Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[221] Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena cattaro dhammo sammad-akkhato.|| ||

Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam,||
yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

[4.01][pts][wlsh][olds] Cattaro satipatthana:||
Idh'avuso bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam,||
vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam,||
citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam,||
dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.

[4.02][pts][wlsh][olds] Cattaro sammappadhana:||
Idh'avuso bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.||
Uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.||
Anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.||
Uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyo-bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.

[4.03][pts][wlsh][olds] Cattaro iddhipada:||
Idh'avuso bhikkhu chanda-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti. Citta-samadhi-padhana-samkhara-samannagatam iddhipadam bhaveti. Viriya-samadhi-padhana- [222] sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti. Vimamsa-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti.

[4.04][pts][wlsh][olds] Cattari jhanani:||
Idh'avuso bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam1 upasampajja viharati.||
Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.||
Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti,||
yan tam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiya-jjhanam upasampajja viharati.||
Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassa-domanassanam atthangama adukkham asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.

[4.05][pts][wlsh][olds] Catasso samadhi-bhavana:||
Atth'avusa samadhi-bhavana bhavita bahulikata ditthadhamma-sukha-viharaya samvattati.||
Atth'avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata nana-dassana-patilabhaya samvattati.||
Atth'avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata sati-sampajannaya samvattati.||
Atth'avuso samadhi-bhavana bhavita bahul-ikata asavanam khayaya samvattati.||
 
Katama c'avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata ditthadhamma-sukha-viharaya samvattati?
Idh'avuso bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.||
Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.||
Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti,||
yan tam ariya acikkhanti 'upekkhako satima sukhavihari'ti tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.||
Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam4 upasampajja viharati.|| ||

Ayam [223] avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata dittha-dhamma-sukhaviharaya samvattati.||
 
Katama c'avuso samadi-bhavana bhavita bahuli-kata nana-dassana-patilabhaya samvattati?
Idh'avuso bhikkhu alokasannam manasi-karoti,||
diva-sannam adhitthati yatha diva tatha rattim yatha rattim tatha diva.|| ||

Iti vivatena cetasa apariyonaddhena sappabhasam cittam bhaveti.|| ||

Ayam avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata nana-dassana-patilabhaya samvattati.||
 
Katama c'avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata sati-sampajannaya samvattati?
Idh'avuso bhikkhuno vidita'vedana uppajjanti.|| ||

Vidita upatthahanti,||
vidita
abbhattham gacchanti,||
vidita sanna uppajjanti,||
vidita upatthahanti,||
vidita||
abbhattham gacchanti.|| ||

Vidita vitakka uppajjanti,||
vidita upatthahanti,||
vidita||
abbhattham gacchanti.|| ||

Ayam avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata sati-sampajannaya samvattati.|| ||

Katama c'avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata asavanam khayaya samvattati?
Idh'avuso bhikkhu pancasu upadana-kkhandhesu udayabbayanupassi viharati.|| ||

'Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthamgamo.|| ||

Iti vedana,||
iti vedanasu samudayo,||
iti vedanassu atthamgamo.|| ||

Iti sanna,||
iti sanna samudayo,||
iti sanna atthamgamo,||
iti samkhara,||
iti samkharo samudayo,||
iti samkharo atthamgamo,||
iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
iti vinnanassa atthagamo.|| ||

Ayam avuso samadhi-bhavana bhavita bahuli-kata asavanam khayaya samvattati.

[4.6][pts][wlsh][olds] Catasso appamanna:||
Idh'avuso bhikkhu metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham [224] adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.||
Idh'avuso bhikkhu karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.||
Idh'avuso bhikkhu mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.||
Idh'avuso bhikkhu upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati

[4.07][pts][wlsh][olds] Cattaro aruppa:||
Idh'avuso bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanatta-sannanam amanasi-kara 'Ananto akaso' ti akasanancayatanam upasampajja viharati,||
sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'anantam vinnanan' ti.vinnanancayatanam upasampajja viharati,||
abbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'n'atthi kinci'ti akincannayatanam upasampajja viharati,||
abbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.

[4.08][pts][wlsh][olds] Cattari apassenani:||
Idh'avuso bhikkhu sankhayekam patisevati,||
sankhay'ekam adhivaseti,||
sankhay'ekam parivajjeti,||
sankhay'ekam vinodeti.

[4.09][pts][wlsh][olds] Cattaro ariya-vamsa:||
Idh'avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena civarena,||
itaritara-civara-santutthiya ca vanna-vadi,||
na ca,||
civara-hetu anesanam appatirupam apajjati,||
aladdha ca civaram na paritassati,||
laddha ca civaram agathito amucchito anajjhapanno adinava-dassavi nissarana-panno paribhunjati,||
taya ca pana itaritara-civara-santutthiya n'ev'attan-ukkamseti na param vambheti.|| ||

Yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato,||
yam [225] vuccat'avuso bhikkhu porane agganne ariya-vamse thito.||
Puna ca param avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena pindapatena,||
itaritara-pindapata-santuthiya ca vanna-vadi,||
na ca pindapata-hetu anesanam appatirupam apajjati,||
aladdha ca pindapatam na paritassati,||
laddha ca pindapatam agathito amucchito anajjhapanno adinava-dassavi nissarana-panno paribhunajati,||
taya ca pana itaritara-pindapata-santutthiya n'ev'attanukkamseti na param vamheti.|| ||

Yo hi tattha dakkho hoti analaso sampajano patissato,||
ayam vuccat'avuso bhikkhu porane agganne ariya-vamse thito.||
Puna ca param avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena senasanena,||
itaritara-senasana-santuthiya ca vanna-vadi,||
na ca senasana-hetu anesanam appatirupam apajjati,||
aladdha ca senasanam na paritassati,||
laddha ca senasanam agathito amucchito anajjhapanno adinava-dassavi nissarana-panno paribhunajati,||
taya ca pana itaritara-senasana-santutthiya n'ev'attanukkamseti na param vamheti.|| ||

Yo hi tattha dakkho hoti analaso sampajano patissato,||
ayam vuccat'avuso bhikkhu porane agganne ariya-vamse thito.||
Puna ca param avuso bhikkhu pahanaramo hoti pahana-rato bhavanaramo hoti bhavana-rato,||
taya ca pana pahanaramataya pahana-ratiya bhavanaramataya bhavana-ratiya n'eva attan-ukkamseti na param vamehati.|| ||

Yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato,||
ayam vuccat'avuso bhikkhu porane agganne ariya-vamse thito.

[4.10][pts][wlsh][olds] Cattari padhanani:||
Samvara-ppadhanam,||
pahana-padhanam,||
bhavana-padhanam,||
anurakkhana-padhanam.||
 
Kataman c'avuso sanvara-padhanam?
Idh'avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimitta-ggahi hoti nanuvyanjana-ggahi,||
yatvadhikaranam etam cakkhundriyam [226] asanvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvaya-ssaveyyum,||
tassa sanvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhudriyam,||
cakkhundriye sanvarayam apajjati.||
Sotena saddam sutva na nimitta-ggahi hoti nanubyanjana-ggahi,||
yatvadhikaranam etam sotendriyam asanvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvaya-ssaveyyum,||
tassa sanvaraya patipajjati,||
rakkhati sotandriyam,||
sotendriye sanvaram apajjati.||
Ghanena gandham ghayitva na nimitta-ggahi hoti nanubyanjana-ggahi,||
yatvadhikaranam etam ghanendriyam asanvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvaya-ssaveyyum,||
tassa sanvaraya patipajjati,||
rakkhati ghanendriyam,||
ghanendriye sanvaram apajjati.||
Jivhaya rasam sayitva na nimitta-ggahi hoti nanubyanjana-ggahi,||
yatvadhikaranam etam jivhindriyam asanvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvaya-ssaveyyum,||
tassa sanvaraya patipajjati,||
rakkhati jivhindriyam,||
jivhindriye sanvaram apajjati.||
Kayena photthabbam phusitva na nimitta-ggahi hoti nanubyanjana-ggahi,||
yatvadhikaranam etam kayindriyam asanvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvaya-ssaveyyum,||
tassa sanvaraya patipajjati,||
rakkhati kayindriyam,||
kayindriye sanvaram apajjati.||
Manasa dhammam vinnaya na nimitta-ggahi hoti nanubyanjana-ggahi,||
yatvadhikaranam etam manindriyam asanvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvaya-ssaveyyum,||
tassa sanvaraya patipajjati,||
rakkhati manindriyam,||
manindriye sanvaram apajjati.||
Idam vuccat'avuso sanvara-ppadhanam.||
 
Kataman c'avuso pahana-padhanam?
Idh'avuso bhikkhu uppannam kama-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti,||
uppannam vyapada-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti,||
uppannam vihinsa-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti,||
uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti.||
Idam vuccat'avuso pahanappadhanam.||
 
Kataman c'avuso bhavana-padhanam?
Idh'avuso bhikkhu sati-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Dhamma-vicaya-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Viriya-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Piti-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Passaddhi-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Samadhi-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Upekkha-sambojjhangam bhaveti viveka-nissitam viraga-nissitam nirodha-nissitam vossagga-parinamim.||
Idam vuccat'avuso bhavana-padhanam.||
 
Kataman c'avuso anurakkhana-padhanam?
Idh'avuso bhikkhu uppannam bhaddakam samadhi-nimittam anurakkhati atthika-sannam pulavaka-sannam vinilaka-sannam vicchiddaka-sannam uddhumataka-sannam.||
Idam vuccat'avuso anurakkhana-padhana

[4.11][pts][wlsh][olds] Cattari nanani:||
Dhamme nanam,||
anvaye nanam,||
paricchede nanam,||
sammuti-nanam."

[227][4.12][pts][wlsh][olds] Aparani pi cattari nanani:||
Dukkhe nanam,||
samudaye nanam,||
nirodhe nanam,||
magge nanam.

[4.13][pts][wlsh][olds] Cattari sotapattiyangani:||
Sappurisa-samsevo,||
saddhamma-savanam,||
yoniso-manasikaro,||
dhammanu-dhamma-patipatti.

[4.14][pts][wlsh][olds] Cattari sotapannassa angani:||
Idh'avuso ariyasavako Buddhe avecca-ppasadena samannagato hoti: 'Iti pi so Bhagava araham SammaSambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam Buddho Bhagava' ti.||
Dhamme avecca-ppasadena samannagato hoti: 'Svakkhato Bhagavata Dhammo sanditthiko akaliko ehi-passiko opanayiko paccattam veditabbo vingnuhi' ti.||
Sanghe aveccappasadena samannagato hoti: 'Supatipanno Bhagavato savaka Sangho,||
uju-patipanno Bhagavato savaka-sangho,||
naya-patipanno Bhagavato savaka-sangho,||
samici-patipanno Bhagavato savaka-sangho,||
yad idam cattari purisa-yugani,||
attha purisa-puggala,||
eso Bhagavato savaka-sangho ahuneyyo pahuneyaya dakkhineyyo anjali-karaniyo anuttaram punna-kkhettam lokassa' ti.||
Ariya-kantehi silehi samannagato hoti akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhi-samvattanikehi.

[4.15][pts][wlsh][olds] Cattari samanna-phalani:||
Sotapatti-phalam,||
sakadagami-phalam,||
anagami-phalam,||
arahatta-phalam.

[228][4.16][pts][wlsh][olds] Catasso dhatuyo:||
Pathavi-dhatu,||
apo-dhatu,||
tejo-dhatu,||
vayo-dhatu.

[4.17][pts][wlsh][olds] Cattaro ahara:||
Kabalikaro aharo,||
o'ariko va sukhumo va,||
phasso dutiyo,||
mano-sancetana tatiya,||
vinnanam catuttham.

[4.18][pts][wlsh][olds] Catasso vinnana-tthitiyo:||
Rupupayam va avuso vinnanam titthamanam titthati,||
ruparammanam rupappatittham nandupasecanam vuddhim viru'him vepullam apajjati.||
Vedanupayam va avuso vinnanam titthamanam titthati,||
vedanarammanam vedanappatittham nandupasecanam vuddhim viru'him vepullam apajjati.||
Sannupayam va avuso vinnanam titthamanam titthati,||
sannarammanam sannappatittham nandupasecanam vuddhim viru'him vepullam apajjati.||
Sankharupayam va avuso vinnanam titthamanam titthati,||
sankharammanam sankharappatittham nandupasecanam vuddhim viru'him vepullam apajjati.

[4.19][pts][wlsh][olds] Cattari agati-gamanani:||
Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati.

[4.20][pts][wlsh][olds] Cattaro tanhuppada:||
Civara-hetu va avuso bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati.||
Pindapata-hetu va avuso bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati.||
Senasana-hetu va avuso bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati.||
Iti bhavabhava-hetu va avuso bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati.

[4.21][pts][wlsh][olds] Catasso patipada:||
Dukkha patipada dandhabhinna,||
dukkha patipada khippabhinna,||
sukha patipada dandhabhinna,||
sukha patipada khippabhinna.

[229][4.22][pts][wlsh][olds] Apara pi catasso patipada:[1]
Akkhama patipada,||
khama patipada,||
dama patipada,||
sama patipada,

[4.23][pts][wlsh][olds] Cattari dhamma-padani:||
Anabhijjha dhammapadam,||
avyapado dhamma-padam,||
samma-sati dhamma-padam,||
samma-samadhi dhamma-padam.

[4.24][pts][wlsh][olds] Cattari dhamma-samadanani:||
Atth'avuso dhamma-samadanam paccuppanna dukkhan c'eva ayatin ca dukkha-vipakam
Atth'avuso dhamma-samadanam paccuppanna dukkham ayatim ca sukha-vipakam.||
Atth'avuso dhamma-samadanam paccuppanna sukham ayatim ca dukkha-vipakam.||
Atth'avuso dhamma-samadanam paccuppanna sukhancava ayatim ca sukha-vipakam.

[4.25][pts][wlsh][olds] Cattaro dhamma-kkhandha:||
Sila-kkhavdho,||
samadhi-kkhandho,||
panna-kkhandho,||
vimutti-kkhadho.

[4.26][pts][wlsh][olds] Cattari balani:||
Viriya-balam,||
sati-balam,||
samadhi-balam,||
panna-balam.

[4.27][pts][wlsh][olds] Cattari adhitthanani:||
Panna-aditthanam,||
saccadhitthanam,||
cagadhitthanam,||
upasamadhitthanam.

[4.28][pts][wlsh][olds] Cattari panha-vyakarana:||
Ekamsa-vyakaraniyo panho,||
vibhajja-vyakaraniyo panho,||
patipuccha-vyakaraniyo panho,||
thapaniyo panho.

[230][4.29][pts][wlsh][olds] Cattari kammani:||
Atth'avuso kammam kanham kanha-vipakam.||
Atth'avuso kammam sukkam sukka-vipakam.||
Atthavuso kammam kanha-sukkam kanha-sukka-vipakam.||
Atthavuso kammam akanham asukkam akanha-asukka-vipakam kammakkhayaya samvattati.

[4.30][pts][wlsh][olds] Cattaro sacchikaraniya dhamma:||
Pubbe-nivaso satiya sacchikaraniyo.||
Cutupapato cakkhuna sacchikaraniyo.||
Attha vimokkha kayena sacchikaraniya.||
Asavanam khayo pannaya sacchikaraniyo.

[4.31][pts][wlsh][olds] Cattaro ogha:||
Kamogho,||
bhavogho,||
ditthogho,||
avijjogho.

[4.32][pts][wlsh][olds] Cattaro yoga:||
Kama-yogo,||
bhava-yogo,||
ditthi-yogo,||
avijja-yogo.

[4.33][pts][wlsh][olds] Cattaro visamyoga:||
Kamayoga-visamyogo,||
bhavayoga-visamyogo,||
ditthiyoga-visamyogo,||
avijjayoga-visamyogo.

[4.34][pts][wlsh][olds] Cattaro gantha:||
Abhijjha kaya-gantho,||
vyapado kaya-gantho,||
silabbata-paramaso kaya-gantho,||
idam-saccabhiniveso kaya-gatho.

[4.35][pts][wlsh][olds] Cattari upadanani:||
Kamupadanam,||
ditthupadanam,||
silabbatupadanam,||
attavadupadanam.

[4.36][pts][wlsh][olds] Catasso yoniyo:||
Andaja-yoni,||
jalabuja-yoni,||
samsedaja-yoni,||
opapatika-yoni.

[231][4.37][pts][wlsh][olds] Catasso gabbhavakkanatiyo:||
Idh'avuso ekacco asampajano c'eva matu kucchiyam okkamati,||
asampajano matu kucchismim thati,||
asampajano matu kucchisma nikkhamati.|| ||

Ayam pathama gabbhavakkanti.||
Puna ca param avuso idh'ekacco sampajano hi kho matu kucchim okkamati,||
asampajano matu kucchismim thati,||
asampajano matu kucchisma nikkhamati.|| ||

Ayam dutiya gabbhavakkanti.||
Puna ca param avuso idh'ekacco sampajano matu kucchim okkamati,||
sampajano matu kucchismim thati,||
asampajano matu kucchisma nikkhamati.|| ||

Ayam tatiya gabbhavakkanti.||
Puna ca param avuso idh'ekacco sampajano c'eva matu kucchim okkamati,||
sampajano matu kucchismim thati,||
sampajano matu kucchisma nikkhamati.|| ||

Ayam catuttha gabbhavakkanti.

[4.38][pts][wlsh][olds] Cattaro attabhava-patilabha:||
Atth'avuso attabhava-patilabho yasmim attabhava-patilabhe attasancetana yeva kamati no para-sancetana.||
Atth'avuso attabhava-patilabho yasmim attabhava-patilabhe para-sancetana yeva kamati no atta-sancetana.||
Atth'avuso attabhava-patilabho yasmim attabhava-patilabhe atta-sancetana c'eva kamati para-sancetana ca.||
Atth'avuso attabhava-patilabho yasmim attabhava-patilabhe n'eva atta-sancetana kamati no para-sancetana.

[4.39][pts][wlsh][olds] Catasso dakkhina-visuddhiyo:||
Atth'avuso dakkhina dayakato visujjhati no patiggahakato.||
Atth'avuso dakkhina patiggahakato visujjhati no dayakato.||
Atth'avuso dakkhina n'eva dayakato visujjhati [232] no patiggahakato.||
Atth'avuso dakkhina dayakato c'eva visujjhati patiggahakato ca.

[4.40][pts][wlsh][olds] Cattari sangaha-vatthuni:||
Danam,||
peyyavajjam,||
attha-cariyam,||
samanattata.

[4.41][pts][wlsh][olds] Cattaro anariya-vohara:||
Musa-vado,||
pisuna vaca,||
pharusa vaca,||
samphappalapo.

[4.42][pts][wlsh][olds] Cattaro ariya-vohara:||
Musa-vada veramani,||
pisunaya vacaya veramani,||
pharasaya vacaya veramani,||
samphappalapa veramani.

[4.43][pts][wlsh][olds] Apare pi cattaro anariya-vohara:||
Aditthe dittha-vadita,||
assute suta-vadita,||
amute muta-vadita,||
avinnate vinnata-vadita.

[4.44][pts][wlsh][olds] Apare pi cattaro ariya-vohara:||
Aditthe Adittha-vadita,||
assute assuta-vadita,||
amute amuta-vadita,||
avinnate avinnata-vadita.

[4.45][pts][wlsh][olds] Apare pi cattaro anariya-vohara:||
Ditthe adittha-vadita,||
sute assuta-vadita,||
mute amuta-vadita,||
vinnate avinnata-vadita.

[4.46][pts][wlsh][olds] Apare pi cattaro ariya-vohara:||
Ditthe dittha-vadita,||
sute suta-vadita,||
mute muta-vadita,||
vinnate vinnata-vadita.

[4.47][pts][wlsh][olds] Cattaro puggala:||
Idh'avuso ekacco puggalo attan-tapo hoti atta-paritapananuyogam anuyutto.||
Idh'avuso ekacce puggalo paran-tapo hoti para-paritapananuyogam anuyutto.||
Idh'avuso ekacco puggalo attan-tapo ca hoti atta-paritapananuyogam anuyutto,||
paran-tapo ca para-paritapananuyogam anuyutto.||
Idh'avuso ekacco puggalo n'eva attan-tapo hoti na atta-paritapananuyogam anuyutto na paran-tapo na para-paritapanuyogam anuyutto.|| ||

So anattan-tapo aparan- [233] tapo ditthe va dhamme nicchato nibbuto siti-bhuto sukhapatisanvedi brahma-bhutena attana viharati.

[4.48][pts][wlsh][olds] Apare'pi cattaro puggala:||
Idh'avuso ekacco puggalo atta-hitaya patipanno hoti no para-hitaya.||
Idh'avuso ekacco puggalo para-hitaya patipanno hoti no atta-hitaya.||
Idh'avuso ekacco puggalo n'eva atta-hitaya patipanno hoti na para-hitaya.||
Idh'avuso ekacco puggalo atta-hitaya c'eva patipanno hoti para-hitaya ca.

[4.49][pts][wlsh][olds] Apare pi cattaro puggala:||
Tamo tama parayano,||
tamo joti-parayano,||
joti tama-parayano,||
joti joti-parayano.

[4.50][pts][wlsh][olds] Apare pi cattaro puggala:||
Samana-m-acalo,||
samana-padumo,||
samana-pundariko,||
samana-sukhumalo.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena cattaro dhammo sammad-akkhato.|| ||

Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam,||
yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

 


[1] Cf. A I 197; II 46.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement