Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena pancadhamma sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

[5.01][pts][wp][bd] Panca-kkhandha:
Rupa-kkhadho, vedana-kkhandho, sanna-kkhadho, samkhara-kkhadho, vinnana-kkhadho.

[5.02][pts][wp][bd] Pancupadana-kkhandha:
Rupupadana-kkhadho, [234] vedanupadana-kkhadho, sannupadana-kkhadho, sankharupadana-kkhadho, vinnanupadana-kkhadho.

[5.03][pts][wp][bd] Panca kama-guna:
Cakkhu-vinneyya rupa ittha kanta manapa piya-rupa kamupasamhita rajaniya.
Sota-vinneyya sadda ittha kanta manapa piya-rupa kamupasamhita rajaniya.
Ghana-vinneyya gandha ittha kanta manapa piya-rupa kamupasamhita rajaniya.
Jivha-vinneyya rasa ittha kanta manapa piya-rupa kamupasamhita rajaniya.
Kaya-vinneyya photthabba ittha kanta manapa piya-rupa kamupasamhita rajaniya.

[5.04][pts][wp][bd] Panca gatiyo:
Nirayo, tiracchana-yoni, pettivisayo, manussa, deva.

[5.05][pts][wp][bd] Panca macchariyani:
avasamacchariyam, kulamacchariyam, labhamacchariyam, vannamacchariyam, dhammamacchariyam.

[5.06][pts][wp][bd] Panca nivaranani:
Kamacchanda-nivaranam, vyapada-nivaranam, thina-middha-nivaranam, uddhacca-kukkucca-nivaranam, vicikiccha-nivaranam.

[5.07][pts][wp][bd] Panc'oram-bhagiyani samyojanana:
Sakkayaditthi, vicikiccha, silabbata-paramaso, kamacchando, vyapado.

[5.08][pts][wp][bd] Pancuddhamabhagiyani samyojanani:
ruparago, aruparago, mano, uddhaccam, avijja.

[235][5.09][pts][wp][bd] panca sikkhapadani:
pan¢tipata veramani, adinnadana veramani, kamesu micch¢cara veramani, musa-vada veramani, sura-meraya-majja-pamadatthana veramani.

[5.10][pts][wp][bd] Panca abhabba-tthanani:
Abhabbo avuso khinasavo bhikkhu sancicca panam jivita voropetum.
Abhabbo khinasavo bhikkhu adinnam theyya-sankhatam adatum.
Abhabbo khinasavo bhikkhu methunam dhammam patisevitum.
Abhabbo khinasavo bhikkhu sampajana-musa bhasitum.
Abhabbo khinasavo bhikkhu sannidhi-karakam kame paribhunjitum seyyatha pi pubbe agariya-bhuto.

[5.11][pts][wp][bd] Panca vyasanani:
Nati-vyasanam, bhoga-vyasanam, roga-vyasanam, sila-vyasanam, ditthi-vyasanam.
N'avuso satta nati-vyasana-hetu va bhoga-vyasana-hetu va roga-vyasana-hetu va kayassa bheda param-marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.
Sila-vyasana-hetu va avuso satta ditthi-vyasana-hetu va kayassa bheda param-marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.

[5.12][pts][wp][bd] Panca sampada:
Nati-sampada, bhoga-sampada, arogya-sampada, sila-sampada, ditthi-sampada.
N'avuso satta nati-sampada-hetu va bhoga-sampada-hetu va arogya-sampada-hetu va kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.
Sila-sampada-hetu va avuso satta ditthi-sampada-hetu va kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.

[5.13][pts][wp][bd] Panca adinava dussilassa sila-vipattiya:
Idh' [236] avuso dussilo sila-vipanno pamad¢dhikaranam mahatim bhoga-janim nigacchati. Ayam pathamo adinavo dussilassa sila-vipattiya.
Puna ca param avuso dussilassa sila-vipannassa papako kittisaddo abbhuggacchati. Ayam dutiyo adinavo dussilassa sila-vipattiya.
Puna ca param avuso dussilo sila-vipanno yam yad eva parisam upasankamati yadi khattiya-parisam yadi bramhana-parisam yadi gahapati-parisam yadi samana-parisam avisarado upasankamati manku-bhuto. Ayam tatiyo adinavo dussilassa sila-vipattiya.
Puna ca param avuso dussilo sila-vipanno sammu'ho kalam karoti. Ayam catuttho adinavo dussilassa sila-vipattiya.
Puna ca param avuso dussilo sila-vipanno kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati. Ayam pancamo adinavo dussilassa sila-vipattiya.

