Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 30

Lakkhana Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[142]

[1][rhyt] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi 'bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:

[2][rhyt] Dvattims'imani bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanani yehi samannagatassa maha-purisassa dve gatiyo bhavanti ananna:|| ||

Sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti Cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti seyyathidam:|| ||

Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyantam adandena asatthena dhammena [samena] abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti Samma-sambuddho loke vivatta-cchado.|| ||

[3][rhyt] Katamani ca tani bhikkhave maha- [143] purisassa dvattimsa maha-purisa-lakkhanani yehi samannagatassa maha-purisassa dve [va] gatiyo honti ananna?|| ||

Sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti Cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti seyyathidam:|| ||

Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyantam adandena asatthena dhammena [samena] abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti Samma-sambuddho loke vivatta-cchado.|| ||

[1.] Idha, bhikkhave, maha-puriso suppatitthita-pado hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso suppatitthita-pado hoti||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[2.] Puna ca param bhikkhave maha-purisassa hettha-pada-talesu cakkani jatani honti sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakara-paripurani suvibhatt-antarani.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-purisassa hettha-pada-talesu cakkani jatani honti sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakara-paripurani,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[3.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso ayata-panhi hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso ayata-panhi hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purissa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[4.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso digh'anguli hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso dighanguli hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[5.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso mudu-taluna-hattha-pado hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso mudu-taluna-hattha-pado hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[6.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso jala-hattha-pado hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso jala-hattha-pado hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[7.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso ussankha-pado hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso ussankha-pado hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[8.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso eni-jangho hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso eni-jangho hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[9.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso thitako'va anonamanto ubhohi pani-talehi jannukani parimasati parimajjati.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso thitako'va anonamanto ubhohi pani-talehi jannukani parimasati parimaccati,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[10.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso kosohita-vattha-guyho hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso kosohita-vattha-guyho hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[11.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso suvanna-vanno hoti||
kancana-sannibha-ttaco hoti..|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso suvanna-vanno hoti,||
kancana-sannibha-ttaco hoti.||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[12.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso sukhuma-cchavi hoti||
sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso sukhuma-cchavi hoti,||
sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[144] [13.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso ekeka-lomo hoti,||
ekekani lomani lomakupesu jatani honti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso ekeka-lomo hoti,||
ekekani lomani lomakupesu jatani hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[14.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso uddhagg-lomo hoti,||
uddhaggani lomani jatani nilani anjana-vannani kundala-vattani padakkhina-vattaka-jatani honti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso uddhagga-lomo hoti,||
uddhaggani lomani jatani nilani anjana-vannani kundadala-vattani padakkhina-vattaka-jatani honti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[15.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso brahm'-ujju-gatto hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso brahm'-ujju-gatto hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[16.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso satt'-ussado hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso satt'-ussado hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[17.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso siha-pubbaddha-kayo hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso siha-pubbaddha-kayo hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[18.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso cit'-antaramso hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso cit'-antaramso hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[19.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso nigrodha-parimandalo hoti,||
yavatakv assa kayo||
tavatakv assa vyamo,||
yavatakv assa vyamo||
tavatakv assa kayo.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso nigrodha-parimandalo hoti,||
yavatakavassa kayo,||
tavatakv assa vyamo,||
yavatakv assa vyamo||
tavatakv assa kayo,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[20.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso samavatta-kkhandho hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso samavatta-kkhandho hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[21.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso easaggas'-aggi hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso easaggas'-aggi hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[22.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso siha-hanu hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso siha-hanu hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[23.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso cattarisa-danto hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso cattarisa-danto hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[24.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso sama-danto hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso sama-danto hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[25.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso avivara-danto hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso avivara-danto hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[26.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso susukka-datho hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso susukka-datho hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[27.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso pahuta-jivho hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso pahuta-jivho hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[28.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso brahma-ssaro hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso brahma-ssaro hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[29.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso karavikabhini hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso karavikabhini hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[30.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso abhinila-netto hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso abhinila-netto hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[32.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso go-pamukho hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso go-pamukho hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[32.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso unna bhamuk-antare jata hoti odata mudu-tula-sannibha.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso unna bhamuk-antare jata hoti odata mudu-tula-sannibha,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati.|| ||

[145] [33.] Puna ca param bhikkhave maha-puriso unhisa-siso hoti.|| ||

Yam pi bhikkhave maha-puriso unhisa-siso hoti,||
idam pi bhikkhave maha-purisassa maha-purisa-lakkhanam bhavati|| ||

[4][rhyt] Imani kho tani bhikkhave dvattimsa maha-purisassa maha-purisa-lakkhanani yehi samannagatassa maha-purisassa dveva gatiyo bhavanti ananna.|| ||

Sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti Cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado|| ||

Imani kho bhikkhave dvattimsa maha-purisassa maha-purisa-lakkhanani bahiraka pi isayo dharenti.|| ||

No ca kho te jananti 'imassa kammassa katatta imam lakkhanam patilabhanti' ti.|| ||

Suppatitthitapadalakkhanam (1)

[5][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam puramam niketam pubbe manussa-bhuto samano dalha-samadano ahosi,||
kusalesu dhammesu avatthita samadano,||
kaya-sucarite vaci-sucarite mano-sucarite,||
dana-samvibhage sila-samadane uposathupavase matteyyataya petteyyataya samannataya brahmannataya kule jetthapacayitaya annatarannataresu ca adhikusalesu [146] dhammesu,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulanta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gadhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
suppatitthita-pado hoti,||
samam padam bhumiyam nikkhipati,||
samam uddharati,||
samam sabbavantehi pada-talehi bhumim phusati.|| ||

[6][rhyt] So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani sattaratanani bhavanti,||
seyyathidam:||
Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana,||
so imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena ahivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Avikkhamhiyo hoti kenaci manussabhutena paccattikena paccamittena.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado,||
buddho samano kim labhati?|| ||

Avikkhamabhiyo hoti
abbhantarehi va bahirehi va paccatthikehi paccamittehi ragena va dosena va mohena va samanena [147] va brahmanena va devena va Marena va Brahmuna va kenaci va lokasmim.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Sacce ca dhamme ca dame ca samyame||
Soceyya silalayuposathesu ca,||
Dane ahimsaya asahase rato||
dalham samadaya samattamacari|| ||

So tena kammena divam apakkami||
Sukham ca khiddaratiyo ca avahi tato cavitva punaragato idha||
Samehi padehi phusi vasundharam|| ||

Byakamsu veyyanjanika samagata||
Samappatitthassa na hoti khambhana,||
Gihi'ssa va pabbajitassa va puna||
Tam lakkhanam bhavati tadatthajotakam|| ||

Akkhambhiyo hoti agaramavasam||
Parabhibhu sattubhi sattumaddano,||
Manussabhutenidha hoti kenaci||
Akkhamhiyo tassa phalena kammuno|| ||

Sace ca pabbajjamupeti tadiso||
Nekkhammachandabhirato vicakkhano,||
Aggo na so gacchati jatu khambhatam||
Naruttamo esahi tassa dhammata' ti|| ||

Padatalesu cakkalakkhanam (2)

[7][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano [148] bahujanassa sukhavaho ahosi,||
ubbegam uttasam bhayam apanudita dhammikam ca rakkavaranaguttim samvidhata saparivaram ca danam adasi.|| ||

So tassakammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gadhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imam maha-purisa-lakkhanam patilabhati.|| ||

Hettha padatalesu cakkani jatani honti sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakara-paripurani suvihattantarani.|| ||

So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatati dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Mahaparivaro hoti,||
maha'ssa honti parivara brahmanagahapatika negamajanapada ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Mahaparivaro hoti,||
maha'ssa honti parivara bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga gadhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca Tatth'etam vuccati:

Pure purattha purimasu jatisu||
manussa-bhuto bahunam sukhavaho,||
Ubbega-uttasa-bhayapanudano||
Guttisu rakkhavaranesu ussuko|| ||

[149] So tena kammena divam samakkami||
Sukhanca khidda ratiyo ca anvabhi,||
Tato civitva punaragato idha||
Cakkani padesu duvesu vindati||
Samantanemini sahassarani ca|| ||

Byakamsu veyyanjanika samagata,||
Disva kuMaram satapunnalakkhanam||
Parivarava hessati sattumaddano||
Tatha hi cakkani samantanemini|| ||

Sace na pabbajjamupeti tadiso,||
Vatteti cakkam pathavim pasasati||
Tassanuyutta'dha1 bhavanti khattiya||
Mahayasam samparivarayanti nam|| ||

Sace ca pabbajjamupeti tadiso,||
Nekkhammachandabhirato vicakkhano||
Devamanussa surasakka rakkhasa||
Gadhabbanaga vihaga catuppada||
Anuttaram deva-manussapujitam||
Mahayasam samparivarayanti nanti|| ||

Ayatapanahitadini tini lakkhanani (3-5)

[8][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano panatipatam pahaya panatipata pativirato ahosi,||
nihitadaneda nihita-sattho lajji dayapanto sabbapanabhutahitanukampi vihasi,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussantatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gadhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani tini maha-purisa- [150] lakkhanani patilabhati,||
ayata-panhi ca hoti dighanguli ca Brahmuju-gatto ca.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato,||
sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti Cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Dighayuko hoti viratthitiko,||
dighamayumpaleti.|| ||

Na sakka hoti antara jivita vorepetum kenaci manussabhutena paccatthikena paccamittena.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Dighayuko hoti ciratthitiko,||
dighamayumpaleti,||
na sakka hoti antara jivita voropetum paccatthikehi paccamittehi samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Maranavadha bhayattano viditva||
Pativirato paramaranayahosi||
Tena sucaritena saggamagama||
Sukataphalavipakamanuhosi|| ||

Caviya punaridhagato samano||
Patilabhati idha tini lakkhanani,||
Bhavati vipuladighapasanabhiko||
Brahma'va suju subho sujatagatto|| ||

Subhujo susu susanthito sujato||
Mudu-taenan-guliy'assa honti digha,||
[151] tihi purisa-varagga-lakkhanehi||
Cira-yapanaya kumaramadiyanti|| ||

Bhavati yadi gihi ciram yapeti||
Cirataram pabbajati yadi tato hi||
Yapayati vasiddhi bhavanaya||
Iti dighayukataya tannimittanti|| ||

Satatussadatalakkhanam (6)

[9][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano data ahosi panitanam rasitanam khadaniyanam bhojaniyanam sayaniyanam lehaniyanam pananam,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
satt'-ussado hoti.|| ||

Sattassa ussada honti: uhosu hatthesu ussada honti,||
uhosu padosu ussada honti,||
uhosu amsakutesu ussada honti,||
khadhe ussada hoti.|| ||

So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani sattaratanani bhavanti,||
seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Labhi hoti panitanam rasitanam khadaniyanam bhojaniyanam sayaniyanam lehaniyanam pananam.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Labhi hoti panitanam rasitanam khadaniyanam bhojaniyanam sayaniyanam lehaniyanam pananam.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

[152] Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Khajjabhojanam atha leyyasayiyam||
Uttamaggarasadayako ahu||
Tena so sucaritena kammuna||
Nandane ciramahippamodati|| ||

Sattavussado idhadhigacchati||
Hatthapadamudutalanca vindati,||
Ahu byanjananimittakovida||
Khajja bhojja rasalabhitaya nam|| ||

Tam gihi'ssapi tadatthajotakam||
Pabbajampi ca tadadhigacchati,||
Khajjabhojanassa labhiruttamam||
Ahu sabbagihibadhanacchidanti|| ||

Karacaranamudutajalatalakkhanani (7-8)

[10][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano catuhi sangahavatthuhi janam sangahako ahosi danena peyyavajjena1 atthacariyaya samanattataya,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani [153] dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
mudutaenahatthapado ca hoti jala-hattha-pado ca.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato,||
sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani sattaratanani bhavanti,||
seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana,||
so imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Susangahitaparijano hoti,||
susangahitassa honti brahmanagahapatika negamajanapada ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Susangahitaparijano hoti,||
susangahita'ssa honti bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga Gandhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagavaavoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Danampi c'atthacariyatan ca||
Piyavadanam ca samanachandatam ca||
Kariya cariya susangaham bahunnam||
Anavamatena gunena yati saggam|| ||

Vaciya punaridhagato samano||
Karacaranamudutalanca jalino ca,||
Atirucirasuvaggudassaneyyam||
Patilabhati daharo susu kumaro|| ||

[154] Bhavati parijanassavo vidheyyo||
Mahimiva mavasate1 susangahito,||
Piyavadu hitasukhatam jigimsamano||
Agirucitani gunani acaranto.|| ||

Yadi ca jahati sabbakamabhogam||
Kathayati dhammakatham jino janassa,||
Vacanapatikarassabhippasanna||
Sutva dhammanudhammamacaranti ti

Ussankhapadauddhaggalomatalakkhanani (9-10)

[11][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano bahuno janassa atthupasamhitam dhammupasamhitam vacambhasita ahosi,||
bahujanam nidamsesi,||
paninam hitasukhavaho dhammayagi,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
ussankha-pado ca hoti uddhagga-lomo ca.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Aggo ca hoti settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaroca kamabhoginam.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Aggo ca hoti settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca sabbasattanam.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

[155] Attha-dhamma-samhitam pure giram||
Erayam bahujanam nidamsayi,||
Paninam hitasukhavaho ahu||
Dhammayagamayaji6 amacchari|| ||

Tena so sucaritena kammuna||
Sugatim vajati tattha modati||
Lakkhanani ca duve idhagato||
Uttamappamukhataya1 vindati|| ||

Ubbhamuppatitalomavasaso||
Padaganthirahu sadu santhita,||
Mamsalohita cita tacotthata||
Uparivarana ca sohana2ahu|| ||

Gehamavasati ce tathavidho||
Aggatam vajati kamabhoginam,||
Tena uttaritaro na vijjati||
Jambudipam ahibhuyya iriyati|| ||

[156] Pabbajam pi ca anomanikkamo||
Aggatam vajati sabbapaninam,||
Tena uttaritaro na vijjati||
Sabbalokamahibhuyya viharati'ti|| ||

Enijanghalakkhanam (11)

[12][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano sakkaccam vaceta ahosi sippam va vijjam va caranam va kammam va,||
'kinti me khippam vijaneyyum,||
kin' ti.e khippam patipajjeyyum na ciram kilisseyyunti|| ||

So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano idam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
eni-jangho hoti.|| ||

So tena lakkhane samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Yani tani rajarahani rajangani rajupabhogani rajanucchavikani,||
tani khippam patilabhati.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Yani tani samanarahani samanangani samanupabhogani samananucchavikani,||
tani khippam patilabhati.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Sippesu vijja-caranesu kammasu||
Katham vijaneyyu lahun ti? icchati||
[157] yatupaghataya na hoti kassaci||
Vaceti khippam na ciram kilissati|| ||

Tam kammam katva kusalam sukhudrayam||
Changha manunna labhate susanthita,||
Vatta sujata anupubbamuggata||
Uddhaggaloma sukhumattacotthata|| ||

Eneyyajangho'ti tamahu puggalam||
Sampattiya khippamidahu lakkhanam,||
Gehanulomani yadabhikankhati||
Apabbajam khippamidhadhigacchati|| ||

Sace va pabbajjamupeti tadiso||
Nekkhammachandabhirato vicakkhano,||
Anucchavikassa yadanulomikam||
Tam vindati khippamanomavikkamo' ti.

Subumacchavilakkhanam (12)

[13][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano samanam va brahmanam va upasankamitva paripucchita ahosi: kim bhante kusalam,||
kim akusalam,||
kim savajjam,||
kim anavajjam,||
kim sevitabbam,||
kim nasevitabbam,||
kimme kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa,||
kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukhaya assa' ti?|| ||

So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano idam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
[158] sukhuma-cchavi hoti,||
sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati.|| ||

So tena lakkhanena samannagato,||
sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Mahapanno hoti,||
nassa hoti koci pannaya sadiso va,||
settho va kamabhoginam.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Mahapanno hoti,||
puthupanno hasapanno javanapanno tikkhapanno nibbedhikapanno.|| ||

Nassa hoti koci pannaya sadiso va,||
settho va sabbasattanam.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Pure purattha purimasu jatisu||
Annatukamo paripucchita ahu,||
Sussusita pabbajitam upasita||
Atthantaro atthakatham nisamayi|| ||

Pannapatilabhagatena1 kammuna||
manussa-bhuto sukhumacchavi ahu,||
Byakamsu uppadanimittakovida||
Sukhumani atthani avecca dakkhati|| ||

Sace na pabbajjamupeti tadiso||
Vatteti cakkam pathavim passati||
Atthanusatthisu pariggahesu ca||
Na tena seyyo sadiso va vijjati|| ||

[159] Sace ca pabbajjam upeti tadiso||
Nekkhammachandabhirato vicakkhane,||
Pannavisittham labhate anuttaram||
Pappoti bodhim varabhurimedhaso' ti|| ||

Suvannavannatalakkhanam (13)

[14][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano akkodhano ahosi anupayasabahulo,||
bahumpi vutto samano nabhisajji,||
na kuppi,||
na byapajji,||
nappatitthayi,||
na kopan ca dosan ca appaccayan ca patvakasi.|| ||

Data ca ahosi sukhumanam mudukanam attharananam papurananam khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam.|| ||

So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano idam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
suvannavanno hoti kancana-sannibha-ttaco.|| ||

So tena lakkhane samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Labhi hoti sukhumanam mudukanam attharananam papurananam khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Labhi hoti sukhumanam mudukanam attharananam papurananam khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Akkodhan ca adhitthahi adasi ca||
danam vatthani ca sukhumani succhavini.||
[160] purimatara-bhave thito abhivissajji||
mahim iva suro abhivassam

Tam katvana ito cuto divam||
Uppajja sukataphalavipakamanubhutva,||
Kanakatanusannibho idhabhibhavati||
Suravarataroriva indo|| ||

Gehama vasati naro apabbajja||
Miccha mahati-mahim anusasati||
Pasayha sa hi ca sattaratanam||
Patilabhati vimala sukhuma-cchavim sucinca|| ||

Labhi acchadana-vattha-mokkha-papurananam||
Bhavati sadi anagariyatam upeti||
Sa hi purima-kata-phalam anubhavati||
Na bhavati katassa panaso' ti|| ||

Kosohitavatthaguyhatalakkhanam (14)

[15][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbemanussa-bhuto samano cirappanatthe sucirappavasino nati mitte suhajje sakhino samaneta ahosi,||
matarampi puttena samaneta ahosi,||
puttampi matara samaneta ahosi,||
pitarampi [161] puttena samaneta ahosi,||
puttampi pitara samaneta ahosi,||
bhatarampi bhatara samaneta ahosi,||
bhatarampi bhaginiya samaneta ahosi,||
bhaginimpi bhatara samaneta ahosi,||
samangikatva ca abbhanumodita ahosi,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano idam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
kosohita-vattha-guyho hoti.|| ||

So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Pahutaputto hoti,||
Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Pahutaputto hoti anekasahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

Buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Pure purattha purimasu jatisu||
Cirappanatthe sucirappavasino,||
nati suhajje sakhino samanayi||
Samangikatva5 anumodita ahu

So tena kammena divam apakkami2||
Sukhanca khidda ratiyo ca avabhi|| ||||
Tato cavitva punaragato idha||
Kosohitam vindati vattha-chadiyam|| ||

[162] Pahutaputto bhavati tathavidho||
Paro-sahassam ca bhavanti atraja|| ||||
Sura ca vira ca amittatapana||
Gihi'ssa pitim janana piyamvada|| ||

Bahutara pabbajitassa iriyato||
Bhavanti putta vacananusarino|| ||||
Gihi'ssa va pabbajitassa va puna||
Tam lakkhanam bhavati tadattha-jotakan ti|| ||

[16][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano mahajanasangaham samekkhamano samam janati,||
samam janati,||
purisam janati,||
purisavisesam janati ayamidamarahati ayamidamarahati'ti.|| ||

Tattha tattha purisavisesakaro pure ahosi,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
nigrodha-parimandalo ca hoti thitako'va anonamanto ubhohi panitalehi jannukani parimasati parimajjati.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim [163] labhati?|| ||

Addho hoti mahaddhano mahabhogo pahutajataruparajato pahutavittupakarano pahutadhanadhanno paripunnakosakotthagaro.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Addho hoti mahaddhano mahabhogo.|| ||

Tass'imani dhanani honti,||
seyyathidam saddhadhanam siladhanam hiridhanam ottappadhanam sutadhanam cagadhanam pannadhanam,||
buddho samano idam labhati.|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Tuliya pativiciya cinnayitva||
Mahajanasangahanam samekkhamano,||
Ayamidamarahatiti tattha tattha||
Purisavisesakaro pure ahosi|| ||

Sa hi ca pana thito anonamanto||
Phusati karehi ubhohi jannukani,||
Mahiruhaparimandalo ahosi||
Sucaritakammavipakasesakena|| ||

Bahuvividha nimitta lakkhanannu||
Abhinipuna manuja viyakarimsu,||
Bahuvividhani gihinamarahani||
Patilabhati daharo susu kumaro,

[164] Idha mahipa' ti.sa kamabhogi||
Gihipatirupaka bahu bhavanti,||
Yadi ca jahati sabbakamabhogam||
Labhati anuttaramuttamam dhanagganti|| ||

Sihapubbaddhakayadini tini lakkhanani (17-19)

[17][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano bahuno janassa atthakamo ahosi hitakamo phasukamo yogakkhemakamo 'kinti me saddhaya vaddheyyum,||
silena vaddheyyum,||
sutena vaddheyyum,||
cagena caddheyyum,||
dhammena vaddheyyum,||
pannaya vaddheyyum dhanadhannena caddheyyum,||
khettavatthuna vaddheyyum,||
dvipadacatuppadehi vaddheyyum,||
puttadarehi vaddheyyum,||
dasakammakaraporisehi vaddheyyum,||
natihi vaddheyyum,||
mittehi vaddheyyum,||
bandhavehi vaddheyyunti|| ||

So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani tini maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
siha-pubbaddha-kayo ca hoti cit'-antaramso ca samavatta-kkhandho ca.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

[165] Aparihana-dhammo hoti,||
na parihayati dhanadhannena khettavatthuna dipadacatuppadehi puttadarehi dasakammakaraporisehi natihi mittehi bandhavehi.|| ||

Na parihayati sabbasampattiya.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati, araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Aparihanadhammo hoti,||
na parihayati saddhaya silena sutena cagena pannaye na parihayati sabbasampattiya.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||||
Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Saddhaya silena sutena buddhiya||
Cagena dhammena bahuhi sadhuhi||
Dhanena dhannena ca khettavatthuna||
Puttehi darehi catuppadehi ca|| ||

natihi mittemi ca bandhavehi ca||
Balena vannena sukhena cubhayam,||
Katham na hayyem pare'ti icchati||
Idam samiddham ca2 panabhikankhati|| ||

Sa sihapubbaddhasusanthito ahu||
Samavattakkhadho ca cit'-antaramso||
Pubbe sucinnena katena kammuna||
Aha niyam pubbanimittamassatam|| ||

Gihi pi dhannena dhanena vaddhati||
Puttehi darehi catuppadehi ca,||
Akincano pabbajito anuttaram||
Pappoti bodhim asahana-dhammatan ti.

Rasaggasaggitalakkhanam (20)

[166] [18][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano sattanam avihethakajatiko ahosi panina va ledduna va dandena va satthena va,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
easaggas'-aggi hoti,||
uddhaggassa rasaharaniyo givaya jata honti samavahiniyo.|| ||

So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Appabadho hoti appatanko samavepakiniya gahaniya samannagato natisitaya naccunhaya.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Appabadho hoti appatanko samavepakiniya gahaniya samannagato natisitaya naccunhaya majjhimaya padhanakkhamaya.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Na panidandehi panatha ledduna||
Satthena va maranavadhena va puna,||
Ubbadhanaya paritajjanaya va||
Na hethayi janatamahethako ahu|| ||

Ten'eva so sugatisu pecca modati||
Sukhapphalam kariya sukhani vivdati,||
[167] sampajjasa rasa-harani susanathita||
Idhagato labhati rasaggasaggitam|| ||

Tenahu nam atinipuna vicakkhana||
Ayam naro sukhabahulo bhavissati||
Gihi'ssa va pabbajitassa va puna3||
Tam lakkhanam bhavati tadatthajotakanti|| ||

Abhinilanetta- gopakhumalakkhanani (21, 22)

[19][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano na ca visatam na ca visaci na ca pana viceyya pekkhita, uju.|| ||

Tatha pasatamujumano piyacakkhuna bahujanam udikkhita ahosi.|| ||

So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
abhinila-netto ca hoti go-pamukho ca.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Piyadassano hoti,||
bahuno janassa piyo hoti manapo brahmanagahapatikanam negama-janapadanam [168] ganakanam mahamattanam anikatthanam dovarikanam amaccanam parisajjanam rajunam bhogiyanam kumaranam,||
raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Piyadassano hoti,||
bahuno janassa piyo hoti manapo bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam devanam manussanam asuranam naganam Gandhabbanam.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Na ca visatam na ca visaci||
Na ca pana viceyya pekkhita||
Ujum tatha pasatamujumano||
Piyacakkhuna bahujanam udikkhita|| ||

Sugatisu so phalavipakam||
Anubhavati tattha modati|| ||||
Idha ca pana bhavati go-pamukho||
Abhinilanettanayano sudassano|| ||

Abhiyogino ca nipuna||
Bahu pana nimittakovida||
Sukhumanayanakusala manuja||
Piyadassano'ti abhiniddisanti nam|| ||

Piyadassano gihi pi santo ca||
Bhavati bahujanapiyathito,||
[169] yadi ca na bhavati gihi samano hoti||
Piyo bahunam sokanasano' ti|| ||

Unhisasisalakkhanam (23)

[20][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano bahujanapubbangame ahosi kusalesu dhammesu bahujananam pamokkho kayasucarite vacisucarite manosucarite danasamvibhage silasamadane uposathupavase matteyyataya petteyyataya samannataya brahmannataya kule jetthapacayitaya annatarannataresu ca adhikusalesu dhammesu.|| ||

So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
unhisa-siso hoti.|| ||

So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Maha'ssa jano anvayiko hoti,||
brahmanagahapatika negamajanapada ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Mahassa jano avvayiko hoti,||
bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga gadhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Pubbangamo sucaritesu ahu||
Dhammesu dhammacariyaya1 abhirato,||
Anavayiko bahujanassa ahu||
Saggesu vedayittha punna-phalam|| ||

[170] Vediyitva so sucaritassa phalam||
Unhisa sisattamidhajjhagama||
Byakamsu byanjana nimittadhara||
Pubbangamo bahujanassa hessati|| ||

Patibhogiya manujesu idha||
Pubbeva tassa abhiharanati tada||
Yadikhattiyo bhavati bhumipati||
Patiharakabahujane labhati|| ||

Atha ce pi pabbajati so manujo||
Dhammesu hoti paguno visavi|| ||||
Tassanusasanigunabhirato||
Anvayiko bahujano bhavati ti|| ||

[21][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano musa-vadam pahaya musa-vada pativirato ahosi sacca-vadi saccasadho theto paccayiko avisamvadako lokassa,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
ekeka-lomo ca hoti,||
unna ca bhamuk-antare jata hoti odata mudutulasanniha.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Maha'ssa jano upavattati brahmanagahapatika netamajanapada [171] ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Maha'ssa jano upavattati bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga Gandhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati,

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Saccappatinno purimasu jatisu||
Advejjhavaco alikam avajjayi||
Na so visamvadayita pi kassaci||
Bhutena tacchena tathena bhasayi. 1

Seta susukka mudutulasannibha||
Unnasujata bhamuk-antare ahu||
Na lomakupesu duve ajayisum||
Ekekalomupacitangava ahu|| ||

Tam lakkhanannu bahavo samagata||
Byakamsu uppadanimittakovida||
Unna ca loma ca yatha susanthita||
Upavattati idisakam bahujjano|| ||

Gihimpi santam upavattati jano||
Bahu purattha pakatena kammuna||
Akincanam pabbajitam anuttaram||
Buddhampi santam upavattati jano'ti|| ||

[22][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano pisunam vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato ahosi.|| ||

Ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya.|| ||

Iti bhinnanam va sandhata [172] samhitanam va anuppadata samaggaramo samagga-rato samagganandi samagga-karanim vacam bhasita ahosi,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
cattarisa-danto ca hoti avivara-danto ca.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Abhejjapariso hoti abhejja'ssa honti parisa brahmanagahapatika negamajanapada ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Abhejjapariso hoti abejja'ssa honti parisa bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga Gandhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||||
Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Vebhutiyam samhitabhedakarim1||
Bhedappavaddhana vivadakarim||
Kalahappavaddhana akiccakarim||
Samhitanam bhedajananim na bhani|| ||

Avivadavaddhanakarim sugiram||
Bhinnanam sandhijannim ahani||
[173] kalaham janassa panudi samangi||
Samhitehi nandati pamodati ca|| ||

Sugatisu so phalavipakam||
Anubhavati tattha modati|| ||||
Danta idha honti acira'a sahita||
Caturo dasassa mukhaja susanthita|| ||

Yadi khattiyo bhavati bhumipati||
Avibhediya'ssa parisa bhavanti||
Samano ca hoti virajo vitamalo||
Parisa'ssa hoti anugata acala'ti|| ||

Pahutajivha- brahmassara lakkhanani (28, 29)

[23][rhyt] Yam pi bhikkhave purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato ahosi,||
ya sa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa,||
tatharupim vacam bhasita ahosi,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
pahuta jivho ca hoti brahma-ssaro ca karavikabhani.|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Tani dvattimsa sace ratanani raja samano kim labhati?|| ||

Adeyyavaco hoti,||
adiyan' ti.sa vacanam brahmanagahapatika negamajanapada ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

[174] Adeyya-vaco hoti,||
adiyan' ti.sa vacanam bhikkhu bhakkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga Gandhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Akkosa-bhandana-vihesakarim||
Ubbadhakam1 bahujanamaddanam||
Ba'ham2 giram so na bhani pharusam||
Madhuram bhani susanhitam sakhilam|| ||

Manaso piya hadayagaminiyo||
Vaca so erayati kannasuba||
Vaca sucinnaphalamanubhavi||
Saggesu vedaya punnaphalam|| ||

Veditva so sucaritassa phalam||
Brahmassarattamidhajjhagama||
Jivha'ssa hoti vipula puthula||
Adeyyavakyavacano bhavati|| ||

Gihino pi ijjhati yatha bhanato||
Atha ce pabbajati so manujo||
[175] adiyanti'ssa vacanam janata||
Bahuno bahum subhanitam bhanato'ti|| ||

[24][rhyt] Yam pi bikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe manussa-bhuto samano samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato ahosi,||
kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyannavatim atthasamhitam,||
so tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imam maha-purisa-lakkhanam patilabhati,||
siha-hanu hoti.|| ||

So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Tass'imani raja samano kim labhati?|| ||

Appadhamsiyo hoti kenaci manussabhutena paccatthikena paccamittena.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati,||
araham hoti sammasambuddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Appadhamsiyo hoti abbhantarehi va bahirehi va paccattikehi paccamittehi ragena va dosena va mohena va samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Samphappalapam na aBuddhatantim3||
Avikinnavacanabyappato ahosi||
Ahitampi ca apanudi||
Hitampi ca bahujana-sukhan ca abhani|| ||

[176] Tam katva ito cuto divamupapajji||
Sukataphalavipakamanubhosi||
Caviya punaridhagato samano||
Dviduggamavaratarahanuttamalattha|| ||

Raja hoti suduppadhamsiyo||
Manujindo manujadhipati mahanubhavo,||
Tidivapuravarasamo bhavati||
Suravarataroriva indo|| ||

Gandhabbasurayakkharakkhasehi||
Surehi na hi bhavati suppadhamsiyo,||
Tathatto yadi bhavati tathavidho||
Idha disa ca patidisa ca vidisa ca ti|| ||

[25][rhyt] Yam pi bhikkhave Tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam pubbe munassabhuto samano micchaajivam pahaya sammaajivena jivikam kappesi.|| ||

Tulakuta- kamsakuta- manakuta - ukkotana - vancana- nikati- - saciyoga- chedana- vadhabandhana viparamosa- alopa - sahasakara pativirato ahosi,||
so tassa kammassa [177] katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

So tattha anne deve dasahi thanehi adhiganhati,||
dibbena ayuna dibbena vannena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi.|| ||

So tato cuto itthattam agato samano imani dve maha-purisa-lakkhanani patilabhati,||
sama-danto ca hoti susukka-datho ca|| ||

So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati,||
raja hoti cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavanti,||
sura vir'-anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam akhilamanimittamakantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena samena ahivijiya ajjhavasati.|| ||

Raja samano kim labhati?|| ||

Suviparivaro hoti,||
suci'ssa honti parivara brahmanagahapatika negama janapada ganaka mahamatta anikattha dovarika amacca parisajja rajano bhogiya kumara.|| ||

Raja samano idam labhati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti Sammasam-buddho loke vivatta-cchado.|| ||

Buddho samano kim labhati?|| ||

Suciparivaro hoti,||
suci'ssa honti parivara bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga Gandhabba.|| ||

Buddho samano idam labhati|| ||

Etam attham Bhagava avoca.|| ||

Tatth'etam vuccati:

Micchajivanca avassaji samena||
vuttim sucina so janayittha dhammikena||
[178] ahitam pi ca apanudi||
Hitam pi ca bahujanasukhan ca acari||
Sagge vedayati naro sukhaphalani||
Karitva nipunehi vuduhi||
Sabbhi vannitani tidivapuravarasamo||
Abhiramati ratikhiddasamangi|| ||

Laddha manusakam bhavam tato||
Cavitva sukataphalavipakam||
Sesakena patilabhati lapanajam||
Samamapi suci susukkam|| ||

Tam veyyanjanika samagata||
Bahavo byakamsu nipunasammata manuja||
Sucijanaparivaragano bhavati||
Dijasamasukkasucisobhanadanto|| ||

Ranno hoti bahujano||
Suciparivaro mahatim mahim anusasako,||
[179] pasayha na ca janapada-tudanam||
Hitampi ca bahujanasukhanca caranti|| ||

Atha ce pabbajati bhavati vipapo||
Samano samitarajo vivattachaddo,||
Vigatadarathakilamatho||
Imampi ca parampi ca1 passati lokam|| ||

Tassovadakara bahu gihi ca pabbajita ca||
Asucigarahitam dhunanti papam,||
Sa hi sucihi parivuto bhavati||
Malakhilakalikilese panudeti ti.

Lakkhanasuttam nitthitam sattamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement