Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena nava dhamma sammad-akkhata. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Katame nava?

[9.01][pts][wp][bd] Nava aghata-vatthuni:
'Anattham me acari' ti aghatam bandhati.
'Anattham me carati' ti aghatam bandhati.
'Anattham me carissati' ti aghatam bandhati.
'Piyassa me manapassa anattham acari' ti aghatam bandhati.
'Piyassa me manapassa anattham carati' ti aghatam bandhati.
'Piyassa me manapassa anattham carissati' ti aghatam bandhati.
'Appiyassa me amanapassa attham acari' ti aghatam badhati.
'Appiyassa me amanapassa attham carati'ti aghatam bandhati.
'Appiyassa me amanapassa attham carissati'ti aghatam bandhati.

[9.02][pts][wp][bd] Nava aghata-pativinaya:
'Anattham me acari, tam kut'ettha labbha' ti aghatam pativineti.
'Anattham [263] me carati, tam kut'ettha labbha' ti aghatam pativineti.
'Anattham me carissati ti,' 'tam kut'ettha labbha' ti aghatam pativineti.
'Piyassa me manapassa anattham acari'ti tam kut'ettha labbha'ti aghatam pativineti.
'Piyassa me manapassa anattham carati'ti tam kut'ettha labbha'ti aghatam pativineti.
'Piyassa me manapassa anattham carissati ti,' 'tam kut'ettha labbha' ti aghatam pativineti.
'Appiyassa me amanapassa attham acari tam kut'ettha labbha' ti aghatam pativineti.
Appiyassa me amanapassa attham carati tam kut'ettha labbha'ti aghatam pativineti.
'Appiyassa me amanapassa attham carissati ti,' 'tam kut'etthe labbha' ti aghatam pativineti.

[9.03][pts][wp][bd] Nava sattavasa:
Sant'avuso, satta nanatta-kaya nanatta sannino seyyatha pi manussa ekacce ca deva ekacce ca vinipatika. Ayam pathamo sattavaso.
Sant'avuso, satta nanatta-kaya ekatta-sannino seyyatha pi deva Brahmakayika pathamabhinibbatta. Ayam dutiyo sattavaso.
Sant'avuso, satta ekatta-kaya nanatta-sannino seyyatha pi deva Abhassara. Ayam tatiyo sattavaso.
Sant'avuso, satta ekatta-kaya ekatta-sannino seyyatha pi deva Subha-kinha. Ayam catuttho sattavaso,
Sant'avuso, satta asannino appatisanvedino seyyatha pi deva Asanna-satta. Ayam pancamo sattavaso.
Sant'avuso, satta sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanatta-sannanam amanasi-kara 'Ananto akaso' ti akasanancayatanupaga. Ayam chattho sattavaso.
Sattavuso, satta sabbaso akakasanancayatanam samatikkamma 'Anantam vinnananan' ti vinnanancayatanupaga. Ayam sattamo sattavaso.
Sant'avuso, satta sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'N'atthi kinci'ti akincannayatanupaga. Ayam atthamo sattavaso.
Sant'avuso, satta sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'evasanna-nasannayatanupaga. Ayam navamo sattavaso.

[9.04][pts][wp][bd] Nava akkhana asamaya brahmacariya-vasaya:
[264] Idh'avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito; ayam ca puggalo Nirayam upapanno hoti. Ayam pathamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito; ayam ca puggalo tiracchana-yonim upapanno hoti. Ayam dutiyo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodhagami sugata-ppavedito; ayam ca puggalo petti-visayam upapanno hoti. Ayam tatiyo akkhano asamayo brahvacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodhagami sugata-ppavedito, ayam ca puggalo asura-kayam upapanno hoti. Ayam catuttho akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodhagami sugata-ppavedito, ayam ca puggalo annataram digha-yukam deva-nikayam upapanno hoti. Ayam pancamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodhagami sugata-ppavedito, ayam ca puggalo paccan-timesu janapadesu paccajato hoti milakkhesu avinnataresu, yattha n'atthi gati bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam. Ayam chattho akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodhagami sugata-ppavedito, ayam ca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti, so ca hoti miccha-ditthiko viparita-dassano: 'N'atthi dinnam, n'atthi yittham, n'atthi hutam, n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako, n'atthi ayam loko, n'atthi paro-loko, [265] n'atthi mata, n'atthi pita, n'atthi satta opapatika, n'atthi loke Samana-brahmana- sammaggata samma-patipanna, ye imam ca lokam param ca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedenti' ti. Ayam sattamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito, ayam ca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti, so ca hoti duppanno ja'o e'amugo na patibalo subhasita-dubbhasita-nam attham annatum. Ayam atthamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.
Puna ca param avuso, Tathagato ca loke anuppanno hoti araham Samma-Sambuddho, Dhammo ca na desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito, ayam ca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti so ca hoti pannava aja'o anelamugo patibalo subhasita-dubbhasitanam attham annatum. Ayam navamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.

[9.05][pts][wp][bd] Nava anupubba-vihara:
Idh'avuso, bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.
Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.
Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti, yam tam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari'ti tativa-jjhanam upasampajja viharati.
Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha-satiparisuddhim catuttha-jjhanam upasampajja viharati.
Sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanatta-sannanam amanasi-kara 'Ananto akaso' ti akasanancayatanam upasampajja viharati.
Sabbaso akasanancayatanam samatik- [266] kamma 'Anantam vinnanan' ti vinnanancayatanam upasampajja viharati.
Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'N'atthi kinci' ti akincannayatanam upasampajja viharati.
Sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'evasanna-nasannayatanam upasampajja viharati.
Sabbaso n'evasannana-sannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati.

[9.06][pts][wp][bd] Nava anupubba-nirodha:
Pathamajjhanam samapannassa kama-sanna niruddha hoti.
Dutiyajjhanam samapannassa vitakka-vicara niraddha honti.
Tatiyajjhanam samapannassa piti niruddha hoti.
Catutthajjhanam samapannassa assasa-passasa niruddha honti.
Akasanancayatanam samapannassa rupa-sanna niruddha hoti.
Vinnanancayatanam samapannassa akasanancayatana-sanna niruddha hoti.
Akincannayatanam samapannassa vinnanancayatana-sanna niruddha hoti.
N'evasanna-nasannayatanam samapannassa akincannayatana-sanna niruddha hoti.
Sanna-vedayita-nirodham samapannassa sanna ca vedana ca niruddha honti.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena nava dhamma sammad-akkhata. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement