Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 29

Pasadika Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[117]

[1] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati, Vedhanna nama Sakka, tesam Ambavane pasade.|| ||

Niganthanata-putta Kalakiriya

Tena kho pana samayena Nigantho Nataputto Pavayam adhuna kalakato hoti.|| ||

Tassa kalakiriyaya bhinna Nigantha dvedhika-jata bhandana-jata kalaha-jata vivadapanna anna-m-annam mukha-sattihi vitudanta viharanti:|| ||

"Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi,||
aham imam Dhamma-Vinayam ajanami."|| ||

"Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissi!"|| ||

"Miccha-patipanno tvam asi,||
aham asmi sammapatipanno."|| ||

"Sahitam me,||
asahitan te."|| ||

"Pure vacaniyam paccha avaca,||
paccha vacaniyam pure avaca."|| ||

"Avicinnan te viparavattam."|| ||

"Aropito te vado,||
niggahito si."|| ||

"Cara vadappamokkhaya,||
nibbethehi va sace pahosi" ti.|| ||

Vadho yeva kho manne Niganthesu Nataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niganthassa Nataputtassa savaka gihi [118] odata-vasana,||
te pi Niganthesu Nataputtiyesu nibbinna-rupa viratta-rupa pativana-rupa,||
yatha tam durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddha-ppavedite bhinna-thupe appatisarane.|| ||

Atha kho Cundo Samanuddeso Pavayam vassam vuttho,||
yena Samagamo yen'ayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Cundo Samanuddeso ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

"Nigantho bhante Nataputto Pavayam adhuna kalakato.|| ||

Tassa kalakiriyaya bhinna Nigantha dvedhika-jata bhandana-jata kalaha-jata vivadapanna anna-m-annam mukha-sattihi vitudanta viharanti:|| ||

'Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi,||
aham imam Dhamma-Vinayam ajanami.'|| ||

'Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissi!'|| ||

'Miccha-patipanno tvam asi,||
aham asmi sammapatipanno.'|| ||

'Sahitam me,||
asahitan te.'|| ||

'Pure vacaniyam paccha avaca,||
paccha vacaniyam pure avaca.'|| ||

'Avicinnan te viparavattam.'|| ||

'Aropito te vado,||
niggahito si.'|| ||

'Cara vadappamokkhaya,||
nibbethehi va sace pahosi' ti.|| ||

Vadho yeva kho manne Niganthesu Nataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niganthassa Nataputtassa savaka gihi odata-vasana,||
te pi Niganthesu Nataputtiyesu nibbinna-rupa viratta-rupa pativana-rupa,||
yatha tam durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddha-ppavedite bhinna-thupe appatisarane" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Anando Cundam Samanuddesam etad avoca:|| ||

"Atthi kho idam avuso Cunda katha-pabhatam Bhagavantam dassanaya.|| ||

Ayam'avuso Cunda, yena Bhagava ten'upasamkamissama.|| ||

Upasankamitva Bhagavato etam attham arocessama" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho Cundo Samanuddeso ayasmato Anandassa paccassosi.|| ||

Atha kho ayasma ca Anando Cundo ca Samanuddeso yena Bhagava ten'upasamkamimsu,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ayam bhante Cundo Samanuddeso evam aha:|| ||

'Nigantho bhante Nataputto Pavayam adhuna kalakato.|| ||

Tassa kalakiriyaya bhinna Nigantha dvedhika-jata bhandana-jata kalaha-jata vivadapanna anna-m-annam mukha-sattihi vitudanta viharanti:|| ||

"Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi,||
aham imam Dhamma-Vinayam ajanami."|| ||

"Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissi!"|| ||

"Miccha-patipanno tvam asi,||
aham asmi sammapatipanno."|| ||

"Sahitam me,||
asahitan te."|| ||

"Pure vacaniyam paccha avaca,||
paccha vacaniyam pure avaca."|| ||

"Avicinnan te viparavattam."|| ||

"Aropito te vado,||
niggahito si."|| ||

"Cara vadappamokkhaya,||
nibbethehi va sace pahosi" ti.|| ||

Vadho yeva kho manne Niganthesu Nataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niganthassa Nataputtassa savaka gihi odata-vasana,||
te pi Niganthesu Nataputtiyesu nibbinna-rupa viratta-rupa pativana-rupa,||
yatha tam durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddha-ppavedite bhinna-thupe appatisarane'" ti.|| ||

Asamma Sambuddhappavedita-Dhamma-Vinayo

"Evam h'etam Cunda hoti durakkhate dhamma-vinaye [119] duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddha-ppavedite.|| ||

Idha Cunda sattha ca hoti asammasambuddho,||
dhammo ca durakkhato duppavedito aniyyaniko anupasama-samvattaniko asammasambuddhe-ppavedito,||
savako ca tasmim dhamme na dhammanudhamma-patipanno viharati na samici-patipanno na anudhamma-cari,||
vokkamma ca tamha dhamma vattati.|| ||

So evam assa vacaniyo:|| ||

'Tassa te avuso labha,||
tassa te suladdham,||
sattha ca te asammasambuddho,||
dhammo ca durakkhato duppavedito aniyyaniko anupasama-samvattaniko asamma-sambuddha-ppavedito,||
tvan ca tasmim dhamme na dhammanudhamma-patipanno viharasi na samici-patipanno na anudhamma-cari,||
vokkamma ca tamha dhamma vattasi' ti.|| ||

Iti kho Cunda sattha pi tattha garayho,||
dhammo pi tattha garayho,||
savako ca tattha evam pasamso.|| ||

Yo kho Cunda evarupam savakam evam vadeyya:|| ||

'Et'ayasma tatha patipajjatu yatha te satthara dhammo desito pannatto' ti.|| ||

Yo ca samadapeti yan ca samadapeti yo ca samadapito tathattaya patipajjati,||
sabbe te bahum apunnam pasavanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Cunda hoti durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddha-ppavedite.|| ||

Idha pana Cunda sattha ca hoti asammasambuddho,||
dhammo ca durakkhato duppavedito aniyyaniko anupasama-samvattaniko asamma-sambuddha-ppavedito,||
savako ca tasmim dhamme dhammanudhamma-patipanno viharati samici-patipanno anudhamma-cari,||
samadaya tam dhammam vattati.|| ||

So evam assa vacaniyo:|| ||

'Tassa te avuso alabha,||
tassa te dulladdham,||
sattha ca te asammasambuddho [120] dhammo ca durakkhato duppavedito aniyyaniko anupasama-samvattaniko asamma-sambuddha-ppavedito tvan ca tasmim dhamme dhammanudhamma-patipanno viharasi samici-patipanno anudhamma-cari,||
samadaya tam dhammam vattasi' ti.|| ||

Iti kho Cunda sattha pi tattha garayeho,||
dhammo pi tattha garayho,||
savako pi tattha evam garayho.|| ||

Yo kho Cunda evarupam savakam evam vadeyya.|| ||

'Addha yasma naya-patipanno nayam aradhessati' ti.|| ||

Yo ca passati yan ca pasamsati yo ca pasattho bhiyoso-mattaya viriyam arabhati,||
sabbe te bahum apunnam pasavanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Cunda hoti durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddha-ppavedite.|| ||

Sammasambuddhappavedita - Dhammavinayo

Idha pana Cunda sattha ca hoti Samma-sambuddho dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
savako ca tasmim dhamme na dhammanudhamma-patipanno viharati na samici-patipanno na anudhamma-cari,||
vokkamma ca tambha dhamma vattati.|| ||

So evam assa vacaniyo:|| ||

'Tassa te avuso alabha,||
tassa te dulladdham,||
sattha ca te Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
tvan ca tasmim dhamme na dhammanudhamma-patipanno viharasi na samici-patipanno na anudhamma-cari,||
vokkamma ca tambha dhamma vattasi' ti.|| ||

Iti kho Cunda sattha pi tattha pasamso,||
dhammo pi tattha pasamso,||
savako ca tattha evam garayho.|| ||

Yo kho Cunda evarupam savakam evam vadeyya:|| ||

'Et'ayasma tatha patipajjatu yatha te satthara dhammo desito pannatto' ti.|| ||

Yo ca samadapeti yam ca samadapeti yo ca samadapito tathattaya patipajjati,||
sabbe te bahum punnam pasavanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Cunda hoti svakkhate dhamma-vinaye suppavedite niyyanike upasama-samvattanike Samma-sambuddha-ppavedite.|| ||

[121] Idha pana Cunda sattha ca hoti Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
savako ca tasmim dhamme dhammanudhamma-patipanno viharati,||
samici-patipanno anudhamma-cari,||
samadaya tam dhammam vattati.|| ||

So evam assa vacaniyo:|| ||

'Tassa te avuso labha,||
tassa te suladdham,||
sattha ca te Samma-sambuddho dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
tvan ca tasmim dhamme dhammanudhamma-patipanno viharasi,||
samici-patipanno anudhamma-cari,||
samadaya tam dhammam vattasi' ti.|| ||

Iti kho Cunda sattha pi tattha pasamso,||
dhammo pi tattha pasamso,||
savako pi tattha evam pasamso.|| ||

Yo kho Cunda evarupam savakam evam vadeyya:|| ||

'Addha yasma naya-patipanno nayam aradhessati' ti.|| ||

Yo ca pasamsati yam ca pasamsati,||
yo ca pasattho bhiyyosomattaya viriyam arabhati,||
sabbe te bahum punnam pasavanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Cunda hoti svakkhate dhamma-vinaye suppavedite niyyanike upasama-samvattanike Samma-sambuddha-ppavedite.|| ||

Savakanutapakara Satthukalakiriya

Idha pana Cunda sattha ca loke udapadi araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
avinnapitattha c'assa honti savaka saddhimme,||
na ca tesam kevala-paripuram brahmacariyam avikatam hoti unnani-katam sabba-sangaha-pada-katam sappatihira-katam [122] yavad'eva manussehi suppakasitam,||
atha n'esam satthuno antaradhanam hoti.|| ||

Evarupo kho Cunda sattha savakanam kalakato anutappo hoti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Sattha ca no loke udapadi araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
avinnapitattha c'amha saddhamme,||
na ca no kevala-paripuram brahmacariyam avikatam hoti uttani-katam sabba-sangaha-pada-katam sappatihira-katam yavad'eva manussehi suppakasitam,||
atha no satthuno antaradhanam hoti ti.|| ||

Evarupo kho Cunda sattha savakanam kalakato anutappo hoti.|| ||

Savakanam Ananutappa Satthukalakiriya

Idha pana Cunda sattha ca loke udapadi araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
vinnapitattha c'assa honti savaka saddhamme,||
kevalan ca tesam paripuram brahmacariyam avikatam hoti uttani-katam sabba-sangaha-pada-katam sappatihira-katam yavad'eva-manussehi suppakasitam,||
atha n'esam satthuno antaradhanam hoti.|| ||

Evarupo kho Cunda sattha savakanam kalakato ananutappo hoti.|| ||

Tam dissa hetu?|| ||

Sattha ca no loke udapadi araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
vinnapitattha c'amha saddhamme,||
kevalanca no paripuram brahmacariyam avikatam hoti uttani-katam sabba-sangaha-pada-katam sappatihira-katam yavad'eva manussehi suppakasitam,||
[123] atha no satthuno antaradhanam hoti ti.|| ||

Evarupo kho Cunda sattha savakanam kalakato ananutappo hoti.|| ||

Brahmacariya Aparipuranadi Katha

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
no ca kho sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
evam tam brahmacariyam parapuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
no ca kho assa thera bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa majjhima bhikkhu savaka honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhu savaka honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa thera bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
[124] no ca khvassa majjhima bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evamtam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam cariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa upasaka savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhamamam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa alam,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa upasaka savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa alam,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhamamam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa upasika savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam nigagahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhamamam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa upasika gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam nigagahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savaka gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhamamam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam nigagahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savaka gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
no ca khvassa brahmacariyam hoti iddhan c'eva phitan ca vittharitam bahu-jannam puthu-bhutam yavad'eva manussehi suppakasitam,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita,||
visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam nigagahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savaka gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
brahmacariyam c'assa hoti iddhan c'eva phitan ca vittharitam bahu-jannam puthu-bhutam yavad'eva manussehi suppakasitam,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Etehi ce pi Cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhamamam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam nigagahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savaka gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
brahmacariyam c'assa hoti iddhan c'eva phitan ca vittharitam bahu-jannam puthu-bhutam yavad'eva manussehi suppakasitam,||
no ca kho labhagga-yasagga-ppattam,||
evam tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'angena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva angehi samannagatam brahmacariyam hoti,||
sattha ca hoti thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
thera c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhu savaka honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
thera c'assa bhikkhuniyo savika honti viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
majjhima c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
nava c'assa bhikkhuniyo savika honti vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasaka c'assa savaka honti gihi odata-vasana brahmacarino vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhamamam desetum,||
upasaka c'assa savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savika honti gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo vyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam nigagahetva sappatihariyam dhammam desetum,||
upasika c'assa savaka gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum,
brahmacariyam c'assa hoti iddhan c'eva phitan ca vittharitam bahu-jannam puthu-bhutam yavad'eva manussehi suppakasitam,||
labhagga-yasagga-ppattam ca,||
evam tam brahmacariyam paripuram hoti ten'angena.|| ||

Aham kho pana Cunda etarahi sattha loko uppanno araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca svakkhato suppavedito niyayaniko upasama-samvattaniko Samma-sambuddha-ppavedito,||
vinnapitattha ca me savaka saddhamme,||
kevalan ca tesam paripuram brahmacariyam avikatam uttani-katam sabba-sangaha-pada-katam sappatihira-katam yavad'eva manussehi suppakasitam.|| ||

Aham kho pana Cunda etarahi sattha thero rattannu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi thera bhikkhu savaka viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi majjhima bhikkhu savaka viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi nava bhikkhu savaka viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi thera bhikkhuniyo savika viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi majjhima bhikkhuniyo savika viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi nava bhikkhuniyo savika viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi upasaka savaka gihi odata-vasana brahmacarino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi upasaka savaka gihi odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi upasika savika gihiniyo odata-vasana brahmacariniyo viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Santi kho [126] pana me Cunda etarahi upasika savika gihiniyo odata-vasana kama-bhogino viyatta vinita visarada patta-yoga-kkhema,||
alam samakkhatum saddhammassa,||
alam uppannam parappavadam sahadhammehi suniggitam niggahetva sappatihariyam dhammam desetum.|| ||

Etarahi kho pana me Cunda brahmacariyam iddham ca phitan ca vittharitam bahu-jannam puthu-bhutam yavad eva manussehi suppakasitam.|| ||

Yavata kho Cunda etarahi sattharo loke uppanna,||
naham Cunda annam ekam sattharam pi samanussami evam labhagga-yasagga-ppattam yatharivaham.|| ||

Yavata kho Cunda etarahi sangha va gana va loke uppanna,||
naham Cunda annam ekam sangham pi samanupassami evam labhagga-yasagga-ppattam yathariva Cunda bhijhusangho.|| ||

Yam kho tam Cunda samma-vadamano vadeyya:|| ||

Sabbakara-sampannam sabbakara-paripuram anunam anadhikam svakkhatam kevala-paripuram brahmacariyam suppakasitan ti,||
idam eva tam samma-vadamano vadeyya sabbakara-sampannam sabbakara-paripuram anunam anadhikam svakkhatam kevala-paripuram brahmacariyam suppakasitan ti.|| ||

Uddako sudam Cunda Ramaputto evam vacam bhasati:|| ||

'Passam na passati' ti.|| ||

Kin ca passam na passati ti?|| ||

Khurassa sadhu-nisitassa talam assa passati,||
dharan ca kho tassa na passati.|| ||

Idam vuccati Cunda:|| ||

Passam na passati.|| ||

Tam kho pan'etam Cunda Uddakena Ramaputtena bhasitam hinam gammam pothujjanikam anariyam anattha-samhitam khuram eva sandhaya.|| ||

Yan ca tam Cunda samma-vadamano vadeyya:|| ||

[127] 'Passam na passati' ti.|| ||

Idam eve tam samma-vadamano vadeyya:|| ||

'Passam na passati'ti.|| ||

Kin ca passam na passati ti?|| ||

Evam sabbakara-sampannam sabbakara-paripuram anunam:||
anadhikam svakkhatam kevala-paripuram brahmacariyam suppakasitan ti.|| ||

Iti h'etam passati,||
idam ettha apakaddheyya,||
evam tam parisuddhataram assa ti.|| ||

Iti h'etam na passati||
idam ettha upakaddheyya,||
evam tam parisuddhataram assa ti.|| ||

Iti h'etam na passati,||
idam vuccati:|| ||

'Passam na passati' ti.|| ||

Yam kho tam Cunda samma-vadamano vadeyya:|| ||

"Sabbakara-sampannam sabbakara-paripuram anunam anadhikam svakkhatam kevala-paripuram brahmacariyam suppakasitan ti.|| ||

Idam etam samma-vadamano vadeyya:|| ||

Sabbakara-sampannam sabbakara-paripuram anunam anadhikam svakkhatam kevala-paripuram brahmacariya suppakasitan ti.|| ||

Sangayitabba Dhamma

Tasma-t-idha Cunda ye vo maya dhamma abhinna desita,||
tattha sabbeh'eva sangamma samagamma atthena attham vyanjanena vyanjanam sangayitabbam na vivaditabbam.|| ||

Yathayidam brahmacarayam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Katame ca te Cunda maya dhamma abhinna desita yattha sabbeh'eva sangamma samagamma atthena attham vyanjanena vyanjanam sangayitabbam,||
na vivaditabbam,||
yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam?|| ||

Seyyathidam:|| ||

Cattaro satipatthana,||
cattaro sammappadhana,||
cattaro iddhipada,||
pancinduyani,||
panca balani,||
satta [128] bojjhanga,||
ariyo atthangiko maggo.|| ||

Ime kho te Cunda dhamma maya abhinna desita,||
yattha sabbeh'eva sangamma samagamma atthena attham vyanjanena vyanjanam sangayitabbam,||
na vivaditabbam,||
yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Sannapetabba Vidhi

Tesam ca vo Cunda samagganam sammodamananam avivadamananam sikkhitabbam,||
annataro sabrahmacari sanghe dhammam bhaseyya.|| ||

Tatra ce tumhakam evam assa:|| ||

'Ayam kho ayasma atthan c'eva miccha ganhati,||
vyanjanani ca miccha ropeti" ti.|| ||

Tassa n'eva abhinanditabbam,||
na patikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva so evam assa vacaniyo:|| ||

'Imassa nu kho avuso atthassa imani va vyanjanani etani va vyanjanani,||
katamani opayikatarani;||
imesam va vyanjananam ayam va attho eso va attho.|| ||

Katamo opayikataro' ti?|| ||

So ce evam vadeyya:|| ||

'Imassa kho avuso atthassa iman'eva vyanjanani opayikatarani yani c'eva etani.|| ||

Imesam vyanjananam,||
ayam eva attho opayikataro yo c'eva eso' ti.|| ||

So n'eva ussadetabbo na apasadetabbo.|| ||

Anussadetva na apasadetva so va sadhukam sannapetabbo,||
tassa ca atthassa tesam ca vyanjananam nisantiya.|| ||

Aparo pi ce Cunda sabrahmacari sanghe dhammam bhaseyya.|| ||

Tatra ce tumhakam evam assa:|| ||

'Ayam kho ayasma attham hi kho miccha ganhati,||
vyanjanani [129] samma ropeti' ti.|| ||

Tassa n'eva abhinanditabbam na patikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva so evam assa vacaniyo:|| ||

'Imesam nu kho avuso vyanjananam ayam va attho eso va attho,||
katamo opayikataro' ti?|| ||

So ce evam vadeyya:|| ||

'Imesam kho avuso vyanjananam ayam eva attho opayikataro,||
yo c'eva eso' ti.|| ||

So n'eva ussadetabbo na apasadetabbo.|| ||

Anussadetva anapasadetva so yeva sadhukam sannapetabbo tass'ev'atthassa nisantiya.|| ||

Aparo pi ce Cunda sabrahmacari sanghe dhammam bhaseyya,||
tatra ce tumhakam evam assa:|| ||

'Ayam kho ayasma attham hi kho samma ganhati,||
vyanjanani miccha ropeti' ti.|| ||

Tassa n'eva abhinanditabbam na patikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva so evam assa vacaniyo:|| ||

'Imesam nu kho avuso atthassa iman'eva vyanjanani etani va vyanjanani,||
katamani opayikatarani' ti?|| ||

So ce evam vadeyya:|| ||

'Imassa nu kho avuso atthassa iman'eva vyanjanani opayikatarava,||
yani c'eva etani' ti.|| ||

So n'eva ussadetabbo na apasadetabbo.|| ||

Anussadetva anapasadetva so yeva sadhukam sannapetabbo tesam neva vyanjananam nisantiya.|| ||

Aparo pi ce Cunda sabrahmacari sanghe dhammam bhaseyya,||
tatra ce tumhakam evam assa:|| ||

'Ayam kho ayasma atthan neva samma ganhati,||
vyanjanani samma ropeti' ti.|| ||

Tassa 'sadhu' ti bhasitam abhinanditabbam anumoditabbam.|| ||

Tassa 'sadhu' ti bhasitam abhinanditva anumoditva so evam assa vacaniyo:|| ||

'Labha no avuso,||
suladdham no avuso,||
ye mayam ayasmantam tadisam sabrahmacarim passama evam atthupetam vyanjanupetan' ti.|| ||

Paccayanunnatakaranam

Navam aham Cunda dittha-dhammakanam yeva [130] asavanam samvaraya dhammam desemi.|| ||

Na panaham Cunda samparayikanam yeva asavanam patighataya dhammam desemi,||
dittha-dhammikanam c'evaham Cunda asavanam samvaraya dhammam desemi samparayikanan ca asavanam patighataya.|| ||

Tasma-t-iha Cunda yam vo maya civaram anunnatam,||
alam vo tam yavad eva sitassa patighataya,||
unhassa patighataya,||
damsa-makasa-vatatapa-sirimsapa-samphassanam parighataya,||
yavad eva hiri-kopina-paticchadanattham.|| ||

Yo vo maya pindapato anunnato,||
alam vo so yavad eva imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya.|| ||

Iti puranan ca vecanam patihankhami||
navan ca vedanam na uppadessami,||
yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo ca ti.|| ||

Yam vo maya senasanam anunnatam,||
alam vo tam yavad eva sitassa patighataya unhassa patighataya damsa-makasa-vatatapa-sirimsapa-samphassanam patighataya yavad eva utu-parissaya-vinodanam patisallanaramattham.|| ||

Yo vo maya gilanappaccaya-bhesajja-parikkharo anunnato,||
alam vo so yavad eva uppannanam veyyabadhikanam vedananam patighataya abyapajjhaparamataya ti.|| ||

Sukhallikanuyoga

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Sukhallikanuyogam anuyutta samana Sakya-puttiya viharanti' ti.|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Katamo so avuso sukhallikanuyogo?|| ||

Sukhallikanuyoga pi hi bahu aneka-vihita nana-ppakaraka' ti.|| ||

Cattaro'me Cunda sukhallikanuyoga hina gamma pothujjanika anariya anattha-samhita na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattanti.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha Cunda ekacco balo pane vadhitva attanam sukheti pineti.|| ||

Ayam pathamo sukhallikanuyogo.|| ||

Puna ca param Cunda idh' [131] ekacco adinnam adiyitva attanam sukheti pineti.|| ||

Ayam dutiyo sukhallikanuyogo.|| ||

Puna ca param Cunda idh'ekacco musa-bhanitva attanam sukheti pineti.|| ||

Ayam tatiyo sukhallikanuyogo.|| ||

Puna ca param Cunda idh'ekacco pancahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto paricareti.|| ||

Ayam catuttho sukhallikanuyogo.|| ||

Ime kho Cunda cattaro sukhallikanuyoga hina gamma pothujjanika anariya anattha-samhita na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattanti.|| ||

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya puccheyyum:|| ||

'Ime cattara sukhallikanuyoge anuyutta samana Sakya-puttiya viharanti ti?|| ||

Te ma h'evan ti'ssu vacaniya||
na vo te samma vadamana vadeyyum,||
abbhacikkheyyum vo te asata abhutene.|| ||

Cattaro'me Cunda sukhallikanuyoga ekanta-nibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattanti.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha Cunda bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pathamo sukhallikanuyogo.|| ||

Puna ca param Cunda bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam dutiyo sukhallikanuyogo.|| ||

Puna ca param Cunda bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti|| ||

'Upekkhako satima sukhavihari' ti|| ||

tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam tatiyo sukhallikanuyogo.|| ||

Puna ca param Cunda bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

[132] Ayam catuttho sukhallikanuyogo.|| ||

Ime kho Cunda cattaro sukhallikanuyoga ekatta-nibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattanti.|| ||

Thanam,||
kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Ime cattaro sukhallikanuyoga anuyutta samana Sakya-puttiya viharanti' ti.|| ||

Te evam ti'ssu vacaniya,||
samma te vo vadamana vadeyyum,||
na vo te abbhacikkheyyum asata abhutena.|| ||

Sukhallikanuyoganisamsa

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Ime pana avuso cattaro sukhallikanuyoge anuyuttanam viharatam kati phalani kat'anisamsa patikankha' ti?|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Ime kho avuso cattaro sukhallikanuyoge anuyuttanam viharatam cattari phalani cattaro anisamsa patikankha.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idh'avuso bhikkhu tinnam sannojananam parikkhaya sotapanno hoti avinipata-dhammo niyato sambodhi-parayano.|| ||

Idam pathamam phalam pathamo anisamso.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu tinnam sannojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakad-agami hoti sakid eva imam lokam agantva dukkhass'antam karoti.|| ||

Idam dutiyam phalam dutiyo anisamso.|| ||

Puna ca param avusa bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ida tatiyam phalam tatiyo anisamso.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Idam catuttham phalam catuttho anisamso.|| ||

Ime kho avuso cattaro sukhallikanuyoge anuyuttanam viharatam imani cattari phalani cattaro anisamsa patikankha' ti.|| ||

Khinasavanam Abhabbatthanani

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya [133] paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Atthita-dhamma samana Sakya-puttiya viharanti' ti.|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata Samma-sambuddhena savakanam dhamma desita pannatta yava-jivam anatikkamaniya.|| ||

Seyyatha pi avuso inda-khilo va ayo-khilo va gambhira-nemo sunikhato acalo asampavedhi,||
evam eva kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata Samma-sambuddhena savakanam dhamma desita pannatta yava-jivam anatikkamaniya.|| ||

Yo so avuso bhikkhu araham khinasavo vusitava kata-karaniyo ohita-bharo anuppatta-sadattho parikkhina-bhava-samyojano samma-d-anna vimutto,||
abhabbo so nava thanani ajjhacaritum.|| ||

Abhabbo avuso khinasavo bhikkhu samcicca panam jivita voropetum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu adinnam theyya-sankhatam adiyitum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu methunam dhammam patisevitum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu sampajana-musa bhasitum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu sannidhi-karakam kame paribhunjitum||
seyyatha pi pubbe agarikabhuto.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu chandagatim gantum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu dosagatim gantum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu mohagatim gantum.|| ||

Abhabbo khinasavo bhikkhu bhayagatim gantum.|| ||

Yo so avuso bhikkhu araham khinasavo vusitava kata-karaniyo ohita-bharo anuppatta-sadattho parikkhina-bhava-samyojano samma-d-anna vimutto,||
abhabbo so imani nava thanani ajjhacaritun' ti.|| ||

Panhabyakaranani

[134] thanam kho pan'etam Cunda vijjati yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Atitam kho addhanam ahabbha Samano Gotamo atirakam nana-dassanam pannapeti,||
no ca kho anagatam addhanam arabbha atirakam nana-dassanam pannapeti.|| ||

Ta-y-idam kim su,||
tayidam katham su' ti?|| ||

Ten'eva anna-titthiya paribbajaka anna-vihitakena nana-dassanena anna-vihitakam nana-dassanam pannapetabbam mannanti,||
yathariva bala avyatta.|| ||

Atitam kho Cunda addhanam arabbha Tathagatassa satanusari-vinnanam hoti.|| ||

So yavatakam akankhati tavatakam anussarati.|| ||

Anagatan ca kho addhanam arabbha Tathagatassa bodhijam nanam uppajjati:|| ||

'Ayam antima jati,||
n'atthi dani punabbhavo' ti.|| ||

Atitan ce pi Cunda hoti abhutam ataccham anattha-samhitam,||
na tam Tathagato vyakaroti.|| ||

Atitan ce pi Cunda hoti bhutam taccham anattha-samhitam,||
tam pi Tathagato na vyakaroti.|| ||

Atitan ce pi Cunda hoti bhutam taccham attha-samhitam,||
tatra kalannu Tathagato hoti tassa panhassa veyyakaranaya.|| ||

Anagatam ce pi Cunda hoti abhutam ataccham anattha-samhitam,||
na tam Tathagato vyakaroti.|| ||

Anagatam ce pi Cunda hoti bhutam taccham anattha-samhitam,||
tam pi Tathagato na vyakaroti.|| ||

Anagatam ce pi Cunda hoti bhutam taccham attha-samhitam,||
tatra kalannu Tathagato hoti tassa panhassa veyyakaranaya samkhittam.|| ||

Paccuppannam ce pi Cunda hoti abhutam ataccham anattha-samhitam,||
na tam Tathagato vyakaroti.|| ||

Paccuppannan ce pi Cunda hoti bhutam [135] taccham anattha-samhitam tam pi Tathagato na vyakaroti.|| ||

Paccuppannan ce pi Cunda hoti bhutam taccham attha-samhitam,||
tatra kalannu Tathagato hoti tassa panhassa veyyakaranaya.|| ||

Iti kho Cunda atitanagata-paccuppannesu dhammesu Tathagato kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi.|| ||

Tasma 'Tathagato' ti vuccati.|| ||

Yan ca kho Cunda sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa sassamana-brahmaniya pajaya sadeva-manussaya dittham sutam mutam vinnatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasa,||
sabbam Tathagatena abhisambuddham.|| ||

Tasma 'Tathagato' ti vuccati.|| ||

Yan ca Cunda rattim Tathagato anuttaram samma-sambodhim abisambujjhati,||
yan ca rattim anupadisesaya nibbana-dhatuya parinibbati,||
yam etamasmim antare bhasati lapati niddisati,||
sabbam tam tath'eva hoti no annatha.|| ||

Tasma 'Tathagato' ti vuccati.|| ||

Yatha-vadi Cunda Tathagato tatha-kari,||
yatha-kari tatha-vadi.|| ||

Iti yatha-vadi tatha-kari,||
yatha-kari tatha-vadi.|| ||

Tasma 'Tathagato' ti vuccati.|| ||

Sadevake loke Cunda samarake sabrahmake sassamana-brahmaniya pajaya sadeva-manussaya Tathagato abhibhu anabhibhuto anna-datthu-daso vasavatti.|| ||

Tasma 'Tathagato' ti vuccati.|| ||

Avyakatatthanani

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Kin nu kho avuso hoti Tathagato param marana?|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti?|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Avyakatam kho avuso [136] Bhagavata:||
hoti Tathagato param marana.|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti.'|| ||

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Kim pan'avuso na hoti Tathagato param marana?|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti?'|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Etam pi kho avuso Bhagavata avyakatam;||
na hoti Tathagato param marana.|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti.'|| ||

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati,||
yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Kim pan'avuso hoti ca na hoti ca Tathagato param marana?|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti?'|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Avyakatam kho pan'etam avuso Bhagavata hoti ca na hoti ca Tathagato param marana.|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti.'|| ||

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum|| ||

'Kim pan'avuso n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana?|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti?'|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evamassu vacaniya:|| ||

'Evam pi kho avuso Bhagavata avyakatam:||
n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana.|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan ti.'|| ||

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati yam anna-tittiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Kasma pan'etam avuso samanena Gotamena avyakatan ti?|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Na h'etam avuso attha-samhitam na dhamma-samhitam na adibrahmacariyakam na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati.|| ||

Tasma nam Bhagavata avyakatan' ti.|| ||

Vyakatatthanani

Thanam kho pan'etam Cunda vijjati yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Kim pan'avuso samanena Gotamena vyakatan ti?|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

"Idam dukkhan" ti kho avuso Bhagavata vyakatam.|| ||

"Ayam dukkhasamudayo" ti kho avuso Bhagavata vyakatam.|| ||

"Ayam dukkhanirodho" ti kho avuso Bhagavata vyakatam.|| ||

"Ayam dukkhanirodhagamini patipada" ti kho avuso Bhagavata vyakatan ti'.|| ||

[137] thanam kho pan'etam Cunda vijjati yam anna-titthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Kasma pan'etam avuso samanena Gotamena vyakatan' ti?|| ||

Evam vadino Cunda anna-titthiya paribbajaka evam assu vacaniya:|| ||

'Etanhi avuso attha-samhitam,||
etam dhamma-samhitam,||
etam adi-brahmacariyakam,||
ekanta-nibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tasma tam Bhagavata vyakatan ti.'|| ||

Pubbantasahagata Ditthi-nissaya

Ye pi te Cunda pubbanta-sahagata ditthi-nissaya,||
te pi vo maya vyakata yatha te vyakatabba.|| ||

Yatha ca te na vyakatabba kim vo aham tattha vyakarissami?|| ||

Ye pi te Cunda aparanta-sahagata ditthi-nissaya,||
te pi vo maya vyakata,||
yatha te vyakatabba,||
yatha ca kho te na vyakatabba,||
kim vo aham te tattha vyakarissami?|| ||

Katame te Cunda pubbanta-sahagata ditthi-nissaya ye vo maya vyakata yatha te vyakatabba,||
yatha ca te na vyakatabba?|| ||

Santi Cunda eke samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

'Sassato atta ca loko ca,'||
idam eva saccam mogham annan ti.|| ||

Santi pana Cunda eke samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

'Asassato atta ca loko ca,||
sassato ca asassato ca atta ca loko ca,||
n'eva sassato nasassato atta ca loko ca,||
sayam-kato atta ca loko ca,||
para-kato atta ca loko ca,||
sayam kato ca param-kato ca atta ca loko ca,||
[138] asayam-karo aparam-karo adhicca-samuppanno atta ca loko ca,||
idam eva saccam,||
moghavannanti.|| ||

Sassatam sukha-dukkham,||
asassatam sukha-dukkham,||
sassatan ca asassatan ca sukha-dukkham,||
n'eva sassatam nasassatam sukha-dukkham,||
sayam-kata sukha-dukkham,||
param-katam sukha-dukkham,||
sayam-katan ca param-katan ca sukha-dukkham,||
asayam-karam aparam-karam adhicca-samuppannam sukha-dukkham,||
idam eva saccam mogham annan ti.|| ||

Tatra Cunda ye te samana-brahmana evam vadino evam ditthino:||
sassato atta ca loko ca,||
idam eva saccam mogham annan ti,||
tyaham upasankamitva evam vadami:|| ||

Atthi nu kho idam avuso,||
vuccati sassato atta ca loko ca ti?|| ||

Yan ca kho te evam ahamsu:|| ||

Idam eva saccam||
Mogham annan ti,||
tam tesam nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Annatha-sannino pi h'ettha Cunda sant'eke satta.|| ||

Imaya pi kho aham Cunda pannattiya n'eva attano sama-samam samanupassami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad idam adhippannatti.|| ||

Tatra Cunda ye te samana-brahmana evam vadino evam ditthino|| ||

'Asassato atta ca loko ca,||
sassato ca asassato ca atta ca loko ca,||
n'eva sassato nasassato atta ca loko ca,||
sayam-kato atta ca loko ca,||
param-kato atta ca loko ca,||
sayam-kato ca para-kato ca atta ca loko ca,||
asayam-karo apara-karo adhicca-samuppanno atta ca loko ca,||
sassatam sukha-dukkham,||
[139] asassatam sukha-dukkham,||
sassatan ca asassatan ca sukha-dukkham,||
n'eva sassatam nasassatam sukha-dukkham,||
sayam-katam sukha-dukkham,||
param-katam sukha-dukkham,||
sayam-katam ca paramkatam ca sukha-dukkham,||
asayam-karam aparamkaram adhicca-samuppannam sukha-dukkham,||
idam eva saccam mogham annan ti.'|| ||

Tyaham upasankamitva evam vadami:|| ||

'Atthi kho idam avuso vuccati asayam-karam apara-karam adhicca-samuppannam sukha-dukkhan ti?'|| ||

Yan ca kho te evam ahamsu:|| ||

Idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

Tam tesam nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Annatha-sannino pi h'ettha Cunda santeke satta.|| ||

Imaya pi kho aham Cunda pannattiya n'eva attana sama-samam samanupassami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad idam adhipannatti.|| ||

Ime kho te Cunda pubbanta-sahagata ditthi-nissaya,||
ye vo maya vyakata yatha te vyakatabba,||
yatha ca te na vyakatabba,||
kim vo aham te tattha vyakarissami?' ti.|| ||

Aparantasahagata Ditthi-nissaya

Katame ca Cunda aparanta-sahagata dithi-nissaya ye vo maya vyakata yatha te vyakatabba||
yatha ca te na vyakatabba?|| ||

Santi Cunda eko samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

'Rupi atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.'|| ||

Santi pana Cunda eke samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

'Narupi atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.'|| ||

'Rupi ca arupi ca atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

'N'eva rupi nanarupi atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

[140] 'Sanni atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

'Asanni atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

'N'evasanninasanni atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

'Atta ucchijjati vinassati,||
na hoti param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

Tatra Cunda ye te samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

'Rupi atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan' ti.|| ||

Tyaham upasankamitva evam vadami:|| ||

Atthi kho idam avuso,||
vuccati:|| ||

'Rupi atta hoti arogo param marana' ti?|| ||

Yam kho te evam ahamsu||
'idam eva saccam,||
mogham annan ti'||
tam tesam nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu?.|| ||

Annatha-sannino pi h'ettha Cunda santeke satta.|| ||

Imaya pi kho aham Cunda pannattiya n'eva attana sama-samam samanupassami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad idam adhippannatti.|| ||

Tatra Cunda ye te samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

'Arupi atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

'Rupi ca arupi ca atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

'N'eva rupi narupi atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

'Sanni atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

'Asanni atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

'N'evasanninasanni atta hoti arogo param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

'Atta ucchijjati vinassati,||
na hoti param marana,||
idam eva saccam,||
mogham annan ti.|| ||

Tyaham upasamkamitva evam vadami:.|| ||

Atthi kho idam avuso,||
vuccati.|| ||

"Atta ucchijjati vinassati,||
na hoti param marana ti"|| ||

Yan ca kho te Cunda evam ahamsu:||
idam eva saccam,||
mogham annan ti,||
tam tesam nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu?.|| ||

Annatha-sannino pi hettha Cunda santeke satta.|| ||

Imaya pi kho aham Cunda pannattiya n'eva attana sama-samam samanupassami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad idam adhippannatti.|| ||

Ime kho te Cunda aparanta-sahagata ditthi-nissaya,||
ye vo maya vyakata,||
[141] yatha te vyakatabba;||
yatha ca te na vyakatabba,||
kim vo aham te tattha vyakarissami ti?|| ||

Imesam ca Cunda pubbanta-sahagatanam ditthi-nassayanam imesam ca aparanta-sahagatanam ditthi-nissayanam pahanaya samatikkamaya evam maya cattaro satipatthana desita pannatta.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha Cunda bhikkhu kaye kayayanupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjha domanassam,||
vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjha domanassam,||
citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjha domanassam,||
dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjha domanassam.|| ||

Imesam ca Cunda pubbanta-sahagatanam ditthi-nissayanam imesam ca aparanta-sahagatanam ditthi-nissayanam pahanaya samatikkamaya evam maya ime cattaro satipatthana desita pannatta ti.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Upavano Bhagavato pitthito hoti Bhagavantam vijayamano.|| ||

Atha kho ayasma Upavano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Acchariyam bhante abbhutam bhante,||
pasadiko vatayam bhante dhamma-pariyayo,||
atipasadiko vatayam bhante dhamma-pariyayo.|| ||

Ko namo ayam bhante dhamma-pariyayo" ti?.|| ||

"Tasma-t-iha tvam Upavana imam dhamma-pariyayam pasadiko tv eva nam dharehi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Upavano Bhagavato bhasitam abhinandi ti.|| ||

Pasadikasuttam nitthitam chattham


Contact:
E-mail
Copyright Statement