappe,||
aneke pi [111] vivatta-kappe,||
aneke pi samvatta-vivatta-kappe:||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatra pasim||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati.|| ||

Santi bhante deva yesam na sakka gananaya va sankhato va ayum sankhatum,||
api ca yasmim yasmim atta-bhave abhinivuttha-pubbam hoti,||
yadi va rupisu,||
yadi va arupisu,||
yadi va sannisu,||
yadi va asannisu,||
yadi va n'eva-sanni-nasannisu.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati.|| ||

Etad anuttariyam bhante pubbe-nivasanussati-nane.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam pubbe-nivasanussati-nane.|| ||

 

§

 

17. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti sattanam cutupapata-nane.|| ||

Idha bhante ekacco samano va brahmano va||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasikaram anvaya,||
tatha-rupam ceto-samadhim phusati||
yatha samahite citte dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati:|| ||

'Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata,||
vaci-duccaritena samannagata,||
mano-duccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
miccha-ditthika,||
miccha-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta,||
kaya-sucaritena samannagata,||
vaci-sucaritena samannagata,||
mano-sucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
samma-ditthika,||
samma-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda [112] param marana sugatim saggam lokam upapanna' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati.|| ||

Etad anuttariyam bhante sattanam cutupapata-nane.|| ||

Tam Bhagava asesam abhijanati,||
tam Bhagavato asesam abhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yad abhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam sattanam cutupapata-nane.|| ||

 

§

 

18. Aparam pana bhante etad anuttariyam yatha Bhagava dhammam deseti iddhi-vidhasu.|| ||

Dve'ma bhante iddhiyo.|| ||

Atthi bhante iddhi ya sasava sa-upadhika no ariya' ti vuccati.|| ||

Atthi bhante iddhi ya anasava anupadhika ariya' ti vuccati.|| ||

Katama ca bhante iddhi ya sasava sa-upadhika no ariya' ti vuccati?|| ||

Idha bhante ekacco samano va brahmano va||
atappam anvaya,||
padhanam anvaya,||
anuyogam anvaya,||
appamadam anvaya,||
samma-manasikaram anvaya,||
tatha-rupam ceto-samadhim phusati yatha-samahite citte aneka-vihitam iddhi-vidham paccanuhoti:|| ||

eko pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tiro-bhavam tiro-kuddam tiro-pakaram tiro-pabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujja-nimujjam karoti seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamano gacchati seyyatha pi pathaviyam,||
akase si pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime pi candima-suriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka pi kayena vasam vatteti.|| ||

Ayam bhante iddhi ya sasava sa-upadhika no ariya ti vuccati.|| ||

Katama ca bhante iddhi ya anasava anupadhika ariya ti vuccati?|| ||

Idha bhante bhikkhu sace akankhati -||
patikule appatikula-sanni vihareyyan ti,||
appatikula-sanni tattha viharati.|| ||

Sace akankhati -||
appatikule [113] patikula-sanni vihareyyan ti,||
patikula-sanni tattha viharati.|| ||

Sace akankhati -||
patikule ca appatikule ca appatikula-sanni vihareyyan ti appatikula-sanni tattha viharati.|| ||

Sace akankhati -
apatikule ca patikule ca patikula-sanni vihareyyan ti,||
patikula-sanni tattha viharati.|| ||

Sace akankhati -||
patikulan ca appatikulan ca tad ubhayam abhinivajjetva upekkhako vihareyyam sato sampajano' ti,||
upekkhako tattha viharati sato sampajano.|| ||

Ayam pana bhante iddhi anasava anupadhika ariya ti vuccati.|| ||

Etad anuttariyam bhante iddhividhasu.|| ||

Tam Bhagava asesamabhijanati.|| ||

Tam Bhagavato asesamabhijanato uttarim abhinneyyam n'atthi,||
yadabhijanam anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro assa yad idam iddhi-vidhasu.|| ||

19. Yan tam bhante saddhena kula-puttena pattabbam araddha-viriyena thamavata purisa-thamena purisa-viriyena purisa-parakkamena purisa-dhorayhena,||
anuppattam tam Bhagavata.|| ||

Na ca bhante Bhagava kamesu kamasukhallikanuyoga-yutto hinam gammam pothujjanikam anariyam anattha-samhitam,||
na ca atta-kilamathanuyoga anuyutto dukkham anariyam anattha-samhitam,||
catunnam Bhagava jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikama-labhi akiccha-labhi akasira-labhi.|| ||

 

§

 

Sace mam bhante evam puccheyya -|| ||

'Kin nu kho avuso Sariputta,||
ahesum atitam addhanam anne samano va brahmana va Bhagavata bhiyyo'bhinnatara sambodhiyan' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante 'no' ti vadeyyam.|| ||

Sace pana mam bhante evam puccheyya -|| ||

'Kim pan'avuso Sariputta bhavissanti anagatam addhanam anne samana va brahmana va Bhagavata bhiyyo'bhinnatara sabbodhiyan' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante 'no' ti [114] vadeyyam.|| ||

'Kim pan'avuso Sariputta atth'etarahi anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro sambodhiyan' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante 'no' ti vadeyyam.|| ||

Sace pana mam bhante evam puccheyya -|| ||

"Kin nu kho avuso Sariputta ahesum atitam addhanam anne samano va brahmana va Bhagavata samasama sambodhiyan' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante 'evan' ti vadeyyam.|| ||

Sace pana mam bhante evam puccheyya -|| ||

'Kim pan'avuso Sariputta,||
bhavissanti anagatam addhanam anne samano va brahmana va Bhagavata samasama sambodhiyan' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante 'evan' ti vadeyyam.|| ||

Sace pana mam bhante evam puccheyya -|| ||

'Kim pan'avuso Sariputta atth'etarahi anne samano va brahmana va Bhagavata samasama sambodhiyan' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante 'no' ti vadeyyam.|| ||

Sace pana mam bhante evam puccheyya -|| ||

'Kasma pan'ayasma Sariputto ekaccam abbhanujanati ekaccam nabbhanujanati' ti?|| ||

Evam puttho aham bhante evam vyakareyyam -|| ||

'Sammukha me tam avuso Bhagavato sutam,||
sammukha patiggahitam.'|| ||

Ahesum atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha maya samasama sambodhiyan ti.|| ||

Sammukha me tam avuso Bhagavato sutam,||
sammukha patiggahitam:||
bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddha maya samasama sambodhiyan ti.|| ||

Sammukha me tam avuso Bhagavato sutam sammukha patiggahitam:

"Atthanam etam anavakaso yam ekissa loka-dhatuya dve arahanto Samma-sambuddha apubbam acarimam uppajeyyum||
n'etam thanam vijjati" ti.|| ||

Kaccaham bhante [115] evam puttho evam vyakaramano vutta-vadi c'eva Bhagavato homi.|| ||

Na ca Bhagavantam abhutena abbhacikkhami,||
dhammassa canudhammam vyakaromi,||
na ca koci sahadhammiko||
vadanuvado garayham thanam agacchati" ti?

17. "Taggha tvam Sariputta evam puttho evam vyakaramano vutta-vadi c'eva mama hosi,||
na ca mam abhutena abbhacikkhasi,||
dhammassa canudhammam vyakarosi,||
na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agacchati" ti.|| ||

 

§

 

21. Evam vutte ayasma Udayi Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Acchariyam bhante||
abbhutam bhante||
Tathagatassa apapicchata santutthita sallekhata,||
yatra hi nama Tathagato evam mahiddhiko evam mahanubhavo,||
atha ca pana na attanam patukarissati.|| ||

Ekam ekam ce pi ito bhante dhammam anna-titthiya paribbajaka attani samanupasseyyum,||
te tavataken'eva patakam parihareyyum.|| ||

Acchariyam bhante||
abbhutam bhante||
Tathagatassa appicchata santutthita sallekhata,||
yatra hi nama Tathagato evam mahiddhiko evam mahanubhavo,||
atha ca pana na attanam patukarissati" ti.|| ||

"Passa kho tvam Udayi:|| ||

Tathagatassa appicchata santutthita sallekhata,||
yatra hi nama Tathagato evam mahiddhiko evam mahanubhavo,||
atha ca pana na attanam patukarissati ti.|| ||

Ekam ekam ce pi ito Udayi dhammam anna-titthiya paribbajaka attani samanupasseyyum,||
te tavataken'eva patakam parihareyyum.|| ||

Passa kho tvam udayi:|| ||

Tathagatassa apapicchata santutthita sallekhata,||
yatra hi nama Tathagato evam mahiddhiko evam mahanubhavo,||
atha ca pana na attanam patukarissati" ti.|| ||

[116] 22.Atha kho Bhagava ayasmantam Sariputtam amantesi:|| ||

"Tasma-t-iha tvam Sariputta imam dhamma-pariyayam abhikkhanam bhaseyyasi bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam.|| ||

Yesam pi hi Sariputta moghapurisanam bhavissati Tathagate kankha va vimati va tesam imam dhamma-pariyayam sutva ya Tathagate kankha va vimati va sa pahiyyissati" ti.|| ||

Iti h'idam ayasma Sariputto Bhagavato sammukha sampasadam pavedesi.|| ||

Tasma imassa veyyakaranassa Sampasadaniyan t'eva adhivacanan ti.|| ||

Sampasadaniya Suttam
pancamam|| ||

 


[ed1] Missing in PTS.


Contact:
E-mail
Copyright Statement