[5.14][pts][wp][bd] Panca anisamsa sila-vato sila-sampadaya:
Idh'avuso silava sila-sampanno appamadadhikaranam mahantam bhogakkhandham adhigacchati. Ayam pathamo anisamso silavato sila-sampadaya.
Puna ca param avuso silavato sila-sampannassa ka'yano kitti-saddo ababhuggacchati. Ayam dutiyo anisamso silavato sila-sampadaya.
Puna ca param avuso silava sila-sampanno yam yad eva parisam upasankamati yadi khattiya-parisam yadi brahmana-parisam yadi gahapati-parisam yadi samana-parisam visarado upasankamati amanku-bhuto. Ayam tatiyo anisamso silavato sila-sampadaya.
Puna ca param avuso silava sila-sampanno asammu'ho kalam karoti. Ayam catuttho anisamso silavato sila-sampadaya.
Puna ca param avuso silava sila-sampanno kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati. Ayam pancamo anisamso silavato sila-sampadaya.

[5.15][pts][wp][bd] Codakena avuso bhikkhuna param codetu-kamena panca dhamme ajjhattam upatthepetva paro codetabbo:
'Kalena vakkhami no akalena, bhutena vakkhami no abhutena,
sanhena vakkhami no pharusena,
attha-samhitena [237] vakkhami no anattha-samhitena,
metta-cittena vakkhami no dosantarena' ti.
Codakena avuso bhikkhuna param codetu-kamena ime panca dhamme ajjhattam upatthapetva paro codetabbo.

[5.16][pts][wp][bd] Panca padhaniyangani:
Idh'avuso bhikkhu saddho hoti, saddahati Tathagatassa bodhim: 'Iti pi so Bhagava araham Samma-Sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam Buddho Bhagava' ti.
Appabadho hoti appatanko sama-vepakiniya gahaniya samannagato nati-sitaya naccunhaya majjhimaya padhana-kkhamaya.
Asatho hoti amayavi yathabhutam attanam avikatta Satthari va vinnusu va sabrahmacarisu.
Araddha-viriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.
Pannava hoti udayattha-gaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma-dukkha-kkhaya-gaminiya.

[5.17][pts][wp][bd] Panca Suddhavasa:
Aviha, atappa, sudassa, sudassi, akanittha.

[5.18][pts][wp][bd] Panca anagamino:
Antara-parinibbayi, upahacca-parinibbayi, asamkhara-parinibbayi, sasamkhara-paribbayi, uddhamsoto Akanittha-gami.

[5.19][pts][wp][bd] Panca ceto-khila:
Idh'avuso bhikkhu Satthari [238] kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. Yo so avuso bhikkhu Satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya ayam pathamo cetokhilo.
Puna ca param avuso bhikkhu Dhamme kankhati vicikicchati, nadhimuccati na sampasidati. Yo so avuso bhikkhu Dhamme kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya sataccaya padhanaya. Ayam dutiyo cetokhilo.
Puna ca param avuso bhikkhu Sanghe kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. Yo so avuso bhikkhu Sanghe kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya sataccaya padhanaya. Ayam tatiyo cetokhilo.
Puna ca param avuso bhikkhu sikkhaya kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. Yo so avuso bhikkhu sikkhaya kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Ayam catuttho cotokhilo.
Puna ca param avuso bhikkhu sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahata-citto khila-jato. Yo so avuso bhikkhu sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahata-citto khila-jato, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Ayam pancamo cetokhilo.

[5.20][pts][wp][bd] Panca cetaso vinibandha:
Idh'avuso bhikkhu kame avigata-rago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaso avigata-parilaho avigata-tanho. Yo so avuso bhikkhu kame avigata-rago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaso avigata-parilaho avigata-tanho, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, ayam pathamo cetaso vinibavdho.
Puna ca para avuso bhikkhu kaye avigata-rago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaso avigata-parilaho avigata-tanho. Yo so avuso bhikkhu kaye avigata-rago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaso avigata-parilaho avigata-tanho, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, ayam dutiyo cetaso vinibandho.
Puna ca param avuso bhikkhu rupe avigata-rago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaso avigata-parilaho avigata-tanho. Yo so avuso bhikkhu rupe avigata-rago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaso avigata-parilaho avigata-tanho, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, ayam tatiyo cetaso vinibandho.
Puna ca param avuso bhikkhu yavadattham udaravahehakam bhunjitva seyya-sukham phassa-sukham middha-sukham anuyutto viharati. Yo so avuso bhikkhu yavadattham udaravahedakam bhunjitva seyya-sukham phassa-sukham middha-sukham anuyutto viharati, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, ayam catuttho cetaso vinibandho.
Puna ca param avuso [239] bhikkhu annataram deva-nikayam panidhaya brahmacariyam carati: 'Imina'ham vatena va silena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro va'ti. Yo so avuso bhikkhu annataram deva-nikayam panidhaya brahmacariyam carati: 'Imina'ham vatena va silena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro va'ti, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, ayam pancamo cetaso vinibandho.

[5.21][pts][wp][bd] Panc'indriyani:
Cakkhundriyam, sotindriyam, ghanindriyam, jivahindriyam, kayindriyam.

[5.22][pts][wp][bd] Aparani'pi panc'indriyani:
Sukhindriyam, dukkhindriyam, somanassindriyam, demanassindriyam, upekkhindriyam.

[5.23][pts][wp][bd] Aparani'pi panc'indriyani:
Saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, samadhindriyam, pannindiyam.

[5.24][pts][wp][bd] Panca nissaraniya dhatuyo:
Idh'avuso bhikkhuno kame manasikaroto kamesu cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati nekkhammam kho pan'assa manasikaroto nekkhamme cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati, tassa tam cittam sugatam [240] subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam kamehi, ye ca kama-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha, mutto so tehi, na so tam vedanam vedeti, idam akkhatam kamanam nissaranam.
Puna ca param avuso bhikkhuno vyapadam manasikaroto vyapade cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati, avyapadam kho pan'assa manasikaroto avyapade cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati, tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam vyapadena, ye ca vyapada-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha mutto so tehi, na so tam vedanam vedeti, idam akkhatam vyapadassa nissaranam.
Puna ca param avuso bhikkhuno vihesam manasikaroto vihesaya cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati, avihesam kho pan'assa manasikaroto avihesaya cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati, tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam vihesaya, ye ca vibhesa-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha mutto so tehi, na so tam vedanam vedeti, idam akkhatam vihesaya nissaranam.
Puna ca param avuso bhikkhuno rupam manasikaroto rupesu cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati, arupam kho pan'assa manasikaroto arupesu cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati, tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam rupehi, ye ca rupa-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha mutto so tehi, na so tam vedanam vedeti, idam akkhatam rupanam nissaranam.
Puna ca param avuso bhikkhuno sakkayam manasikaroto sakkaye cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati, sakkaya-nirodham kho pan'assa manasikaroto sakkaya-nirodho cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati, tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam sakkayena, ye ca sakkaya-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha mutto [241] so tehi, na so tam vedanam vedeti, idam akkhatam sakkaya-nissaranam.

[5.25][pts][wp][bd] Panca vimuttayatanani:
Idh'avuso bhikkhuno Sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari. Yatha yatha avuso bhikkhuno Sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari, tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca. Tassa attha-ppatisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati, pamuditassa piti jayati, piti-manassa kayo passambhati, passaddha-kayo sukham vedeti, sukhino cittam samadhiyati. Idam pathamam vimuttayatanam.
Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho Sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari, api ca kho yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti. Yatha yatha avuso bhikkhu yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti, tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca. Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati, pamuditassa piti jayati, piti-manassa kayo passambhati, passaddha-kayo sukham vedeti, sukhino cittam samadhiyati. Idam dutiyam vimuttayatanam
Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho Sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari, na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti, api ca kho yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti. Yatha yath'vuso bhikkhu yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti, tata tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca. Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati, pamuditassa piti jayati, piti-manassa kayo passambhati, [242] passaddha-kayo sukham vedeti, sukhino cittam samadhiyati. Idam tatiyam vimuttayatanam.
Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho Sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari, na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti, na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti, api ca kho yatha-sutam yatha-pariyattam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasa'nupekkhati. Yatha yath'vuso bhikkhu yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasa'nupekkhati, tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca. Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati, pamuditassa piti jayati piti-manassa kayo passambhati, passaddha-kayo sukham vedeti, sukhino cittam samadhiyati. Idam catuttham vimuttayatanam.
Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho Sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari, na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti, na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti, na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasa'nupekkhati, api ca kho assa annataram samadhi-nimittam suggahitam hoti sumanasikatam, supadharitam suppatividdham pannaya. Yatha yatha avuso bhikkhuno annataram samadhi-nimittam suggahitam hoti sumanasikatam supadharitam suppatividdham pannaya, tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca. Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati, pamuditassa piti jayati, piti-manassa kayo passambhati, passaddha-kayo sukham [243] vedeti, sukhino cittam samadhiyati. Idam pancamam vimuttayatanam.

[5.26][pts][wp][bd] Panca vimutati-paripacaniya sanna:
Anicca-sanna, anicce dukkha-sanna, dukkhe anatta-sanna, pahana-sanna, viraga-sanna.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena panca dhamma sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement