Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena atthadhamma sammad-akkhata. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Katame attha?

[8.01][pts][wp][bd] Attha micchatta:
Miccha-ditthi, miccha-samkappo, micca-vaca, miccha-kammanto, miccha-ajivo, miccha-vayamo, miccha-sati, miccha-samadhi.

[255][8.02][pts][wp][bd] Attha sammatta:
Samma-ditthi, samma-samkappo, samma-vaca, samma-kammanto, samma-ajivo, samma-vayamo, samma-sati, samma-samadhi.

[8.03][pts][wp][bd] Attha puggala dakkhineyya:
Sotapanno, sotapatti-phala-sacchikiriyaya patipanno, sakad-agami, sakadagami-phala-sacchikiriyaya patipanno, anagami, anagami-phala-sacchikiriyaya patipanno, araha, arahatta-phala-sacchikiriyaya patipanno.

[8.04][pts][wp][bd] Attha kusita-vatthuni:
Idh'avuso bhikkhuna kammam katabbam hoti. Tassa evam hoti: 'Kammam kho me katabbam bhavissati, kammam kho pana me karontassa kayo kilamissati, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam pathamam kusita-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuna kammam katam hoti. Tassa evam hoti: 'Aham kho kammam akasim, kammam kho pana me karontassa kayo kilanto, hadaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam dutiyam kusita-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti. Tassa evam hoti: 'Maggo kho me gantabbo bhavissati, maggam kho pana me gacchantassa kayo kilamissati, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam tatiyam kusita-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gato hoti. Tassa evam hoti: 'Aham kho maggam agamasim, maggam kho pana me gacchantassa kayo kilanto, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchitakassa sacchikiriyaya. Idam catuttham kusita-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim. Tassa evam hoti: 'Aham kho gamam va nigamam va [256] pindaya caranto nalattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim, tassa me kayo kilanto akammanno, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam pancamam kusita-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim. Tassa evam hoti: 'Aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim, tassa me kayo garuko akammanno, masacitam manne, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam chattham kusita-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho. Tassa evam hoti: 'Uppanno kho me appamattako abadho, atthi kappo nipajjitum, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam sattamam kusita-vatthu.
Puna ca param, avuso bhikkhu gilana vutthito1 hoti, acira-vutthito gelanna. Tassa evam hoti: 'Aham kho gilana vutthito acira-vutthito gelanna, tassa me kayo dubbalo akammanno, handaham nipajjami' ti. So nipajjati, na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam atthamam kusita-vatthu.

[8.05][pts][wp][bd] Attha arambha-vatthuni:
Idh'avuso bhikkhuna kammam katabbam hoti. Tassa evam hoti; 'Kammam kho me katabbam bhavissati, kammam kho pana me karontena na sukaram Buddhanam sasanam manasikatum. Handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam pathamam arambha-vatthu.
Puna ca param avuso, bhikkhuna [257] kammam katam hoti. Tassa evam hoti: 'Aham kho kammam akasim, kammam kho panaham karonto nasakkhim Buddhanam sasanam manasikatum. Handaham virayam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam dutiyam arambha-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti. Tassa evam hoti: 'Maggo kho me gantabbo bhavissati. Maggam kho pana me gacchantena na sukaram Buddhanam sasanam manasikatum. Handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam tatiyam arambhavatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gato hoti. Tassa evam hoti: 'Aham kho maggam agamasim. Maggam kho panaham gacchanto nasakkhim Buddhanam sasanam manasikatum. Handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya, idam catuttham arambha-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim. Tassa evam hoti: 'Aham kho gamam va nigamam pindaya caranto nalantham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim. Tassa me kayo lahuko kammanno. Hadaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam pancamam arambha-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim. Tassa evam hoti: 'Aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim. Tassa me kayo balava kammanno. Handaham viriyam arabhami, appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam chattham arambha-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho tassa evam hoti: 'Uppanno kho me ayam appamattako. Abadho thanam kho pan'etam vijjati yam me abadho pavaddheyya, handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. [258] Idam sattamam arambha-vatthu.
Puna ca param avuso bhikkhu gilana vutthito hoti acira-vutthito gelanna. Tassa evam hoti: 'Aham kho gilana vutthito1 acira-vutthito gelanna. Thanam kho pan'etam vijjati yam me abadho paccudavatteyya, handaham viriyam arabhami appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya' ti. So viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam atthamam arambha-vatthu.

[8.06][pts][wp][bd] Attha dana-vatthuni:
Asajja danam deti.
Bhaya danam deti.
'Adasi me' ti danam deti.
'Dassati me' ti danam deti.
'Sahu danan' ti danam deti.
'Aham pacami, ime na pacanti, narahami pacanto apacantanam na datu'n' ti danam deti.
'Imam me danam dadato kalyano kittisaddo abbhuggacchati' ti danam deti.
Cittalankara-cittaparikkharattham danam deti.

[8.07][pts][wp][bd] Attha danupapattiyo:
Idh'avuso ekacco danam deti, Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. So passati khattiya-mahasalam va brahmana-mahasalam va gahapati-mahasalam va pancahi kama-gunehi samappitam samangibhutam paricarayamanam. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana khattiya-mahasalanam va brahmana-mahasalanam va gahapati-mahasalanam va sahavyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya sam- [259] vattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekacco danam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Catummaharajika deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahabyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekacco danam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Tavatimsa deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana Tavatimsanam devanam sahabyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekacco danam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham vanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Yama deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana yamanam devanam sahabyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekacco danam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Tusita deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana tusitanam devanam sahabyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekacco danam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Nimmanarati deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekaccodanam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Paranimmitavasavatti deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana paranimmitavasavattinam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho silavato vadami no dussilassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.
Puna ca param avuso idh'ekacco danam deti Samanassa va Brahmanassa va annam panam vattham yanam mala-gadha-vilepanam seyyavasatha-padipeyyam. So yam deti tam paccasimsati. Tassa sutam hoti 'Brahmakayika deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti. Tassa evam hoti 'Aho vataham kayassa bheda param marana brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti. So tam cittam dahati, tam cittam adhitthati, tam cittam bhaveti. Tassa tam cittam hine vimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati. Tan ca kho [260] silavato vadami no dussilassa. Vitaragassa no saragassa. Ijjhat'avuso silavato ceto-panidhi suddhatta.

[8.08][pts][wp][bd] Attha parisa:
Khattiya-parisa, Brahmana-parisa, gahapati-parisa, Samana-parisa, Catummaharajika-parisa, Tavatimsa-parisa, Mara-parisa, Brahma-parisa.

[8.09][pts][wp][bd] Attha lokadhamma:
Labho ca, alabho ca, yaso ca, ayaso ca, ninda ca, pasamsa ca, sukhan ca, dukkhan ca.

[8.10][pts][wp][bd] Attha abhibhayatanani:
Ajjhattam rupa-sanni eko bahiddha rupani passati parittani suvanna-dubbannani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam-sanni hoti. Idam pathamam abhibhayatanam.
Ajjhattam rupa-sanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvanna-dubbannani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam sanni hoti. Idam dutiyam abhibhayatanam.
Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati parittani suvanna-dubbannani, tani abibhuyya 'Janami passami' ti evam sanni hoti. Idam tatiyam abhibhayatanam.
Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvanna-dubbannani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam sanni hoti. Idam catuttham abhibhayatanam.
Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati nilani nila-vannani nila-nidassanani nila-nibhasani - seyyatha pi nama umma-puppham nilam nila-vannam nila-nidassanam nila-nibhasam - seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato bhaga-vimattham nilam nila-vannam nila-nidassanam nila-nibhasam - evam eva ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati [261] nilani nila-vannani nila-nidassanani nila-nibhasani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam-sanni hoti. Idam pancamam abhibhayatanam.
Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati pitani pita-vannani pita-nidassanani pita-nibhasani - seyyatha pi nama kanikarapuppham pitam pita-vannam pita-nidassanam pita-nibhasam - seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato-bhaga-vimattham pitam pita-vannam pita-nidassanam pita-nibhasam - evam eva ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati pitani pita-vannani pita-nidassanani pita-nibhasani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam-sanni hoti. Idam chattham abhibhayatanam.
Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohitaka-vannani lohitaka-nidassanani lohitaka-nibhasani - seyyatha pi nama bandhujivakapuppham lohitakam lohitaka-vannam lohitaka-nidassanam lohitaka-nibhasam - seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato-bhaga-vimattham lohitakam lohitaka-vannam lohitaka-nidassanam lohitaka-nibhasam - evam eva ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohitaka-vannani lohitaka-nidassanani lohitaka-nibhasani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam sanni hoti. Idam sattamam abhihayatanam.
Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati odatani odata-vannani odata-nidassanani odata-nibhasani - seyyatha pi nama osadhi-taraka odata odata-vanna odata-nidassana odata-nibhasa - seyyatha va pana tam vattham Baranayeyyakam ubhato-bhaga-vimattham odatam odata-vannam odata-nidassanam odata-nibhasam - evam eva ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati odatani odata-vannani odata-nidassanani odata-nibhasani, tani abhibhuyya 'Janami passami' ti evam sanni hoti. Idam atthamam abhibhayatanam.

[8.11][pts][wp][bd] Attha vimokkha:
Rupi rupani passati. Ayam pathamo vimokkho. Ajjhattam arupa-sanni eko [262] bahiddha rupani passati. Ayam dutiyo vimokkho.
'Subhan' t'eva adhimutto hoti. Ayam tatiyo vimokkho.
Sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanatta-sannanam amanasi-kara 'Ananto akaso' ti akasanancayatanam upasampajja viharati. Ayam catuttho vimokkho.
Sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'Anantam vinnanan' ti vinnanancayatanam upasampajja viharati. Ayam pancamo vimokkho.
Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'N'atthi kinci' ti akincannayatanam upasampajja viharati. Ayam chattho vimokkho.
Sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'evasanna-nasannayatanam upasampajja viharati. Ayam sattamo vimokkho.
Sabbaso n'evasanna-nasannayatanam samatikkamma sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati. Ayam atthamo vimokkho.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena attha dhamma sammad-akkhata. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement